English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi(İKMEP)

Kazanılan Derece

Gaz ve Teknolojileri Teknolojisi programını başarı ile bitirip mezun olan öğrenciler, bu alanda Önlisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan sınavdan aldıkları puana göre kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programından mezun olabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir. Bununla birlikte, 40 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

Eski adı “Yapı Tesisat Teknolojisi Programı” olarak eğitim veren programımız YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) 13.03.2012 tarihli B.30.0.EÖB-101.02.05-1706 sayılı kararı gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı” olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Program Profili

Günümüzde sürekli gelişen teknolojiye ve buna bağlı olarak piyasadaki gelişmelere uyumlu teorik ve pratik temel bilgilerle donatılmış, karşılaşacağı sorunlara çözümler üretebilen ve alanında teknik bilgi ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştiren bir program olmayı amaçlamaktadır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojileri için teorik bilgilerin yanında uygulamalı olarak tecrübe edinmiş gerekli bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermek ve alanında kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı ve büyük firmalar tarafından tercih edilen program olmayı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Doğalgaz tesisatında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2- Doğalgazın kullanım alanları ve kullanım biçimi hakkında bilgi sahibi olmak.
3- Doğalgaz tesisatında kullanılan elemanların montajı, bakımı ve onarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
4- Doğalgaz tesisatı projelendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak.
5- Doğalgaz tesisatı proje çizimi yapmak.
6- Enerji kaynaklarının özellikleri ve kullanım alanları konusunda bilgi sahibi olmak.
7- Isıtmada ve elektrik üretiminde doğalgazın kullanım yolları hakkında bilgi sahibi olmak.
8- Sıhhi tesisat temel bilgisine sahip olmak.
9- Temel elektrik bilgisine sahip olmak.
10- Ölçü aletlerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.
11- Mesleki etik değerler konusunda bilgi sahibi olmak.
12- Meslekte temel problemlerin çözümünde matematiği kullanmak.
13- İletişim ve bilişim bilgisine sahip olmak.
14- Mesleğinde araştırma, değerlendirme ve uygulama yapmak.
15- Mesleğinde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına hakim olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derlerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olabilmeleri için120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programndan mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. F.Murat MÜFTÜLER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
GTT1001 MESLEKİ MATEMATİK- I Zorunlu 3 0 4
GTT1003 FİZİK Zorunlu 3 0 3
GTT1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 3
GTT1007 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 4
GTT1497 MESLEK STAJI I (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
GTT1503 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 2
SGP1833 İLK YARDIM Seçmeli 1 1 2
TDB1801 TÜRK DİLİ- I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İSG1903 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 2
İŞY1829 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- II Zorunlu 2 0 2
ELK1808 TEMEL ELEKTRİK Zorunlu 2 0 3
ELK1810 ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
GTT1002 MESLEKİ MATEMATİK- II Zorunlu 3 0 4
GTT1004 TESİSAT MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 3
GTT1498 MESLEK STAJI II (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
GTT1502 MALZEME TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 3
GTT1504 HİDROLİK MAKİNELER Seçmeli 3 0 3
GTT1506 BAKIM ARIZA ONARIM Seçmeli 1 1 3
GTT1508 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2 1 3
GTT1510 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ- II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ELK2809 GÜNEŞ ENERJİSİ Zorunlu 2 0 3
ETP2809 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 1 1 3
GTT2001 DOĞALGAZ TESİSATI I Zorunlu 1 1 3
GTT2003 ISITMA SİSTEMLERİ I Zorunlu 1 1 3
GTT2005 SIHHİ TESİSAT I Zorunlu 2 0 3
GTT2501 ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I Seçmeli 2 1 4
GTT2503 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 4
GTT2505 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2
GTT2507 DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI Seçmeli 2 0 3
GTT2509 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 2
GTT2511 TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ Seçmeli 1 1 2
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
GTT2002 DOĞALGAZ TESİSATI II Zorunlu 1 1 3
GTT2004 ISITMA SİSTEMLERİ II Zorunlu 1 1 3
GTT2006 SIHHİ TESİSAT II Zorunlu 2 1 4
GTT2008 BORU KAYNAKÇILIĞI Zorunlu 2 1 4
GTT2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 3
GTT2502 ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II Seçmeli 2 1 4
GTT2504 MALZEME TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 3 0 3
GTT2506 YALITIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 3
GTT2508 BUHAR TESİSATI Seçmeli 2 1 3
GTT2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 2
GTT2512 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- I000000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000000
MESLEKİ MATEMATİK- I222200223325222
FİZİK221222334414122
TEKNİK RESİM444451233313122
TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ444442352221133
MESLEK STAJI I (20 İŞGÜNÜ)000000000000000
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI132225422222222
İLK YARDIM111111111114111
TÜRK DİLİ- I000000000000000
İNGİLİZCE I000000000000000
FRANSIZCA I000000000000000
ALMANCA I000000000000000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ433411113332235
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI233341122211122
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ- II000000000000000
TEMEL ELEKTRİK233322325423213
ENERJİ YÖNETİMİ242325522112333
TESİSAT MESLEK RESMİ554452233323123
MESLEK STAJI II (20 İŞGÜNÜ)000000000000000
MALZEME TEKNOLOJİSİ I444532232111132
HİDROLİK MAKİNELER232212342312132
BAKIM ARIZA ONARIM455422223311134
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM000500350140000
MESLEK ETİĞİ222211111152321
İLETİŞİM000000025000000
TÜRK DİLİ- II000000000000000
İNGİLİZCE II000000000000000
FRANSIZCA II000000000000000
ALMANCA II000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
GÜNEŞ ENERJİSİ342434522224233
OTOMATİK KONTROL232322425222233
DOĞALGAZ TESİSATI I553552232322243
ISITMA SİSTEMLERİ I453434522224233
SIHHİ TESİSAT I332232252322243
ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I444442242422252
TERMODİNAMİK232334520224233
İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ221323322322232
DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI443543222322233
MESLEKİ YABANCI DİL I232222222222222
TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ544432232222232
İŞLETME YÖNETİMİ I222222222222222
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II000000000000000
DOĞALGAZ TESİSATI II554552232322243
ISITMA SİSTEMLERİ II443434522224233
SIHHİ TESİSAT II443432252322143
BORU KAYNAKÇILIĞI443422223322114
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM222242232222122
ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II554542242422252
MALZEME TEKNOLOJİSİ II554532232221132
YALITIM UYGULAMALARI344424422323143
BUHAR TESİSATI433432322222132
MESLEKİ YABANCI DİL II222222222222222
ÖLÇME TEKNİĞİ423432222523234
ÇEVRE KORUMA232223322232233
İŞLETME YÖNETİMİ II220222222222222
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ453433322213354
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık