English
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında lisans derecesi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavının, YGS - 1 puan türünde yeterli puanı alabilen öğrenciler öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenim

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanmaktadır.

Tarihçe

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programına ise 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Program Profili

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programında halen 4 Yardımcı Doçent ve iki araştırma görevlisi (ÖYP kapsamında) görev yapmaktadır. Programda 29 öğrenci bulunmaktadır. Programın kontenjanı 30 olup, öğrenim süresi 4 yıldır.

Program Yeterlilikleri

1- Öğretme-öğrenme ortamlarını teknolojik açıdan planlar ve organize eder.
2- Bilişim teknolojilerini kullanarak, öğrenenlerin farklı öğrenme gereksinimlerine yönelik etkili öğrenme ortamları tasarlar ve geliştirir.
3- Öğretim teknolojilerine ilişkin kuram, model, strateji, yöntem ve güncel yaklaşımları açıklar.
4- Genel öğretim ilke, strateji, yöntem ve teknikleri ile alanına özel öğretim yöntemlerini açıklar.
5- Uzaktan eğitimin kuramsal ve teknolojik altyapısını açıklar.
6- Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım stratejileri geliştirir.
7- Bilişim teknolojilerini sağlığa uygun olarak, güvenli, etik ve etkin kullanır.
8- Bilişim teknolojilerinden yararlanarak proje geliştirir
9- Alanıyla ilgili kazandığı bilgi ve becerileri, eğitsel problemlere yaratıcı çözümler üretmek için kullanır.
10- Problem çözme ve algoritma tasarımı becerileri geliştirir.
11- Masaüstü, web ve mobil ortamlara yönelik veritabanı tasarlar.
12- Eğitsel amaçlı masaüstü, web ve mobil uygulama geliştirir.
13- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14- Bilimsel araştırma sürecine uygun olarak araştırma yapar.
15- Bilim ve teknolojinin tarihi ve kültürel gelişimini açıklar.
16- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için etkinlikler ve mesleki projeler planlar ve uygular.
17- Alanındaki yenilikçi yaklaşımları takip eder ve uygular.
18- Öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini alanda kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her bir ders için değerlendirme yöntem ve teknikleri ile sınavların başarıya katkı oranları öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir ancak dersteki başarı durumu; üniversitedeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ve diğer rektörlüğe bağlı birimlerde bağıl sistem ile belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezun İstihdamı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinden mezun olanlar: T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel statülü okullarda “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni”, üniversitelerin BÖTE bölümlerinde akademisyen, eğitim yazılımı geliştiren firmalarda yazılımcı ya da alan uzmanı, firmaların eğitim birimlerinde eğitici ya da alan uzmanı, çeşitli uzaktan eğitim kurumlarında da e-öğrenme uzmanı olarak istihdam edilebilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar gerekli koşulları sağlamak şartıyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alabilmektedir.

Eğitim Türü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programının temel amacı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim-öğretim kurumlarında bilgisayar eğitimi verecek öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca öğretim ve öğrenme ortamlarında kullanılacak teknolojilerin oluşturulması, seçimi, etkin kullanımı ve değerlendirmesini sağlayacak eğitim teknologlarını yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Halit KARALAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Müge ADNAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 3
BÖTE1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 3 2 8
BÖTE1003 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 0 3
BÖTE1005 MATEMATİK I Zorunlu 2 2 6
EBB1801 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 4
TEB1801 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 3
YDE1811 INGILIZCE I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 ALMANCA I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 3
BÖTE1002 EĞİTİMTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 3 2 8
BÖTE1004 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 0 3
BÖTE1006 MATEMATİK II Zorunlu 2 2 6
EBB1802 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 4
TEB1802 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 3
YDE1812 INGILIZCE II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 ALMANCA II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE2001 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Zorunlu 3 2 7
BÖTE2003 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Zorunlu 2 2 6
BÖTE2005 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 6
BÖTE2007 FİZİK I Zorunlu 3 0 4
EBB2801 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 4
YDE2811 INGILIZCE III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 ALMANCA III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 FRANSIZCA III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE2002 PROGRAMLAMA DİLLERİ II Zorunlu 3 2 7
BÖTE2004 ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 2 2 6
BÖTE2006 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Zorunlu 2 2 5
BÖTE2008 FİZİK II Zorunlu 3 0 4
EBB2806 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 5
YDE2812 INGILIZCE IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 ALMANCA IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 FRANSIZCA IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE3001 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 6
BÖTE3003 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 2 6
BÖTE3005 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 5
BÖTE3007 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 2
BÖTE3009 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 5
BÖTE3011 EĞİTİMDE AÇIK KAYNAK UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 5
BÖTE3013 UZAKTAN EĞİTİM Seçmeli 2 2 5
EBB3817 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 3
EBB3901 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE3002 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 7
BÖTE3004 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 5
BÖTE3006 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 5
BÖTE3008 MESAJ TASARIMI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 5
BÖTE3010 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 5
BÖTE3012 YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER VE UYGULAMA Seçmeli 2 2 5
BÖTE3014 ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 5
EBB3814 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE4001 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Zorunlu 2 2 8
BÖTE4003 WEB TASARIMI Zorunlu 2 2 7
BÖTE4005 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 5
BÖTE4007 MOBİL EĞİTİM UYGULAMALARI VE TASARIMI Seçmeli 2 2 5
BÖTE4009 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2 2 5
BÖTE4011 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 2 5
BÖTE4013 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ Seçmeli 2 2 5
BÖTE4015 BİYOENFORMATİK Seçmeli 2 2 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE4002 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Zorunlu 2 2 6
BÖTE4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 10
BÖTE4006 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU TASARIMI Seçmeli 2 2 5
BÖTE4008 EĞİTİMDE WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 5
BÖTE4010 BİLİŞİM GÜVENLİĞİ VE ETİK Seçmeli 2 2 5
BÖTE4012 EĞİTİMDE SANAL DÜNYALAR Seçmeli 2 2 5
EBB4802 REHBERLİK Zorunlu 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I        2  22 4334
EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I241 211211 1  2 15
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I  5    4    45 455
MATEMATİK I    34   5       5
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ3 22    4 332 4425
TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM11211  432 135 2 5
INGILIZCE I        3  33   55
ALMANCA I        3  33   55
FRANSIZCA I        3  33   55
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II        2  22 4335
EĞİTİMTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II55214  22 54    55
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II1 2    5    25 555
MATEMATİK II    34   5       5
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ3545    4  52 4425
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM  333      34 34 5
INGILIZCE II        3  33   55
ALMANCA II        3  33   55
FRANSIZCA II        3  33   5 
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
PROGRAMLAMA DİLLERİ I241    5554542 225
EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI555211111132311115
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ55   4 542552  225
FİZİK I        2  4     5
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ55441   4  5    55
INGILIZCE III        3  33   55
ALMANCA III        3  33   55
FRANSIZCA III        3  33   55
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
PROGRAMLAMA DİLLERİ II552    555554  325
ÖĞRETİM TASARIMI554 4 22521541 235
EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA552    433 42  225
FİZİK II        2  4     5
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME5524    4  5    25
INGILIZCE IV        3  33   55
ALMANCA IV        3  33   55
FRANSIZCA IV        3  33   55
                   
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI4 2  52353332  2 5
İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA44  53 555552 2235
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I5555522342122  255
BİLİM TARİHİ             352 5
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA I22  22 455252 1255
EĞİTİMDE AÇIK KAYNAK UYGULAMALARI45345  22   2 2445
UZAKTAN EĞİTİM453 5 234   2  325
ÖZEL EĞİTİM55 3   35  33   35
SINIF YÖNETİMİ5523   2   32    5
                   
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ33332 2335452  235
BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM33  45 2  33     5
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II55252 123   2  255
MESAJ TASARIMI VE İLETİŞİM4545   25  52  255
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA II35  322234352  245
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER VE UYGULAMA4443  223   2   55
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ4 2 52223 22   255
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ    2   3   2  2 5
                   
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I44    254 25   525
WEB TASARIMI35  4 2334552  455
OKUL DENEYİMİ2445 42 5       55
MOBİL EĞİTİM UYGULAMALARI VE TASARIMI554 2 2223552   55
BİLGİSAYAR DONANIMI     55 3     5 55
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ555    22       55
EĞİTİMDE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ554          2  55
BİYOENFORMATİK       333 5     5
                   
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II5522 2 5322435 5 5
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI5555 43 32222    5
EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU TASARIMI4533  522335    55
EĞİTİMDE WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ45333 543      355
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ VE ETİK4   355          5
EĞİTİMDE SANAL DÜNYALAR45554 44        55
REHBERLİK25 2    3        5
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık