English
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca)

Kazanılan Derece

Bu program, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki bilimsel yapılanmanın, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı kapsamındaki, Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programlarından, Alman Dili Eğitimi veren Almanca Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derecesinde sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, Alman Dili Eğitimi bilim alanında, 4.00 üzerinden bir dereceyle Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Almanca Öğretmenliği programı 2005/2006 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Programın PH Schwäbisch Gmünd ile Erasmus çerçevesinde ikili anlaşması bulunmaktadır. Yaygın Farabi anlaşmaları mevcuttur.

Program Profili

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, Alman Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Alman dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, Alman Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, Alman Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
4- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
5- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
7- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili Eğitimi programında Lisans derecesi kazanmak için Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin zorunlu ve seçmeli olmak üzere tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisansüstü programlarına giriş için gerekli koşulları (ALES ve Yabancı Dil Yeterliği) yerine getirdikten sonra Alman Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimlerinin (Ölçme Değerlendirme ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanları dışında kalan) diğer alanlarında yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide Akpınar Dellal

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ayalp Talun İnce

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ10001 ALMANCANIN YAPISI I Zorunlu 2 0 2
ADÖ10003 OKUMA BECERİLERİ I Zorunlu 2 0 2
ADÖ10005 YAZMA BECERİLERİ I Zorunlu 2 0 2
ADÖ10007 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I Zorunlu 2 0 2
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ10002 ALMANCANIN YAPISI II Zorunlu 2 0 3
ADÖ10004 OKUMA BECERİLERİ II Zorunlu 2 0 3
ADÖ10006 YAZMA BECERİLERİ II Zorunlu 2 0 3
ADÖ10008 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II Zorunlu 2 0 4
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE II Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10010 ALMANCA II Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA II Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10014 LATİNCE II Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10016 RUSÇA II Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ00070 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ20001 ALMANCA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 3
ADÖ20003 ALMAN EDEBİYATI 1 Zorunlu 2 0 4
ADÖ20005 DİLBİLİMİ 1 Zorunlu 2 0 3
ADÖ20007 ALMANCANIN YAPISI 3 Zorunlu 2 0 3
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCANIN YAPISI I000000000000000
OKUMA BECERİLERİ I000000000000000
YAZMA BECERİLERİ I000000000000000
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I443454345234545
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ000000000000000
EĞİTİME GİRİŞ000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I000000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000000000000
İNGİLİZCE I000000000000000
ALMANCA I000000000000000
FRANSIZCA I000000000000000
LATİNCE I000000000000000
RUSÇA I000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCANIN YAPISI II000000000000000
OKUMA BECERİLERİ II000000000000000
YAZMA BECERİLERİ II000000000000000
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II000000000000000
EĞİTİM FELSEFESİ000000000000000
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ335441425510451
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II000000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000000
İNGİLİZCE II000000000000000
ALMANCA II000000000000000
FRANSIZCA II000000000000000
LATİNCE II000000000000000
RUSÇA II000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
DİL FELSEFESİ000000000000000
ALMANCA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI000000000000000
ALMAN EDEBİYATI 1000000000000000
DİLBİLİMİ 1000000000000000
ALMANCANIN YAPISI 3000000000000000
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ000000000000000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık