English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 60AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

a) Yurtiçi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları

Yeterlilik Koşulları

Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Okulumuzda 2012 yılından beri Turizm İşletmeciliği alanında tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Turizm Işletmeciliği Bölümü lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, güncel turizm bilgilerini edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, akademisyen olarak çalışabileceği gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir üst kademe eğitimi olan Doktora eğitimine geçmeleri mümkün değildir.

Eğitim Türü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
TUİ 7501 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7502 Küreselleşme Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7503 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 7504 Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7505 Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7506 Uluslar Arası Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7507 Turizmde Müşteri Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7508 Turizmde Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TUİ 7509 Gastronomi Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7510 Menu Planlama Seçmeli 3 0 6
TUİ 7511 E-Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7533 Turizmde Talep Tahmin Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7535 Genel Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7536 Turizm İşletmeciliği Seçmeli 3 0 6
TUİ 7537 Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
TUİ 7538 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 7000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
TUİ 7513 Turizm ve Kalkınma Seçmeli 3 0 6
TUİ 7514 Pazarlama Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7515 Turizmde Stratejik  Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 7516 Turizmde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
TUİ 7517 Turizm Araştırmalarında Etik Seçmeli 3 0 6
TUİ 7518 Turizmde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7519 Turizmin Sosyolojik Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7520 Turizm ve Boş Zaman Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7521 Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7522 İleri Mali Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7523 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7524 Yiyecek İçecek Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 7525 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7527 Turizmde Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7528 Turizm Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli 3 0 6
TUİ 7529 Turizmde Girişimcilik ve Kobiler Seçmeli 3 0 6
TUİ 7530 İhtisas Acenteciliği Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi545555555554134
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri333322445331334
Küreselleşme Ve Turizm433335313532133
Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim333333323323125
Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri444444434444135
Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi333333313333124
Uluslar Arası Turizm333333333323124
Turizmde Müşteri Psikolojisi333333323333123
Turizmde Pazarlama Yaklaşımları333333334433134
Gastronomi Ve Turizm333343334451335
Menu Planlama444444444444144
E-Turizm444544454334144
Turizmde Talep Tahmin Yöntemleri333333433333314
Genel Turizm531555211555115
Turizm İşletmeciliği555555525555255
Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon444444424444135
Turizm İşletmelerinde Muhasebe4444 4424444145
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi545555555554134
Turizm ve Kalkınma343334323444133
Pazarlama Araştırma Yöntemleri433322553334145
Turizmde Stratejik  Yönetim445455535544145
Turizmde Örgütsel Davranış332453313343145
Turizm Araştırmalarında Etik335333223332135
Turizmde Kalite Yönetimi443333323322124
Turizmin Sosyolojik Analizi333333233333144
Turizm ve Boş Zaman Felsefesi333433313343124
Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi334333224333144
İleri Mali Tablolar Analizi335333223342134
Bilim Felsefesi333353525335125
Yiyecek İçecek Yönetim444454344444135
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri322422455333144
Turizmde Karar Verme Teknikleri234444435555135
Turizm Ekonomisi ve Politikaları333444225412115
Turizmde Girişimcilik ve Kobiler542212533343115
İhtisas Acenteciliği443353344235115
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık