English
Muğla Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Alternatif enerji kaynakları alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,0 olması gerekir.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

Muğla Meslek Yüksekokulu, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bunun yanında 2014-2015 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir.

Program Profili

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise, çeşitli alanlarda alınacak tedbirler ve verimli enerji kullanımlarıyla her yıl milyar dolarlarla ifade edilebilecek tasarruflar yapılabileceğinin ve birincil enerji kaynakları açısından büyük bir dış bağımlılığı bulunan Türkiye'de arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanabileceğinin bilinmiyor oluşudur. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur. Doğal enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, jeotermal enerji gibi halen kullanımı sınırlı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak, eğitim ve proje çalışmalarının yapılması ve bu sahalarda donanımlı personelin yetiştirmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi. Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- 1- Enerji Sistemleri ile ilgili proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma konularında bilinçlenir.
2- 2- Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
3- 3- Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
4- 4- Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar.
5- 5- Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemi Kurmak
6- 6- Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
7- 7- Isı Pompası ve Jeotermal Enerjinin Temel Uygulamalarını Yapmak
8- 8- Teknik Resim Çizmek
9- 9- Bilgisayar Destekli Tasarım Yapmak
10- 10- Ölçme Ve Hesaplama Uygulamaları Yapmak
11- 11- Kontrol Ve Otomasyon Sistemi Kurmak
12- 12- Mesleki Etik Değerlere Uymak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz. Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvarı, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvarı çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programımız 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Alternatif enerji kaynakları alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,0 olması gerekir.

Mezun İstihdamı

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerimiz Alternatif enerji kaynakları Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Fizik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Bengül METİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Cemil SUDA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AET1001 TEMEL ENERJİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 4
AET1003 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 4
AET1005 AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON Zorunlu 2 0 3
AET1007 TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 4
AET1501 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-ı Zorunlu 2 0 2
BYT1803 GÜZEL SANATLAR Seçmeli 2 0 3
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 3
MAP1805 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA-I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA-I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AET1002 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 3
AET1004 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
AET1006 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu 2 1 3
AET1008 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 1 1 3
AET1010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Zorunlu 1 1 3
AET1502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
BİP1814 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 2 0 3
MAP1806 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA-II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA-II Zorunlu 2 0 2
İŞY1818 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AET2001 GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE GÜÇ KAYNAKLARI Zorunlu 2 1 3
AET2003 TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ Zorunlu 3 0 3
AET2005 ENERJİ DEPOLAMA Zorunlu 2 0 2
AET2007 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 3
AET2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Zorunlu 1 1 3
AET2497 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AET2501 BİYOKÜTLE İLE ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
AET2503 MONTAJ VE KORUYUCU BAKIM Seçmeli 2 0 3
AET2505 MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
AET2507 ENERJİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 3
AET2509 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
ELK2813 AYDINLATMA TEKNİĞİ VE PROJE Seçmeli 2 0 3
HRK2511 KONUM VE HARİTA BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2837 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AET2002 RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Zorunlu 2 0 3
AET2004 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 3
AET2008 ENDÜSTRİYEL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 2
AET2010 ISI POMPASI VE JEOTERMAL ENERJİ Zorunlu 3 0 3
AET2498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AET2502 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
AET2504 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 3
AET2506 İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
AET2508 HİDRO ENERJİ Seçmeli 2 0 3
ELK2816 ELEKTRİK MAKİNALARI VE ÖZEL TAS.MOT. Seçmeli 2 0 3
ELK2818 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Seçmeli 2 0 3
ETP2810 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 2 1 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
TEMEL ENERJİ KAYNAKLARI000000000000
TEKNİK RESİM000000000000
AKADEMİK VE SOSYAL ORYANTASYON000000000000
TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK000000000000
İŞ GÜVENLİĞİ000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-ı000000000000
GÜZEL SANATLAR000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-I000000000000
MATEMATİK-I000000000000
İLETİŞİM000000000000
TÜRK DİLİ-I000000000000
İNGİLİZCE-I000000000000
ALMANCA-I000000000000
FRANSIZCA-I000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ000000000000
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ000000000000
ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ000000000000
ÖLÇME TEKNİĞİ000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II000000000000
WEB SAYFASI TASARIMI000000000000
MATEMATİK-II000000000000
TÜRK DİLİ-II000000000000
İNGİLİZCE-II000000000000
ALMANCA-II000000000000
FRANSIZCA-II000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE GÜÇ KAYNAKLARI000000000000
TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ000000000000
ENERJİ DEPOLAMA000000000000
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II000000000000
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)000000000000
BİYOKÜTLE İLE ENERJİ ÜRETİMİ000000000000
MONTAJ VE KORUYUCU BAKIM000000000000
MALZEME BİLGİSİ000000000000
ENERJİ EKONOMİSİ000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I000000000000
AYDINLATMA TEKNİĞİ VE PROJE000000000000
KONUM VE HARİTA BİLGİSİ000000000000
GİRİŞİMCİLİK000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ000000000000
PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ000000000000
ENDÜSTRİYEL EKOLOJİ000000000000
ISI POMPASI VE JEOTERMAL ENERJİ000000000000
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II000000000000
ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI000000000000
İMALAT YÖNTEMLERİ000000000000
HİDRO ENERJİ000000000000
ELEKTRİK MAKİNALARI VE ÖZEL TAS.MOT.000000000000
ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI000000000000
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER000000000000
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI000000000000
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık