English
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol (İKMEP)

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Çevre Koruma ve Kontrol alanında ön lisans derecesi verilir. Çevre Teknikeri ünvanına sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin Çevre Koruma ve Kontrol programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 40 günlük meslek stajlarını tamamlamış olmaları gerekir.

Önceki Öğrenim

Adayların Çevre Koruma ve Kontrol Programı’na girişi için Türkiye’de orta öğretim eğitimini tamamlamış olmaları veya yurt dışında eş değer bir eğitimi almış olmaları gerekir. Yatay geçiş için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans-Önlisans yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmelidirler. Daha önce başka bir kurumda alınan derslerin içeriğinin ve kredisinin programımız derslerinin içeriğine ve kredisine uygun olması ve yüksekokulumuz müdürlüğünce onaylanması durumunda adaylar bu derslerden muaf tutulabilirler.

Tarihçe

Program 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümden mezun olan öğrenciler ortalama %20 başarı oranı ile lisans programlarına dikey geçiş yapmaktadır.

Program Profili

Amaç: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çevrenin bozulmadan korunmasına yönelik araştırma ve incelemeleri yapabilen, çevre sorunları ile ortaya çıkan problemleri sağlık, sosyal ve kültürel yönleri ile inceleyebilen ve bu problemlerin çözümünde en uygun yöntemleri gösterebilen; gelişen teknoloji ve neden olduğu kirlenme ile ilgili yönetmeliklerin gereklerini yerine getirebilen, ülkemizin çevre standartlarına uygun kullanım, arıtma, geri kazanma, depolama, taşıma ve inceleme birimlerinde iş hazırlama, tasarım, üretim ve denetim görevlerini alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Hedef: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayıp değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirip çözüm önerileri geliştirebilen; alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal değerlere ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilen ve kendisini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma ve çevre yönetim sistemleri bilgi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip yetkin bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve çevre kirlenmesi ve kontrolü programında temel kavramları kavradığını göstermek,
2- Çevre koruma ve kontrolü programında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek,
3- Çevre koruma ve kontrolü programında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek,
4- Çevre koruma ve kontrolü programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
5- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek,
6- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (European Computer Driving Licence, Basic Level )
7- Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak,
8- Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
9- Çevre ve çevre kirliliği ile ilgili güncel bilgi, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, etkin iletişim kurma becerisini kazanma.
10- Kimya, Biyoloji ve Matematik gibi temel Fen bilimleri ve bu alanların çevre koruma konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
11- Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
12- Teknik resim yapar ve Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Öğrencinin ders notunun tespitinde sınavların katkı paylarına yönelik genel uygulama, ara Sınav değerlendirmesinde alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu sınav değerlendirmesinde alınan puanın %60’ı şeklindedir. Bununla birlikte ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna olan katkı payları, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından farklı oranlarda belirlenebilir. Bazı derslerde uygulama ve proje ödevlerindeki öğrenci performansı ders notuna katkı sağlamaktadır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun katkı payları, yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü özel sektör ya da kamu kurum-kuruluşlarında başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca 7 AKTS ile kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Koruma ve Kontrol alanında Önlisans derecesine sahip olunur.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olanlar Çevre Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Mezun olanlar ayrıca KPSS atamalarında Çevre Sağlığı Teknikeri kadrolarına da yerleşebilmektedirler. Çevre Koruma ve Kontrol Programı’ndan mezun olan öğrenciler; hava kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık kirliliği, içme suyu ve atıksu arıtımında kullanılan ölçüm cihazlarını ve tesis işletim ekipmanlarını, laboratuar aletlerini ve cihazlarını, çevresel parametrelerin analiz edilme yöntemlerini ve veri toplamayı, Büro alet, makine ve malzemelerini kullanmayı öğrenir. Yukarıda bahsedilen mesleki donanımlara sahip olan mezun öğrenciler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çeşitli bakanlıklara bağlı çevre ile ilgili olan çeşitli birimlerde, belediyelere bağlı çevre koruma ve yönetim birimlerinde ve özel sektör temsilciliklerinde iş bulma imkanlarına sahiptir. Çevre teknikerleri özellikle bahsedilen istihdam alanlarında özellikle laboratuarlarda çalışma imkanı bulabilmektedir. Çevre teknikerleri işin gerektirdiği ölçülerde çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknikerleri, sağlık personelleri, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler, Çevre Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Biyoloji Bölümü'dür

Eğitim Türü

Tam zamanlı normal eğitim 8 dönem boyunca 2 yıl süreyle verilmektedir.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Memiş KESDEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. YASİN İLEMİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
CEK1001 ÇEVRE KİMYASI I Zorunlu 3 0 4
CEK1003 ÇEVRE BİYOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
CEK1005 ÇEVRE LABORATUAR TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 6
CEK1501 PESTİSİTLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
CEK1503 TARIM VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 3
CEK1506 BÖCEK VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 2
MAP1811 MATEMATİK Zorunlu 3 0 5
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Zorunlu 0 2 0
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
CEK1002 ÇEVRE ESASLARI Zorunlu 4 0 5
CEK1006 ÇEVRE BİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
CEK1008 ÇEVRE KİMYASI II Zorunlu 2 0 3
CEK1498 STAJ Zorunlu 0 0 7
CEK1502 DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR Seçmeli 2 0 2
CEK1504 CEVRE VE YABAN HAYATI Zorunlu 2 0 2
CEK1508 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Seçmeli 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Seçmeli 2 0 2
İŞY1836 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CEK2001 ÇEVRE EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
CEK2003 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 5
CEK2005 ÇEVRE HUKUKU Zorunlu 2 0 3
CEK2007 ÇEVRE SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 3
CEK2009 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 5
CEK2011 SU KALİTESİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 5
CEK2501 DENİZ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
CEK2503 TARIMSAL GÜBRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
CEK2505 EKOSİSTEMLER Seçmeli 2 0 3
CEK2507 TARIMSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
CEK2509 TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CEK2002 KATI VE SIVI ATIKLAR KONTROLÜ Zorunlu 2 2 5
CEK2004 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 5
CEK2006 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 4
CEK2008 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu 3 0 6
CEK2502 TÜRKİYE DOĞASI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
CEK2504 HAYVANSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
CEK2506 İÇME SUYU ARITIMINDA TEMEL İLKELER Seçmeli 2 0 3
CEK2508 YEŞİL KİMYA Seçmeli 2 0 3
CEK2510 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2844 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI Zorunlu Seçmeli 1 2 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I115445411431
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I111111111111
ÇEVRE KİMYASI I143330253500
ÇEVRE BİYOLOJİSİ I233100210500
ÇEVRE LABORATUAR TEKNİKLERİ245330241550
PESTİSİTLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ443320544440
TARIM VE ÇEVRE211310410300
BÖCEK VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ035000000400
MATEMATİK000000000504
TÜRK DİLİ I115445411431
İNGİLİZCE I003005000005
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Akademik Danışmanlık555555555555
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II115445411431
ÇEVRE ESASLARI544420444030
ÇEVRE BİYOLOJİSİ II143330253500
ÇEVRE KİMYASI II222110020530
STAJ000000000050
DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR002310345000
CEVRE VE YABAN HAYATI203100104500
ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ453220131450
TÜRK DİLİ II115445411431
İNGİLİZCE II115445411431
ALMANCA II000005000004
FRANSIZCA II333323323333
İSTATİSTİK453454445544
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ÇEVRE EKOLOJİSİ313210210500
TEKNİK RESİM032000000015
ÇEVRE HUKUKU201030435000
ÇEVRE SAĞLIĞI101140350100
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ244320141150
SU KALİTESİ VE KONTROLÜ244320141150
DENİZ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ433420314120
TARIMSAL GÜBRE KİRLİLİĞİ343400455330
EKOSİSTEMLER311100010500
TARIMSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ234531535140
TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ444310112330
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
KATI VE SIVI ATIKLAR KONTROLÜ244320041150
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ244320141150
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ANALİZ YÖNTEMLERİ355330120250
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 304321335100
TÜRKİYE DOĞASI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ102100100500
HAYVANSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ234531535140
İÇME SUYU ARITIMINDA TEMEL İLKELER522100211340
YEŞİL KİMYA243420110520
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI433410221220
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ113410000500
KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI000040015000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık