English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatıları" alanında uzmanlık diploması verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır.

Yeterlilik Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1993-1994 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

Program Profili

Programda başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkan bölgeleri olmak üzere Türk devletlerinin ve topluluklarının yaşadıkları coğrafyalarda şekillenmiş olan kültürel verimlerden dil ve edebiyat kapsamında değerlendirilebilecek olan malzemeler üzerinde araştırma, analiz ve sentez çalışmaları yapılmaktadır. Dersler açısından öğrencinin aktif katılımı esastır.

Program Yeterlilikleri

1- Türk dilinin tarihî dönemlerini tanır ve bu dönemleri ses, şekil, söz dizimi, biçimbilgisi açılarından yorumlar
2- Genel olarak edebiyat kavramını ve Türk edebiyatının tüm sahalarındaki tür, şekil özelliklerini açıklar.
3- Türk dilinin kullandığı çeşitli alfabeler ve bu alfabelerin Türk dilinin fonetik karakterine uygunluğu konusunda bilgi verir.
4- Türk dünyası ile ilgili araştırmalarla yararlı olacak yabancı dil ve/veya dilleri öğrenir.
5- Türk dili ve kültürü sahasının yayılım alanlarını tarihî ve bugünkü özellikleri ile birlikte ortaya koyar.
6- Türk dilinin dünya dillerine etkisini ve dünya dilleri arasındaki yerini izah eder.
7- Türk Dünyasında edindiği bilgi ve kazanımlar çerçevesinde çeşitli saha çalışmaları yapabilir.
8- Türk topluluklarının sahip olduğu ortak kültürel özellikleri nitelendirir ve her topluluğun ortak kültür mirasına katkılarını ifade eder.
9- Türkçenin çağdaş lehçe ve edebiyatlarına hakim olduğu için Türk Dünyası ile ilgili her türlü sosyal projelerde görev alabilir.
10- Dilbilim ve edebiyat terimlerinin dünya ve Türk literatüründeki anlamlarını tanımlar.
11- Türk Dünyası ile ilgili her türlü sanatsal, sosyal, kültürel etkinliği başarıyla başlatabilir, yürütebilir ve sonlandırabilir.
12- Uzmanlaştığı Türk lehçelerinde aktarma faaliyetlerinde bulunabilir.
13- Modern Türk edebiyatının eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı ile olan ilişkisini açıklar. Her bir edebiyat döneminin diğer Türk toplulukları arasındaki ortak ve farklı yönleri ile etkileşimlerini tanıtır.
14- Orta Asya'da yaygın konuşulan en az bir yabancı dili bildiği için bu bölgelerdeki faaliyetlerde görev alabilir.
15- Dili oluşturan, etkileyen, geliştiren bütün faktörleri açıklar.
16- Öğrendiği yabancı dil ve/veya dillerde çeşitli çeviri faaliyetlerinde bulunabilir.
17- Çağdaş Türk lehçelerinin ses, şekil özellikleri ile söz konusu lehçelerin söz varlığı karakterini tespit eder.
18- Türk edebiyatının ve kültürünün gelişim dönemlerini açıklar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Programda her dönem her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde, yıl içi etkinlikleri olarak öğrenciye sunum, proje, seminer gibi ödevler verilebilir. Bir ders için dönem başarı notu hesap edilirken ara sınav notunun %40’ ı ile, final sınavının % 60’ı esas alınır. Başarılı sayılabilmek için bu iki notun ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olanlar başta Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim dalları olmak üzere üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine araştırma görevlisi olarak iş başvurusu yapabilirler. Ayrıca diğer Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrencilerin karşılaştırmalı edebiyat çalışmak üzere kendi ülkelerindeki üniversitelerde görevlendirilme şansları oldukça yüksektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans Programı (Formal - Örgün Eğitim)

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ali Abbas ÇINAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem AYAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TLE 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TLE 5501 Eski Türk Metinleri I Seçmeli 3 0 6
TLE 5503 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5505 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I Seçmeli 3 0 6
TLE 5507 Modern Kazak Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5509 Modern Kırgız Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5511 Modern Türkmen Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5513 Modern Azerbaycan Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5515 Modern Özbek Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5517 Modern Tatar Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
TLE 5519 Kazak Dil Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5521 Kırgız Dil Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5523 Türkmen Dil Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5525 Azerbaycan Dil Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5527 Özbek Dil Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5529 Tatar Dil Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5531 Kazak Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5533 Kırgız Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5535 Özbek Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5537 Tatar Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
TLE 5539 Kazak Sözlü Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE 5541 Kırgız Sözlü Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE 5543 Türkmen Sözlü Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE 5545 Azerbaycan Sözlü Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE 5547 Özbek Sözlü Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE 5549 Tatar Sözlü Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TLE 5551 Kazak Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE 5553 Kırgız Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE 5555 Türkmen Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE 5557 Azerbaycan Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE 5559 Özbek Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE 5561 Tatar Kültürü Seçmeli 3 0 6
TLE 5563 Kazak Dialektolojisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5565 Kırgız Dialektolojosi Seçmeli 3 0 6
TLE 5567 Türkmen Dialektolojosi Seçmeli 3 0 6
TLE 5569 Azerbaycan Dialektolojosi Seçmeli 3 0 6
TLE 5571 Özbek Dialektolojosi Seçmeli 3 0 6
TLE 5573 Tatar Dialektolojosi Seçmeli 3 0 6
TLE 5575 Kazak Türkçesi Dilbilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5577 Kırgız Türkçesi Dilbilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5579 Türkmen Türkçesi Dilbilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5581 Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5583 Özbek Türkçesi Dilbilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5585 Tatar Türkçesi Dilbilgisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5587 Kazak Türkçesinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5589 Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5591 Türkmen Türkçesinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5593 Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5595 Özbek Türkçesinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5597 Tatar Türkçesinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5599 Türk Anlam Bilimi Seçmeli 3 0 6
TLE 5601 Türk Mitolojisi I Seçmeli 3 0 6
TLE 5603 Anadolu ve Rumeli Diyalektolojisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5605 Çin'de Türkoloji Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TLE 5607 Rusya'da Türkoloji Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TLE 5609 Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TLE 5611 İran Türkolojisi Seçmeli 3 0 6
TLE 5613 Türk Dünyası Folkloru I Seçmeli 3 0 6
TLE 5615 Türk Dünyası Halk Şiiri I Seçmeli 3 0 6
TLE 5617 Türk Dünyasında Gelenek ve Görenekler I Seçmeli 3 0 6
TLE 5619 Farsça I Seçmeli 3 0 6
TLE 5621 Rusça I Seçmeli 3 0 6
TLE 5623 Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I Seçmeli 3 0 6
TLE 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
TLE 5502 Türk Mitolojisi II Seçmeli 3 0 6
TLE 5504 Edebiyat Tarihi Araştırma ve İnceleme Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TLE 5506 Eski Türk Metinleri II Seçmeli 3 0 6
TLE 5508 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5510 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Seçmeli 3 0 6
TLE 5512 Modern Kazak Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5514 Modern Kırgız Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5516 Modern Türkmen Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5518 Modern Azerbaycan Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5520 Modern Özbek Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5522 Modern Tatar Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
TLE 5524 Kazak Dil Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5526 Kırgız Dil Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5528 Türkmen Dil Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5530 Azerbaycan Dil Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5532 Özbek Dil Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5534 Tatar Dil Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5536 Kazak Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5538 Kırgız Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5540 Özbek Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5542 Tatar Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
TLE 5544 Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II Seçmeli 3 0 6
TLE 5546 Altayistik Seçmeli 3 0 6
TLE 5548 Türk Dilinin Anadolu'da Gelişmesi Seçmeli 3 0 6
TLE 5550 Türk Dilinin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
TLE 5552 Türk Destan Geleneği Seçmeli 3 0 6
TLE 5554 Türk Dünyası Folkloru II Seçmeli 3 0 6
TLE 5556 Türk Dünyası Halk Şiiri II Seçmeli 3 0 6
TLE 5558 Türk Dünyasında Gelenek ve Görenekler II Seçmeli 3 0 6
TLE 5560 Farsça II Seçmeli 3 0 6
TLE 5562 Rusça II Seçmeli 3 0 6
TLE 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TLE 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TLE 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TLE 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Seminer434343454545354545
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği                  
Eski Türk Metinleri I 334333333433322233
Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I 333223443233432233
Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I 343345345345345345
Modern Kazak Edebiyatı I333223433442334334
Modern Kırgız Edebiyatı I333233433433233433
Modern Azerbaycan Edebiyatı I333223343433233443
Modern Özbek Edebiyatı I333223343344332343
Modern Tatar Edebiyatı I332234433432343324
Kazak Dil Aktarmaları I333234332343233443
Kırgız Dil Aktarmaları I333223443232333344
Türkmen Dil Aktarmaları I454542445543345445
Azerbaycan Dil Aktarmaları I343342332342334433
Özbek Dil Aktarmaları I333223344333442334
Tatar Dil Aktarmaları I343445454545354545
Kazak Edebiyat Aktarmaları I333323443343334333
Kırgız Edebiyat Aktarmaları I333223332233434433
Özbek Edebiyat Aktarmaları I333244334422334433
Tatar Edebiyat Aktarmaları I454454353545453545
Kazak Sözlü Edebiyatı333223343432233443
Kırgız Sözlü Edebiyatı333223433442334343
Türkmen Sözlü Edebiyatı4555445453454 4543
Azerbaycan Sözlü Edebiyatı333233332232333344
Özbek Sözlü Edebiyatı333442233433443333
Tatar Sözlü Edebiyatı445445453545435453
Kazak Kültürü333233433422233323
Kırgız Kültürü333223343344332333
Türkmen Kültürü344444444445434544
Azerbaycan Kültürü332334342232333443
Özbek Kültürü333224433443332334
Tatar Kültürü 334345455454354545
Kazak Dialektolojisi333223432233342333
Kırgız Dialektolojosi333223434333323343
Türkmen Dialektolojosi234554545454545544
Azerbaycan Dialektolojosi223445322333444234
Özbek Dialektolojosi333232443342334443
Tatar Dialektolojosi454545354535454553
Kazak Türkçesi Dilbilgisi333223343 33422334
Kırgız Türkçesi Dilbilgisi333223344334323334
Türkmen Türkçesi Dilbilgisi455454545454545455
Azerbaycan Türkçesi Dilbilgisi333223332233433243
Özbek Türkçesi Dilbilgisi445335534545455434
Tatar Türkçesi Dilbilgisi545454535454534345
Kazak Türkçesinin Söz Varlığı333223344332333233
Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı334332233443322333
Türkmen Türkçesinin Söz Varlığı454545454545454555
Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı333324332232333233
Özbek Türkçesinin Söz Varlığı334543344535545353
Tatar Türkçesinin Söz Varlığı445454545354545453
Türk Anlam Bilimi545445354533544353
Türk Mitolojisi I345353453453453455
Anadolu ve Rumeli Diyalektolojisi 332233344333444344
Çin'de Türkoloji Çalışmaları 333223432332333233
Rusya'da Türkoloji Çalışmaları 35454 354535454545
Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları 344334433233333344
İran Türkolojisi332334322433342333
Türk Dünyası Folkloru I 345454543554545435
Türk Dünyası Halk Şiiri I 345454545454534545
Türk Dünyasında Gelenek ve Görenekler I345454345345345345
Farsça I 333233332234432234
Rusça I 334545354545354543
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri I 534343455454545455
Uzmanlık Alan Dersi345454454545454545
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Seminer345444354343444543
Türk Mitolojisi II 454544454554544445
Edebiyat Tarihi Araştırma ve İnceleme Yöntemleri 445434555433344534
Eski Türk Metinleri II 343435454545533555
Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı II 544545453344435555
Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi II 444434443343455545
Modern Kırgız Edebiyatı II444544455555544554
Modern Türkmen Edebiyatı II444334454334445333
Modern Azerbaycan Edebiyatı II454444534445453444
Modern Özbek Edebiyatı II454445453444545555
Modern Tatar Edebiyatı II443444335445554554
Kazak Dil Aktarmaları II455454545434344545
Kırgız Dil Aktarmaları II444543344554453444
Türkmen Dil Aktarmaları II545544445444544454
Azerbaycan Dil Aktarmaları II454533354443345545
Özbek Dil Aktarmaları II344454445445554555
Tatar Dil Aktarmaları II435444545545434555
Kazak Edebiyat Aktarmaları II454445545344433433
Kırgız Edebiyat Aktarmaları II443444345455455544
Özbek Edebiyat Aktarmaları II344445444344434445
Tatar Edebiyat Aktarmaları II344455343444433434
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri II 4545454544444 5555
Altayistik 344443344554444434
Türk Dilinin Anadolu'da Gelişmesi 454555454533445453
Türk Dilinin Söz Varlığı453345344544533345
Türk Destan Geleneği 454554553455554444
Türk Dünyası Folkloru II344454545544555444
Türk Dünyası Halk Şiiri II 454455443544553344
Türk Dünyasında Gelenek ve Görenekler II455554345545455555
Farsça II245453454543434545
Rusça II 344445445444555555
Uzmanlık Alan Dersi455454545554454554
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Tez Çalışması455455455544445545
Uzmanlık Alan Dersi445455434545555454
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Tez Çalışması454545445545454555
Uzmanlık Alan Dersi344444343444334545
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık