English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi ile adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yüksek Lisans programına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucuna göre yapılır. ALES sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir. Değerlendirme ALES puanının %50’si, Lisans ortalamasının %20’si ve mülakat veya yazılı puanın %30’u toplanarak elde edilen puanlara göre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Başarı puanının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

İktisat yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekmektedir. Genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olmaları istenmektedir.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 yılında kurulmuş ve eğitime 1995-1996 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Program Profili

Bu program iktisat alanı ve bu alanın kuramsal yönünü uygulamadan ayrı tutmayan toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin iktisat ve iktisadın ilişkili olduğu bilim dalları arasındaki karmaşık ilişkinin yapısını kavramalarına yönelik teorik ve metodolojik bir altyapı sağlamaktadır. Muğla Üniversitesi İktisat Yüksek Lisans Programı’nın dersleri iktisat konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanak verecek ve dünya üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. İktisat Yüksek Lisans Programı, dünya üniversiteleriyle işbirliği yaparak ortak programlar açmak, yüksek lisans öğrencilerinin dünyada akredite uzmanlar ve akademisyenler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacındadır.

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslar arası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur.
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur.
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı idli Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıylatamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İktisat alanı Yüksek Lisans Mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Lisansüstü/ Yüksek lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT (acimat@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mehmet AVCI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5001 İleri Mikro İktisat Zorunlu 3 0 6
İKT 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
İKT 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İKT 5501 Para Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 5503 İktisadi Düşünceler Tarihi Seçmeli 3 0 6
İKT 5505 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
İKT 5507 Sanayileşme Politikaları Seçmeli 3 0 6
İKT 5509 İşgücü Piyasaları Seçmeli 3 0 6
İKT 5511 Matematiksel İktisat Seçmeli 3 0 6
İKT 5515 Turizmde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
İKT 5517 Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum Seçmeli 3 0 6
İKT 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5002 İleri Makro İktisat Zorunlu 3 0 6
İKT 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
İKT 5502 Uluslararası İktisat Teorileri Seçmeli 3 0 6
İKT 5504 Uluslararası İktisat Politikaları Seçmeli 3 0 6
İKT 5506 Mikro İktisat Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 5508 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
İKT 5510 Kalkınma ve Büyüme Teorisi Seçmeli 3 0 6
İKT 5512 Yenilik Ekonomisi ve Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 5514 Varlık Piyasaları ve Dinamik Ekonomiler Seçmeli 3 0 6
İKT 5516 Dışa Açık Eko. ve Döviz Kuru Piy. Seçmeli 3 0 6
İKT 5518 İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 5520 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 6
İKT 5522 Enerji ve Toplum Seçmeli 3 0 6
İKT 5524 İleri Ekonometri Seçmeli 3 0 6
İKT 5702 Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İKT 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İKT 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İleri Mikro İktisat554455 51314111
Seminer               
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği               
Para Teorisi ve Politikası344112344111111
İktisadi Düşünceler Tarihi331221334131323
Çevre Ekonomisi144144114144141
Sanayileşme Politikaları441454144111111
İşgücü Piyasaları533344232444242
Matematiksel İktisat145134134215411
Turizmde Güncel Sorunlar512123144211121
Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum442143111111311
Uzmanlık Alan Dersi               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İleri Makro İktisat               
Seminer               
Uluslararası İktisat Teorileri542121132114151
Uluslararası İktisat Politikaları542355332114151
Mikro İktisat Politikası534142244213111
Turizm Ekonomisi512123144211121
Kalkınma ve Büyüme Teorisi554554243115151
Yenilik Ekonomisi ve Politikası 12123144211121
Varlık Piyasaları ve Dinamik Ekonomiler325125151113111
Dışa Açık Eko. ve Döviz Kuru Piy. 442143111121211
İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi325125151113111
Uygulamalı Ekonometri355223134315141
Enerji ve Toplum114444114144141
İleri Ekonometri355234134315141
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık