English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Uzaktan Öğretim)

Kazanılan Derece

İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekecektir.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (144 kredi karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir

Önceki Öğrenim

Muğla Üniversitesi İİBF işletme bölümünde programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992/Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir. Son olarak 2012 yılında uzaktan eğitim programı da açılmıştır.

Program Profili

İşletme bölümü kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağdaş işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bankacılık Sektörü başta olmak üzere Bakanlık’lara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümde teşvik destekli projeler yürütülebilmektedir. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- İşletme alanının alt disiplinleri olan yönetim, pazarlama, finans, üretim, sayısal yöntemler ve muhasebe konularında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. Bu bilgileri kullanmak suretiyle çalışma yaşamındaki verileri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanır.
2- Düşünce ve önerilerini Türkçe ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar
3- Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve işletme alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
4- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
5- Yenilik ve değişikliğe açık olma, girişimcilik, liderlik, analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
6- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar.
7- İşletme bilimi kapsamında yer alan konularda araştırma ve çalışmalar yapar. Yürütücüsü veya katılımcısı olduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için amaç ve hedef belirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %20’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %80’idir. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

İİBF İşletme Bölümü mezunlarının iş bulma ve meslek edinme imkanları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin pratiğe uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği nedeniyle oldukça geniştir. Özel sektör ve kamu sektöründe iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, KOBİ’ler başta olmak üzere, yöneticilik, girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de girişimcilik, muhasebecilik, mali müşavirlik alanlarında kurabilmekte ve maliye müfettişliği, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında yer alabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT3905 Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 4
İKT3907 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İŞL3001 İşletme Finansmanı Zorunlu 3 0 6
İŞL3003 Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 6
İŞL3005 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 0 6
İŞL3501 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 4
İŞL3503 Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3505 E- Pazarlama Seçmeli 3 0 4
İŞL3507 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3509 İşletmelerde İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
İŞL3511 Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 4
İŞL3513 Bankacılık ve Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
İŞL3515 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3517 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 3 0 4
İŞL3519 Kobiler ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3521 İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3523 Veri Yapısı ve Algoritma Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT3906 Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
İŞL3002 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 6
İŞL3004 Üretim İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 6
İŞL3006 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 0 6
İŞL3502 Sektörel Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
İŞL3504 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3506 Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik Seçmeli 3 0 4
İŞL3508 Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3510 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 4
İŞL3512 Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3514 Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 4
İŞL3516 Menkul Kıymet Değerlemesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3518 Finansal Kuram ve Stratejiler Seçmeli 3 0 4
İŞL3520 İşletmelerde Ekonometri Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
İŞL3522 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4
İŞL3524 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3526 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 4
İŞL3528 Rekabet Hukuku Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ4901 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İKT4905 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İŞL4001 Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
İŞL4003 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 5
İŞL4501 İşletme Sermayesi Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4503 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4505 Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 5
İŞL4507 Örgüt Geliştirme Seçmeli 3 0 5
İŞL4509 Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4511 Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4513 Çağdaş Finans Teknikleri Seçmeli 3 0 5
İŞL4515 Uygulamalı Sermaye Piyasası Analizi Seçmeli 3 0 5
İŞL4517 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 5
İŞL4519 Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4521 İşletmelerde Çevreci Uygulamalar Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL4002 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 5
İŞL4004 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
İŞL4502 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 5
İŞL4504 Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
İŞL4506 Stratejik Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4508 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 5
İŞL4510 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
İŞL4512 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
İŞL4514 Optimizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 5
İŞL4516 Yapay Zeka Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
İŞL4518 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 5
İŞL4520 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4522 İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4524 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Vergi Hukuku4554334
Yönetim Ekonomisi0440400
İşletme Finansmanı5543333
Sayısal Yöntemler5452535
Maliyet Muhasebesi I5005455
Örgüt Kuramı5333535
Kültürlerarası Farklılık ve Yönetimi3333333
E- Pazarlama4253433
Şirketler Muhasebesi5332343
İşletmelerde İstatistik Uygulamaları4342535
Finansal Piyasalar3221123
Bankacılık ve Sigortacılık5000055
Marka Yönetimi4233333
Kıymetli Evrak Hukuku4554334
Kobiler ve Yönetimi3333334
İnovasyon ve Bilgi Yönetimi3343553
Veri Yapısı ve Algoritma4352433
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Vergi Uygulamaları4554334
Finansal Yönetim5543334
Üretim İşlemler Yönetimi5323334
Maliyet Muhasebesi II5005455
Sektörel Muhasebe Uygulamaları5005455
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi5332444
Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik3335533
Teknoloji Yönetimi3353333
Tüketici Davranışları4233433
Perakende Yönetimi4233333
Karar Verme Teknikleri5453535
Menkul Kıymet Değerlemesi5040404
Finansal Kuram ve Stratejiler5443333
İşletmelerde Ekonometri Uygulamaları4342534
Halkla İlişkiler4233333
Satış Yönetimi4233333
Yönetim Bilişim Sistemleri3303333
Rekabet Hukuku4554334
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik4235455
Türkiye Ekonomisi3000000
Girişimcilik5323544
Yönetim Muhasebesi5005455
İşletme Sermayesi Yönetimi5400044
Muhasebe Denetimi5345545
Finansal Raporlama Standartları5344445
Örgüt Geliştirme3334335
Lojistik Yönetimi4234333
Kalite Yönetimi3333333
Çağdaş Finans Teknikleri4444434
Uygulamalı Sermaye Piyasası Analizi2121123
Yöneylem Araştırması5452535
Kariyer Yönetimi3535353
İşletmelerde Çevreci Uygulamalar4235333
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi4221123
Stratejik Yönetim5433535
Uluslararası Pazarlama5323334
Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları5352444
Stratejik Maliyet Yönetimi5005555
Uluslararası İşletmecilik3333335
Pazarlama Araştırmaları4253433
Hizmet Pazarlaması4233333
Optimizasyon Teknikleri5352535
Yapay Zeka Uygulamaları4252534
Uluslararası Finans4000444
Portföy Yönetimi2221123
İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi4333433
Tedarik Zinciri Yönetimi4244333
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık