English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi(İKMEP)

Kazanılan Derece

Gaz ve Teknolojileri Teknolojisi programını başarı ile bitirip mezun olan öğrenciler, bu alanda Önlisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınavdan aldıkları puana göre kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programından mezun olabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir. Bununla birlikte, 40 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

Eski adı “Yapı Tesisat Teknolojisi Programı” olarak eğitim veren programımız YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) 13.03.2012 tarihli B.30.0.EÖB-101.02.05-1706 sayılı kararı gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı” olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Program Profili

Günümüzde sürekli gelişen teknolojiye ve buna bağlı olarak piyasadaki gelişmelere uyumlu teorik ve pratik temel bilgilerle donatılmış, karşılaşacağı sorunlara çözümler üretebilen ve alanında teknik bilgi ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştiren bir program olmayı amaçlamaktadır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojileri için teorik bilgilerin yanında uygulamalı olarak tecrübe edinmiş gerekli bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermek ve alanında kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı ve büyük firmalar tarafından tercih edilen program olmayı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Doğalgaz tesisatında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2- Doğalgazın kullanım alanları ve kullanım biçimi hakkında bilgi sahibi olmak.
3- Doğalgaz tesisatında kullanılan elemanların montajı, bakımı ve onarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
4- Doğalgaz tesisatı projelendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak.
5- Doğalgaz tesisatı proje çizimi yapmak.
6- Enerji kaynaklarının özellikleri ve kullanım alanları konusunda bilgi sahibi olmak.
7- Isıtmada ve elektrik üretiminde doğalgazın kullanım yolları hakkında bilgi sahibi olmak.
8- Sıhhi tesisat temel bilgisine sahip olmak.
9- Temel elektrik bilgisine sahip olmak.
10- Ölçü aletlerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.
11- Mesleki etik değerler konusunda bilgi sahibi olmak.
12- Meslekte temel problemlerin çözümünde matematiği kullanmak.
13- İletişim ve bilişim bilgisine sahip olmak.
14- Mesleğinde araştırma, değerlendirme ve uygulama yapmak.
15- Mesleğinde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına hakim olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derlerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olabilmeleri için120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programndan mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Mümin GÜMÜŞLÜ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. F.Murat MÜFTÜLER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
DGT1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 5
DGT1007 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 5
DGT1503 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 2
FİZ1817 FİZİK Zorunlu 3 0 4
MAP1831 MESLEKİ MATEMATİK- I Zorunlu 2 0 3
SGP1833 İLK YARDIM Seçmeli 1 1 2
TDB1801 TÜRK DİLİ- I Zorunlu 2 0 2
YDB-G1 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İSG1903 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 2
İŞY1829 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- II Zorunlu 2 0 2
DGT1004 TESİSAT MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 3
DGT1498 MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 6
DGT1502 MALZEME TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 3
DGT1504 HİDROLİK MAKİNELER Seçmeli 2 0 3
DGT1506 BAKIM ARIZA ONARIM Seçmeli 1 1 3
DGT1510 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
DGT1512 ISI POMPASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 3
ELK1808 TEMEL ELEKTRİK Zorunlu 2 0 3
ELK1810 ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MAP1832 MESLEKİ MATEMATİK- II Zorunlu 2 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ- II Zorunlu 2 0 2
YDB-B1 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DGT2001 DOĞALGAZ TESİSATI I Zorunlu 2 1 3
DGT2003 ISITMA SİSTEMLERİ I Zorunlu 2 1 3
DGT2005 SIHHİ TESİSAT I Zorunlu 2 1 3
DGT2501 ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I Seçmeli 2 1 3
DGT2503 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 3
DGT2505 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
DGT2507 DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI Seçmeli 2 0 3
DGT2509 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 3
DGT2511 TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ Seçmeli 1 1 3
ELK2809 GÜNEŞ ENERJİSİ Zorunlu 2 0 3
ETP2809 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 1 1 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
İŞY2907 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
BİP2824 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 3
DGT2002 DOĞALGAZ TESİSATI II Zorunlu 2 1 4
DGT2004 ISITMA SİSTEMLERİ II Zorunlu 2 1 3
DGT2006 SIHHİ TESİSAT II Zorunlu 2 1 4
DGT2008 BORU KAYNAKÇILIĞI Zorunlu 2 1 4
DGT2502 ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II Seçmeli 2 1 3
DGT2504 MALZEME TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
DGT2506 YALITIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
DGT2508 BUHAR TESİSATI Seçmeli 2 0 3
DGT2512 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- I000000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000000
TEKNİK RESİM000000000000000
TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ000000000000000
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI000000000000000
FİZİK000000000000000
MESLEKİ MATEMATİK- I000000000000000
İLK YARDIM111111111114111
TÜRK DİLİ- I000000000000000
YABANCI DİL000000000000000
İNGİLİZCE I000000000000000
FRANSIZCA I000000000000000
ALMANCA I000000000000000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ020500002000000
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- II000000000000000
MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)000000000000000
MALZEME TEKNOLOJİSİ I000000000000000
HİDROLİK MAKİNELER000000000000000
BAKIM ARIZA ONARIM000000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000000
ISI POMPASI UYGULAMALARI000000000000000
TEMEL ELEKTRİK000000000000000
ENERJİ YÖNETİMİ000000000000000
MESLEKİ MATEMATİK- II000000000000000
İLETİŞİM000000000000000
TÜRK DİLİ- II000000000000000
YABANCI DİL000000000000000
İNGİLİZCE II000000000000000
FRANSIZCA II000000000000000
ALMANCA II000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
DOĞALGAZ TESİSATI I000000000000000
ISITMA SİSTEMLERİ I000000000000000
SIHHİ TESİSAT I000000000000000
ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I000000000000000
TERMODİNAMİK000000000000000
İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ000000000000000
DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI000000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL000000000000000
TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ000000000000000
GÜNEŞ ENERJİSİ000000000000000
OTOMATİK KONTROL000000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000000
GİRİŞİMCİLİK000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II000000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM000000000000000
DOĞALGAZ TESİSATI II000000000000000
ISITMA SİSTEMLERİ II000000000000000
SIHHİ TESİSAT II000000000000000
BORU KAYNAKÇILIĞI000000000000000
ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II000000000000000
MALZEME TEKNOLOJİSİ II000000000000000
YALITIM UYGULAMALARI000000000000000
BUHAR TESİSATI000000000000000
ÖLÇME TEKNİĞİ000000000000000
ÇEVRE KORUMA000000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık