English
Muğla Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Yapı Denetimi bölümünden mezun olan öğrenciler "Yapı Denetim Teknikeri" ünvanını kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, yapı denetim şirketlerinde, kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde yurt dışında da aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin önceki öğrenimi, Yüksekokul yönetim kurulunca tespit edilmiş intibak tablosu çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Türk dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Bilgi İletişim Teknolojisi Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Programı Bölümü'nde, 1994-1995 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Bunun yanında 2000-2001 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir. I. ve II. öğretime her yıl ortalama 40’ar öğrenci alınmaktadır. 2011-2012 döneminden itibaren bölümün adı Yapı Denetimi Programı olarak değiştirilmiştir. Yapı Denetimi Programı Bölümü'nün ders programı, teknik resim, bina bilgisi, arazi ölçümleri, statik hesaplamalar konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlk iki yarıyılda zorunlu ve temel bilgileri kapsayan dersler, son iki yarıyılda ise öğrencilerin ilgi duydukları bilim alanlarında yoğunlaşmalarını sağlayan seçmeli dersler daha çok bulunmaktadır. Derslerde konular alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yeterince ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu bağlamda teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, tepegöz, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca verilen araştırma ödevleriyle öğrencilerin daha derinlemesine bilgilenmesi sağlanmaktadır. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 kredi gerekmektedir. İnşaat Programı Bölümü'nde şu anda 1 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi çalışmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. İnşaat Programı Bölümü'nde, "öğrenci merkezli" bir eğitim-öğretim anlayışı egemendir.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, inşaat sektörünün, ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesinde ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümleri anlar.
3- Teknoloji alanında güncel teknikeri ve araçları ek teknik eğitim alarak uygular.
4- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
5- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
6- Bireysel olarak veya takımlarla çalışır.
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
8- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek eğitim alarak kullanır.
9- Bilişim teknolojilerini kullanır, alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
11- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 60 iş günü olan staj eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, yapı denetim şirketlerinde, kamu kuruluşlarında, belediyelerde, özel şirketlerde iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde yurt dışında da aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi KIVANÇ TOPÇUOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. M.AFŞİN ERDOĞAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
MAP1805 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 5
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İNT1001 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 1 4
İNT1003 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 2 0 3
İNT1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 3
İNT1501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MAP1806 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 5
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İNT1002 YAPI STATİĞİ Zorunlu 2 1 4
İNT1004 BETON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 2 6
İNT1006 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 3
İNT1502 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 2 0 3
İNT1504 DEPREM BİLİMİ Seçmeli 2 0 3
İNT1506 MAKET YAPIMI Seçmeli 2 1 3
İNT1508 BİNA BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İNT2001 ZEMİN MEKANİĞİ I Zorunlu 2 1 3
İNT2003 BETONARME Zorunlu 3 1 4
İNT2005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 3
İNT2007 ARAZİ ÖLÇMELERİ Zorunlu 2 1 3
İNT2497 MESLEK STAJI 1 ( 30 İŞGÜNÜ ) Zorunlu 0 0 8
İNT2501 ÇELİK YAPILAR Seçmeli 2 1 3
İNT2503 MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 3
İNT2505 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Seçmeli 2 1 3
İNT2507 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
İNT2509 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 3 0 3
İŞY2801 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2802 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İNT2002 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI Zorunlu 2 2 4
İNT2004 ŞANTİYE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 5
İNT2006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 1 4
İNT2498 MESLEK STAJI 2 ( 30 İŞGÜNÜ ) Zorunlu 0 0 8
İNT2502 PREFABRİK YAPILAR Seçmeli 2 1 3
İNT2504 MESLEK RESMİ Seçmeli 1 2 3
İNT2506 ZEMİN MEKANİĞİ II Seçmeli 2 1 3
İNT2508 KARAYOLU İNŞAATI Seçmeli 2 1 3
İNT2510 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Seçmeli 3 1 3
İNT2512 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME Seçmeli 2 1 3
İNT2514 ATIK SULAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000000000
MATEMATİK I000000000000
İLETİŞİM000000000000
ÇEVRE KORUMA000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
YAPI MALZEMELERİ000000000000
MEKANİK VE STATİK000000000000
TEKNİK RESİM000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II000000000000
MATEMATİK II000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
YAPI STATİĞİ000000000000
BETON TEKNOLOJİSİ000000000000
MUKAVEMET000000000000
YAPI TESİSATLARI000000000000
DEPREM BİLİMİ000000000000
MAKET YAPIMI000000000000
BİNA BİLGİSİ000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ZEMİN MEKANİĞİ I000000000000
BETONARME000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM000000000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ000000000000
MESLEK STAJI 1 ( 30 İŞGÜNÜ )000000000000
ÇELİK YAPILAR000000000000
MESLEKİ UYGULAMALAR000000000000
SU TEMİNİ VE İLETİMİ000000000000
MESLEKİ İNGİLİZCE000000000000
MESLEKİ MATEMATİK000000000000
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İLKYARDIM000000000000
PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI000000000000
ŞANTİYE ORGANİZASYONU000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM000000000000
MESLEK STAJI 2 ( 30 İŞGÜNÜ )000000000000
PREFABRİK YAPILAR000000000000
MESLEK RESMİ000000000000
ZEMİN MEKANİĞİ II000000000000
KARAYOLU İNŞAATI000000000000
YAPI METRAJI VE MALİYETİ000000000000
YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME000000000000
ATIK SULAR000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık