English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği şartları sağlamak. ALES'ten belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan kayıt yaptırılan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Eğitimine 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı açılmış; 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Doktora eğitimine başlanmıştır. Anabilim Dalında 4 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent 1 araştırma görevlisi doktor ve bölümümüzde 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Osmanlı Türkçesini öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Tarih alanında bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve bilimsel çalışmalarında bunları uygular.
4- Tarih disiplini sayesinde kazanmış olduğu zihin bağımsızlığı ile geçmişin doğru bilgisini arar, geleceği daha iyi yorumlar, yeni bilgi ve düşüncelere açık bir şekilde ülkesinin maddi manevi değerlerine katkıda bulunur.
5- Arşivleri tanır ve bilimsel çalışmalarında arşiv kaynaklarını kullanır.
6- Öğrenmiş olduğu tarih metodolojisi sayesinde tarihle ilgili kavramları, düşünceleri, bilim dünyasında tanınmamış olguları tanımlayarak analiz eder, yorumlar ve bulgularıyla toplum kalkınmasına perspektif sunar.
7- Tarih disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
8- Tarih disiplini ile ilgili çalışmalarında ve incelediği olguların analiz, yorum ve sentezlerinde tarafsız ve önyargısız davranır; sosyal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
9- Geçmişin ortak kültür mirasını tanıyarak, içinde yşadığı toplumun gelecekte gelişme yeteneğine olan inancının güçlenmesini sağlar.
10- Geçmişi öğrenerek günümüzü daha iyi değerlendirir
11- Tarih alanında analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olur.
12- Tarih disiplini ile ilgili elde ettiği verileri açıklar biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
13- Bir yabancı dili C1 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %50, dönem sonu sınavının ise %50 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Doktora Programı öğrenimi süresince 180-240 AKTS aralığında akademik faaliyete karşılık gelen; Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi dışında Tarih Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği çerçevede en az 7 (yedi) Dersi (75-79 aralığında en az CB düzeyinde) başarmak, Yeterlik Sınavında Başarılı olmak, Tez Önerisi sunmak ve kabul edilmek, bir Seminer çalışması ile, a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getiren bir Tez çalışması hazırlamak, sunmak ve savunmak.

Mezun İstihdamı

Gerekli şartlar sağlandıktan sonra bilim insanı olarak çalışılabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bayram AKÇA (bakca@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Mehmet Sait BENEK (m.s.benek@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
TAR 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TAR 6501 Mısır Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6503 Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6505 Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6507 Pers Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6509 Lidya Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6511 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I Seçmeli 3 0 6
TAR 6513 Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü I Seçmeli 3 0 6
TAR 6515 Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti I Seçmeli 3 0 6
TAR 6517 Bizans Tarihi ve Medeniyeti I Seçmeli 3 0 6
TAR 6519 İslam Öncesi Orta Asya Türk Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6521 XIII-XVI. yy. Orta Asya Türk-Moğol Tarihi I Seçmeli 3 0 6
TAR 6523 Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I Seçmeli 3 0 6
TAR 6525 Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Antlaşmalar ve Tahlil Seçmeli 3 0 6
TAR 6527 Osmanlı Tarihi Kaynakları I Seçmeli 3 0 6
TAR 6529 Yeniçağ’da Osmanlı Devleti-Batı Münasebetleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6531 Osmanlı Müesseseleri Tarihi I Seçmeli 3 0 6
TAR 6533 XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 0 6
TAR 6535 Türk Anayasa Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6537 T.C. Tarihinin Kaynakları ve Tahlili Seçmeli 3 0 6
TAR 6539 T.C. Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 6541 Türk Eğitim Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6543 Türk-Macar İlişkileri I Seçmeli 3 0 6
TAR 6545 Macarca Tarihi Metin Çevirileri Seçmeli 3 0 6
TAR 6547 II.Abdülhamid ve Panislamizm Seçmeli 3 0 6
TAR 6549 Osmanlı Toplum Yapısı I Seçmeli 3 0 6
TAR 6551 Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme Seçmeli 3 0 6
TAR 6553 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TAR 6555 Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 6557 Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi ve Dönüşümü Seçmeli 3 0 6
TAR 6559 Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6561 Türkistan Seyahatnameleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
TAR 6502 Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6504 Hitit Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6506 Frig Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6508 Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6510 Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6512 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II Seçmeli 3 0 6
TAR 6514 Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü II Seçmeli 3 0 6
TAR 6516 Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti II Seçmeli 3 0 6
TAR 6518 Bizans Tarih ve Medeniyeti II Seçmeli 3 0 6
TAR 6520 İslam Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6522 XIII-XVI. yy’da Orta Asya Türk-Moğol Tarihi II Seçmeli 3 0 6
TAR 6524 Osmanlı Dünyası ve Göçebeler II Seçmeli 3 0 6
TAR 6526 Osmanlı Tarihi Kaynakları II Seçmeli 3 0 6
TAR 6528 Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 6530 Osmanlı Müesseseleri Tarihi II Seçmeli 3 0 6
TAR 6532 Yeniçağ’da Avrupa Seçmeli 3 0 6
TAR 6534 XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 0 6
TAR 6536 Arşiv Kaynakları ve Diplomatika Seçmeli 3 0 6
TAR 6538 T.C.’de Sosyo-Kültürel Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
TAR 6540 T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar Seçmeli 3 0 6
TAR 6542 Türk-Macar İlişkileri II Seçmeli 3 0 6
TAR 6544 Macar Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6546 Türk Modernleşme Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6548 Osmanlı Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6550 Osmanlı Devleti’nde Siyasal Partiler (1908-1918) Seçmeli 3 0 6
TAR 6552 Osmanlı Toplum Yapısı II Seçmeli 3 0 6
TAR 6554 Osmanlı Devleti'nde Vakıflar ve Vakıf Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
TAR 6556 Osmanlı Devleti'nde İskân ve Demografya Seçmeli 3 0 6
TAR 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
TAR 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer24444444555421
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği14452444535214
Mısır Tarihi ve Uygarlığı15551555555512
Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri15551555555532
Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı15551555555532
Pers Tarihi ve Uygarlığı13444555444435
Lidya Tarihi ve Uygarlığı14441435455541
Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I15551555555523
Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü I15551555555512
Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti I15541545545511
Bizans Tarihi ve Medeniyeti I15551555555513
İslam Öncesi Orta Asya Türk Tarihi 14551555555522
XIII-XVI. yy. Orta Asya Türk-Moğol Tarihi I14554544345413
Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I24443445444533
Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Antlaşmalar ve Tahlil34344 44444534
Osmanlı Tarihi Kaynakları I34534455544445
Yeniçağ’da Osmanlı Devleti-Batı Münasebetleri12454455555513
Osmanlı Müesseseleri Tarihi I13444454344513
XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler14555445444513
Türk Anayasa Tarihi13443345444434
T.C. Tarihinin Kaynakları ve Tahlili24444344435435
T.C. Dış Politikası13445553444324
Türk Eğitim Tarihi11551554455513
Türk-Macar İlişkileri I14453455445413
Macarca Tarihi Metin Çevirileri55555555555523
II.Abdülhamid ve Panislamizm55545455555512
Osmanlı Toplum Yapısı I13443344454524
Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme55555555555514
Tarih Felsefesi14534434334424
Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları34445444554535
Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi ve Dönüşümü23443334444523
Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi14455554454513
Türkistan Seyahatnameleri              
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer244 4455555521
Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı13343443343411
Hitit Tarihi ve Uygarlığı14455445455513
Frig Tarihi ve Uygarlığı14555454454513
Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri14442444554411
Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı13454555544413
Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II13434545454411
Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü II33434434344511
Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti II33355445534311
Bizans Tarih ve Medeniyeti II14554455445513
İslam Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi14455545455523
XIII-XVI. yy’da Orta Asya Türk-Moğol Tarihi II13345444554411
Osmanlı Dünyası ve Göçebeler II23435444545421
Osmanlı Tarihi Kaynakları II34444444554421
Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası13434545355421
Osmanlı Müesseseleri Tarihi II24444555555411
Yeniçağ’da Avrupa13342344553411
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler14441445554411
Arşiv Kaynakları ve Diplomatika54455544554523
T.C.’de Sosyo-Kültürel Gelişmeler14442344554411
T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar144 2444554411
Türk-Macar İlişkileri II14442444554411
Macar Kültür Tarihi15555333434525
Türk Modernleşme Tarihi14442444554411
Osmanlı Diplomasi Tarihi33435455455421
Osmanlı Devleti’nde Siyasal Partiler (1908-1918)33334454545431
Osmanlı Toplum Yapısı II23443444554411
Osmanlı Devleti'nde Vakıflar ve Vakıf Uygulamaları33434545454521
Osmanlı Devleti'nde İskân ve Demografya23434545444411
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Yeterlik Sınavına Hazırlık34444555455521
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Tez Önerisi34444555454521
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Tez Çalışması (1.TİK)24444544454421
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi23444455545421
Tez Çalışması (2.TİK)24454544554421
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Tez Çalışması (3.TİK)24444544 54421
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması (Tez Savunması)24551255344212
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık