English
Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Turizm İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Fethiye İşletme Fakültesi’nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fakültede Ekonomi ve Finans, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülecektir. Henüz öğrenci almaya başlamayan Fakülte’de fiziki altyapı ve binaların tamamlanması ile birlikte 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği Bölümü kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağdaş işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Turizm İşletmeciliği Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, DPT, Kalkınma Ajansları, Turizm Yatırımcıları, STK'lar Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Turizm İşletmeciliği Bölümü sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümde teşvik destekli projeler yürütülebilmektedir. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir.
2- Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
3- İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
4- Ağırlama ve turizm işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular
5- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
6- Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir.
7- Kişisel bakımına, sağlığına, giyimine ve görünümüne turizm işletmeciliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir.
8- Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç/gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
10- Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.

Mezun İstihdamı

Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarının iş bulma ve meslek edinme imkanları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin pratiğe uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği nedeniyle oldukça geniştir. Özel sektör ve kamu sektöründe iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Konaklama İşletmeleri, Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları, Yiyecek İçecek İşletmeleri, sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında faaliyet gösteren sağlık işletmeleri, başta olmak üzere, yöneticilik, girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de girişimcilik, turizm işletmeciliği alanlarında kurabilmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birimler, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında da yer alabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Onur AKBULUT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Pelin ARSEZEN OTAMIŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TUİ1001 Genel Turizm Zorunlu 3 0 4
TUİ1005 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 3
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
İKT1801 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 3
İŞL1801 Genel İşletme Zorunlu 3 0 3
İŞL1803 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TUi1012 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 4
TUİ1002 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
TUİ1004 Pazarlamanın Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 3
TUİ1006 Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri Zorunlu 1 2 3
TUİ1008 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 3
TUİ1010 Turizm Hukuku ve Turist Hakları Zorunlu 3 0 3
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
İKT1810 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ2001 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
TUİ2003 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
TUİ2005 Turizm ve Çevre Zorunlu 3 0 5
TUİ2007 Sosyal Sorumluluk Projesi Zorunlu 3 0 5
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
İKT2803 Makro İktisat Zorunlu 3 0 3
İŞL2801 İşletme İstatiği I Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ2002 Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları Zorunlu 3 0 4
TUİ2004 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
TUİ2006 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 5
TUİ2008 Konaklama İşletmeleri Muhasebesi Zorunlu 3 0 5
TUİ2010 Turizm İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
İŞL2802 İşletme İstatiği II Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ3000 Staj Zorunlu 5 0 5
TUİ3001 Turizmde Girişimcilik Zorunlu 3 0 3
TUİ3003 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Zorunlu 3 0 3
TUİ3005 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 2
TUİ3007 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 2
TUİ3501 Turizmde Ulaştırma Sistemleri Seçmeli 3 0 5
TUİ3503 Türk ve Dünya Mutfakları Seçmeli 3 0 5
TUİ3505 Önbüro Yönetimi ve Otomasyonu Seçmeli 2 2 5
TUİ3507 Fethiye'de Turizm Seçmeli 3 0 5
TUİ3509 Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ3511 Güvenlik ve Kayıpları Önleme Yöntemi Seçmeli 3 0 5
TUİ3513 Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ3515 Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 0 5
YBS3901 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 5
YBS3903 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 5
İKT3907 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ3002 Turizmde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 3
TUİ3004 Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 2
TUİ3006 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 3
TUİ3008 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 2
TUİ3502 Bar Uygulamaları ve Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ3504 Turizmde Belge Yönetimi ve Raporlama Seçmeli 3 0 5
TUİ3506 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 5
TUİ3508 Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri Seçmeli 3 0 5
TUİ3510 Deniz Turizmi Seçmeli 3 0 5
TUİ3512 Turizm Politikası ve Planlaması Seçmeli 3 0 5
TUİ3514 Beslenme İlkeleri Seçmeli 3 0 5
TUİ3516 Kat Hizmetleri ve Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ3518 Mesleki İngilize II Seçmeli 3 0 5
TUİ3520 Turizmde Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 5
TUİ3522 Destinasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ4001 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
TUİ4003 Turizm Yatırım Projeleri Analizi Zorunlu 3 0 5
TUİ4501 Mesleki İngilizce III Seçmeli 3 0 5
TUİ4503 Mali Tablolar ve Analizi Seçmeli 3 0 5
TUİ4505 Kültürlerarası Farklılıklar ve Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4507 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 5
TUİ4509 Turizmde Etik Seçmeli 3 0 5
TUİ4511 Tur Planlaması ve Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4513 E-Turizm Seçmeli 3 0 5
TUİ4515 Kültürel Miras Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4519 Turizmde Güncel Konular I Seçmeli 3 0 5
UTL4901 Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
YBS4901 İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İKT4905 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ4002 Bitirme Projesi Zorunlu 3 0 5
TUİ4004 Uluslararası Turizm İşletmeleri Zorunlu 3 0 5
TUİ4502 Mesleki İngilizce IV Seçmeli 3 0 5
TUİ4504 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4506 İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 5
TUİ4508 Reskreasyon ve Animasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4510 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4512 AB ve Turizm Seçmeli 3 0 5
TUİ4514 Turizmde Güncel Konular II Seçmeli 3 0 5
TUİ4516 Sürdürülebilir Turizm Seçmeli 3 0 5
TUİ4518 Turizmde Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4520 Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TUİ4522 Türk Vergi Sistemleri Seçmeli 3 0 5
YBS4902 Veri Yapısı ve Algoritma Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I          
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 3434434344
Hukukun Temel Kavramları3434434344
Türk Dili I          
Genel Turizm52 3553433
Genel Muhasebe I 3223444224
İngilizce I          
İktisada Giriş3434434344
Genel İşletme4132232322
İşletme Matematiği3544334324
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II          
Türk Dili II          
Davranış Bilimleri312    434
Yönetim ve Organizasyon5342533343
Pazarlamanın Temel İlkeleri5444434434
Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri5  5455422
Genel Muhasebe II4554334232
Turizm Hukuku ve Turist Hakları4334443432
İngilizce II          
Mikro İktisat          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Turizm Sosyolojisi5342533533
Turizm Pazarlaması3123433433
Turizm ve Çevre5342343343
Sosyal Sorumluluk Projesi5455535535
İngilizce III          
Makro İktisat4554334334
İşletme İstatiği I5323334334
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları5343545343
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler 5342533342
Örgütsel Davranış 5323334323
Konaklama İşletmeleri Muhasebesi4434544434
Turizm İşletmeciliği4555444555
İngilizce IV          
İşletme İstatiği II4542344542
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Staj          
Turizmde Girişimcilik5543333334
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü5452535455
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 545343543
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku5333535455
Turizmde Ulaştırma Sistemleri3333333444
Türk ve Dünya Mutfakları4253433533
Önbüro Yönetimi ve Otomasyonu5332343333
Fethiye'de Turizm4342535433
Etkinlik Yönetimi3221123333
Güvenlik ve Kayıpları Önleme Yöntemi5    55535
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi42333334 4
Mesleki İngilizce I 44 4  333
Yönetim Bilişim Sistemleri4554334534
Web Tasarımı4554334333
Yönetim Ekonomisi3333334333
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Turizmde Araştırma Yöntemleri5543334433
Turizm Ekonomisi5  5455 54
Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim5323334233
İnsan Kaynakları Yönetimi5  5455 54
Bar Uygulamaları ve Yönetimi5332444324
Turizmde Belge Yönetimi ve Raporlama3335533355
Uluslararası Pazarlama3353333533
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri4233433334
Deniz Turizmi4233333333
Turizm Politikası ve Planlaması5453535535
Beslenme İlkeleri5 4 4 44 4
Kat Hizmetleri ve Yönetimi5443333433
Mesleki İngilize II4342534425
Turizmde Tüketici Davranışları4233333333
Destinasyon Yönetimi          
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Stratejik Yönetim5323544235
Turizm Yatırım Projeleri Analizi5  5455 54
Mesleki İngilizce III54   44   
Mali Tablolar ve Analizi5345545455
Kültürlerarası Farklılıklar ve Yönetimi5344445444
İş Sağlığı ve Güvenliği3334335343
Turizmde Etik4234333343
Tur Planlaması ve Yönetimi3         
E-Turizm3333333333
Kültürel Miras Yönetimi4444434444
Turizmde Güncel Konular I5452535525
Lojistik Yönetimi4235455354
İnovasyon ve Bilgi Yönetimi3535353353
Türkiye Ekonomisi          
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Bitirme Projesi4221123211
Uluslararası Turizm İşletmeleri5433535335
Mesleki İngilizce IV5323334233
Müşteri İlişkileri Yönetimi5352444524
İletişim Teknikleri5  5555 55
Reskreasyon ve Animasyon Yönetimi3333335333
Değişim Yönetimi4253433534
AB ve Turizm4233333333
Turizmde Güncel Konular II5352535525
Sürdürülebilir Turizm4252534525
Turizmde Marka Yönetimi4   444  4
Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi2221123211
Türk Vergi Sistemleri 333433334
Veri Yapısı ve Algoritma4244333443
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık