English
Muğla Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Çocuk Gelişimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Çocuk Gelişimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Kabul Koşulları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Yeterlilik Koşulları

Çocuk Gelişimi Programından önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda, öğrencilerin tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgi ve İletim Teknolojileri Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Çocuk Gelişimi programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında ikinci öğretime öğrenci alarak örgün eğitim olarak faaliyete başlamıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında da normal öğretim faaliyete başlamıştır. Öğrenci kontenjanı normal öğretim 40 kişi, ikinci öğretim 40 kişi olmak üzere toplam 80 kişidir. Programda 4 öğretim elamanı görev yapmaktadır.

Program Profili

Çocuk gelişimi programının temel amacı yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır.

Program Yeterlilikleri

1- Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
2- Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek.
3- Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, dil, sosyal- duygusal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak.
4- Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak;
5- Çocukla etkili iletişim kurmak
6- Drama, oyun ve müzik etkinliklerini planlamak ve uygulamak.
7- Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
8- Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
9- Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
10- Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
11- Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
12- Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
13- Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Her öğrencinin derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının en az %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim elemanı sözlü yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS)yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Kübra KARAOSMANOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Mustafa NİŞAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ -l Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
ÇGP1001 EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 4
ÇGP1003 ÇOCUK GELİŞİMİ-I Zorunlu 3 0 4
ÇGP1005 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 2
ÇGP1007 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 3
ÇGP1009 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 2
ÇGP1011 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 0 3
ÇGP1013 TEMELTASARIM Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 3
MAP1804 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
ÇGP1002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 3
ÇGP1004 ÇOCUK GELİŞİMİ-II Zorunlu 3 0 4
ÇGP1006 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 3 0 4
ÇGP1008 SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 3 0 3
ÇGP1010 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 2
ÇGP1012 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
ÇGP2001 OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-I Zorunlu 2 4 5
ÇGP2005 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 4
ÇGP2007 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
ÇGP2009 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 2
ÇGP2011 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 2
ÇGP2501 ÖZEL EĞİTİM-I Seçmeli 3 0 5
ÇGP2505 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 3
ÇGP2507 ÖZEL EĞİTİM UYG.-ı Seçmeli 2 4 4
ÇGP2509 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 3
ÇGP2511 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ-1 Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BYT2802 TEMEL FOTOGRAF Seçmeli 3 0 3
SGP2804 ÇEVRE VE KORUMA Seçmeli 2 0 3
ÇGP2004 SEMİNER Zorunlu 2 0 2
ÇGP2006 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 2 0 3
ÇGP2008 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 2
ÇGP2010 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
ÇGP2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II Zorunlu 2 0 5
ÇGP2506 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
ÇGP2508 ÖZEL EĞİTİM UYG.-II Seçmeli 2 4 4
ÇGP2510 ÖZEL EĞİTİM II Seçmeli 3 0 5
ÇGP2512 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ÇGP2514 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 3
ÇGP2516 SANAT ETKİNLİKLERİ İZLEME Seçmeli 2 0 3
ÇGP2518 ÖZEL EĞİTİMDE AR. GER. GELİŞ. Seçmeli 2 0 3
ÇGP2520 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ-II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I0000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I0000000000000
TÜRK DİLİ -l0000000000000
İNGİLİZCE I0000000000000
ALMANCA I0000000000000
FRANSIZCA I0000000000000
EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME0000000000000
ÇOCUK GELİŞİMİ-I0000000000000
ÇOCUK VE OYUN0000000000000
ÇOCUK BESLENMESİ0000000000000
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ0000000000000
ÇOCUK VE MÜZİK0000000000000
TEMELTASARIM0000000000000
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II0000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II0000000000000
MATEMATİK I0000000000000
TÜRK DİLİ -II0000000000000
İNGİLİZCE I0000000000000
ALMANCA I0000000000000
FRANSIZCA I0000000000000
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI0000000000000
ÇOCUK GELİŞİMİ-II0000000000000
ÇOCUK VE DRAMA0000000000000
SANAT VE YARATICILIK0000000000000
AİLE EĞİTİMİ0000000000000
ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA0000000000000
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
İLETİŞİM0000000000000
İLKYARDIM0000000000000
OKUL ÖNCESİ EĞT. KUR. UYGULAMA-I0000000000000
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI0000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I0000000000000
ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ0000000000000
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ0000000000000
ÖZEL EĞİTİM-I0000000000000
KİŞİSEL GELİŞİM0000000000000
ÖZEL EĞİTİM UYG.-ı0000000000000
SOSYOLOJİYE GİRİŞ0000000000000
ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ0000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ0000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ-10000000000000
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
TEMEL FOTOGRAF0000000000000
ÇEVRE VE KORUMA0000000000000
SEMİNER0000000000000
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA0000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL-II0000000000000
ÇOCUKLA İLETİŞİM0000000000000
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II0000000000000
DAVRANIŞ YÖNETİMİ0000000000000
ÖZEL EĞİTİM II0000000000000
MESLEK ETİĞİ0000000000000
ÇOCUK VE ÇEVRE0000000000000
SANAT ETKİNLİKLERİ İZLEME0000000000000
ÖZEL EĞİTİMDE AR. GER. GELİŞ.0000000000000
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR0000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ0000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ-II0000000000000
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık