English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

ALES sınavı puanı, lisans veya yüksek lisans başarı notu, bölümce yapılacak olan mülakat veya yazılı değerlendirmede başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü altında kurulmuştur. Şimdi ise Eğitim Bilimler Enstitüsü içerisinde çalışmalarına devam etmektedir.

Program Profili

Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Ayrıca bu program örgün eğitim programı şeklinde yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal Bilgiler ile ilgili olgu ve kavramları ifade ederek, kavrayabilmek.
2- Sosyal Bilgilerdeki Öğretim Etkinliklerini planlamak, hazırlamak, genel öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini kullanmak.
3- Sosyal Bilgilerdeki konularını günlük hayata uyarlayabilmek ve kullanabilmek.
4- Hayat boyu öğrenimde, Sosyal bilgilerin yerini, önemini kavrayabilmek, uygulayabilmek ve disiplinler arası alanlara bağlayabilmek.
5- Güncel konuları takip etmek ve Sosyal Bilgiler ile bağdaştırmak.
6- İşbirliği içinde çalışmak, mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanmak.
7- Sosyal Bilgiler okuryazar birey yetiştirmek ve önemini kavratmak.
8- Problemleri belirlemek ve aşamalarına uygun olarak çözmek.
9- Sosyal bilgilerde beceri ve değer kavramlarını anlamak.
10- Bilimsel süreç becerileri kazanmak ve bunları daha sonraki yaşantılarının değişik aşamalarında kullanarak hayatlarını kolaylaştırmak
11- Öğrencilerin kişisel gelişim özelliklerine uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanmak.
12- Sosyal Bilgiler dersine yönelik plan hazırlayabilmek, uygun araç gereç ve materyalleri seçebilmek ve uygulayabilmek.
13- Konuya uygun etkinlikleri seçip, tasarlayıp yapabilmek, verileri analiz etmek ve verileri yorumlayarak bilimsel rapor haline getirebilmek.
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde Sosya Bilgiler öğretmeni olarak Sosyal Bilgiler dersine girmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bölümümüzde doktora eğitimi verilmemektedir ancak programımızdan mezun olan öğrenciler diğer üniversitelerdeki doktora programlarına devam edebilirler

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nurettin ŞAHİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Hatice KARA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
SBÖ 5099 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
SBÖ 5501 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI Seçmeli 2 2 6
SBÖ 5503 TÜRKİYE TURİZMİNİN SORUNLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5505 SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5507 SAPMA DAVRANIŞLARI EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5509 YAKINÇAĞ TARİHİ VE BİBLİYOGRAFYASI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5511 SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5513 KÜRESELLEŞME, TOPLUM VE SİYASET Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5515 KARŞILAŞTIRILMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI İNCELEMESİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5517 SOSYAL BİLGİLERİN DOĞASI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5519 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU OKURYAZARLIKLAR Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5521 AMOS DESTEKLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ VE EĞİTİMSEL UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
SBÖ 5502 ÖĞRETMENLİK VE ETİK Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5504 HARİTA UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 6
SBÖ 5506 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5508 COĞRAFYADA MEKANSAL ALGILAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5510 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5512 SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5514 TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5516 TARİH YAZICILIĞI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5518 SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE STRATEJİLER Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5520 İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5522 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5524 NATÜRALİSTİK YÖNTEM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
SBÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
SBÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER555444455 45433
SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ445544544444444
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI455434454554555
TÜRKİYE TURİZMİNİN SORUNLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ANLAYIŞI545544454545444
SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİ444444445455511
SAPMA DAVRANIŞLARI EĞİTİMİ554554554554511
YAKINÇAĞ TARİHİ VE BİBLİYOGRAFYASI445445445445411
SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİ544454445444544
KÜRESELLEŞME, TOPLUM VE SİYASET232242252252211
KARŞILAŞTIRILMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI İNCELEMESİ544444545544411
SOSYAL BİLGİLERİN DOĞASI445544         
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU OKURYAZARLIKLAR445545         
AMOS DESTEKLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ VE EĞİTİMSEL UYGULAMALARI115152         
UZMANLIK ALAN DERSİ555555555555511
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER555555         
UZMANLIK ALAN DERSİ555555         
ÖĞRETMENLİK VE ETİK555554         
HARİTA UYGULAMALARI455554         
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ444444444455511
COĞRAFYADA MEKANSAL ALGILAMA YÖNTEMLERİ544 54455445511
YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ545454545454511
SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ225112         
TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ454545454545411
TARİH YAZICILIĞI555555555444511
SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE STRATEJİLER444555444555411
İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR444455555444411
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR454555         
NATÜRALİSTİK YÖNTEM ARAŞTIRMALARI115142         
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
UZMANLIK ALAN DERSİ555555555555511
TEZ ÇALIŞMASI555555555555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
UZMANLIK ALAN DERSİ555555555555511
TEZ ÇALIŞMASI555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık