English
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

Kazanılan Derece

Bu program, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki bilimsel yapılanmanın, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı kapsamındaki, Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programlarından, İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derecesinde sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, 4.00 üzerinden bir dereceyle Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bölümümüz 2001–2002 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesinin açılmasıyla faaliyete başlamıştır. Lisans programına ek olarak, aynı eğitim öğretim yılında başlatılan İngilizce öğretmenliği sertifika programları ile de öğretmen yetiştirme görevini devam ettirmiştir. Bölümümüzde halen kadrolu 7 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölüm Kötekli yerleşkesinde yer almaktadır.

Program Profili

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, İngiliz Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin İngilizce Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra İngiliz dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak Toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, İngiliz Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, İngiliz Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir. Program Erasmus kapsamında, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programlarını da yürütmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
4- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
5- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
7- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisansüstü programlarına giriş için gerekli koşulları (ALES ve Yabancı Dil Yeterliği) yerine getirdikten sonra İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimlerinin (Ölçme Değerlendirme ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanları dışında kalan) diğer alanlarında yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Perihan KOCAMAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GK-1 GENEL KÜLTÜR-1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
İDÖ10001 OKUMA BECERİLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
İDÖ10003 YAZMA BECERİLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
İDÖ10005 DİNLEME VE SESLETİM 1 Zorunlu 2 0 2
İDÖ10007 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
GK-2 GENEL KÜLTÜR-2 Zorunlu Seçmeli 2 2 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10010 ALMANCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10014 LATİNCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10016 RUSÇA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
İDÖ10002 OKUMA BECERİLERİ 2 Zorunlu 2 0 2
İDÖ10004 YAZMA BECERİLERİ 2 Zorunlu 2 0 3
İDÖ10006 DİNLEME VE SESLETİM 2 Zorunlu 2 0 3
İDÖ10008 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 2 Zorunlu 2 0 3
İDÖ10010 İNGİLİZCENİN YAPISI Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AE ALAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00090 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00140 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
EBB00150 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00160 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 4
EBB00170 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00180 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 4
EBB00190 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 4
EBB00200 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00210 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
EBB00220 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
EBB00230 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00240 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 4
EBB00250 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00260 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00270 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00280 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00290 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 4
EBB00300 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00310 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
EBB00320 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 4
EBB00330 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00340 SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00350 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
GK GENEL KÜLTÜR Seçmeli 2 0 3
GKD00020 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 3
GKD00030 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 3
GKD00040 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 3
GKD00050 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GKD00060 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
GKD00070 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00080 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00090 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GKD00100 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 3
GKD00110 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 3
GKD00120 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00130 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
GKD00140 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 3
GKD00150 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00160 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 3
GKD00170 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
GKD00180 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 3
GKD00190 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 3
GKD00230 EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00240 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 3
GKD00280 FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00290 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00300 BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00310 AFETLER VE AFET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00330 FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00340 POPÜLER ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00350 POPÜLER FİZİK OKUMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00380 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00390 KODLAMA VE ROBOTİK Seçmeli 2 0 3
GKD00400 BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00410 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00440 SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00470 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
GKD00520 SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00530 SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 3
GKD00550 TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI Seçmeli 2 0 3
GKD00570 OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00580 ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00630 TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00920 İLERİ İNGİLİZCE 1 Seçmeli 2 0 3
GKD00930 İLERİ İNGİLİZCE 2 Seçmeli 2 0 3
MB MESLEK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ20001 İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 3
İDÖ20003 İNGİLİZ EDEBİYATI 1 Zorunlu 2 0 4
İDÖ20005 DİLBİLİM 1 Zorunlu 2 0 3
İDÖ20007 ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00050 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
İDÖ00010 DİL VE TOPLUM Seçmeli 2 0 4
İDÖ00020 DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 4
İDÖ00030 EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ00040 İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ00050 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
İDÖ00060 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 4
İDÖ00070 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 4
İDÖ00080 İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ00090 KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 4
İDÖ00100 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ00110 SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ00120 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ00130 TÜMLEŞİK DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İDÖ20002 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 3
İDÖ20004 İNGİLİZ EDEBİYATI 2 Zorunlu 2 0 4
İDÖ20006 DİLBİLİM 2 Zorunlu 2 0 3
İDÖ20008 DİL EDİNİMİ Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00040 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 3
EBB00110 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İDÖ30001 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1 Zorunlu 3 0 5
İDÖ30003 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1 Zorunlu 3 0 5
İDÖ30005 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ 1 Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00060 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 3
EBB00120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İDÖ30002 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 2 Zorunlu 3 0 5
İDÖ30004 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 2 Zorunlu 3 0 5
İDÖ30006 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ 2 Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00100 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 3
GKD00010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 3
İDÖ40001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 6 10
İDÖ40003 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 3
İDÖ40005 ÇEVİRİ Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00070 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 3
İDÖ40002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Zorunlu 2 6 15
İDÖ40004 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA Zorunlu 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ050000000540000
EĞİTİME GİRİŞ050000000540000
GENEL KÜLTÜR-1000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1000000100000000
TÜRK DİLİ 1000000100000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000000000005
İNGİLİZCE 1411111145555515
ALMANCA 1515111144444415
FRANSIZCA 1515111145454415
LATİNCE 1515101144444415
RUSÇA 1311111134445515
OKUMA BECERİLERİ 1525311155555545
YAZMA BECERİLERİ 1414511155555535
DİNLEME VE SESLETİM 1531511153554515
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 1525221155555555
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM FELSEFESİ050000000540000
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ050000000540000
GENEL KÜLTÜR-2000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2444444555544440
TÜRK DİLİ 2000000100000000
İNGİLİZCE 2511111114555515
ALMANCA 2411111145455515
FRANSIZCA 2411111144555515
LATİNCE 2411111144555415
RUSÇA 2411111144555515
OKUMA BECERİLERİ 2511111155555535
YAZMA BECERİLERİ 2511111115555535
DİNLEME VE SESLETİM 2511111155555530
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 2511211155555555
İNGİLİZCENİN YAPISI312500255544403
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALAN EĞİTİMİ000000000000000
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ050005000550000
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ145114433555000
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME444444444444444
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ000000000100000
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU000000000100000
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ434343454333323
EĞİTİM HUKUKU111213114311111
EĞİTİM TARİHİ111113111111111
EĞİTİMDE DRAMA000055000050000
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER345433345555434
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME444555334555444
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA111114111111111
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME445343555444444
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ434435433454555
KAPSAYICI EĞİTİM000000000100000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ000000000100000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM111114111111111
MİKRO ÖĞRETİM444553534444444
MÜZE EĞİTİMİ000000200200000
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI555455554555545
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ000000000100000
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA555455545554555
SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ545454545454454
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME545455444545454
GENEL KÜLTÜR000000000000000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE000000000100000
BESLENME VE SAĞLIK000000000100000
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ000000000100000
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ545454545554545
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK545454545454545
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI152052310000200
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ444454444455540
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM000000000100000
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME000000000100000
KÜLTÜR VE DİL332504412122211
MEDYA OKURYAZARLIĞI000000000000003
MESLEKİ İNGİLİZCE251555553333315
SANAT VE ESTETİK444411144111511
TÜRK HALK OYUNLARI000001000000000
TÜRK İŞARET DİLİ000000000100000
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI444344454433440
TÜRK MUSİKİSİ122132445111112
TÜRK SANATI TARİHİ533401042000200
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI000000000000000
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR000000000000000
FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR322233323300000
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI000000000000000
BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ000000000000000
AFETLER VE AFET EĞİTİMİ000000000000000
FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM000000000000000
POPÜLER ASTRONOMİ000000000000000
POPÜLER FİZİK OKUMALARI000000000000000
BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI222233322232233
KODLAMA VE ROBOTİK000000000000000
BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM000000000000000
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ000000000000000
SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ000000000000000
İLK YARDIM000000000000000
SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI223223211122223
SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ000000000000000
TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI000000000000000
OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI000000000000000
ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI000000000000000
TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR000000000000000
İLERİ İNGİLİZCE 1511111145555515
İLERİ İNGİLİZCE 2411111145555515
MESLEK BİLGİSİ000000000000000
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI544444432111111
İNGİLİZ EDEBİYATI 1511111155555555
DİLBİLİM 1511111115555555
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA511111155555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ344555554404553
TÜRK EĞİTİM TARİHİ000040000000050
DİL VE TOPLUM522222233335555
DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR111111111555555
EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ512222222444444
İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ255555522111111
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA333333333333333
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI255555431111111
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR222555522222222
İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ155555522222222
KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE353335333333553
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ131555531111111
SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ222222222225555
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ333533333333334
TÜMLEŞİK DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ151555553455512
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI144444422222222
İNGİLİZ EDEBİYATI 2511111125555555
DİLBİLİM 2511111114333455
DİL EDİNİMİ155555522222222
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK333405444533230
SINIF YÖNETİMİ345553534454430
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1151555542433311
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1151555533333411
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ 1515111115335555
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME341454554443211
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ445543455434553
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 2353355522222222
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 2111555554433333
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ 2115511125335355
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA000000000100000
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI444445555444440
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1555555555555555
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME333355533333333
ÇEVİRİ222211112225515
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
OKULLARDA REHBERLİK000000000100000
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2555555555555555
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA111555555333333
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık