English
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Spor Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Spor Yöneticiliği Bölümü her yıl düzenlenen özel yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır. Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri zorunludur. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun kararı uyarınca OBP ve YGS puanları dâhil edilmektedir. Her yıl Temmuz ayında Üniversitemizin web sitesinde özel yetenek sınavı kılavuzu yayınlanmakta ve sınav bu kılavuzda yer alan hükümlere göre uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Spor Yöneticiliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (Toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasında olduğundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, üniversite bünyesinde programların eğitim planlarında yer alan Türkçe, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Spor Yöneticiliği Bölümü 2003 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup halen normal öğretim ve ikinci öğretim programlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Spor Yöneticiliği Bölümü; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümde ağırlıklı olarak spor yönetimi ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanında eğitim-öğretim verilmektedir. YÖK’ün 15–01 96 tarih ve 55–1114 sayılı yazılarında 2547 sayılı kanun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesine göre mezunlarımız spor yöneticisi unvanını kullanabileceklerdir.

Program Yeterlilikleri

1- Spor işletmelerinde elde ettiği bilgileri kullanmak, proje üretmek, bu doğrultuda verilerin toplanması, analizi ve yorumlamasını yapmak.
2- İktisadi kavram ve ilkeleri bilmek, sporla ilişkili iktisadi olayları yorumlamak.
3- Spor işletmelerinin mali durumunun analizi ve yorumlamasını yapmak, muhasebede kayıt, sınıflandırma raporlama işlemlerini uygulamak,; finansmanın temel kavram ve yöntemlerini spor işletmelerinde uygulamak.
4- Spor ve sağlık ile ilgili temel bilgileri ve becerileri spor sektöründe kullanmak.
5- Temel işletmecilik bilgileri ile ilgili kavramlar ve işletmeciliğin fonksiyonlarını spor alanına uygulamak.
6- Yönetim ile ilgili kavram ve fonksiyonları spor alanına uygulamak, spor işletmelerini ve organizasyonları yönetmek; ulusal ve uluslararası yönetim yapılarını ve politikaları analiz etmek.
7- Genel hukuk ve spor hukuku ile ilgili olayları yorumlamak; insan haklarını tanımak, demokrasi kültürünü, ahlaki değerleri spor alanında uygulamak.
8- Spor işletmelerinde insan ve grup davranışlarını anlamak ve yönetmek.
9- Spor organizasyonlarını planlamak ve uygulamak.
10- Spor işletmelerinde spor ürününü etkili bir şekilde sunmak.
11- Harekete ve ritme dayalı becerileri uygulamak; hareket ve sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulamak.
12- Spor olay ve olgularını psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
13- Spor disiplinlerine yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulamak; spor işletmelerinin işleyişini yakından tanımak ve deneyim kazanmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/ Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0

Mezuniyet Koşulları

Spor Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (Toplam 240 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Spor Yöneticiliği programını bitirenler "Spor Yöneticisi" lisans diploması alırlar. Mezunlarımız kamu kurumlarında “sportif eğitim uzmanı” (Spor Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatları; Belediyelerin spor birimleri; Üniversiteler vb.) ve özel kuruluşlarda ise " Spor Yöneticisi" olarak (spor kulüpleri, federasyonlar, spor merkezleri, spor okulları, özel okullar, vb. gibi her türlü spor işletmelerinde) iş bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Spor Yöneticiliği Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları, ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Süleyman Murat Yıldız

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç. T. Osman MUTLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1803 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 3 0 4
BES1805 Temel Cimnastik Zorunlu 2 2 5
BES1807 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 3 0 5
BSY1801 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KAY1807 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1804 Atletizm Zorunlu 2 2 4
BSA1810 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 2 4
BSA1922 Badminton I Seçmeli 2 2 6
BSA1924 Sportif Ritmik Cimnastik I Seçmeli 2 2 6
BSA1926 Güreş I Seçmeli 2 2 6
BSA1928 Kayak I Seçmeli 2 2 6
BSA1930 Okçuluk I Seçmeli 2 2 6
BSA1932 Tenis I Seçmeli 2 2 6
BSA1934 Dağcılık I Seçmeli 2 2 6
BSA1936 Masa Tenisi I Seçmeli 2 2 6
BSA1938 Bisiklet I Seçmeli 2 2 6
BSA1940 Oryantring I Seçmeli 2 2 6
BSA1942 Step-Aerobik I Seçmeli 2 2 6
BSA1944 Santranç I Seçmeli 2 2 6
BSA1946 Gösteri Cimnastiği I Seçmeli 2 2 6
BSA1948 Artistik Cimnastik I Seçmeli 2 2 6
BSA1950 Yüzme I Seçmeli 2 2 6
BSY1002 Spor Tarihi Zorunlu 3 0 3
KAY1808 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İKT1802 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BES2901 Halk Oyunları I Seçmeli 2 2 6
BSA2805 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 3
BSA2813 Spor Fizyolojisi Zorunlu 3 0 4
BSA2901 Basketbol I Seçmeli 2 2 6
BSA2903 Hentbol I Seçmeli 2 2 6
BSA2905 Voleybol I Seçmeli 2 2 6
BSA2907 Futbol I Seçmeli 2 2 6
BSY2001 Spor Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
BSY2501 Futsal I Seçmeli 2 2 6
SOS2801 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III * Seçmeli 3 0 3
İŞL2809 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BES2902 Halk Oyunları II Seçmeli 2 2 6
BSA2812 Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 0 4
BSA2902 Basketbol II Seçmeli 2 2 6
BSA2904 Hentbol II Seçmeli 2 2 6
BSA2906 Voleybol II Seçmeli 2 2 6
BSA2908 Futbol II Seçmeli 2 2 6
BSY2002 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 4
BSY2004 Sporda Etkinlik Yönetimi Zorunlu 3 0 4
BSY2502 Futsal II Seçmeli 2 2 6
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İŞL2812 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSA3803 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 4
BSA3957 Badminton II Seçmeli 2 2 6
BSA3959 Sportif Ritmik Cimnastik II Seçmeli 2 2 6
BSA3961 Güreş II Seçmeli 2 2 6
BSA3963 Kayak II Seçmeli 2 2 6
BSA3965 Okçuluk II Seçmeli 2 2 6
BSA3967 Tenis II Seçmeli 2 2 6
BSA3969 Dağcılık II Seçmeli 2 2 6
BSA3971 Masa Tenisi II Seçmeli 2 2 6
BSA3973 Bisiklet II Seçmeli 2 2 6
BSA3975 Oryantring II Seçmeli 2 2 6
BSA3977 Step-Aerobik II Seçmeli 2 2 6
BSA3979 Santranç II Seçmeli 2 2 6
BSA3981 Gösteri Cimnastiği II Seçmeli 2 2 6
BSA3983 Artistik Cimnastik II Seçmeli 2 2 6
BSA3985 Yüzme II Seçmeli 2 2 6
BSY3001 Spor Hukuku Zorunlu 3 0 4
BSY3003 Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi Zorunlu 3 0 3
BSY3005 Spor Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
BSY3007 Spor Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 0 4
BSY3501 Spor Felsefesi ve Olimpizm Seçmeli 3 0 5
BSY3503 Spor Organizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 5
BSY3505 Spor Organizasyonlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY3507 Spor Yönetiminde Etkili İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3902 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 5
BES3908 Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 5
BSA3924 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 5
BSA3926 Spor Masajı Seçmeli 3 0 5
BSY3002 Spor Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
BSY3004 Spor İşletmelerinde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
BSY3006 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 4
BSY3008 Sporda Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 4
BSY3010 Yaz Kampı (7 Gün) Zorunlu 0 4 4
BSY3502 Sporda Yeni Yönetim Yaklaşımları Seçmeli 3 0 5
BSY3504 Sporda Fair Play Eğitimi Seçmeli 3 0 5
BSY3506 Spor Organizasyonlarında Fon Oluşturma ve Finans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY3508 Türk Spor Teşkilatı Seçmeli 3 0 5
KAY3906 İnsan Hakları Seçmeli 3 0 5
ÇEİ3904 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İŞL3914 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4927 Basketbol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4929 Hentbol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4931 Voleybol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4933 Futbol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4935 Güreş Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4937 Tenis Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4939 Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4941 Dağcılık Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4943 Artistik Cimnastik Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4945 Törenler ve Organizasyon Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
BES4947 Badminton Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4949 Oryantring Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4951 Step-Aerobik Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BSY4001 Spor İşletmeciliği Zorunlu 3 0 3
BSY4005 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I Zorunlu 3 0 5
BSY4501 Spor Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY4503 Spor Politikaları Seçmeli 3 0 5
BSY4505 Sporun Sosyal Tarihi Seçmeli 3 0 5
BSY4507 Spor Organizasyonlarında Yenilikçilik ve Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY4509 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi Seçmeli 3 0 5
BSY4511 Spor Turizmi Seçmeli 3 0 5
BSY4513 Futsal Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BSY4515 Yüzme Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KAY4801 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Zorunlu 3 0 4
PSİ4901 Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 0 5
REK4801 Rekreasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSY4002 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 5
BSY4006 Spor Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
BSY4008 Spor Yönetimi Uygulaması Zorunlu 2 6 6
BSY4010 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II Zorunlu 3 0 5
BSY4502 Spor Yönetiminde Güncel Konu ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 5
BSY4504 Spor Medyası Seçmeli 3 0 5
BSY4506 Spor Sponsorluğu Seçmeli 3 0 5
BSY4508 Spor Endüstrisi Seçmeli 3 0 5
KAY4904 Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 5
KAY4906 Siyaset Bilimi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım44454444444 4
Temel Cimnastik4444444444544
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji4444444444544
Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş4443444444544
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4453333333333
Yönetim Bilimi4444454444444
Türk Dili I3333333333333
İngilizce I3333343333333
Almanca I3333343333333
Fransızca I3333343333333
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atletizm4444444444544
Yaşam Boyu Spor4444444444544
Badminton I4444444444544
Sportif Ritmik Cimnastik I4444444444544
Güreş I4444444444544
Kayak I4444444444544
Okçuluk I4444444444544
Tenis I4444444444544
Dağcılık I4444444444544
Masa Tenisi I4444444444544
Bisiklet I4444444444544
Oryantring I4444444444544
Step-Aerobik I4 44444444544
Santranç I4444444444544
Gösteri Cimnastiği I4444444444544
Artistik Cimnastik I4444444444543
Yüzme I4434443454434
Spor Tarihi4444444444454
Hukukun Temel Kavramları4444445444444
Türk Dili II3333333333333
İngilizce II3333343333333
Almanca II3333343333333
Fransızca II3333343333333
İktisada Giriş4544444444444
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I3333333333333
Halk Oyunları I4444444444544
Spor Psikolojisi4444444444454
Spor Fizyolojisi4444444444544
Basketbol I4444444444544
Hentbol I4444444444544
Voleybol I4444444444544
Futbol I4444444444544
Spor Yönetimi I4444454444444
Futsal I44444 4444444
Sosyolojiye Giriş4444444444454
İngilizce III3333343333333
Almanca III4444444444444
Fransızca III *3333343333333
İşletme Bilimine Giriş4444444444544
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II3333333333334
Halk Oyunları II4444444444544
Antrenman Bilgisi4444444444444
Basketbol II4444444444544
Hentbol II4444444444544
Voleybol II4444444444544
Futbol II4444444444544
Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri5444444444444
Sporda Etkinlik Yönetimi4444444444444
Futsal II4444444444444
İngilizce IV3333343333333
Almanca IV3333343333333
Fransızca IV3333343333333
Genel Muhasebe3353333333333
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Fiziksel Uygunluk4444444444444
Badminton II4444444 44544
Sportif Ritmik Cimnastik II4444444444544
Güreş II4444444444544
Kayak II4444444444544
Okçuluk II4444444444544
Tenis II4444444444544
Dağcılık II4444444444544
Masa Tenisi II4444444444544
Bisiklet II4444444444544
Oryantring II4444444444544
Step-Aerobik II4444444444544
Santranç II4444444444544
Gösteri Cimnastiği II4444444444544
Artistik Cimnastik II4444444444544
Yüzme II4444444444444
Spor Hukuku4444445444444
Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi4444454444444
Spor Ekonomisi4444444445444
Spor Yönetiminde Liderlik4444444544444
Spor Felsefesi ve Olimpizm4444444444454
Spor Organizasyon Teknikleri4444444454444
Spor Organizasyonlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi4454444444444
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor4444444444444
Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon4445444444444
Sporcu Beslenmesi4445444444444
Spor Masajı4444444444544
Spor Yönetimi II4444454444444
Spor İşletmelerinde Halkla İlişkiler4444444444444
Spor Sosyolojisi4444444444454
Sporda Örgütsel Davranış4444444544444
Yaz Kampı (7 Gün)4444444444445
Sporda Yeni Yönetim Yaklaşımları4444544444444
Sporda Fair Play Eğitimi4444444444454
Spor Organizasyonlarında Fon Oluşturma ve Finans Yönetimi4454444444444
Türk Spor Teşkilatı4444444444444
İnsan Hakları4444444444444
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik4444444444444
Hizmet Pazarlaması4444444445444
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Basketbol Öğretim Yöntemleri4444444444544
Hentbol Öğretim Yöntemleri4444444444544
Voleybol Öğretim Yöntemleri4444444444544
Futbol Öğretim Yöntemleri4444444444544
Güreş Öğretim Yöntemleri4444444444544
Tenis Öğretim Yöntemleri 444444444544
Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri4444444444544
Dağcılık Öğretim Yöntemleri4444444444544
Artistik Cimnastik Öğretim Yöntemleri4444444444544
Törenler ve Organizasyon Uygulamaları4444444444544
Badminton Öğretim Yöntemleri4444444444544
Oryantring Öğretim Yöntemleri4444444444544
Step-Aerobik Öğretim Yöntemleri4444444444544
Spor İşletmeciliği4444544444444
Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I5444444444444
Spor Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi4444454444444
Spor Politikaları4444454444444
Sporun Sosyal Tarihi4444444444544
Spor Organizasyonlarında Yenilikçilik ve Değişim Yönetimi4444454444444
Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi4444454444444
Spor Turizmi4444454444444
Futsal Öğretim Yöntemleri4444444444444
Yüzme Öğretim Yöntemleri4444444444444
Türkiye’nin Yönetim Yapısı4444454444444
Yönetim Psikolojisi4444444444444
Rekreasyon Yönetimi4444454444444
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Karşılaştırmalı Spor Yönetimi4444 54444444
Spor Pazarlaması4444444445444
Spor Yönetimi Uygulaması4444444444445
Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II5444444444444
Spor Yönetiminde Güncel Konu ve Gelişmeler4444454444444
Spor Medyası4444444444444
Spor Sponsorluğu4444444445444
Spor Endüstrisi4444444445444
Yerel Yönetimler4444444444444
Siyaset Bilimi4444444444444
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık