English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için LYS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

Yeterlilik Koşulları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler adı ile 1992’de kurulmuş olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler adı ile İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu ve % 30 İngilizce ağırlıklı olarak 2012-2013 akademik yılında öğrenci almıştır.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Doğusunda Kafkaslar, Batısında Balkanlar, Güneyinde Ortadoğu ile çevrelenmiş olan Türkiye, aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, OECD ve İslam Konferansı Örgütü'ne üye olan tek ülke olarak doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktasında politik, ekonomik ve kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca Türkiye tarihi boyunca hiç sömürge olmamıştır ve dolayısıyla sahip olduğu siyasi sistemi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi sömürgeci güçlerin dayatması sonucu değil, tamamen kendi iradesiyle ve kendi olanaklarını seferber ederek kurmuştur. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hiçbir uluslararası savaşa, özellikle de II. Dünya Savaşı’na katılmamış nadir ülkelerden biri olarak Türkiye, hem iç hem de dış siyasi dengeleri korumakta zaman zaman aksaklıklarla da olsa önemli bir başarı kaydetmiştir. Ancak bu durum aynı zamanda, Türkiye’nin dış ya da iç savaş gibi kendisinin tecrübe etmediği deneyimleri ve bunların sonuçlarını, başka ülkelerin deneyimlerini inceleyerek öğrenmesini de son derece önemli kılmaktadır. Böyle bir ülkede siyasetin, siyasi kurumların ve uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri, işleyişi, kuramsal temelleri, tarihsel gelişimleri konularında iyi yetişmiş kadroların bulunması elzemdir. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye'nin gerek iç ve dış siyasette, gerekse ulusal veya uluslararası özel ya da sivil toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan insan malzemesini en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve donanıma sahip olma.
2- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere temel oluşturan diğer disiplinlerden (hukuk, iktisat, sosyoloji, psikoloji, tarih vb.) yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olma.
3- Yerel ve uluslararası siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi faktörler arasındaki ilişkileri eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla yorumlayabilme
4- Kamu, özel sektör, ulaslararası organizasyonlar ve ulusal/uluslararası STK’larda istihdam edilen personelin niteliklerine sahip olma ve sahip olduğu bilgi ve becerleri bu alanlarda kullanabilme.
5- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmk, ilgili araştırmaları takip edebilme, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
6- Bilimsel mantık ve metodolojiyi kavrama, yerel ve uluslararası siyasi konuları/sorunları bilimsel yaklaşımla tanımlayabilme; gözlem, belge, kanıt ve araştırmalara dayalı analiz yapabilme.
7- Kişisel özellik,yetenek ve eğilimlere göre kariyer planlaması yapabilme ve bu çerçevede edinilmesi gereken özelleşmiş bilgi ve donanımı belirleyerek bunları edinme sorumluluk ve bilincini kazanma.
8- Mesleğe ilişkin veya sosyal sorumluluk çerçevesinde proje geliştirme ve çalışma yürütebilme.
9- Bireysel ve grup olarak yapılan çalışmalarda sorumluluk alabilme, üstlenilen görevleri planlayıp zamanında yerine getirebilme.
10- Bilim ve bilimsel düşüncenin önemini anlayarak mesleki ve kişisel yaşantısında gerekli bilgileri bu çerçevede edinme ve yaşam boyu öğrenme perspektifine sahip olma.
11- Alanla ilgil karşılaştığı bilgiye ve sahip olduğu donanıma eleştirel yaklaşabilme.
12- Öğrenmiş olduğu bilgi ve becerileri yaşam boyu geliştirme anlayışına sahip olma.
13- Yerel ve uluslararası siyaset ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini, araştırma sonuçlarını, yorum ve gözlemlerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini araştırma verileriyle ve akademik argümanlarla destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14- En az bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilme, ve bu dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak ilgililere yazılı ve sözlü olarak bilgi aktarabilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme.
15- Bilişim ve iletişim teknolojilerini en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde öngörülen düzeyde öğrenme , bu donanimi bilgi üretimi ve geliştirilmesi alaninda da kullanabilme.
16- Mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve bunu hissederek davranışlarına yansıtma
17- Toplumun ve bireylerin sahip olduğu temel ,sosyal ve kültürel hakların farkında olma ve bu çerçevede sosyal duyarlılık sahibi olma.
18- İş veya mesleğini icra ederken çevre , evrensel değerler ve evrensel miras konularında duyarlılık sahibi olma ve bunu mesleki faaliyet ve kararlara yansıtma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, SİYASET BİLİMCİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, siyaset bilimi, diplomasi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra ekonomi, finans, işletme, iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olduğundan, genel olarak siyasi ve sosyal konulara ilgi duyan fakat uzmanlık alanını tam olarak belirleyememiş öğrenciler için ideal bir temel oluşturmaktadır. Bu temeli alan öğrenciler, lisans eğitimleri sırasında gerek bölüm içi gerekse diğer bölümlerden alacakları derslerle ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda bu farklı alanlardan hangisine yöneleceklerine karar verebilirler. Programda bölüm / fakülte / üniversite seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin bu alanlarda uzmanlaşabilmeleri için gerekli eğitimi sunmakta ve iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Füsun Özerdem

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Pınar Yürür

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1809 Toplumbilimi Zorunlu 3 0 4
SİBUL1001 Introduction to Political Science I Zorunlu 3 0 6
SİBUL1003 Diplomasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
SİBUL1501 Academic English I Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
İKT1805 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KAY1806 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 4
KAY1810 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
SİBUL1002 Introduction to Political Science II Zorunlu 3 0 6
SİBUL1004 International Politics Zorunlu 3 0 6
SİBUL1502 Academic English II Zorunlu 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
İKT1806 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL2001 International Relations Theory Zorunlu 3 0 6
SİBUL2003 History of Political Thought I Zorunlu 3 0 6
SİBUL2005 Dış Politika Analizleri Zorunlu 3 0 5
SİBUL2007 Uluslararası Hukuk Zorunlu 3 0 5
SİBUL2009 Political History I Zorunlu 3 0 5
SİBUL2501 Diplomatic English I Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL2002 Türk Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
SİBUL2004 History of Political Thought II Zorunlu 3 0 6
SİBUL2006 Introduction to the EU Zorunlu 3 0 6
SİBUL2008 Political History II Zorunlu 3 0 5
SİBUL2502 Diplomatic English II Zorunlu 3 0 3
İŞL2816 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3909 Anayasa Hukuku Seçmeli 3 0 4
SİBUL3001 Comparative Politics I Zorunlu 3 0 6
SİBUL3003 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 6
SİBUL3005 Diplomatic Correspondence I Zorunlu 3 0 6
SİBUL3503 Siyaset Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SİBUL3505 Türk-Yunan İlişkileri Seçmeli 3 0 4
SİBUL3507 Theory of Democracy Seçmeli 3 0 4
SİBUL3509 Gender and Politics Seçmeli 3 0 4
SİBUL3513 Osmanlı Devletinin Siyasi ve Sosyal Yapısı Seçmeli 3 0 4
SİBUL3515 Siyasal İdeolojiler Seçmeli 3 0 4
SİBUL3517 Politics in Caucasus Seçmeli 3 0 4
SİBUL3519 Latin American Studies Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3904 İdare Hukuku Seçmeli 3 0 4
SİBUL3002 Comparative Politics II Zorunlu 3 0 6
SİBUL3004 Diplomatic Correspondence II Zorunlu 3 0 6
SİBUL3006 International Political Economy Zorunlu 3 0 6
SİBUL3502 Medya ve Siyaset Seçmeli 3 0 4
SİBUL3506 Amerikan Dış Politikası Seçmeli 3 0 4
SİBUL3508 Non-Governmental Organisations and State Seçmeli 3 0 4
SİBUL3510 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
SİBUL3512 Social Movements Seçmeli 3 0 4
SİBUL3514 Middle East Politics Seçmeli 3 0 4
SİBUL3516 Siyaset Psikolojisi Seçmeli 3 0 4
SİBUL3518 Central Asian Politics Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL4001 Current Issues in Turkish Politics Zorunlu 3 0 5
SİBUL4003 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3 0 5
SİBUL4505 Meslekte Kariyer Planlama Seçmeli 3 0 5
SİBUL4511 Current Issues in Human Rights Seçmeli 3 0 5
SİBUL4513 Professional Foreign Language I Seçmeli 3 0 5
SİBUL4515 Turkey-Middle East Relations Seçmeli 3 0 5
SİBUL4517 EU-Turkey Relations Seçmeli 3 0 5
SİBUL4519 Global Politics Seçmeli 3 0 5
SİBUL4521 Siyaset ve Etik Seçmeli 3 0 5
SİBUL4523 African Studies Seçmeli 3 0 5
SİBUL4525 Russia in Global Politics Seçmeli 3 0 5
SİBUL4527 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY4908 Siyaset Felsefesi Seçmeli 3 0 5
SİBUL4002 Current Issues in International Relations Zorunlu 3 0 5
SİBUL4004 Conflict Resolution and Peace Building Zorunlu 3 0 5
SİBUL4504 Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasi Yapısı Seçmeli 3 0 5
SİBUL4506 Balkanlarda Siyasi Gelişmeler Seçmeli 3 0 5
SİBUL4510 Development and Social/ Political Change Seçmeli 3 0 5
SİBUL4512 Professional Foreign Language II Seçmeli 3 0 5
SİBUL4514 International Security Issues Seçmeli 3 0 5
SİBUL4516 Asia-Pacific Studies Seçmeli 3 0 5
SİBUL4518 Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi Seçmeli 3 0 5
SİBUL4520 Uyrukluk ve Yabancılar Hukuku Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000355000000000000
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı333355555535325333
Toplumbilimi333322222232322333
Introduction to Political Science I444444444444444444
Diplomasi Tarihi444544444454544555
Academic English I333333333333343333
Türk Dili I050000400000000000
İktisada Giriş I333333333333323333
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000355000000000000
Uygarlık Tarihi343333333333343333
Hukukun Temel Kavramları343333333333333333
Introduction to Political Science II444444444444444444
International Politics444444444444444444
Academic English II333333333333343033
Türk Dili II050000400000000000
İktisada Giriş II333333333333323333
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
International Relations Theory444444444444444444
History of Political Thought I343433333343443444
Dış Politika Analizleri454555555545555555
Uluslararası Hukuk434433333343433444
Political History I434433333343443444
Diplomatic English I333344444434354333
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Türk Siyasi Tarihi444433333343433444
History of Political Thought II343433333343443444
Introduction to the EU343444444444444444
Political History II434433333343443444
Diplomatic English II333344444434354333
İşletme İstatistiği232244444424234222
                   
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Anayasa Hukuku232244444424234222
Comparative Politics I444430333343453444
Türk Dış Politikası444433333343443444
Diplomatic Correspondence I333444444444454444
Siyaset Sosyolojisi444433333343443444
Türk-Yunan İlişkileri444533333353543555
Theory of Democracy444533333353543555
Gender and Politics444533333353543555
Osmanlı Devletinin Siyasi ve Sosyal Yapısı444544444454544555
Siyasal İdeolojiler444433333343443444
Politics in Caucasus444533333353543555
Latin American Studies545554453344555553
                   
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
İdare Hukuku444533333353543555
Comparative Politics II454433333343453444
Diplomatic Correspondence II444455555545455444
International Political Economy444433333343453444
Medya ve Siyaset444433333343443444
Non-Governmental Organisations and State444533333353543555
Araştırma Yöntemleri444533333353543555
Social Movements 444544444454544555
Middle East Politics444533333353543555
Siyaset Psikolojisi444433333343443444
Central Asian Politics444533333353543555
                   
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Current Issues in Turkish Politics555544444454554555
Uluslararası Örgütler444544444454544555
Meslekte Kariyer Planlama444544444454544555
Current Issues in Human Rights444544444454544555
Professional Foreign Language I555544444454554555
Turkey-Middle East Relations444544444454544555
EU-Turkey Relations444544444454544555
Global Politics444544444454544555
Siyaset ve Etik444544444454544555
African Studies444533333350543555
Russia in Global Politics434433333343433444
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar444444444444444444
                   
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Siyaset Felsefesi444544444454544555
Current Issues in International Relations 555544444454554555
Conflict Resolution and Peace Building555544444454554555
Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasi Yapısı444444444454444444
Balkanlarda Siyasi Gelişmeler444544444454544555
Development and Social/ Political Change444544444454544555
Professional Foreign Language II 555544444454554555
International Security Issues444544444454544555
Asia-Pacific Studies444533333353543555
Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi444444444444444444
Uyrukluk ve Yabancılar Hukuku434433333343433444
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık