English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Sanatta yeterlik/doktora Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların; a) EABDK/EASDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 60 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) YDS’den yeterli puanı almış olmaları, d) Lisans mezuniyet notu alt sınırının en az 2.70 olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 90 AKTS) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, iki yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili derinlemesine bilgi edinir.
2- Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında lisans düzeyinde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyine taşıma ve derinleştirme becerisini kazanır.
3- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk disiplinleri arasındaki etkileşimi açıklar.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında katlım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerinin ve uygulamaların analizini yapar.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini ve bu alanda yaşanan sorunları eleştirel olarak değerlendirir.
7- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı derinlemesine bilgiye ve donanıma sahip olur.
9- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
10- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
11- Kamu yönetimi alanındaki iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini analiz eder ve bu ilişkileri etkin bir biçimde yürütür.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki yeni gelişmeleri izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Kamu yönetimi alanında bilgi üretimi ve analiz için gerekli düzeyde kaynak taraması, veri toplama ve verilerin analizine yardımcı olacak bilgi teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Turgay UZUN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Özlem Şahin Güngör

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
KAY 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
KAY 5501 SİYASAL VE SOSYAL KURAM Seçmeli 3 0 6
KAY 5503 Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim Seçmeli 3 0 6
KAY 5505 Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent Seçmeli 3 0 6
KAY 5509 Din ve Devlet İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 5511 Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 5513 Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma Seçmeli 3 0 6
KAY 5515 Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 5517 Devlet Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 5519 Hükümet Sistemleri Seçmeli 3 0 6
KAY 5521 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
KAY 5523 Anayasal Demokrasi Seçmeli 3 0 6
KAY 5525 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
KAY 5527 Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm Seçmeli 3 0 6
KAY 5529 Özgürlükler Hukuku Seçmeli 3 0 6
KAY 5531 Çevre Felsefesi Seçmeli 3 0 6
KAY 5533 Kamuda Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
KAY 5502 Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler Seçmeli 3 0 6
KAY 5504 Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
KAY 5506 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 6
KAY 5508 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 6
KAY 5510 Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 5512 Kamu Politikalarının Analizi Seçmeli 3 0 6
KAY 5514 Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3 0 6
KAY 5516 Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 5518 Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
KAY 5520 Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
KAY 5522 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
KAY 5524 Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 6
KAY 5526 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 5528 Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 5530 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
KAY 5532 Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Seçmeli 3 0 6
KAY 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
KAY 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
KAY 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer             
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği4455454444444
SİYASAL VE SOSYAL KURAM5555454252452
Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim5555554454545
Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent5434124255343
Din ve Devlet İlişkisi553514124 125
Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları3544331 5 434
Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma5554555453545
Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları5545545443545
Devlet Teorisi553415424 115
Hükümet Sistemleri553515424 115
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar5555454252452
Anayasal Demokrasi3332351552324
Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim55555355 5545
Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm5435244253243
Özgürlükler Hukuku132  21111   
Çevre Felsefesi4524112255343
Kamuda Performans Yönetimi5555535544545
Uzmanlık Alan Dersi2222222222225
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer             
Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler553514134 125
Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları5555555553335
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler5445342 5 343
Uluslararası Örgütler3345554553434
Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları5434251 4 454
Kamu Politikalarının Analizi5555555252452
Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme5534234245343
Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi4453251 3 544
Yeni Toplumsal Hareketler5443 32 42124
Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar3433351231224
Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar5533 3 24222 
Çevre Politikaları5555444555445
Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları5432124155443
Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi5555544554444
Bilim Felsefesi344434232323 
Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik4343323333322
Uzmanlık Alan Dersi2222222222225
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması1212121212125
Uzmanlık Alan Dersi2222222222225
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması 1212121212125
Uzmanlık Alan Dersi2222222222225
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık