English
Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans derecesi.

Kabul Koşulları

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına kabul edilebilmek için adayların, öncelikle ÖSYM tarafından o yıl için geçerli olan YGS Sınavını başarmış ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen YGS taban puanını almış olmaları sonrasında ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün uyguladığı iki aşamalı "Özel Yetenek Sınavından" başarılı olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

1. Resim-İş Eğitimi Programındaki toplam 236 AKTS Zorunlu ve 4 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. 2. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması

Önceki Öğrenim

Yatay Geçiş Programları ile akademik başarı durumuna göre, öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitiimi Anabilimdalı 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı bünyesinde 1 Prof. Dr., 2 Yrd. Doç.., 2 Öğr. Gör, 2 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Program Profili

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda 125 öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanında her yarıyıl değişen sayılarda Farabi değişim programı ile yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Her dönem haftalık ortalama 25 saat ders işlenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
2- Sanat tasarım ve materyalleri bilgisine sahiptir.
3- Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
4- Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
5- İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
6- Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
7- Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
8- Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
9- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
10- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
11- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
12- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
13- Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
14- Mesleki bilgilerini ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmak için bir yabancı dili kullanabiliyor olmak.(B1 düzeyi)
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Herbir ders için değerlendirme yöntem ve teknikleri ile sınavların başarıya katkı oranları öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir ancak dersteki başarı durumu; üniversitedeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ve diğer rektörlüğe bağlı birimlerde bağıl sistem ile belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak, uygulamaları ve stajları başarı ile yerine getirmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bu şartları taşıyan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun olabilirler.

Mezun İstihdamı

- Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni olarak istihdam edilebilirler. - Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, resmi ya da özel galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilirler. - Serbest sanatçı olarak kendi atölyelerinde eğitim verebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında henüz Yüksek Lisans ve Doktora Programı mevcut değildir.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hamit YOKUŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi A. Cem ÖZAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
GRÖ1001 Temel Tasarım I Zorunlu 4 4 8
GRÖ1003 Desen I Zorunlu 2 2 5
GRÖ1005 Perspektif Zorunlu 1 2 4
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
GRÖ1002 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 4
GRÖ1004 Temel Tasarım II Zorunlu 4 4 8
GRÖ1006 Desen II Zorunlu 2 2 5
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
EBB2903 Eğitim Felsefesi Seçmeli 2 0 3
ENF2803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
GRÖ2001 Anasanat Atölye I Zorunlu 2 4 6
GRÖ2005 Yazı Zorunlu 1 2 2
GRÖ2007 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 3
GRÖ2501 Seçmeli Sanat Atölyesi I-Heykel I Seçmeli 2 2 5
GRÖ2503 Seçmeli Sanat Atölyesi I- Modelaj I Seçmeli 2 2 5
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
ENF2804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
GRÖ2002 Anasanat Atölye II Zorunlu 2 4 7
GRÖ2006 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 0 3
GRÖ2008 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 3
GRÖ2502 Seçmeli Sanat Atölye II -Heykel II Seçmeli 2 2 5
GRÖ2504 Seçmeli Sanat Atölye II - Modelaj II Seçmeli 2 2 5
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3813 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
GRÖ3001 Anasanat Atölye III Zorunlu 2 4 8
GRÖ3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
GRÖ3007 Türk Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 5
GRÖ3501 Seçmeli Sanat Atölye III - Bilgisayarlı Grafik Tasarım I Seçmeli 2 2 5
GRÖ3503 Seçmeli Sanat Atölye III - Özgün Baskı I Seçmeli 2 2 5
GRÖ3505 Seçmeli Sanat Atölye III - Minyatür I Seçmeli 2 2 5
GRÖ3507 Seçmeli Sanat Atölye III- Geleneksel Türk Ebru Sanatı I Seçmeli 2 2 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
GRÖ3002 Anasanat Atölye IV Zorunlu 2 4 7
GRÖ3006 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
GRÖ3008 Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 2
GRÖ3010 Çağdaş Sanat Zorunlu 3 0 3
GRÖ3502 Seçmeli Sanat Atölye IV - Bilgisayarlı Grafik Tasarım II Seçmeli 2 2 5
GRÖ3504 Seçmeli Sanat Atölye IV - Özgün Baskı II Seçmeli 2 2 5
GRÖ3506 Seçmeli Sanat Atölye IV - Minyatür II Seçmeli 2 2 5
GRÖ3508 Seçmeli Sanat Atölye IV - Geleneksel Türk Ebru Sanatı II Seçmeli 2 2 5
SBÖ3802 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4811 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
GRÖ4001 Anasanat Atölye V Zorunlu 4 4 8
GRÖ4005 Müze Eğitimi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
GRÖ4501 Seçmeli Sanat Atölye V - Bilgisayarlı Grafik Tasarım I Seçmeli 2 2 5
GRÖ4503 Seçmeli Sanat Atölye V - Özgün Baskı I Seçmeli 2 2 5
GRÖ4505 Seçmeli Sanat Atölye V - Minyatür I Seçmeli 2 2 5
GRÖ4507 Seçmeli Sanat Atölye V - Geleneksel Türk Ebru Sanatı I Seçmeli 2 2 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
GRÖ4002 Anasanat Atölye VI Zorunlu 4 4 10
GRÖ4502 Seçmeli Sanat Atölye VI - Bilgisayarlı Grafik Tasarım II Seçmeli 2 2 6
GRÖ4504 Seçmeli Sanat Atölye VI - Özgün Baskı II Seçmeli 2 2 6
GRÖ4506 Seçmeli Sanat Atölye VI - Minyatür II Seçmeli 2 2 6
GRÖ4508 Seçmeli Sanat Atölye VI - Geleneksel Türk Ebru Sanatı II Seçmeli 2 2 6
SBÖ4804 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111111112111111
Eğitim Bilimlerine Giriş111111111332111
Temel Tasarım I35535554311 311
Desen I454455344111511
Perspektif444455444111511
Türkçe I: Yazılı Anlatım111111222111111
İngilizce I1111111111 1151
Almanca I111111111111151
Fransızca I111111111111151
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II111111111111111
Eğitim Psikolojisi111111111232111
Sanat Tarihine Giriş533322135111411
Temel Tasarım II355545554111311
Desen II444455344111511
Türkçe II: Sözlü Anlatım111111122111111
İngilizce II111111111111151
Almanca II111111111111151
Fransızca II111111111111151
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim İlke ve Yöntemleri111111111333111
Eğitim Felsefesi111111121221211
Bilgisayar I111111111111115
Anasanat Atölye I555555544112411
Yazı455254322111311
Batı Sanatı Tarihi533322135111411
Seçmeli Sanat Atölyesi I-Heykel I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölyesi I- Modelaj I5 5555544111433
İngilizce III111111111111151
Almanca III111111111111151
Fransızca III111111111111151
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı132112221232211
Bilgisayar II111111111111115
Anasanat Atölye II555555544112411
Çocuğun Sanatsal Gelişimi333433352555311
Sanat Felsefesi522422243111511
Seçmeli Sanat Atölye II -Heykel II555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye II - Modelaj II555555544111433
İngilizce IV111111111111151
Almanca IV111111111111151
Fransızca IV111111111111151
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sınıf Yönetimi111111111333111
Özel Öğretim Yöntemleri I133324131555211
Anasanat Atölye III455355543111411
Bilimsel Araştırma Yöntemleri111113142111311
Türk Sanatı Tarihi533333335111511
Seçmeli Sanat Atölye III - Bilgisayarlı Grafik Tasarım I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye III - Özgün Baskı I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye III - Minyatür I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye III- Geleneksel Türk Ebru Sanatı I555555544111433
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ölçme ve Değerlendirme111111111225111
Anasanat Atölye IV455455543111411
Özel Öğretim Yöntemleri II133413132555211
Sanat Eleştirisi444543254111511
Çağdaş Sanat533433345111511
Seçmeli Sanat Atölye IV - Bilgisayarlı Grafik Tasarım II               
Seçmeli Sanat Atölye IV - Özgün Baskı II555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye IV - Minyatür II555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye IV - Geleneksel Türk Ebru Sanatı II555555544111433
Türk Eğitim Tarihi211111123111111
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Okul Deneyimi122221111444111
Rehberlik111111111333111
Özel Eğitim122111121333111
Anasanat Atölye V45555555511141 
Müze Eğitimi ve Uygulamaları533333235111411
Seçmeli Sanat Atölye V - Bilgisayarlı Grafik Tasarım I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye V - Özgün Baskı I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye V - Minyatür I555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye V - Geleneksel Türk Ebru Sanatı I555555544111433
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretmenlik Uygulaması111111121444311
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi111111111222111
Anasanat Atölye VI455555544111411
Seçmeli Sanat Atölye VI - Bilgisayarlı Grafik Tasarım II555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye VI - Özgün Baskı II555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye VI - Minyatür II555555544111433
Seçmeli Sanat Atölye VI - Geleneksel Türk Ebru Sanatı II555555544111433
Topluma Hizmet Uygulamaları111111112111111
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık