English
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca)

Kazanılan Derece

Bu program, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki bilimsel yapılanmanın, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı kapsamındaki, Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programlarından, Alman Dili Eğitimi veren Almanca Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derecesinde sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, Alman Dili Eğitimi bilim alanında, 4.00 üzerinden bir dereceyle Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Almanca Öğretmenliği programı 2005/2006 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Programın PH Schwäbisch Gmünd ile Erasmus çerçevesinde ikili anlaşması bulunmaktadır. Yaygın Farabi anlaşmaları mevcuttur.

Program Profili

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, Alman Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Alman dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, Alman Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, Alman Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
4- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
5- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
7- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili Eğitimi programında Lisans derecesi kazanmak için Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin zorunlu ve seçmeli olmak üzere tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisansüstü programlarına giriş için gerekli koşulları (ALES ve Yabancı Dil Yeterliği) yerine getirdikten sonra Alman Dili Eğitimi ve Eğitim Bilimlerinin (Ölçme Değerlendirme ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanları dışında kalan) diğer alanlarında yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide Akpınar Dellal

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ayalp Talun İnce

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE1001 Almanca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 5
ADE1003 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 5
ADE1005 Okuma Becerileri I Zorunlu 3 0 4
ADE1007 Yazma Becerileri I Zorunlu 3 0 5
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE1002 Almanca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 4
ADE1004 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 3 0 5
ADE1006 Okuma Becerileri II Zorunlu 3 0 3
ADE1008 Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 4
ADE1010 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Zorunlu 3 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE2001 Almanca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 4
ADE2003 Dilbilim I Zorunlu 3 0 4
ADE2005 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I Zorunlu 3 0 4
ADE2007 Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 5
ADE2009 İleri Okuma ve Yazma Becerileri I Zorunlu 3 0 5
ADE2501 Karşılaştırmalı Türk- Alman Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 4
ADE2503 Genel Çeviri (Almanca-Türkçe) Seçmeli 2 0 4
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE2002 Uygulamalı Çeviri (Türkçe-Almanca) Zorunlu 3 0 4
ADE2004 Dilbilim II Zorunlu 3 0 4
ADE2006 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II Zorunlu 3 0 4
ADE2008 Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
ADE2010 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 4
ADE2012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 5
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE3001 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 4
ADE3003 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
ADE3005 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
ADE3007 İleri İngilizce I Seçmeli 2 0 3
ADE3009 Güncel Fonetik Öğretimi Zorunlu 2 0 4
ADE3011 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
ADE3501 Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 4
ADE3503 Yabancı Dil Öğretiminde NLP Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
ADE3505 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE3002 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 4
ADE3004 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
ADE3006 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi II Zorunlu 3 0 4
ADE3008 İleri İngilizce II Seçmeli 2 0 3
ADE3502 Yabancı Dil Öğretiminde Drama Seçmeli 2 0 3
ADE3504 Toplum Dilbilim Seçmeli 2 0 3
ADE3506 Popüler Kültür Seçmeli 2 0 3
ADE3508 Türk Eğitim Tarihi Seçmeli 2 0 3
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
SBÖ3804 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE4001 Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 2 5
ADE4003 Materyal Geliştirme ve Uyarlama Zorunlu 2 2 5
ADE4005 İleri İngilizce III Seçmeli 2 0 3
ADE4501 Mesleki Yabancı Dil Öğretme Stratejileri Seçmeli 2 0 3
ADE4503 Yabancı Dil Öğretiminde Proje Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
ADE4505 Ders İçi Aktivite ve Öğretimi Seçmeli 2 0 3
ATB4803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE4002 Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 7
ADE4502 Yabancı Dil Politikası Seçmeli 2 0 5
ADE4504 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 2 0 5
ADE4506 Mitolojiye Giriş Seçmeli 2 0 5
ADE4508 Bilgisayar Destekli Almanca Öğretimi Seçmeli 2 0 5
ADE4510 Metin Türleri ve Öğretimi Seçmeli 2 0 5
ADE4512 Dil Öğrenme Stratejileri Seçmeli 2 0 5
ATB4804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca Dilbilgisi I532434455455535
Sözlü İletişim Becerileri I444444444444444
Okuma Becerileri I313111244215445
Yazma Becerileri I333312345455525
Eğitim Bilimlerine Giriş442453555555542
Bilgisayar I211224255443432
Türkçe I: Yazılı Anlatım223222234444421
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca Dilbilgisi II324323324544454
Sözlü İletişim Becerileri II443454345234545
Okuma Becerileri II313111244015445
Yazma Becerileri II434543454345434
Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi315412145244455
Eğitim Psikolojisi454345434345434
Bilgisayar II453435454354554
Türkçe II: Sözlü Anlatım453454345432455
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca Dilbilgisi III453454333345455
Dilbilim I542545434554343
Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I555555555555555
Alman Edebiyatı I335311221213525
İleri Okuma ve Yazma Becerileri I425434354333345
Karşılaştırmalı Türk- Alman Kültür Tarihi343234544543455
Genel Çeviri (Almanca-Türkçe)332343332333335
Öğretim İlke ve Yöntemleri335343323332333
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uygulamalı Çeviri (Türkçe-Almanca)445544555445444
Dilbilim II423323432343233
Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II434543454345434
Alman Edebiyatı II315311221213525
İleri Okuma ve Yazma Becerileri II443543234323435
Bilimsel Araştırma Yöntemleri302321555545545
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı321135142211211
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dil Edinimi432434334343342
Özel Öğretim Yöntemleri I552555555555552
Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi I324145112455311
İleri İngilizce I225222222222225
Güncel Fonetik Öğretimi555544445454444
Etkili İletişim445333334333335
Kültürlerarası İletişim335322244445425
Yabancı Dil Öğretiminde NLP Uygulamaları442444444444444
Yabancı Dil Öğretiminde Medya Uygulamaları233334155355544
Sınıf Yönetimi552454554545452
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi552555555555555
Özel Öğretim Yöntemleri II552555555555555
Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi II324155112455311
İleri İngilizce II225323232323235
Yabancı Dil Öğretiminde Drama442444445444441
Toplum Dilbilim000000000000000
Popüler Kültür215311135045522
Türk Eğitim Tarihi332343333333332
Ölçme ve Değerlendirme552444444444442
Topluma Hizmet Uygulamaları222222222323252
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ders Kitabı İncelemesi445454333444311
Materyal Geliştirme ve Uyarlama553555455555555
İleri İngilizce III222322224222225
Mesleki Yabancı Dil Öğretme Stratejileri552555555555555
Yabancı Dil Öğretiminde Proje Çalışmaları445444455544511
Ders İçi Aktivite ve Öğretimi442455454545453
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I222235222443311
Okul Deneyimi552555555555555
Rehberlik552555555555552
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sınav Hazırlama ve Değerlendirme552555555555553
Yabancı Dil Politikası545554455555554
Medya Okuryazarlığı315522255545553
Mitolojiye Giriş215212155415512
Bilgisayar Destekli Almanca Öğretimi221312345455543
Metin Türleri ve Öğretimi315322255245555
Dil Öğrenme Stratejileri503555555555555
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II222235222443311
Öğretmenlik Uygulaması241323455335411
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi131411232534121
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık