English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için LYS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

Yeterlilik Koşulları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler adı ile 1992’de kurulmuş olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler adı ile İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu ve % 30 İngilizce ağırlıklı olarak 2012-2013 akademik yılında öğrenci almıştır.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Doğusunda Kafkaslar, Batısında Balkanlar, Güneyinde Ortadoğu ile çevrelenmiş olan Türkiye, aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, OECD ve İslam Konferansı Örgütü'ne üye olan tek ülke olarak doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktasında politik, ekonomik ve kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca Türkiye tarihi boyunca hiç sömürge olmamıştır ve dolayısıyla sahip olduğu siyasi sistemi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi sömürgeci güçlerin dayatması sonucu değil, tamamen kendi iradesiyle ve kendi olanaklarını seferber ederek kurmuştur. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hiçbir uluslararası savaşa, özellikle de II. Dünya Savaşı’na katılmamış nadir ülkelerden biri olarak Türkiye, hem iç hem de dış siyasi dengeleri korumakta zaman zaman aksaklıklarla da olsa önemli bir başarı kaydetmiştir. Ancak bu durum aynı zamanda, Türkiye’nin dış ya da iç savaş gibi kendisinin tecrübe etmediği deneyimleri ve bunların sonuçlarını, başka ülkelerin deneyimlerini inceleyerek öğrenmesini de son derece önemli kılmaktadır. Böyle bir ülkede siyasetin, siyasi kurumların ve uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri, işleyişi, kuramsal temelleri, tarihsel gelişimleri konularında iyi yetişmiş kadroların bulunması elzemdir. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye'nin gerek iç ve dış siyasette, gerekse ulusal veya uluslararası özel ya da sivil toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan insan malzemesini en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip edebilmek, anlayabilmek, değerlendirebilmek, yorum yapabilmek ve kullanabilmek.
2- Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, ilgili araştırmaları takip edebilmek, verileri toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
3- Yerel ve uluslararası siyasi konuları/sorunları tanımlayabilmek; belge, kanıt ve araştırmalara dayalı analiz yapabilmek; bu analizleri bilişim ve iletişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde kullanarak yapabilmek; bu analizler sonucunda çözüm önerileri geliştirebilmek.
4- Yerel ve uluslararası siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi faktörler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, siyasi sistemlerdeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek.
5- Yerel ve uluslararası siyaset ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini, araştırma sonuçlarını, yorum ve gözlemlerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini araştırma verileriyle ve akademik argümanlarla destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere temel oluşturan diğer disiplinlerden (hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, vb.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
7- En az bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek, ve bu dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak ilgililere yazılı ve sözlü olarak bilgi aktarabilmek, meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, SİYASET BİLİMCİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, siyaset bilimi, diplomasi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra ekonomi, finans, işletme, iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olduğundan, genel olarak siyasi ve sosyal konulara ilgi duyan fakat uzmanlık alanını tam olarak belirleyememiş öğrenciler için ideal bir temel oluşturmaktadır. Bu temeli alan öğrenciler, lisans eğitimleri sırasında gerek bölüm içi gerekse diğer bölümlerden alacakları derslerle ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda bu farklı alanlardan hangisine yöneleceklerine karar verebilirler. Programda bölüm / fakülte / üniversite seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin bu alanlarda uzmanlaşabilmeleri için gerekli eğitimi sunmakta ve iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Füsun Özerdem

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Pınar Yürür

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KAY1809 Toplumbilimi Zorunlu 3 0 4
SİBUL1001 Introduction to Political Science I Zorunlu 3 0 6
SİBUL1003 Diplomasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
SİBUL1501 Academic English I Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
İKT1805 İktisata Giriş I Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KAY1806 Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 4
KAY1810 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
SİBUL1002 Introduction to Political Science II Zorunlu 3 0 6
SİBUL1004 International Politics Zorunlu 3 0 6
SİBUL1502 Academic English II Zorunlu 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
İKT1806 İktisata Giriş II Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL2001 International Relations Theory Zorunlu 3 0 6
SİBUL2003 History of Political Thought I Zorunlu 3 0 6
SİBUL2005 Dış Politika Analizleri Zorunlu 3 0 5
SİBUL2007 Uluslararası Hukuk Zorunlu 3 0 5
SİBUL2009 Political History I Zorunlu 3 0 5
SİBUL2501 Diplomatic English I Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL2002 Türk Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
SİBUL2004 History of Political Thought II Zorunlu 3 0 6
SİBUL2006 Introduction to The EU Zorunlu 3 0 6
SİBUL2008 Political History II Zorunlu 3 0 5
SİBUL2502 Diplomatic English II Zorunlu 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İŞL2816 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL3001 Comparative Politics I Zorunlu 3 0 6
SİBUL3003 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 6
SİBUL3005 Diplomatic Correspondence I Zorunlu 3 0 6
SİBUL3501 Milliyetçilik Seçmeli 3 0 4
SİBUL3503 Siyaset Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
SİBUL3505 Turkish-Greek Relations Seçmeli 3 0 4
SİBUL3507 Theory of Democracy Seçmeli 3 0 4
SİBUL3509 Gender and Politics Seçmeli 3 0 4
SİBUL3511 Kafkasya'da Siyasi Gelişmeler Seçmeli 3 0 4
SİBUL3513 Osmanlı Devletinin Siyasi ve Sosyal Yapısı Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
SİBUL3002 Comparative Politics II Zorunlu 3 0 6
SİBUL3004 Diplomatic Correspondence II Zorunlu 3 0 6
SİBUL3006 International Political Economy Zorunlu 3 0 6
SİBUL3502 Medya ve Siyaset Seçmeli 3 0 4
SİBUL3504 Ortadoğu Siyaseti Seçmeli 3 0 4
SİBUL3506 Amerikan Dış Politikası Seçmeli 3 0 4
SİBUL3508 Non-Governmental Organisations and State Seçmeli 3 0 4
SİBUL3510 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
SİBUL3512 Social Movements Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL4001 Current Issues in Turkish Politics Zorunlu 3 0 5
SİBUL4003 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3 0 5
SİBUL4501 Türkiye-Ortadoğu İlişkileri Seçmeli 3 0 5
SİBUL4503 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 0 5
SİBUL4505 Meslekte Kariyer Planlama Seçmeli 3 0 5
SİBUL4507 Küreselleşme Seçmeli 3 0 5
SİBUL4509 Politics and Ethics Seçmeli 3 0 5
SİBUL4511 Current Issues in Human Rights Seçmeli 3 0 5
SİBUL4513 Professional Foreign Language I Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY4908 Siyaset Felsefesi Seçmeli 3 0 5
SİBUL4002 Current Issues in International Relations Zorunlu 3 0 5
SİBUL4004 Conflict Resolution and Peace Building Zorunlu 3 0 5
SİBUL4502 Uluslararası Güvenlik Sorunları Seçmeli 3 0 5
SİBUL4504 Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasi Yapısı Seçmeli 3 0 5
SİBUL4506 Balkanlarda Siyasi Gelişmeler Seçmeli 3 0 5
SİBUL4508 Bölgesel Dış Politika Seçmeli 3 0 5
SİBUL4510 Development and Social/ Political Change Seçmeli 3 0 5
SİBUL4512 Professional Foreign Language II Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3323332
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3353332
Toplumbilimi3323332
Introduction to Political Science I4444444
Diplomasi Tarihi4445544
Academic English I3333334
Türk Dili I       
İngilizce I       
Almanca I       
Fransızca I       
İktisata Giriş I3333332
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3323332
Uygarlık Tarihi3333344
Hukukun Temel Kavramları3333343
Introduction to Political Science II4444444
International Politics4444444
Academic English II3333334
Türk Dili II       
İngilizce II       
Almanca II       
Fransızca II       
İktisata Giriş II3333332
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
International Relations Theory4444444
History of Political Thought I3334444
Dış Politika Analizleri4454555
Uluslararası Hukuk4434433
Political History I4434434
Diplomatic English I3343335
İngilizce III3333334
Almanca III3333334
Fransızca III333 334
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Türk Siyasi Tarihi4434443
History of Political Thought II3334444
Introduction to The EU3344444
Political History II4434434
Diplomatic English II3343335
İngilizce IV3333334
Almanca IV3333334
Fransızca IV3333334
İşletme İstatistiği2242233
        
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Comparative Politics I4434445
Türk Dış Politikası4434444
Diplomatic Correspondence I3344435
Milliyetçilik4434444
Siyaset Sosyolojisi4434444
Turkish-Greek Relations4435544
Theory of Democracy4435544
Gender and Politics4435544
Kafkasya'da Siyasi Gelişmeler4445544
Osmanlı Devletinin Siyasi ve Sosyal Yapısı4445544
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Meslek Stajı II (20 İşgünü)       
Comparative Politics II4434455
Diplomatic Correspondence II4454445
International Political Economy4434445
Medya ve Siyaset4434444
Ortadoğu Siyaseti4435544
Amerikan Dış Politikası4435544
Non-Governmental Organisations and State4435544
Araştırma Yöntemleri4435544
Social Movements 4445544
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Current Issues in Turkish Politics5545555
Uluslararası Örgütler4445544
Türkiye-Ortadoğu İlişkileri4445544
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri4445544
Meslekte Kariyer Planlama4445544
Küreselleşme4445544
Politics and Ethics 4445544
Professional Foreign Language I5545555
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Siyaset Felsefesi4445544
Current Issues in International Relations 5545555
Conflict Resolution and Peace Building5545555
Uluslararası Güvenlik Sorunları4445544
Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasi Yapısı4445444
Balkanlarda Siyasi Gelişmeler4445544
Bölgesel Dış Politika4445544
Development and Social/ Political Change4445544
Professional Foreign Language II 5545555
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık