English
Milas Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları

Kazanılan Derece

Müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlayarak yeterli krediyi kazanan öğrenciler ön lisans diplomalarını alarak Halı ve Kilim teknisyeni unvanı ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM’nin öğrencilere yapmış olduğu Üniversite Yükseköğretim Sınavında YGS 4’e göre öğrenci alımı yapılacaktır. Geleneksel El Sanatları konularına ilgili, çizim yeteneği ve el becerisi olan öğrenciler olması istenmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Milas Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programının kullanımı ve imkânı Atölye, Bilgisayar laboratuvarı ve derslikleri Öğrenci alınması istenen. El Sanatları Programının ihtiyaçları için de kullanılabilir durumdadır. Atölyelerde uygulama dersleri için lavabo ve tezgâh gibi ek tadilatlar yapılabilir. Halıcılık ve Kilimcilik Programı dokuma atölye dersleri kullanılmakta olan makine techizat ile Doğal Boyacılık ve Boyama Teknikleri dersi eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizat (tüp, ocak, boyama kapları vb.) Geleneksel El Sanatları Programı derslerinde kullanılabilirlik yeterliliktedir. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı, Takı ve Taş İşleme Atölyeleri ve Mimari Restorasyon Ağaç işleme ve Seramik Atölyeleri, Mimari Restorasyon Ağaç işleme ve Seramik Atölyeleri.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Programımızda örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Geleneksel El Sanatları 2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde ilk defa öğrenci alımına başlamaktadır. Türk kültürünü oluşturan değerlerin önemli bir bölümü geleneksel sanatlarımızdır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, geleneksel değerleri araştıran ve koruyan, çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlarla tasarımlar yapabilen, geçmişi günümüze kendi yorumlarıyla taşıyabilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü çeşitli sanat dallarında günümüz sanat anlayışına uygun geçmişte yapılan sanatları benimsemiş, yaptığı sanata uygun olarak doğru malzeme, desen ve uygulama bilgilerini kullanarak özgün tasarımlar gerçekleştirebilecek donanımlı öğrenciler yetiştirilecektir. Burada yetişen genç sanatçılar, geleneksel sanat kültürüne hakim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek bilgiye sahip, özgün eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olacaktır. Programa ait üç atölye bulunmaktadır: - Uygulamalı Atölyesi - Tasarım Atölyesi - Dokuma Atölyesi Geleneksel El Sanatları, mezun olan öğrenciler, kütüphaneler, müzeler, desen atölyeleri, sanayiye yönelik desen atölyeleri, tasarım atölyelerinde, restorasyon çalışmalarında istihdam edilebilirler.

Program Profili

Meslek Yüksekokulumuz belirli meslekler yönelik kalifiye ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan uygulamalı eğitim veren dört yarıyıllık bir yükseköğrenim kurumudur. Bu program Geleneksel El Sanatları mesleğini icra edebilecek veya kamu ve özel işletmelerin Geleneksel El Sanatları faaliyetlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına iş yeri açabilecek, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hakim ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Program Yeterlilikleri

1- Geleneksel El Sanatları alanında, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisine ve bilincine sahip olmak.
2- Geleneksel El Sanatlarının kapsadığı konuları ve üretim yöntemlerini bilmek.
3- Geleneksel El Sanatları alanında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yaratıcı ve yenilikçi düşünmek ve uygulamak.
4- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk almak, etkin ve verimli çalışmak.
5- Atölye tezgah, araç ve gereçlerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6- Bilgisayarda tasarım yapabilme becerisi kazanmak
7- Alanında tarihsel bilgiye sahip olmak
8- Dekoratif süs eşyası üretiminde geleneksel üretim yöntemlerini kullanmak
9- Geleneksel dokuma yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
10- Üretilen ürünlerin pazarlanmasında yöntem belirleyebilmek.
11- Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12- Sektörde kalite ve üretim ilkelerini bilmek ve uygulamak.
13- Üretimde kullanılan hammaddeleri tanımak, özelliklerini bilmek.
14- Kişisel ve mesleki özgüvene sahip olmak.
15- Bilimsel, toplumsal ve mesleki etik değerlerine sahip olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Öğrencinin ders notunun tespitinde sınavların katkı paylarına yönelik genel uygulama, ara sınav değerlendirmesinde alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu sınav değerlendirmesinde alınan puanın %60’ı şeklindedir. Bununla birlikte ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna olan katkı payları, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından farklı oranlarda belirlenebilir. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun katkı payları, yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Bağıl Değerlendirme Sistemi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Geleneksel El Sanatları Programını başarıyla tamamlamak ve ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda bulunan derslerin tümünü geçmeleri, 40 günlük meslek stajını tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

El Sanatları alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Dokuma fabrikaları, 2. Dokuma ve boya atölyeleri, 3. Halı deseni hazırlayan işletmeler, 4. Sosyal hizmetlere bağlı yerlerde rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilir 5. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, 6. El halısı dokuyan atölyeler, 7. Sanayi nakışı yapan işletmeler, 8. Desen üretimi yapan işletmeler, 9. Lazerle aplike kesen firmalar, 10. Çeyiz yapan işletmeler, 11. Ahşap işlemeciliği yapan atölyeler, 12. El nakışı üretimi yapan atölyeler, 13. Makine nakışı üretimi yapan atölyeler, 14. Moda evleri, 15. Tekstil firmaları, 16. Brode deseni hazırlayan firmalar, 17. Brode nakışı yapan firmalar, 18. Perdeciler, 19. Yorgancılar, 20. Döşemeciler, 21. Mefruşat mağazaları, 22. Ev tekstili işletmeleri, 23. Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler. 24.Taş işlemeciliği yapan atölyeler, 25. Kişisel Çalışma Atölyeleri Alanlarına göre tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilirler. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması ile “Tekniker” unvanı verilir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz ayrıca fabrikalarda dokuyucu, özel şirketlerde desinatör, Halk Eğitim Merkezlerinde, hobi atölyelerinde ve sanat evlerinde usta öğretici, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kurslarda halı usta öğreticisi olarak, deri fabrikalarında, giyim ve ev aksesuarları üreten küçük işletmelerde ve turizm sektöründe hediyelik eşya yapımında, antika evlerinde, müzelerde, kolleksiyonerlerin yanında çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler şunlardır; Güzel sanatlar fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerinde sınıf derslerini vererek lisans tamamlayabilmektedirler.

Eğitim Türü

Meslek Yüksekokulumuz belirli meslekler yönelik kalifiye ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan uygulamalı eğitim veren dört yarıyıllık bir yüksek öğrenim kurumudur. Bu program Geleneksel El Sanatları mesleğini icra edebilecek veya kamu ve özel işletmelerin Geleneksel El Sanatları faaliyetlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına iş yeri açabilecek, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hakim ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Geleneksel El Sanatları Programının amacı, öğrencilerine aşağıdaki davranışları kazandırarak mezun etmektir. • Geleneksel El Sanatları mesleğinin temel ilkelerini kavramak. • Kültürel mirasın korunmasının önemini kavramak • Geleneksel El Sanatları mesleğinde öncelikle özgün malzemenin, gerektiğinde modern teknolojinin kullanımının önemini kavramak. • Alanında ferdi ve grup çalışmasının önemini kavramak. • Ulusal ve uluslar arası boyutta Geleneksel El Sanatları mesleğinin sorumluluğunu bilmek. • İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilmek. • Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında meslek elemanı olarak önemli bir sorumluluk yüklendiğini bilmek. • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilmek. • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilmek. • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmek. Matbu evrak düzenleyebilmek, bilgi ve belge toplayabilmek, arşivlenmiş bilgi ve belgeleri kullanabilmek. • Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmak.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülüzar ÇELEBELİK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Nagehan ÖĞSÜZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 3
GES 1001 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 1 2
GES 1003 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I Zorunlu 2 2 4
GES 1005 TEMEL DOKUMAYA HAZIRLIK Zorunlu 2 2 4
GES 1007 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 5
GES 1501 DESEN I Seçmeli 2 1 3
GES 1503 KUMAŞ TASARIM I Seçmeli 2 1 3
GES 1505 TÜRK SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
İŞY 1821 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
GES 1002 MOTİF BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2
GES 1004 DOĞAL BOYACILIK I Zorunlu 2 1 3
GES 1006 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ II Zorunlu 2 2 4
GES 1008 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 4
GES 1498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 5
GES 1502 DESEN II Seçmeli 2 1 3
GES 1504 KUMAŞ TASARIM II Seçmeli 2 1 3
GES 1506 LİF VE İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
GES 1508 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Almanca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GES 2001 ANADOLU TÜRK SÜSLEME SANATI Zorunlu 2 0 2
GES 2003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 2
GES 2005 DEKORATIF SÜS EŞYASI YAPIMI I Zorunlu 2 1 3
GES 2007 DOĞAL BOYACILIK II Zorunlu 2 1 3
GES 2009 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 4
GES 2501 EBRU SANATI Seçmeli 2 1 4
GES 2503 DEKORATİF YÜZEY BOYAMA Seçmeli 2 1 4
GES 2505 TEZHİP SANATI Seçmeli 2 1 4
GES 2507 MİNYATÜR Seçmeli 2 1 4
GES 2509 KEÇE YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 4
GES 2511 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER I Seçmeli 2 1 4
GES 2513 TEKSTİL SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 4
GES 2515 EL BASKICILIĞI Seçmeli 2 1 4
GES 2517 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 2 1 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
GES 2002 YÖRESEL EL SANATLARI Zorunlu 2 0 2
GES 2004 EL SANATLARINDA TASARIM Zorunlu 2 1 2
GES 2006 DEKORATİF SÜS EŞYASI YAPIMI II Zorunlu 2 1 3
GES 2008 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ III Zorunlu 2 2 4
GES 2498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 5
GES 2502 ÇİNİ Seçmeli 2 1 4
GES 2504 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER II Seçmeli 2 1 4
GES 2506 AHŞAP OYMACILIĞI Seçmeli 2 1 4
GES 2508 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ Seçmeli 2 1 4
GES 2510 GELENEKSEL NAKIŞLAR Seçmeli 2 0 2
GES 2512 ÖRÜCÜLÜK Seçmeli 2 0 2
GES 2514 ÇARPANA DOKUMA Seçmeli 2 0 2
GES 2516 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I333333         
Bilgi ve İletişim Teknolojileri333333         
TEKNİK RESİM  2 43     212 
GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ I 114 442 1 312 
TEMEL DOKUMAYA HAZIRLIK 44354 314235342
TEMEL SANAT EĞİTİMİ 14 451   3  2 
DESEN I  2 41         
KUMAŞ TASARIM I134 5313  41213
TÜRK SANAT TARİHİ 32 1 5 2 3 212
Türk Dili I444444         
İNGİLİZCE I          5  4 
Almanca I34545 54324552 
Fransızca I333333         
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ144 5 4 1121133
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II               
MOTİF BİLGİSİ 34 5231 1   34
DOĞAL BOYACILIK I33 45 351133434
GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ II 44 5331  21 45
TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ I543551345254344
MESLEK STAJI541441234 24435
DESEN II  2 41         
KUMAŞ TASARIM II134 5313  41213
LİF VE İPLİK TEKNOLOJİSİ32 24 4 2 235  
MESLEK ETİĞİ441 4 3  1 4145
Türk Dili II333333         
İngilizce II          52222
Almanca II3              
Fransızca II333333         
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ANADOLU TÜRK SÜSLEME SANATI 41 2 51  1  23
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM133 55    2   5
DEKORATIF SÜS EŞYASI YAPIMI I 45351 531 3413
DOĞAL BOYACILIK II33 45 351133434
TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ II543551345254344
EBRU SANATI 4455134 2 2345
DEKORATİF YÜZEY BOYAMA23425 12   2334
TEZHİP SANATI 4455134 2 2345
MİNYATÜR 4455134 2 2345
KEÇE YAPIM TEKNİKLERİ24455 351222434
NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER I34454323  42333
TEKSTİL SÜSLEME TEKNİKLERİ 25424 241141424
EL BASKICILIĞI35455 45 3 1434
TEMEL FOTOĞRAF 3132 1  14  13
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BEDEN EĞİTİMİ444444444444444
YÖRESEL EL SANATLARI15313 434423445
EL SANATLARINDA TASARIM 55141 3231 241
DEKORATİF SÜS EŞYASI YAPIMI II 55351 531 3413
TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ III543551345254344
MESLEK STAJI541441234 24435
ÇİNİ5              
NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER II34454323  42333
AHŞAP OYMACILIĞI 44455125 123435
TAŞ İŞLEMECİLİĞİ44455125 123435
GELENEKSEL NAKIŞLAR34334 44 344545
ÖRÜCÜLÜK13433 4442 2445
ÇARPANA DOKUMA13422 354  1311
GENEL PAZARLAMA33212 1  443135
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık