English
Muğla Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 40 iş günü zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenim

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ve İngilizce, dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

1995-1996 eğitim-öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında 60 (normal öğretim) ve 60 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 120 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında 3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir muhasebe eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bölümümüz endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlere saygılı ve bağlı birer Muhasebe ve Vergi Uygulamaları teknikerleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilir.
2- 2. İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilir,
3- 3. Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip,
4- 4. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, ticari belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen ve saklayabilen,
5- 5. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, kendini devamlı yenileyen,
6- 6. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, web tabanlı programlar ile muhasebe paket programlarını kullanabilen,
7- 7. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilen, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilen, yorumlayabilen,
8- 8. Etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmenin önemini bilen,
9- 9. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilen,
10- 10. Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim,
11- 11. Alanı ile ilgili ticari matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirebilen, analiz yapabilen ve yorumlayabilen,
12- 12. İşletmelerde finans yöneticisinin görevlerini uygulayabilecek düzeyde finans bilgisine hakim,.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilk ikiyıl/ilk dört yarıyıl sonunda 1.80'in altında olanlar bir sonraki dönemden (5. yarıyıldan) ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları, başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabildikleri gibi, dikey geçiş yapmak suretiyle dört yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde gerekli yasal koşulları da karşıladıkları takdirde; SMMM belgesini alarak kendi muhasebe ofislerini açabilirler, Bağımsız Denetim Kuruluşlarında çalışabilir ve sınav/eğitimlerde başarılı olmaları halinde Bağımsız Denetçi olabilirler, Vergi Müfettişi, SGK Müfettişi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Mezunlarımız, ayrıca kamu veya özel sektöre ait işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde de görev alabilirler. Özellikle özel sektörde muhasebe personeli, muhasebe uzmanı, muhasebe yetkilisi ünvanları ile işe başlayarak, ilerleyen dönemlerde muhasebe şefi, muhasebe müdür yardımcısı ve müdür olarak görev alabilirler. Bu bağlamda mezunlarımız; bankaların, sigorta şirketlerinin ve dış ticaret işletmelerinin ilgili alanlarında, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alanlarına uygun yeterli puanları almaları halinde üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma hakkını elde edebilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız dört yıllık lisans öğrenimlerini sınavsız geçiş hakkı yoluyla Açık Öğretim Fakültesi’nden de tamamlayabilirler Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Şunlardır: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Aslı KARATAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Hüseyin ÇİÇEK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MUH1001 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
MUH1003 MUH. OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 3 0 3
MUH1497 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1805 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1809 TİCARİT MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MUH1002 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 4
MUH1004 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Zorunlu 3 1 3
MUH1498 MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
MUH1502 MUH.OFİS PROGRAMLARI II Seçmeli 2 0 3
MUH1504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1808 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 3
İŞY1810 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 3
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 3
DŞT2801 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2001 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 4
MUH2003 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2005 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 5
MUH2007 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 3
MUH2501 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
MUH2503 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2505 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2507 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
MUH2509 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
MUH2511 MESLEKİ SEMİNER I Seçmeli 2 0 3
MUH2513 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2515 ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU Seçmeli 2 0 3
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
BİP2806 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 0 3
MUH2002 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 3
MUH2004 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
MUH2006 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 5
MUH2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2502 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2504 TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2506 E-TİCARET Seçmeli 2 0 3
MUH2508 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
MUH2512 MESLEKİ SEMİNER II Seçmeli 2 0 3
MUH2514 DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2516 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2518 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2520 MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2522 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2838 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I000000000000
GENEL MUHASEBE I000000000000
MUH. OFİS PROGRAMLARI I000000000000
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000
MİKRO EKONOMİ000000000000
TEMEL HUKUK000000000000
TİCARİT MATEMATİK000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II000000000000
GENEL MUHASEBE II000000000000
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE000000000000
MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ)000000000000
MUH.OFİS PROGRAMLARI II000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000
MAKRO EKONOMİ000000000000
İSTATİSTİK000000000000
TİCARET HUKUKU000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ000000000000
MALİYET MUHASEBESİ000000000000
ŞİRKETLER MUHASEBESİ000000000000
PAKET PROGRAMLAR I000000000000
VERGİ HUKUKU000000000000
FİNANSAL YÖNETİM000000000000
İNŞAAT MUHASEBESİ000000000000
KAMU MALİYESİ000000000000
MESLEKİ MATEMATİK000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I000000000000
MESLEKİ SEMİNER I000000000000
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ000000000000
ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU000000000000
PAZARLAMA VE SATIŞ000000000000
İLETİŞİM000000000000
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA000000000000
İLKYARDIM000000000000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II000000000000
MASA ÜSTÜ YAYINCILIK000000000000
MUHASEBE DENETİMİ000000000000
MALİ TABLOLAR ANALİZİ000000000000
PAKET PROGRAMLAR II000000000000
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ000000000000
BANKA MUHASEBESİ000000000000
TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ000000000000
E-TİCARET000000000000
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II000000000000
MESLEKİ SEMİNER II000000000000
DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI000000000000
TÜRK VERGİ SİSTEMİ000000000000
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ000000000000
MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ000000000000
YÖNETİM MUHASEBESİ000000000000
HALKLA İLİŞKİLER000000000000
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ000000000000
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI000000000000
ÇEVRE KORUMA000000000000
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ000000000000
BORÇLAR HUKUKU000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık