English
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

Kazanılan Derece

Bu program, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki bilimsel yapılanmanın, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı kapsamındaki, Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programlarından, İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derecesinde sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, 4.00 üzerinden bir dereceyle Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bölümümüz 2001–2002 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesinin açılmasıyla faaliyete başlamıştır. Lisans programına ek olarak, aynı eğitim öğretim yılında başlatılan İngilizce öğretmenliği sertifika programları ile de öğretmen yetiştirme görevini devam ettirmiştir. Bölümümüzde halen kadrolu 7 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölüm Kötekli yerleşkesinde yer almaktadır.

Program Profili

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, İngiliz Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin İngilizce Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra İngiliz dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak Toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, İngiliz Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, İngiliz Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir. Program Erasmus kapsamında, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programlarını da yürütmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
4- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
5- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
7- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisansüstü programlarına giriş için gerekli koşulları (ALES ve Yabancı Dil Yeterliği) yerine getirdikten sonra İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimlerinin (Ölçme Değerlendirme ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanları dışında kalan) diğer alanlarında yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Perihan KOCAMAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
İDE1001 Bağlamsal Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 4
İDE1003 İleri Okuma ve Yazma I Zorunlu 3 0 4
İDE1005 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 3 0 4
İDE1007 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 4
İDE1009 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
İDE1002 Bağlamsal Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 4
İDE1004 İleri Okuma ve Yazma II Zorunlu 3 0 4
İDE1006 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 3 0 4
İDE1008 Sözlü İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 4
İDE1010 Sözcük Bilgisi Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğrenme İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
İDE2001 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
İDE2003 Dilbilim I Zorunlu 3 0 5
İDE2005 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Zorunlu 3 0 6
İDE2007 İngilizce-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 3
İDE2009 Öğrenme Stratejileri Zorunlu 2 0 5
İDE2011 Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
EBB2812 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
İDE2002 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
İDE2004 Dilbilim II Zorunlu 3 2 5
İDE2006 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II Zorunlu 3 0 4
İDE2008 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
İDE2010 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
İDE3001 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 2 2 5
İDE3003 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
İDE3005 Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 2 2 5
İDE3007 Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
İDE3009 Yabancı Dil Öğretiminde Drama Zorunlu 2 2 5
İDEA 3501 Almanca I Seçmeli 2 0 2
İDEF 3503 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
İSÖ3903 ÇOCUK HAKLARI VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 2
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
SBÖ3804 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
İDE3002 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 2 2 5
İDE3004 Türkçe İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 4
İDE3006 Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 2 6
İDE3008 Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi II Zorunlu 3 0 4
İDEA 3502 Almanca II Seçmeli 2 0 2
İDEF 3504 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB4803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4811 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
İDE4001 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme Zorunlu 3 0 6
İDE4501 Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi Seçmeli 2 0 4
İDE4503 Çağdaş Amerikan Edebiyatından Seçmeler Seçmeli 2 0 4
İDE4509 Etkili Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 4
İDE4511 Yabancı Dil Sınıfı Etkileşiminin İncelenmesi Seçmeli 2 0 4
İDEA 4513 Almanca III Seçmeli 2 0 3
İDEF 4515 Fransızca III Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB4804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4810 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 4
İDE4002 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 7
İDE4502 Dil Öğretiminde Toplumsal Etkileşimsel Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 3
İDE4504 Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 3
İDE4506 Mitolojiye Giriş Seçmeli 2 0 3
İDE4508 Toplum Dilbilim Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Eğitim Bilimlerine Giriş553454555444443
Bilgisayar I553544344444533
Türkçe I: Yazılı Anlatım553554545554433
Bağlamsal Dilbilgisi I554434333443435
İleri Okuma ve Yazma I553444444453445
Dinleme ve Sesletim I454455455445045
Sözlü İletişim Becerileri I554554543453435
Etkili İletişim553454444443533
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Eğitim Psikolojisi543554444443533
Bilgisayar II553554544453543
Türkçe II: Sözlü Anlatım553454544453433
Bağlamsal Dilbilgisi II554555444443535
İleri Okuma ve Yazma II554554545453435
Dinleme ve Sesletim II455545545555445
Sözlü İletişim Becerileri554554545443445
Sözcük Bilgisi554454554553445
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğrenme İlke ve Yöntemleri553455445453533
İngiliz Edebiyatı I445454444554445
Dilbilim I445555555544445
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I551555523532525
İngilizce-Türkçe Çeviri444444444444444
Öğrenme Stratejileri554545455453435
Anlatım Becerileri554554545453435
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı554554445543435
Özel Öğretim Yöntemleri I550555553554553
İngiliz Edebiyatı II445544444544444
Dilbilim II445555555444445
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II552555555551555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri553454545443435
Dil Edinimi554545554453435
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sınıf Yönetimi552555555555555
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I445555555544445
Özel Öğretim Yöntemleri II553555555554552
Dil Becerilerinin Öğretimi I554555555545555
Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi I545433334435534
Yabancı Dil Öğretiminde Drama554555555555555
Almanca I335334455555445
Fransızca I435333333333535
ÇOCUK HAKLARI VE EĞİTİMİ544454445444452
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ölçme ve Değerlendirme555255555555542
Topluma Hizmet Uygulamaları111111151114451
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II445555555544445
Türkçe İngilizce Çeviri544445445505445
Dil Becerilerinin Öğretimi II554555555555555
Edebi Metin İncelemesi ve Öğretimi II345544444444444
Almanca II445444444444444
Fransızca II515111111111115
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I222235222443311
Okul Deneyimi555555555555555
Rehberlik432344444444444
Özel Eğitim511511111151551
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme552555555555555
Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretimi442455454444443
Çağdaş Amerikan Edebiyatından Seçmeler335333333333333
Etkili Sunum Becerileri334333353323333
Yabancı Dil Sınıfı Etkileşiminin İncelenmesi444344544355455
Almanca III315111151311415
Fransızca III225222222222225
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II222222222222222
Öğretmenlik Uygulaması552555555555555
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi131411221524121
Karşılaştırmalı Eğitim550555544544455
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme552555555555555
Dil Öğretiminde Toplumsal Etkileşimsel Yaklaşımlar442344444444444
Kültürlerarası İletişim445444555555555
Mitolojiye Giriş445544444444444
Toplum Dilbilim545545555545555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık