English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Kamu Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, iki yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan , katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzün mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir.
2- Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır
3- Siyaset bilimi ve yönetim alanında edindiği temel bilgileri alanla ilgili kurum ve kuruluşların problemlerini çözmede kullanır.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında katlım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerini bilir ve uygular.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini bilir ve bu alanda yaşanan sorunlara eleştirel olarak müdahale eder.
7- Ekip üyesi olarak bireysel sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olur
8- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı bilgiye ve donanıma sahip olur.
9- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
10- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
11- Kamu yönetimi alanında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurar.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
13- Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilişim teknolojilerini kullanır ve e-devlet uygulamalarına katkıda bulunur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00'nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, konrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Turgay Uzun

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Özlem Şahin Güngör

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1001 Toplum Bilimi Zorunlu 3 0 4
KAY1003 Hukuka Giriş Zorunlu 3 0 4
KAY1005 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3 0 4
KAY1007 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 4
KAY1009 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KAY1002 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 4
KAY1004 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 4
KAY1006 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 0 4
KAY1008 Medeni Hukuk Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
ULİ1802 Siyasi Tarih Zorunlu 3 0 4
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
İKT1804 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY2001 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 5
KAY2003 Siyasi Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 5
KAY2005 Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
İKT2805 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 4
İKT2807 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 5
İŞL2803 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY2002 İdari Yargı Zorunlu 3 0 5
KAY2004 Siyasi Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 5
KAY2006 Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İKT2806 Makro İktisat Zorunlu 3 0 5
İŞL2808 İşletme Bilimi Zorunlu 3 0 4
İŞL2810 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3001 Kamu Personel Yönetimi Zorunlu 3 0 6
KAY3003 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 6
KAY3505 Karşılaştırmalı Siyasal Sistem Seçmeli 3 0 4
KAY3507 Ceza Hukuku Seçmeli 3 0 4
KAY3509 Bürokrasi Seçmeli 3 0 4
KAY3511 Kent ve Toplum Seçmeli 3 0 4
KAY3513 Kamu Politikaları Seçmeli 3 0 4
KAY3515 Türkiye’de Siyasal Partiler I Seçmeli 3 0 4
ULİ3903 Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 0 4
İŞL3801 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 6
İŞL3903 İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3909 Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3000 Meslek Stajı (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
KAY3002 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
KAY3004 Kentleşme ve Konut Politikası Zorunlu 3 0 6
KAY3502 Türk Yönetim Tarihi Seçmeli 3 0 4
KAY3504 Ceza Yargılama Hukuku Seçmeli 3 0 4
KAY3506 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 4
KAY3508 Siyasal Gelişme ve Modernleşme Seçmeli 3 0 4
KAY3510 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Seçmeli 3 0 4
KAY3512 Kamu Yönetiminde Kalite Seçmeli 3 0 4
KAY3514 İnsan Hakları Seçmeli 3 0 4
KAY3516 Siyasal Analiz Seçmeli 3 0 4
KAY3518 Sosyal Bilimlerde Yöntem Seçmeli 3 0 4
KAY3520 Kültür ve Siyaset Seçmeli 3 0 4
KAY3522 Türkiye'de Siyasal Partiler II Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3902 Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4
İKT3802 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 6
İKT3908 Kamu Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İŞL3908 Envanter ve Bilanço Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY4001 Türk Siyasal Hayatı I Zorunlu 3 0 5
KAY4003 Çevre Yönetimi ve Politikası Zorunlu 3 0 5
KAY4501 Kamu Yönetiminde Etik Seçmeli 3 0 5
KAY4503 Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri Seçmeli 3 0 5
KAY4505 Siyaset Psikolojisi Seçmeli 3 0 5
KAY4507 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 3 0 5
KAY4509 Türk Anayasa Düzeni Seçmeli 3 0 5
KAY4511 Kamu Yönetiminin Denetimi Seçmeli 3 0 5
KAY4513 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 5
KAY4515 Türkiye'nin Yönetim Yapısı Seçmeli 3 0 5
KAY4517 Kent ve Kültür Seçmeli 3 0 5
KAY4519 AB, Çevre Yönetimi ve Politikası Seçmeli 3 0 5
ULİ4901 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 0 5
İKT4905 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY4002 Türk Siyasal Hayatı II Zorunlu 3 0 5
KAY4502 Yönetsel Davranış Seçmeli 3 0 5
KAY4504 Demokrasi Kuramları Seçmeli 3 0 5
KAY4506 Siyaset Felsefesi Seçmeli 3 0 5
KAY4508 Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Seçmeli 3 0 5
KAY4510 Uluslararası Hukuk Seçmeli 3 0 5
KAY4512 Çağdaş Siyasal Akımlar Seçmeli 3 0 5
KAY4514 Kamusal İlişkiler Seçmeli 3 0 5
KAY4516 Kentler Tarihi ve Kentlerin Dönüşümü Seçmeli 3 0 5
ULİ4902 Türk Dış Politikası Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4902 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İKT4802 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 5
İKT4908 Uluslararası İktisat Seçmeli 3 0 5
İŞL4902 Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I0003550000000
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2050354000000
Toplum Bilimi4345345243334
Hukuka Giriş2025354123404
Siyaset Bilimi I5555454343442
Uygarlık Tarihi3444353132221
Yönetim Bilimi4444535111515
Türk Dili I0500004000000
İngilizce I0520024000000
Almanca I0520024000000
Fransızca I0520024000000
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II0003550000000
Kamu Yönetimi5545545444545
Anayasa Hukuku3344151451211
Siyaset Bilimi II5555454343442
Medeni Hukuk5554444551111
Türk Dili II0500004000000
Siyasi Tarih4345342243211
İngilizce II0520024000000
Fransızca II0520024000000
İktisada Giriş1111114111111
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
İdare Hukuku5555555551111
Siyasi Düşünceler Tarihi I5555354352111
Yerel Yönetimler5453345245344
İngilizce III0520024000000
Almanca III0520024000000
Fransızca III0520024000000
Kamu Maliyesi3331113232111
Mikro İktisat1111113111111
İşletme İstatistiği1112231112311
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
İdari Yargı3421104532100
Siyasi Düşünceler Tarihi II5555354352111
Yerel Yönetimler Maliyesi5545445545545
İngilizce IV0520024000000
Almanca IV0520024000000
Fransızca IV0520024000000
Makro İktisat1112114111111
İşletme Bilimi2222222121222
Borçlar Hukuku3311113541143
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Kamu Personel Yönetimi5554545444540
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı5443044243000
Karşılaştırmalı Siyasal Sistem5555354352111
Ceza Hukuku4434254553311
Bürokrasi5455545344544
Kent ve Toplum5533345245344
Kamu Politikaları5554544433111
Türkiye’de Siyasal Partiler I4333343332332
Uluslararası İlişkiler4345342243211
Genel Muhasebe1111214133311
İşletme Yönetimi3333424122111
Ticaret Hukuku3433334552322
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Meslek Stajı (20 İşgünü)1141524400310
Siyaset Sosyolojisi5455355131221
Kentleşme ve Konut Politikası5553334245344
Türk Yönetim Tarihi5554544445444
Ceza Yargılama Hukuku3311113541143
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar5555545554545
Siyasal Gelişme ve Modernleşme5555354352111
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi4345433332532
Kamu Yönetiminde Kalite5454555344344
İnsan Hakları5244143451211
Siyasal Analiz5455355131321
Sosyal Bilimlerde Yöntem2424133101113
Kültür ve Siyaset4203044020002
Türkiye'de Siyasal Partiler II5444443343121
Sosyal Politika4433342353211
Vergi Hukuku3312113451132
Kamu Ekonomisi2211113132311
Envanter ve Bilanço1111214133311
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Türk Siyasal Hayatı I5555354352111
Çevre Yönetimi ve Politikası5545455555545
Kamu Yönetiminde Etik5554555455545
Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri5554545544444
Siyaset Psikolojisi5445455131321
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği4444124151212
Türk Anayasa Düzeni4444333552332
Kamu Yönetiminin Denetimi5554554434344
Halkla İlişkiler3342455121515
Kent ve Kültür5444333342111
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri4344342232211
Türkiye Ekonomisi1122224111111
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Türk Siyasal Hayatı II5555354352111
Yönetsel Davranış5554545444444
Demokrasi Kuramları5545355353311
Siyaset Felsefesi5555354352111
Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma5455234255344
Uluslararası Hukuk4535454554554
Çağdaş Siyasal Akımlar5455355131321
Kamusal İlişkiler4445555333543
Kentler Tarihi ve Kentlerin Dönüşümü5433344333121
Türk Dış Politikası4345342243211
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik5555414451111
Maliye Politikası3330113232111
Uluslararası İktisat1111113111111
Kariyer Yönetimi1112230112311
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık