English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul Koşulları

Doktora programına kabul edilmek için, ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olunması gereklidir. Sosyoloji yüksek lisansına sahip olmayan aday gerekli lisans ve yüksek lisans derslerini bölüm kurulu kararıyla tamamlamalıdır. Öğrencinin ALES'ten 55 puan alması gereklidir. Ayrıca Yabancı Dil Sınavı ve eşdeğeri olan bir sınavdan 50 puan alınması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Tez Semineri Bu tez seminer dersinin amacı doktora öğrencilerine tez önerilerini hazırlarken ve çalışmalarını yürütürken yardımcı olmaktadır. Uzmanlık Alan Dersi Her doktora öğrencisi çalışma alanı ile ilgili olarak öğrenimi boyunca danışmanının önereceği bir uzmanlık alan dersi almak zorundadır. Bitirme Tezi Her doktora öğrencisi derslerini başarıyla tamamladıktan sonra bir doktora tez konusu seçmek, tezi hazırlamak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

Önceki Öğrenim

Sosyoloji Doktora Programında, ilgili alanda gerçekleştirilmiş Sosyoloji Yüksek Lisansı gerekli kabul edilmektedir. Sosyoloji Alanından gelmeyen adayların Sosyoloji derslerini, bölüm kurulu kararıyla velirlenen dersler çerçevesinde, tamamlaması gereklidir.

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuş ve ilk öğretim elemanı olarak atanan Araş. Gör. Muammer TUNA doktora öğrenimi için ABD’ye gitmiştir. 1995 yılında bölüme Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ ve Yrd. Doç. Dr. Nurgün OKTİK atanmıştır. Bölüm başkanlığını 1995 yılında vekâleten Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, 1996 yılından 2003 yılı Ocak ayına kadar Yrd. Doç Dr. Nurgün OKTİK aslen yürütmüştür. Ocak 2003 - Mart 2003 arası Doç. Dr. Ayşe DURAKBAŞA, Mart 2003 - Eylül 2003 arası Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ, Eylül 2003 - Kasım 2004 tarihleri arasında tekrar Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmişlerdir. Kasım 2004’te Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Muammer TUNA atanmıştır ve 22 Ekim 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. 22 Ekim 2010 tarihinde Bölüm Başkanlığına atanan Prof. Dr. Nurgün OKTİK, Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılmasıyla görevi sona ermiştir. 5 Şubat 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Sosyoloji Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ vekalet etmiştir. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığına 30 Haziran 2011 tarihinde Prof. Dr. Muammer TUNA yeniden, asaleten atanmıştır. Sosyoloji Bölümü'nde 2008 yılından beri doktora programında eğitim verilmektedir.

Program Profili

Sosyoloji doktora programı sosyoloji lisans eğitimi ve sonrasında sosyoloji yüksek lisans eğitiminden sonra, ileri düzeyde sosyolojik araştırma ve çalışma yapmak isteyen öğrencilere doktora yaparak akademik kariyer yapabilme olanağı sunmaktadır. Program ileri düzeyde sosyoloji teorisiyle, çağdaş ve klasik kuramları kullanabilmeyi, çağdaş toplumsal olaylara çözümlemeler getirebilmeyi ve bilimsel bir araştırma yürütebilme yetkinliğini kazandırmayı hedefler.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyolojik kavramları tanımak, tanımlamak,ilişkisel olarak açıklamak
2- Sosyolojik bakış açısı ve düşünme biçimi kazanma; toplumsal olay,kurum ve olguları sosyolojik düşünme biçimleriyle yorumlamak
3- Sosyolojinin kurumsal ve yöntemsel temelleri konusunda bilgi sahibi olmak, toplumsal dünyayı klasik, çağdaş ve postmodern teorilerle açıklayabilmek
4- Bilimsel bir araştırma çerçevesi oluşturabilmek; teorik çerçeve, yöntemsel yapı ve uygulanacak araştırma tekniği ile bu tekniğin uygunluğunu belirleyebilmek
5- Teori, yöntem ve teknik kavramlarının aralarındaki ilişkiler ve bu kavramların özelliklerinin anlaşılması
6- Sosyal bilimler ve multidisipliner yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olup sosyolojik bilgiyi tarih, felsefe, antropoloji
7- Toplumsal hayata ve kültürel hayata yayılmış olan güç ilişkilerini sorgulayabilmek, toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmak
8- Sosyolojik bilgiyi gündelik yaşamında kullanabilmek; toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, katılımcı ve demokratik bir tutum geliştirerek konum alabilmek
9- İnsan hakları, sosyal adalet, eşitsizlik, çevre, toplumsal cinsiyet ve kültürel değerlere ilişkin farkındalık ve duyarlılık geliştirmek
10- Önyargılardan ve ötekileştirmelerden arınmış bilgi üretebilmek
11- Toplumsal dönüşüm ve değişimin dinamiklerini analiz edebilmek
12- Bilimsel araştırmalarda, çalışma hayatında ve gündelik yaşamda etik ilkeleri gözetmek
13- Farklı veri kaynakların kullanarak bilimsel bilgi üretebilmek; ürettiği bilgiyi yazılı ve sözlü biçimde paylaşabilmek
14- Bir yabancı dili, yazılı ve sözlü olarak kullanarak uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları ve akademik faaliyetleri takip edebilmek
15- Bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilimsel ve mesleki çalışmalarını sürdürebilecek düzeyde kullanabilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programında sınavlar ve ölçme değerlendirme dersi veren ilgili öğretim üyesine ve dersin içeriğine bağlı olarak değişebilir. Dönem içi ödev, proje, sunumlar dönem sonu sınavına katkıları olan ölçme ve değerlendirme teknikleridir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora mezunu olabilmek için, 180-240 AKTS aralığında akademik faaliyete karşılık gelen; Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi dışında Sosyoloji Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği çerçevede en az 7 (yedi) Dersi (75-79 aralığında en az CB düzeyinde) başarmak, Yeterlik Sınavında Başarılı olmak, Tez Önerisi sunmak ve kabul edilmek, bir Seminer çalışması sunmalıdır. Tez önerisi kabul eidlen öğrenci ilgili alanda özgün bir çalışma, belirli bir teoriyi yeni bir alana uygulama ya da literatüre katkı sağlayan özgün bir tez çalışması hazırlamalı ve bu çalışmayı tez jürisinin önünde sunmalıdır.

Mezun İstihdamı

Doktora mezunları akademik kariyer yaparak, üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Ayrıca, birçok kamu kurum ve kuruluşunda uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilmek mümkündür.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Sosyoloji mezunu olarak mezun olanlar, iligili bir Yüksek Öğretim kurumunda Öğretim Üyesi oalrak görev alabilmektedir.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Muammer TUNA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Muammer TUNA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
SOS 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SOS 6501 Modernite Sonrası Sosyal Teori Seçmeli 3 0 6
SOS 6503 Araştırma Metodlarında Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
SOS 6505 Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Model Kurma Seçmeli 3 0 6
SOS 6507 Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
SOS 6509 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6511 Toplumsal Devrimlerin ve Dönüşümlerin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
SOS 6513 Dünya Sistemleri Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6515 Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişme Seçmeli 3 0 6
SOS 6517 Medya Atolyeleri Seçmeli 3 0 6
SOS 6519 Toplumsal Denetleme ve Gözetleme Seçmeli 3 0 6
SOS 6521 Türkiye Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6523 Göç Yurttaşlık ve Ulusaşırı Alanlar Seçmeli 3 0 6
SOS 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
SOS 6502 Sosyolojide Çağdaş Kuramlar ve Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
SOS 6504 Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Modeller Seçmeli 3 0 6
SOS 6506 Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
SOS 6508 Suç Sosyolojisinde Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
SOS 6510 Mekân Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6512 Sosyolojik Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
SOS 6514 Oryantalizm ve Madun Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6516 Modernite: Moden Toplumlar ve Modernitenin Kökenleri Seçmeli 3 0 6
SOS 6518 Kültürel Çalışmalar Seçmeli 3 0 6
SOS 6520 Turizm ve Çevre Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6522 Emek Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SOS 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SOS 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SOS 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SOS 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SOS 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
SOS 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer555555555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği555555555555555
Modernite Sonrası Sosyal Teori444554544345543
Araştırma Metodlarında Seçme Konular555544444444433
Sosyal Bilimlerde Yöntemsel Model Kurma444545444543454
Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar555555554545532
Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları555555333344444
Toplumsal Devrimlerin ve Dönüşümlerin Sosyolojisi 555555333344411
Dünya Sistemleri Tartışmaları444454445555443
Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişme444445 55555522
Medya Atolyeleri 555444554545545
Toplumsal Denetleme ve Gözetleme555555444443311
Türkiye Çalışmaları 555334445544422
Göç Yurttaşlık ve Ulusaşırı Alanlar 444454544344332
Uzmanlık Alan Dersi344433333314411
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer433333444444311
Sosyolojide Çağdaş Kuramlar ve Tartışmalar555554443333455
Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Modeller555555443333344
Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Tartışmalar442355555555343
Suç Sosyolojisinde Seçme Konular 344433343422211
Mekân Çalışmaları 444455545455422
Sosyolojik Metin İncelemeleri224333334442211
Oryantalizm ve Madun Çalışmaları333444334444311
Modernite: Moden Toplumlar ve Modernitenin Kökenleri422333334444411
Kültürel Çalışmalar 533444555555522
Turizm ve Çevre Tartışmaları 553334433443311
Emek Çalışmaları 544455555455522
Uzmanlık Alan Dersi334442222223311
                
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Önerisi555555555555555
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Çalışması (1.TİK)555555555555555
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Çalışması (2.TİK)555555455555555
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Çalışması (3.TİK)555555555555555
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık