English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans/Felsefe Bilim Uzmanı

Kabul Koşulları

Felsefe Yüksek Lisans Programına (27.08.2011 tarih ve 28038 Sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan) 'Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde öğrenci kabul edilir. İlgili Yönetmeliğin Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt ile ilgili maddelerini (4-7. Maddeler) incelemek için aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827-39.htm Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisansa kabul edilebilmek için ALES'ten minimum 65 (EA) puan almak gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Yeterlik Koşulları, 90-120 AKTS karşılığında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak, bir Seminer çalışması yapmak ve alanıyla ilgili bir Tez çalışmasını hazırlamak, sunmak ve savunmaktır.

Önceki Öğrenim

Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Felsefe Lisans mezunları doğrudan kabul edilirken diğer Lisans programlarından gelen öğrenciler, Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilmektedirler. Felsefe Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencilerin daha önceki Öğrenimleri ve burada aldıkları dersler Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine (Madde 14) göre tanınmaktadır. Buna göre; 1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK’nin görüşü alınarak, EABDB’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. 2) Başka bir Yükseköğretim Kurumundan özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin alıp başarılı oldukları derslerin en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile saydırılabilir.

Tarihçe

1996 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Lisans programına aldığı öğrencilerle eğitim-öğretime başlamıştır. 2001 yılında açılan Yüksek Lisans programıyla Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bölüm, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2006 yılında açılan Doktora programını da katarak Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Lisans ve Lisansüstü düzeyde düşünme, sorgulama ve eleştirme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerine çok geniş tarihsel/kültürel bağlantıları bulunan evrensel felsefe kültürünü okuyup anlayabilecekleri ve yeni tavırlar geliştirebilecekleri temel beceri ve düşünme disiplinini kazandıracak bir öğretim programı sunmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, çoğunluğu doktora eğitimlerini yurt dışında (A.B.D., İngiltere, Almanya gibi ülkelerde) tamamlamış seçkin/saygın ve yeterli bir akademik kadroyla Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programları yürütmektedir. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği ulusal/uluslararası bilimsel faaliyetler ve öğrenci/öğretim üyesi hareketliği ile uluslararası tanınırlığa kavuşan Bölüm Kadrosunda şu an itibariyle 8 Prof. Dr., 1 Doç Dr., 3 Yrd. Doç. Dr., ve 5 Arş. Gör. bulunmaktadır. Felsefe Yüksek Lisans Programı Felsefe Lisans Eğitimi alanların yanısıra Sosyal/Beşeri Bilimler ile Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında Lisans eğitimi almış kişilere açık bir programdır.

Program Profili

Lisans ve Lisansüstü düzeyde düşünme, sorgulama ve eleştirme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerine çok geniş tarihsel/kültürel bağlantıları bulunan bu evrensel felsefe kültürünü okuyup anlayabilecekleri ve yeni tavırlar geliştirebilecekleri temel beceri ve düşünme disiplinini kazandıracak bir öğretim programına sahiptir. Bu çerçevede, temel ve zorunlu felsefe dersleri yanı sıra, öğrencilere ilgilerini çeken felsefe dallarında yoğunlaşma fırsatı tanıyan seçmeli felsefe dersleri sunulmaktadır. Felsefe Anabilim Dalı olarak Lisansüstü düzeyde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, çoğunluğu doktora eğitimlerini yurt dışında (A.B.D., İngiltere, Almanya gibi ülkelerde) tamamlamış seçkin/saygın bir akademik kadroya sahiptir. Felsefe Yüksek Lisans Programı Felsefe Lisans Eğitimi alanların yanısıra Sosyal/Beşeri Bilimler ile Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında Lisans eğitimi almış kişilere açık bir programdır. Felsefe Yüksek Lisans Programı’nın öncelikli hedefi, Lisans Eğitiminde kazanılan genel felsefi formasyonu geliştirmek; her türlü inanç, düşünce ve yaşama biçimlerine saygılı eleştirel düşünebilen kaliteli bireyler yetiştirmek; ulusal düzeyde toplumun düşünce dünyasına hitap edebilecek çalışmalar yapmak/yaptırmak;  felsefenin varlık, bilgi, değer, bilim, sanat, din ve tarih vb. temel konularında ihtisaslaşmaya yönlendirmektir. Bu amaçla Felsefe Yüksek Lisans Programının, Öğretim Üyesi ilgi alanlarına göre zamanla değişiklik gösterebilecek, şu andaki temel çalışma alanları Metafizik, Epistemoloji, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi,  Bilim Tarihi ve Felsefesi, Dil Felsefesi, Mantık ve Matematik felsefesi, Antik, Modern ve Çağdaş Felsefe Tarihleri; İslam Düşüncesi/Felsefesi, Çağdaş Türk Düşüncesi’dir. Araştırma/inceleme seminerleri ve geniş katılımcı kitlelerine açık bir tartışma ortamı ve kültürü oluşturmayı amaçlayan Felsefe Yüksek Lisans Programında küçük seminer grupları biçiminde yürütülecek olan dersler şu temel alanları öne çıkartacaktır: Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi

Program Yeterlilikleri

1- Felsefe tarihinin belli başlı dönemlerini filozoflardan örnekler vermek suretiyle karşılaştırabilir ve her dönemin öne çıkan özelliklerini sıralayabilir.
2- Lisansta edindiği bazı yetenekleri—tutarlı düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, sonuç çıkarabilme ve argüman kurabilme gibi—somut örnekler üzerinde uygulayabilir.
3- Verilen bir felsefe problemini derinlemesine inceleyebilir ve konuyu akademik bir ortamda sunabilir .
4- Çok özelleşmiş bir konuda özgün bir doktora tezi yazmak için gerekli olan felsefe temel alanlarına dair derinlikli bilgiyi ve felsefe tarihine dair detaylı bilgiyi edinir.
5- Çok özelleşmiş bir konuda özgün bir doktora tezi yazmak için gerekli olan teknik beceriyi edinir—eleştirel düşünme ilkelerinin felsefi metinler üzerinde uygulanması, mantık kurallarına uygun argümanlar kurabilme ve basit terminolojik tartışmalar ile sahici tartışmaları birbirinden ayırt edebilme gibi.
6- Doktorada uzmanlaşmak istediği konunun gerektirdiği her türlü bilgiyi edinir – örneğin biyoloji felsefesi çalışacak birisinin detaylı biyoloji öğrenmesi veya sosyal bilim çalışacak birinin tarih ve sosyoloji gibi alanları çalışması gibi.
7- Doktora tezi yazmak için gerekli olacak literatür taraması için zorunlu olan yabancı dil becerisini geliştirir—örneğin Alman İdealistlerini çalışacak birinin Almancasını geliştirmesi gibi.
8- Felsefi bir problemi seçip, bu problemi enine boyuna ele alarak araştırabilir—yani hem tarihini ve hem de konu ile ilgili çağdaş tartışmalar ile ilgili araştırma yapar ve bunlar arasında bağ kurabilir.
9- Temel bir felsefe problemini ele alıp, bu probleme dair farklı filozofların görüşlerini açıklayabilir, bunları karşılaştırabilir, her biri ile ilgili avantajları ve dezavantajları gösterebilir ve tüm bunlardan iyi organize olmuş detaylı bir metin oluşturabilir.
10- Farklı görüş ve iddiaları mantıksal araçlar kullanarak değerlendirebilir ve yine kendi düşüncelerini bu mantıksal araçları kullanarak gerekçelendirebilir.
11- Felsefe tarihini kullanarak günümüzdeki felsefi tartışmaları analiz edebilir; benzer şekilde günümüzdeki felsefi tartışmaları kullanarak da felsefe tarihinin ve düşünürlerin görüşlerinin farklı yorumlamalarının mümkün olduğunu örnekler üzerinde gösterebilir.
12- En genel anlamda eleştirel düşünme olarak ifade edebileceğimiz felsefi yaklaşımı yaşamın her alanında uygulamanın önemini açıklayabilir ve bunu içselleştirir.
13- Bir yabancı dili B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Felsefe Yüksek Lisans Programı Sınav değerlendirmeleri, Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine (MADDE 11) göre yapılır: 1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun Yüksek Lisans için en az CC olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır: PUAN YARIYIL SONU DERS NOTU KATSAYI 90-100 AA 4,00 85-8 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 65-69 DC 1,50 60-64 DD 1,00 50-59 FD 0,50 00-49 FF 0 (MM) notu, ilgili EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir. (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (TT) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. (GG) notu, Tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için verilir. (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için verilir.

Mezuniyet Koşulları

Felsefe Yüksek Lisans Programı öğrenimi süresince 90-120 AKTS aralığında akademik faaliyete karşılık gelen; Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi dışında Felsefe Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği çerçevede en az 7 (yedi) Dersi (70-74 aralığında en az CC düzeyinde) başarmak, bir Seminer ve Tez çalışması hazırlamak, sunmak ve savunmak.

Mezun İstihdamı

Felsefe Yüksek Lisans Mezunları, Lisans mezunlarının yararlanabildiği iş imkanlarından yararlanabilirler; Lisans mezunlarına göre bir üst kademe/dereceye sahip olurlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı başarı ile tamamlayan mezunlar, kabul koşullarını sağlamak kaydıyla Felsefe ve kabul edilecek diğer alanlarda Doktora Programlarına başvurabilir ve mülakat veya yazılı sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü/Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. sebahattin ÇEVİKBAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FEL 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FEL 5501 Sokrates Öncesi Filozoflar Seçmeli 3 0 6
FEL 5503 Platon Seçmeli 3 0 6
FEL 5505 Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu Seçmeli 3 0 6
FEL 5507 Rasyonalistler Seçmeli 3 0 6
FEL 5509 Kant Seçmeli 3 0 6
FEL 5511 Fenomenoloji Seçmeli 3 0 6
FEL 5513 Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 5515 Estetik Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 5517 Felsefe ve Bilim Seçmeli 3 0 6
FEL 5519 Modern Siyaset Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5521 Feminist Epistemoloji ve Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5523 Güncel Epistemoloji Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 5525 Zihin Felsefesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
FEL 5527 Felsefe ve Tasavvuf Seçmeli 3 0 6
FEL 5529 Klasik Materyalizm Seçmeli 3 0 6
FEL 5531 Etik Tartişmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 5533 İnsani Bilimler ve Demokrasi Seçmeli 3 0 6
FEL 5535 Bilim Kültürü Seçmeli 3 0 6
FEL 5537 Gazali ve Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL 5539 Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi Seçmeli 3 0 6
FEL 5541 İnsan Hakları Politikası Seçmeli 3 0 6
FEL 5543 Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5701 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
FEL 5502 Helenistik Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL 5504 Aristoteles Seçmeli 3 0 6
FEL 5506 Rönesans Felsefesi Sorunları Seçmeli 3 0 6
FEL 5508 Ampiristler Seçmeli 3 0 6
FEL 5510 Alman İdealizmi Seçmeli 3 0 6
FEL 5512 Varoluşçu Filozoflar Seçmeli 3 0 6
FEL 5514 Etik Teorileri Seçmeli 3 0 6
FEL 5516 Felsefe ve Edebiyat Seçmeli 3 0 6
FEL 5518 Dil Felsefesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
FEL 5520 Biyoloji Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5522 Hermeneutik Seçmeli 3 0 6
FEL 5524 Nedensellik Seçmeli 3 0 6
FEL 5526 Modern Sanat Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5528 Diyalektik Materyalizm Seçmeli 3 0 6
FEL 5530 Kıta Avrupa Filozofları Seçmeli 3 0 6
FEL 5532 Felsefi Antropoloji Seçmeli 3 0 6
FEL 5534 İbn-i Haldun Seçmeli 3 0 6
FEL 5536 İslam ve Estetik Seçmeli 3 0 6
FEL 5538 Bilimsel Düşüncenin Evrimi Seçmeli 3 0 6
FEL 5540 Bilim Tarihi Ne Söyler? Seçmeli 3 0 6
FEL 5542 Wittgenstein Seçmeli 3 0 6
FEL 5544 Varlık Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 5702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FEL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FEL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer55231112544321
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği4345352 243332
Sokrates Öncesi Filozoflar32411232344145
Platon24143414255123
Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu22412334215512
Rasyonalistler33251423414123
Kant44211352142153
Fenomenoloji34321342155121
Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri44242354242145
Estetik Felsefesinde Güncel Tartışmalar33454214112234
Felsefe ve Bilim42342343221452
Modern Siyaset Felsefesi33412341255412
Feminist Epistemoloji ve Bilim Felsefesi34221354521131
Güncel Epistemoloji Problemleri23541125435213
Zihin Felsefesinde Güncel Konular35215321443241
Felsefe ve Tasavvuf 34354243321123
Klasik Materyalizm24415232415132
Etik Tartişmalar34443234433532
İnsani Bilimler ve Demokrasi54453154442332
Bilim Kültürü43343233332232
Gazali ve Felsefe33323443222512
Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi43453434535242
İnsan Hakları Politikası43344353333532
Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi33323443222512
Uzmanlık Alan dersi 33425332412314
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer25425252425225
Helenistik Felsefe22325412412525
Aristoteles32112345241254
Rönesans Felsefesi Sorunları52552542223541
Ampiristler 21334555412354
Alman İdealizmi23321452145123
Varoluşçu Filozoflar25415323512541
Etik Teorileri21254212423541
Felsefe ve Edebiyat52125413252354
Dil Felsefesinde Güncel Konular52145235214521
Biyoloji Felsefesi32541154253332
Hermeneutik 25412523254253
Nedensellik22354125451453
Modern Sanat Felsefesi2542 525325425
Diyalektik Materyalizm 23545541232152
Kıta Avrupa Filozofları43453434535242
Felsefi Antropoloji54453154442332
İbn-i Haldun44243224341212
İslam ve Estetik143322333 2422
Bilimsel Düşüncenin Evrimi14354342554243
Bilim Tarihi Ne Söyler?33443535355552
Wittgenstein34253524243332
Varlık Felsefesi Problemleri14353524243332
Uzmanlık Alan dersi 25415352412525
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması25412542523513
Uzmanlık Alan Dersi25412542254123
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması23524125452321
Uzmanlık Alan Dersi25415422335333
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık