English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Sanatta yeterlik/doktora Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların; a) EABDK/EASDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c)YDS'den yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Kamu Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu ile belirlenmiş ilkeleri ve uluslararası bilimsel ve akademik ölçütleri temel hedef alan ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla oluşturulmuş üniversitenin temel bir organıdır. Bu bağlamda enstitüde verilmekte olan yüksek lisans düzeyindeki eğitim- öğretimlerden biri Kamu Yönetimi Anabilim dalında verilmektedir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili derinlemesine bilgi edinir.
2- Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında lisans düzeyinde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyine taşıma ve derinleştirme becerisini kazanır.
3- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk disiplinleri arasındaki etkileşimi açıklar.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında katlım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerinin ve uygulamaların analizini yapar.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini ve bu alanda yaşanan sorunları eleştirel olarak değerlendirir.
7- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı derinlemesine bilgiye ve donanıma sahip olur.
9- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
10- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
11- Kamu yönetimi alanındaki iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini analiz eder ve bu ilişkileri etkin bir biçimde yürütür.
12- Bir yabancı dili kullanarak, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki yeni gelişmeleri izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Kamu yönetimi alanında bilgi üretimi ve analiz için gerekli düzeyde kaynak taraması, veri toplama ve verilerin analizine yardımcı olacak bilgi teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır.

Mezuniyet Koşulları

Program derslerinin (toplam 90 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Kamu Yönetimi alanında YÜKSEK LİSANS diploması almaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Anabilim dalı mezunları kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve araştırma kuruluşlarında bölüm mezunları istihdam edilebileceği gibi, üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında çalışarak akademik kariyer yolunda ilerleyebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir üst kademe olan Doktora eğitimine geçmeleri mümkün değildir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Turgay UZUN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Özlem Şahin Güngör

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 8000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
KAY 8501 Siyasal ve Sosyal Kuram Seçmeli 3 0 6
KAY 8503 Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim Seçmeli 3 0 6
KAY 8505 Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent Seçmeli 3 0 6
KAY 8507 Sosyal Bilimlerde Yöntem Seçmeli 3 0 6
KAY 8509 Din ve Devlet İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 8511 Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 8513 Siyasi Ahlak ve Siyasal Yozlaşma Seçmeli 3 0 6
KAY 8515 Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamları Seçmeli 3 0 6
KAY 8517 Devlet Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 8519 Hükümet Sistemleri Seçmeli 3 0 6
KAY 8521 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
KAY 8523 Anayasal Demokrasi Seçmeli 3 0 6
KAY 8525 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
KAY 8527 Türkiye'de Kentleşme ve Göç Seçmeli 3 0 6
KAY 8529 Özgürlükler Hukuku Seçmeli 3 0 6
KAY 8531 Çevre Felsefesi Seçmeli 3 0 6
KAY 8533 Kamuda Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 8000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
KAY 8502 Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler Seçmeli 3 0 6
KAY 8504 Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
KAY 8506 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 6
KAY 8508 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 6
KAY 8510 Türkiye'de Bürokrasinin Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 8512 Kamu Politikalarının Analizi Seçmeli 3 0 6
KAY 8514 Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3 0 6
KAY 8516 Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 8518 Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
KAY 8520 Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
KAY 8522 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
KAY 8524 Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 6
KAY 8526 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 8528 Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 8530 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
KAY 8532 Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Seçmeli 3 0 6
KAY 8534 Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Dönem Projesi34321 311    
Siyasal ve Sosyal Kuram5555454252452
Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim5555544554545
Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent5434124255343
Sosyal Bilimlerde Yöntem2332 25    35
Din ve Devlet İlişkisi553514124 125
Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları3544331 5 431
Siyasi Ahlak ve Siyasal Yozlaşma555455 453545
Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamları5545545443545
Devlet Teorisi553415424 115
Hükümet Sistemleri553515424 115
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar5555454252452
Anayasal Demokrasi3332351552324
Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim5555535545544
Türkiye'de Kentleşme ve Göç5435244235243
Özgürlükler Hukuku132  21111   
Çevre Felsefesi4524112255343
Kamuda Performans Yönetimi5555535544545
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Dönem Projesi34321 311    
Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler553514134 125
Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları5555555553335
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler5445342 5 343
Uluslararası Örgütler3345554553434
Türkiye'de Bürokrasinin Sorunları5434251 4 454
Kamu Politikalarının Analizi5555555252452
Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme5534234245343
Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi4453251 3 544
Yeni Toplumsal Hareketler5443 32 42121
Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar3433351231 24
Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar55333 3 4222 
Çevre Politikaları5555444555445
Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları5432124155443
Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi5555544554444
Bilim Felsefesi3444342323233
Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik4343323333322
Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma4433223124233
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık