English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

İktisat Anabilim Dalı, Doktora

Kabul Koşulları

Sanatta yeterlik/doktora Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların; a) EABDK/EASDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları,

Yeterlilik Koşulları

İktisat yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekmektedir. Genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olmaları istenmektedir.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 yılında kurulmuş ve eğitime 1995-1996 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Program Profili

Bu program iktisadi olayları mevcut iktisat teorilerinden faydalanarak yeniden formüle edebilecek, farklı açılardan analiz edebilecek, sentezleyebilecek ve uluslararası literatüre katkı yapabilecek bir akademik altyapıya sahip uluslararası standartlarda iktisatçılar yetiştirmek amacındadır.

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslararası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı idli Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yedi ders, en az bir seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az on dört ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programında öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB olması gerekmektedir. Genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olmaları istenmektedir.

Mezun İstihdamı

İktisat alanı Doktora mezunları, üniversitemiz başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürebilir, araştırma projelerinde yer alabilir ve yurtdışındaki post doktora olanaklarından yararlanabilir. Doktora programımız, mezunlarımıza ulusal ve uluslararası ölçekte kamu ve özel sektörde etkin görevler alabilmelerini sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT (acimat@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üy. Mehmet Avcı

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
İKT 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İKT 6501 Makro İktisat Teori ve Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 6503 İktisadi Gelişme ve Tarım Sek. Seçmeli 3 0 6
İKT 6505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
İKT 6507 Teknoloji Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 6509 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 6
İKT 6511 İktisadi Bütünleşme Teo. ve AB Seçmeli 3 0 6
İKT 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
İKT 6502 Dış Ticaret Kuramları Seçmeli 3 0 6
İKT 6504 Kalkınma Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İKT 6506 İktisat Pol. Modelleri Seçmeli 3 0 6
İKT 6508 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 6
İKT 6510 Dünya Eko. Ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
İKT 6512 İstihdam ve Demografi Seçmeli 3 0 6
İKT 6514 Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 6514-1 Karar Verme Modelleme ve Say. Seçmeli 3 0 6
İKT 6516 İktisadi ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 6
İKT 6518 Uluslararası Turizm ve Rek.Ed. Seçmeli 3 0 6
İKT 6520 Uluslararası Emek Göçü Seçmeli 3 0 6
İKT 6522 Fayda-Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 6524 Para Politikası ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İKT 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
İKT 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği323113444444421
Makro İktisat Teori ve Politikası               
İktisadi Gelişme ve Tarım Sek.               
Türkiye Ekonomisi               
Teknoloji Politikası               
Oyun Teorisi               
İktisadi Bütünleşme Teo. ve AB               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Dış Ticaret Kuramları               
Kalkınma Stratejileri443433444443444
İktisat Tarihi               
Dünya Eko. Ve Küreselleşme               
İstihdam ve Demografi               
Zaman Serileri Analizi               
Karar Verme Modelleme ve Say.               
İktisadi ve Finansal Krizler               
Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.423334444343421
Uluslararası Emek Göçü431113444444511
Fayda-Maliyet Analizi               
Para Politikası ve Uygulamaları432523444344434
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Yeterlik Sınavına Hazırlık               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Önerisi               
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (1.TİK)               
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (2.TİK)               
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (3.TİK)               
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık