English
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca)

Kazanılan Derece

Bu program, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki bilimsel yapılanmanın, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı kapsamındaki, Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programlarından, Alman Dili Eğitimi veren Almanca Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derecesinde sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, Alman Dili Eğitimi bilim alanında, 4.00 üzerinden bir dereceyle Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Almanca Öğretmenliği programı 2005/2006 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Programın PH Schwäbisch Gmünd ile Erasmus çerçevesinde ikili anlaşması bulunmaktadır. Yaygın Farabi anlaşmaları mevcuttur.

Program Profili

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, Alman Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Alman dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, Alman Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, Alman Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
4- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
5- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
7- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili Eğitimi programında Lisans derecesi kazanmak için Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin zorunlu ve seçmeli olmak üzere tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Almanca öğretmeni olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dil Dershanelerinde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisansüstü programlarına giriş için gerekli koşulları (ALES ve Yabancı Dil Yeterliği) yerine getirdikten sonra Alman Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimlerinin (Ölçme Değerlendirme ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanları dışında kalan) diğer alanlarında yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Fatma KARAMAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ10001 ALMANCANIN YAPISI 1 Zorunlu 2 0 2
ADÖ10003 OKUMA BECERİLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
ADÖ10005 YAZMA BECERİLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
ADÖ10007 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GK-1 GENEL KÜLTÜR-1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ10002 ALMANCANIN YAPISI 2 Zorunlu 2 0 3
ADÖ10004 OKUMA BECERİLERİ 2 Zorunlu 2 0 3
ADÖ10006 YAZMA BECERİLERİ 2 Zorunlu 2 0 3
ADÖ10008 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 2 Zorunlu 2 0 4
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
GK-2 GENEL KÜLTÜR-2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10010 ALMANCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10014 LATİNCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10016 RUSÇA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ20001 ALMANCA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 3
ADÖ20003 ALMAN EDEBİYATI 1 Zorunlu 2 0 4
ADÖ20005 DİLBİLİMİ 1 Zorunlu 2 0 3
ADÖ20007 ALMANCANIN YAPISI 3 Zorunlu 2 0 3
AE ALAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
EBB00140 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
EBB00150 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00160 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 4
EBB00170 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00180 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 4
EBB00190 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 4
EBB00200 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00210 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
EBB00220 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
EBB00230 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00240 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 4
EBB00250 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00260 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00270 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00280 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00290 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 4
EBB00300 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00310 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
EBB00320 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 4
EBB00330 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00340 SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00350 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
GK GENEL KÜLTÜR Seçmeli 2 0 3
GKD00020 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 3
GKD00030 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 3
GKD00040 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 3
GKD00050 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GKD00060 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
GKD00070 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00080 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00090 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GKD00100 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 3
GKD00110 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 3
GKD00120 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00130 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
GKD00140 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 3
GKD00150 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00160 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 3
GKD00170 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
GKD00180 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 3
GKD00190 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 3
GKD00230 EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00240 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 3
GKD00280 FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00290 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00300 BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00310 AFETLER VE AFET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00330 FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00340 POPÜLER ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00350 POPÜLER FİZİK OKUMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00380 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00390 KODLAMA VE ROBOTİK Seçmeli 2 0 3
GKD00400 BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00410 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00440 SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00470 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
GKD00520 SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00530 SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 3
GKD00550 TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI Seçmeli 2 0 3
GKD00570 OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00580 ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00630 TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00900 İLERİ ALMANCA 1 Seçmeli 2 0 3
GKD00910 İLERİ ALMANCA 2 Seçmeli 2 0 3
MB MESLEK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ00010 AKADEMİK ALMANCA Seçmeli 2 0 4
ADÖ00020 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
ADÖ00030 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 4
ADÖ00040 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 0 4
ADÖ00050 ALMANCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00060 TÜRKÇE ALMANCA ÇEVİRİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00070 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00080 İLERİ ALMANCA DİL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00090 KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00100 KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00110 KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME VE ÖĞRETME Seçmeli 2 0 4
ADÖ00120 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00130 SOSYODİLBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00140 OYUNLARLA ALMANCA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00150 ŞARKILARLA ALMANCA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00160 AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00170 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
ADÖ00180 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-ALMAN KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00190 DERS İÇİ AKTİVİTE VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00200 YABANCI DİL POLİTİKASI Seçmeli 2 0 4
ADÖ00210 DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00220 METİN TÜRLERİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00230 MESLEKİ YABANCI DİL ÖĞRETME STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ00240 ALMAN ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
ADÖ20002 ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 3
ADÖ20004 ALMAN EDEBİYATI 2 Zorunlu 2 0 4
ADÖ20006 DİLBİLİMİ 2 Zorunlu 2 0 3
ADÖ20008 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00050 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00090 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ30001 ALMANCA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1 Zorunlu 3 0 5
ADÖ30003 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER 1 Zorunlu 3 0 4
ADÖ30005 DİL EDİNİMİ Zorunlu 3 0 4
EBB00060 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 3
EBB00120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ30002 ALMANCA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 2 Zorunlu 3 0 5
ADÖ30004 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER 2 Zorunlu 3 0 5
EBB00040 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 3
EBB00110 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
GKD00010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ40001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 6 13
ADÖ40003 ALMANCA DERS KİTABI İNCELEMESİ Zorunlu 2 0 3
ADÖ40005 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 3
EBB00070 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADÖ40002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Zorunlu 2 6 13
ADÖ40004 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 3
ADÖ40006 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA Zorunlu 2 0 3
EBB00100 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCANIN YAPISI 1445444555444444
OKUMA BECERİLERİ 1005010040200300
YAZMA BECERİLERİ 1444555444555444
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 1443454345234545
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ050000000540000
EĞİTİME GİRİŞ050000000540000
GENEL KÜLTÜR-1000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1000000100000000
TÜRK DİLİ 1000000100000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000000000005
İNGİLİZCE 1000000000000050
ALMANCA 1000000500000000
FRANSIZCA 1515111145454415
LATİNCE 1000000000000000
RUSÇA 1000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCANIN YAPISI 2123454554445554
OKUMA BECERİLERİ 2445454444444555
YAZMA BECERİLERİ 2554354354554445
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 2443454345234545
EĞİTİM FELSEFESİ050000000540000
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ335441425515451
GENEL KÜLTÜR-2000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2000000100000000
TÜRK DİLİ 2000000100000000
İNGİLİZCE 2000000000000050
ALMANCA 2000050000000000
FRANSIZCA 2000000000000000
LATİNCE 2000000000000000
RUSÇA 2000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI555555555555555
ALMAN EDEBİYATI 1100000030502400
DİLBİLİMİ 1555555555555555
ALMANCANIN YAPISI 3443444444555555
ALAN EĞİTİMİ000000000000000
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ050005000550000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ000040000000050
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME444444444444444
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ000000000100000
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU000000000100000
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ434343454333323
EĞİTİM HUKUKU111213114311111
EĞİTİM TARİHİ111113111111111
EĞİTİMDE DRAMA000055000050000
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER345433345555434
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME444505334555444
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA111114111111111
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME445343555444444
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ434435433454555
KAPSAYICI EĞİTİM000000000100000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ000000000100000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM111114111111111
MİKRO ÖĞRETİM444553534444444
MÜZE EĞİTİMİ000000000000000
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI555455554555545
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ000000000100000
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA555455545554555
SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ000000000000000
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME545455444545454
GENEL KÜLTÜR000000000000000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE000000000100000
BESLENME VE SAĞLIK000000000000000
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ000000000000000
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ545454545554545
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK045454545454545
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI152052310000200
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ000000000000000
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM000000000100000
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME000000000100000
KÜLTÜR VE DİL332554412122211
MEDYA OKURYAZARLIĞI000000000000000
MESLEKİ İNGİLİZCE000000000000000
SANAT VE ESTETİK000000000000000
TÜRK HALK OYUNLARI122132445111112
TÜRK İŞARET DİLİ000000000000000
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI000000000000000
TÜRK MUSİKİSİ000000000000000
TÜRK SANATI TARİHİ533401042000200
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI000000000000000
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR000000000000000
FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR000000000000000
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI000000000000000
BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ000000000000000
AFETLER VE AFET EĞİTİMİ000000000000000
FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM000000000000000
POPÜLER ASTRONOMİ000000000000000
POPÜLER FİZİK OKUMALARI000000000000000
BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI000000000000000
KODLAMA VE ROBOTİK000000000000000
BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM000000000000000
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ000000000000000
SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ000000000000000
İLK YARDIM000000000000000
SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI000000000000000
SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ000000000000000
TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI000000000000000
OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI000000000000000
ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI000000000000000
TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR000000000000000
İLERİ ALMANCA 1000000000000000
İLERİ ALMANCA 2000000000000000
MESLEK BİLGİSİ000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
AKADEMİK ALMANCA000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DRAMA000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI123400000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER000000000000000
ALMANCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ000000000000000
TÜRKÇE ALMANCA ÇEVİRİ000000000000000
DİL FELSEFESİ443444444444444
İLERİ ALMANCA DİL BİLGİSİ000000000000000
KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİ000000000000000
KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ000000000000000
KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME VE ÖĞRETME555555555555555
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ000000000000000
SOSYODİLBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ000000000000000
OYUNLARLA ALMANCA ÖĞRETİMİ000000000000000
ŞARKILARLA ALMANCA ÖĞRETİMİ000000000000000
AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ000000000000000
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 000000000000000
KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-ALMAN KÜLTÜR TARİHİ000000000000000
DERS İÇİ AKTİVİTE VE ÖĞRETİMİ440555554445455
YABANCI DİL POLİTİKASI000000000000000
DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ544555555555555
METİN TÜRLERİ VE ÖĞRETİMİ555555555555555
MESLEKİ YABANCI DİL ÖĞRETME STRATEJİLERİ000000000000000
ALMAN ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI444555554444555
ALMAN EDEBİYATI 2335553555445345
DİLBİLİMİ 2425532322543435
İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ335444353445525
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ555555555555555
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ145114433555000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER 1335545444454545
DİL EDİNİMİ553553343555555
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME030000000100000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ445543455434553
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALMANCA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 2000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER 2435555454043535
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK333455444533233
SINIF YÖNETİMİ345553534454434
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI000035000000000
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1555555555555555
ALMANCA DERS KİTABI İNCELEMESİ555555555555555
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ000000000000000
OKULLARDA REHBERLİK000000000100000
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME000000000000000
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA000000000000000
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA000000000100000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık