English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Sanatta yeterlik/doktora Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların; a) EABDK/EASDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) YDS'den gerekli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Program derslerinin (toplam 90 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Kamu Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1992 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim yılından bu yana Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili derinlemesine bilgi edinir.
2- Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında lisans düzeyinde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyine taşıma ve derinleştirme becerisini kazanır.
3- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk disiplinleri arasındaki etkileşimi açıklar.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında katlım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerinin ve uygulamaların analizini yapar.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini ve bu alanda yaşanan sorunları eleştirel olarak değerlendirir.
7- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı derinlemesine bilgiye ve donanıma sahip olur.
9- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
10- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
11- Kamu yönetimi alanındaki iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini analiz eder ve bu ilişkileri etkin bir biçimde yürütür.
12- Bir yabancı dili kullanarak, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki yeni gelişmeleri izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Kamu yönetimi alanında bilgi üretimi ve analiz için gerekli düzeyde kaynak taraması, veri toplama ve verilerin analizine yardımcı olacak bilgi teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam 90 AKTS) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir üst kademe eğitimi olan Doktora eğitimine geçmeleri mümkün değildir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Turgay UZUN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Özlem Şahin Güngör

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
KAY 7501 Siyasal ve Sosyal Kuram Seçmeli 3 0 6
KAY 7503 Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim Seçmeli 3 0 6
KAY 7505 Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent Seçmeli 3 0 6
KAY 7507 Sosyal Bilimlerde Yöntem Seçmeli 3 0 6
KAY 7509 Din ve Devlet İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 7511 Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7513 Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma Seçmeli 3 0 6
KAY 7515 Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7517 Devlet Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 7519 Hükümet Sistemleri Seçmeli 3 0 6
KAY 7521 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
KAY 7523 Anayasal Demokrasi Seçmeli 3 0 6
KAY 7525 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
KAY 7527 Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm Seçmeli 3 0 6
KAY 7529 Özgürlükler Hukuku Seçmeli 3 0 6
KAY 7530 Kamuda Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 7531 Çevre Felsefesi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 7000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
KAY 7502 Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler Seçmeli 3 0 6
KAY 7504 Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7506 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 6
KAY 7508 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 6
KAY 7510 Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 7512 Kamu Politikalarının Analizi Seçmeli 3 0 6
KAY 7514 Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3 0 6
KAY 7516 Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 7518 Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
KAY 7520 Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
KAY 7522 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
KAY 7524 Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7526 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 7528 Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 7530-1 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
KAY 7532 Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Dönem Projesi34321 311    
Siyasal ve Sosyal Kuram5555454252452
Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim5555544554543
Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent5434124255343
Sosyal Bilimlerde Yöntem2332 25    35
Din ve Devlet İlişkisi553514124 125
Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları3544331 5 434
Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma5554555453545
Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları5545545443545
Devlet Teorisi553415424 115
Hükümet Sistemleri553515424 115
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar5555454252452
Anayasal Demokrasi3332351552324
Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim5555535545544
Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm5435244253243
Özgürlükler Hukuku 32  21111   
Kamuda Performans Yönetimi5555535544545
Çevre Felsefesi4524112255343
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Dönem Projesi34321 311    
Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler553514134 125
Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları5555555555335
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler5545342 5 343
Uluslararası Örgütler3345554553434
Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları5434251 4 454
Kamu Politikalarının Analizi5555555252452
Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme5534212415543
Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi4453251 3 544
Yeni Toplumsal Hareketler5443 32 42121
Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar3433351231224
Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar5533 3 24222 
Çevre Politikaları5555444555445
Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları5432124155443
Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi5555544554444
Bilim Felsefesi3444342323233
Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik4343323333322
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık