English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayacak öğrenciler iktisat lisnans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gerekir. T.C. vatandaşları için lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi'nin çekirdeğini oluşturmuştur. 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat Bölümü hem örgün hem ikinci öğretim hem de yüksek lisansı ile birlikte faaliyete geçmiştir. Doktora programı ise 1996-1997 eğitim öğretim yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, Üniversitemizin ilk açılan doktora programıdır. İktisat Bölümü, fakültenin kuruluşundan itibaren faal olan temel bölmlerden biridir.

Program Profili

İktisat Bölümünün amacı; öğretim sürecinde iyi bir iktisat eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda ekonomik sektörlerde çalışabilecek, yöneticilik yapabilecek, lider karakterde bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki güncel ders kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki teorik ve yöntemsel bilgilere sahip olur.
2- Temel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak güncel nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olur.
3- Temel matematiksel ve istatistiksel metotları ve temel ekonometri teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneği kazanır.
4- İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
5- Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip etmek, çözümlemek ve yorumlamak için alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel veya ekip üyesi olarak kullanır.
6- İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını ve politikaları edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak yorumlar, eleştirir ve bilgi eksikliği tespit ettiği alanlara yönelerek kendini geliştirir.
7- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8- İktisat alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
9- Sözlü ve yazılı iletişim kurar, problem çözer ve bilgi teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde kullanır.
10- İktisadi analiz yöntemlerini işletme sorunlarına uygular.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
12- Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar, elde edilen sonuçları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır.
13- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
14- Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında yeterli bilgiye sahip olur.
15- Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, şirket muhasebesi ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlarda yeterli bilgiye sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir. Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır. Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İktisat bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu veya özel ayırt etmeksizin Türkiye'deki her kurumda idarecilik ve yöneticilik görevi yapabilir donanımda olacaklardır. Mezunlarımız; sanayinin her dalında, bankacılığın her kademesinde ve dalında, sermaye piyasasının her türlü kurumlarında, hazine müsteşarlığında, sigorta ve finans şirketlerinde görev alabilecek bilgi birikimi, sorgulama ve yorumlara yeteneğine sahip olacaklardır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

İktisat bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora Lisansüstü eğitim programları bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla lisansüstü programlarda öğretim görebilirler. Lisansüstü programlar, herhangi bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olanların, çalıştıkları sektörde verimlerini daha üst düzeye çıkartmayı ve teori ile uygulamayı bir araya getirerek eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Principles of Atatürk and Republic of Turkey History I Zorunlu 2 0 2
BUS1801 General Business Zorunlu 3 0 4
BUS1807 General Accounting I Zorunlu 3 0 4
ECO1001 Introduction to Economics I Zorunlu 3 0 5
ECO1003 Introduction to Mathematical Economics I Zorunlu 3 0 4
ENF1801 Basic Computer Technology Use Zorunlu 3 0 3
PAD1805 Basic Principles of Law Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Turkish Language I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 English I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 German I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 French I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Principles of Atatürk and Republic of Turkey History II Zorunlu 2 0 2
BUS1808 General Accounting II Zorunlu 3 0 3
ECO1002 Introduction to Economics II Zorunlu 3 0 5
ECO1004 Introduction to Mathematical Economics II Zorunlu 3 0 4
ECO1006 Economic Sociology Zorunlu 3 0 4
PAD1802 Constitutional Law Zorunlu 3 0 3
PAD1804 Political Science Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Turkish Language II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 English II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 German II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 French II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BUS2805 Statistics I Zorunlu 3 0 4
BUS2807 Law of Obligations Zorunlu 3 0 3
ECO2001 Microeconomics I Zorunlu 3 0 5
ECO2003 Mathematical Economics Zorunlu 3 0 5
ECO2005 Public Economics Zorunlu 3 0 5
ECO2007 Macroeconomics I Zorunlu 3 0 5
YDB2811 English III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 German III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 French III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BUS2806 Statistics II Zorunlu 3 0 4
ECO2002 Microeconomics II Zorunlu 3 0 5
ECO2004 Economic Methodology Zorunlu 3 0 3
ECO2006 History of Economic Thought Zorunlu 3 0 5
ECO2008 Macroeconomics II Zorunlu 3 0 5
YDB2812 English IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 German IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 French IV Zorunlu 3 0 3
İŞL2814 Commercial Law Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ECO3001 Monetary Theory Zorunlu 3 0 6
ECO3003 International Economic Theory Zorunlu 3 0 6
ECO3005 Econometrics I Zorunlu 3 0 6
ECO3501 Economic Analysis Seçmeli 3 0 4
ECO3503 Industrial Economics Seçmeli 3 0 4
ECO3505 Agricultural Economics Seçmeli 3 0 4
ECO3507 Labor Market Seçmeli 3 0 4
ECO3509 Capital Market Analysis Seçmeli 3 0 4
ECO3511 Urban Economics Seçmeli 3 0 4
ECO3513 Global Governance Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ECO3002 Monetary Policy Zorunlu 3 0 6
ECO3004 International Economic Policy Zorunlu 3 0 6
ECO3006 Econometrics II Zorunlu 3 0 6
ECO3502 Women, Gender and Equity Seçmeli 3 0 4
ECO3504 Information Economics Seçmeli 3 0 4
ECO3506 Scientific Research Methods Seçmeli 3 0 4
ECO3508 Financial Economics Seçmeli 3 0 4
ECO3510 Health Economics Seçmeli 3 0 4
ECO3512 Turkish Economic History Seçmeli 3 0 4
ECO3514 Gender and Development Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ECO4001 Turhish Economy Zorunlu 3 0 5
ECO4003 Growth Theory Zorunlu 3 0 5
ECO4501 Welfare Economics Seçmeli 3 0 5
ECO4503 Political Economy Seçmeli 3 0 5
ECO4505 Applied Econometrics Seçmeli 3 0 5
ECO4507 Law of Economics Seçmeli 3 0 5
ECO4509 International Money and Finance Seçmeli 3 0 5
ECO4511 Economic Planning Seçmeli 3 0 5
ECO4513 Environmental Economics Seçmeli 3 0 5
ECO4515 Gender and Economics Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ECO4002 Economic Policy Zorunlu 3 0 5
ECO4004 Development Theory Zorunlu 3 0 5
ECO4500 Economic Schools and Policies Seçmeli 3 0 5
ECO4502 Tourism Economics Seçmeli 3 0 5
ECO4504 Innovation Economics and Technology Seçmeli 3 0 5
ECO4506 World Economy Seçmeli 3 0 5
ECO4508 Economic Integration and European Union Seçmeli 3 0 5
ECO4510 Quantitative Analysis Techniques Seçmeli 3 0 5
ECO4512 Contemporary Political Thougt Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Principles of Atatürk and Republic of Turkey History I222222222222222
General Business544545444544554
General Accounting I453354554544445
Introduction to Economics I544443543344433
Introduction to Mathematical Economics I045134134215411
Basic Computer Technology Use222222225222222
Basic Principles of Law111212112151522
Turkish Language I000101000102000
English I111111511111111
German I111111511111111
French I222222522222222
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Principles of Atatürk and Republic of Turkey History II333322222232322
General Accounting II000000000000000
Introduction to Economics II000000000000000
Introduction to Mathematical Economics II000000000000000
Economic Sociology000000000000000
Constitutional Law000000000000000
Political Science000000000000000
Turkish Language II221121112122212
English II000000000000000
German II000000000000000
French II000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Statistics I000000000000000
Law of Obligations 000000000000000
Microeconomics I000000000000000
Mathematical Economics000000000000000
Public Economics000000000000000
Macroeconomics I000000000000000
English III000000000000000
German III000000000000000
French III000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Statistics II000000000000000
Microeconomics II000000000000000
Economic Methodology000000000000000
History of Economic Thought000000000000000
Macroeconomics II000000000000000
English IV052002400000000
German IV000000000000000
French IV052002400000000
Commercial Law000000000000000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Monetary Theory000000000000000
International Economic Theory000000000000000
Econometrics I000000000000000
Economic Analysis000000000000000
Industrial Economics000000000000000
Agricultural Economics000000000000000
Labor Market000000000000000
Capital Market Analysis000000000000000
Urban Economics000000000000000
Global Governance543445544454554
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Monetary Policy000000000000000
International Economic Policy000000000000000
Econometrics II000000000000000
Women, Gender and Equity000000000000000
Information Economics000000000000000
Scientific Research Methods000000000000000
Financial Economics000000000000000
Health Economics000000000000000
Turkish Economic History000000000000000
Gender and Development544454555354454
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turhish Economy000000000000000
Growth Theory000000000000000
Welfare Economics000000000000000
Political Economy000000000000000
Applied Econometrics000000000000000
Law of Economics000000000000000
International Money and Finance000000000000000
Economic Planning000000000000000
Environmental Economics000000000000000
Gender and Economics544554553354444
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Economic Policy000000000000000
Development Theory000000000000000
Economic Schools and Policies000000000000000
Tourism Economics000000000000000
Innovation Economics and Technology000000000000000
World Economy000000000000000
Economic Integration and European Union000000000000000
Quantitative Analysis Techniques000000000000000
Contemporary Political Thougt000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık