English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul Koşulları

Doktora programına kabul edilmek için, ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olunması gereklidir. Turizm İşletmeciliği yüksek lisansına sahip olmayan aday gerekli lisans ve yüksek lisans derslerini bölüm kurulu kararıyla tamamlamalıdır. Öğrencinin ALES'ten 55 puan alması gereklidir. Ayrıca Yabancı Dil Sınavı ve eşdeğeri olan bir sınavdan 55 puan alınması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Tez seminer dersinin amacı doktora öğrencilerine tez önerilerini hazırlarken ve çalışmalarını yürütürken yardımcı olmaktadır. Uzmanlık Alan Dersi Her doktora öğrencisi çalışma alanı ile ilgili olarak öğrenimi boyunca danışmanının önereceği bir uzmanlık alan dersi almak zorundadır. Bitirme Tezi Her doktora öğrencisi derslerini başarıyla tamamladıktan sonra bir doktora tez konusu seçmek, tezi hazırlamak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

Önceki Öğrenim

Turizm İşletmeciliği Doktora Programında, ilgili alanda gerçekleştirilmiş Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisansı gerekli kabul edilmektedir. Turizm İşletmeciliği Alanından gelmeyen adayların Sosyoloji derslerini, bölüm kurulu kararıyla velirlenen dersler çerçevesinde, tamamlaması gereklidir.

Tarihçe

1992 yılında kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. 26.08.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2014/6728) ile kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde talep eden öğrencilere bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Lisans derecesinde Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü olmak üzere üç bölümün bulunduğu fakültemizde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlayan Konaklama İşletmeciliği Uzaktan Eğitim programı, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında başlayan Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans programı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlayan Turizm İşletmeciliği tezsiz yüksek lisans programı ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlayan Turizm İşletmeciliği doktora programı mevcuttur. Eğitim programlarında yer alan farklı yabancı dil dersleri sayesinde birden çok yabancı dil öğrenme olanağına sahip olan öğrencilerimiz, fakültemizdeki Erasmus, Farabi ve Mevlana programları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alandaki pek çok üniversite ile öğrenci değişimi etkinliklerine katılabilmekte, aynı zamanda fakültemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerimizle de kaynaşabilmektedir. 40 işgünü yapılan zorunlu stajın da eğitimin bir parçasını oluşturduğu fakültemizde, 2012 yılından beri Almanya'ya staj amaçlı öğrenci gönderilmektedir.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği doktora programı Turizm işletmeciliği lisans eğitimi ve sonrasında Turizm İşletmeciliği yüksek lisans eğitiminden sonra, ileri düzeyde Turizm alanında araştırma ve çalışma yapmak isteyen öğrencilere doktora yaparak akademik kariyer yapabilme olanağı sunmaktadır. Program ileri düzeyde sosyoloji teorisiyle, çağdaş ve klasik kuramları kullanabilmeyi, çağdaş toplumsal olaylara çözümlemeler getirebilmeyi ve bilimsel bir araştırma yürütebilme yetkinliğini kazandırmayı hedefler.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takipeder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programında sınavlar ve ölçme değerlendirme dersi veren ilgili öğretim üyesine ve dersin içeriğine bağlı olarak değişebilir. Dönem içi ödev, proje, sunumlar dönem sonu sınavına katkıları olan ölçme ve değerlendirme teknikleridir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora mezunu olabilmek için, 180-240 AKTS aralığında akademik faaliyete karşılık gelen; Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi dışında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği çerçevede en az 7 (yedi) Dersi (75-79 aralığında en az CB düzeyinde) başarmak, Yeterlik Sınavında Başarılı olmak, Tez Önerisi sunmak ve kabul edilmek, bir Seminer çalışması sunmalıdır. Tez önerisi kabul eidlen öğrenci ilgili alanda özgün bir çalışma, belirli bir teoriyi yeni bir alana uygulama ya da literatüre katkı sağlayan özgün bir tez çalışması hazırlamalı ve bu çalışmayı tez jürisinin önünde sunmalıdır.

Mezun İstihdamı

Doktora mezunları akademik kariyer yaparak, üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Ayrıca, birçok kamu kurum ve kuruluşunda uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilmek mümkündür.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Turizm işletmeciliği Doktora derecesinde mezun olanlar, iligili bir Yüksek Öğretim kurumunda Öğretim Üyesi olarak görev alabilmektedir.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TUİ 6501 Turizmde İleri İstatistik Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6503 Turizmde Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6505 Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6507 Turizmde Finansal Analiz ve Planları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6509 Turizmde Stratejik Pazarlama Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6511 Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Ahlakı Seçmeli 3 0 6
TUİ 6513 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler Seçmeli 3 0 6
TUİ 6515 Turizmin Sektörel Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6517 Turizmde Örgüt Geliştirme Seçmeli 3 0 6
TUİ 6519 Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yeni Eğilimler Seçmeli 3 0 6
TUİ 6521 Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6523 Eleştirel Turizm Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6525 STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 6
TUİ 6527 Turizm, Toplum ve Kültür Seçmeli 3 0 6
TUİ 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
TUİ 6502 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
TUİ 6504 Turizmde Bilgi ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6506 Turizmde Motivasyon ve Motivasyon Kuramları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6508 Turizmde Finansal Politika ve Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6510 Turizmde Tüketici Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6512 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen Eğitim Modelleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6514 Sürdürülebilir Turizm Politikaları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6516 Turizmde Sermaye Bütçelemesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6518 Turizm İşletmelerinde Uluslarasılaşma Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6520 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6522 Finansal Okur-Yazarlık Seçmeli 3 0 6
TUİ 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
TUİ 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği454453434444334
Turizmde İleri İstatistik Teknikleri554545455545445
Turizmde Rekabet Stratejileri555544515455415
Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri554544545455415
Turizmde Finansal Analiz ve Planları544555555555315
Turizmde Stratejik Pazarlama Yöntemleri5444554 5554515
Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Ahlakı544445415555515
Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler 545545455555415
Turizmin Sektörel Analizi545555445555545
Turizmde Örgüt Geliştirme544444414444415
Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yeni Eğilimler               
Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi544444414444415
Eleştirel Turizm Çalışmaları444544444354415
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ5444444 444 414
Turizm, Toplum ve Kültür544131414414544
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer555555555555555
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler444445555555555
Turizmde Bilgi ve Yenilik Yönetimi523544321552442
Turizmde Motivasyon ve Motivasyon Kuramları555554444445444
Turizmde Finansal Politika ve Stratejileri 224335512445434
Turizmde Tüketici Psikolojisi325154325544234
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen Eğitim Modelleri543214422554444
Sürdürülebilir Turizm Politikaları453255544331244
Turizmde Sermaye Bütçelemesi242533335524423
Turizm İşletmelerinde Uluslarasılaşma Stratejileri552143322443251
Bilim Felsefesi545545454444554
Finansal Okur-Yazarlık443343311432313
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Önerisi               
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Çalışması (1.TİK)333333333444114
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Çalışması (2.TİK)333333333444114
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Çalışması (3.TİK)333333333444114
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)333333333444114
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık