English
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Biyoloji Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Lisans Programının yeterlilik profili aşağıdaki gibidir: Yükseköğretim düzeyi QF-EHEA: 2. düzeydir. Yükseköğretim düzeyi EQF-LLL: 7. düzeydir. Yükseköğretim yeterlilik seviyesi 7. Düzey olup, lisans (90-120 AKTS)’dir. Toplam iş yükü 1 AKTS=30 saattir. Mezuniyet AKTS’i 90-120 olmalıdır ve jüri önünde tez savunulmalıdır.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Yüksek lisans programı 1996-1997 yılından bu yana öğrenci almaktadır.

Program Profili

Biyoloji ile ilgili herhangibir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek biyoloji bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Biyoloji ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kurumsal ve uygulamalı bilgilerinin alanında kullanabilme becerisi
2- Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3- Biyoloji ile ilgili bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4- Biyoloji öğretim programlarında alan dışı ders almış olması.
5- Biyoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6- Biyoloji alan ına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.
7- Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
9- Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.
10- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11- Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilir lik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma .

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 kredi (90 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Biyoloji dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Yüksek lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hasan Sungur CİVELEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
BİY 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
BİY 5501 BITKI BIYOTEKNOLOJISI I Seçmeli 2 0 6
BİY 5503 SITOGENETIK Seçmeli 2 0 6
BİY 5505 BÖCEK GENİTAL PREPARASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 6
BİY 5507 ZOOLOJİK NOMENKLATÜR Seçmeli 3 0 6
BİY 5509 ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI Seçmeli 2 0 6
BİY 5511 AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI Seçmeli 2 0 6
BİY 5513 AKARSU EKOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5515 BAKTERI GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5517 MIKROORGANIZMALARDA PATOJENITE Seçmeli 3 0 6
BİY 5519 MIKROBIYAL BIYOTEKNOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5521 İLERI BIYOTEKNOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5523 BIYOTEKNOLOJIDE SEKONDER METABOLITLERIN ÜRETIMI Seçmeli 3 0 6
BİY 5525 BAKTERIYAL TOKSINLER VE SAPTAMA YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5529 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5531 TÜRKİYE VEJETASYONU I Seçmeli 3 0 6
BİY 5533 BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5535 DOĞA KORUMA Seçmeli 3 0 6
BİY 5537 BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5539 ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5541 SISTEMATIK MIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5543 MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY 5545 FUNGAL BIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5547 BALIKLARDA HORMONAL SISTEM VE HORMON UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 6
BİY 5549 AKUATIK TOKSIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5551 ENDEMIK BALIKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5553 BALIK PARAZITLERI Seçmeli 2 0 6
BİY 5555 HAYVANLARIN DAVRANIŞ BIYOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5557 LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI Seçmeli 3 0 6
BİY 5559 BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5561 GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5563 GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5565 UYGULAMALI ENTOMOLOJI Seçmeli 2 2 6
BİY 5567 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5569 DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5571 AKDENIZ EKOSISTEMLERI Seçmeli 2 2 6
BİY 5573 BITKI TAYIN ESASLARI I Seçmeli 2 2 6
BİY 5575 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5577 EPIGENETIK Seçmeli 3 0 6
BİY 5579 FİTOPATOJENİK FUNGUSLARA KARŞI BİYOLOJİK KONTROL METOTLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5581 FUNGUS FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5583 BAHÇE BİTKİLERİNDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5585 ENTOMOLOJİDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 6
BİY 5587 HYPOGEOUS FUNGİ SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 6
BİY 5589 Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar Seçmeli 3 0 6
BİY 5591 Gıda Patojenleri ve Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BİY 5593 Probiyotikler Seçmeli 3 0 6
BİY 5595 Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 6
BİY 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5502 BITKI BIYOTEKNOLOJISI II Seçmeli 3 0 6
BİY 5504 BIYOGÜVENLIK Seçmeli 3 0 6
BİY 5506 BÖCEK ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5508 İLERİ ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5510 BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 6
BİY 5512 TATLISU ORGANIZMALARININ BELIRLENMESI Seçmeli 2 0 6
BİY 5514 EKOTOKSIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5516 PALEOMIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5518 MIKROBIYAL EKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5520 MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5522 DENEYSEL MIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5524 BIYOTEKNOLOJIDE TEMEL METODLAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5526 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 3 0 6
BİY 5530 TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5532 TÜRKİYE VEJETASYONU II Seçmeli 3 0 6
BİY 5534 BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5536 TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5538 HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5540 TRUF MANTARLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5542 PARAZIT FUNGUSLAR Seçmeli 2 0 6
BİY 5544 FUNGAL EKOLOJI Seçmeli 2 2 6
BİY 5546 AKUATIK HAYVANLARDA ANESTEZI TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY 5548 BALIK SISTEMATIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5550 BALIK HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 6
BİY 5552 BALIK BIYOEKOLOJISI Seçmeli 2 0 6
BİY 5554 BENTOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5556 HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5558 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5560 NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5562 İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5564 BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5566 BÖCEK EKOLOJISI Seçmeli 2 2 6
BİY 5568 ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5570 BITKILERDE ÜREME VE ÜRETIM TEKNIKLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5572 BITKI TAYIN ESASLARI II Seçmeli 2 2 6
BİY 5574 BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMİNDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 6
BİY 5576 BIYOKIMYADA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5578 MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5580 TRÜF EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5582 TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 6
BİY 5584 İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5586 BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5588 Moleküler Biyolojide Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
BİY 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
BİY 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer54445433425
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği55455444534
BITKI BIYOTEKNOLOJISI I44444442244
SITOGENETIK44444342244
BÖCEK GENİTAL PREPARASYON TEKNİKLERİ55552554325
ZOOLOJİK NOMENKLATÜR53534453342
ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI55552553325
AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI55552554325
AKARSU EKOLOJISI53532554325
BAKTERI GENETIĞI54555554544
MIKROORGANIZMALARDA PATOJENITE55545455555
MIKROBIYAL BIYOTEKNOLOJI55555555555
İLERI BIYOTEKNOLOJI55555555555
BIYOTEKNOLOJIDE SEKONDER METABOLITLERIN ÜRETIMI54504555555
BAKTERIYAL TOKSINLER VE SAPTAMA YÖNTEMLERI54544455555
TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI42454443343
TÜRKİYE VEJETASYONU I43554443423
BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI55444455545
DOĞA KORUMA44454543534
BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI44455455445
ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI44434342434
SISTEMATIK MIKOLOJI44434342434
MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI44434342434
FUNGAL BIYOLOJI44434342434
BALIKLARDA HORMONAL SISTEM VE HORMON UYGULAMALARI54444443343
AKUATIK TOKSIKOLOJI45545445555
ENDEMIK BALIKLARI45545445555
BALIK PARAZITLERI45545445555
HAYVANLARIN DAVRANIŞ BIYOLOJISI45545445555
LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI45545445555
BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI43554443354
GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI54453343354
GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI55445553444
UYGULAMALI ENTOMOLOJI53534453342
ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI55455555554
DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI45444554545
AKDENIZ EKOSISTEMLERI45443554453
BITKI TAYIN ESASLARI I34435544534
BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI45505443535
EPIGENETIK45444554554
FİTOPATOJENİK FUNGUSLARA KARŞI BİYOLOJİK KONTROL METOTLARI44455543545
FUNGUS FİZYOLOJİSİ44435544355
BAHÇE BİTKİLERİNDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR45554545544
ENTOMOLOJİDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER45554554554
HYPOGEOUS FUNGİ SİSTEMATİĞİ34544544534
Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar00000000000
Gıda Patojenleri ve Analiz Yöntemleri00000000000
Probiyotikler00000000000
Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrol Sistemleri 00000000000
Uzmanlık Alan Dersi54454545445
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
BITKI BIYOTEKNOLOJISI II44444442244
BIYOGÜVENLIK43434342244
BÖCEK ENDOKRİNOLOJİSİ53534453342
İLERİ ENTOMOLOJİ53534453342
BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ55552553325
TATLISU ORGANIZMALARININ BELIRLENMESI55552554325
EKOTOKSIKOLOJI53534453342
PALEOMIKROBIYOLOJI54455555545
MIKROBIYAL EKOLOJI54554555555
MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI55555555555
DENEYSEL MIKROBIYOLOJI55555555555
BIYOTEKNOLOJIDE TEMEL METODLAR55555555555
TIBBİ BİTKİLER32553352322
TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ30553352322
TÜRKİYE VEJETASYONU II43554443423
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ54445443534
TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ55555543535
HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI54455445444
TRUF MANTARLARI44434342434
PARAZIT FUNGUSLAR44434342434
FUNGAL EKOLOJI44434342434
AKUATIK HAYVANLARDA ANESTEZI TEKNIKLERI55443233355
BALIK SISTEMATIĞI45545445555
BALIK HASTALIKLARI45545445555
BALIK BIYOEKOLOJISI45545445555
BENTOLOJI45545445555
HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI45545445555
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR53444343343
NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI45444343345
İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI43554443354
BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR54544455445
BÖCEK EKOLOJISI53534453342
ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI55555555555
BITKILERDE ÜREME VE ÜRETIM TEKNIKLERI55454445545
BITKI TAYIN ESASLARI II34545454544
BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMİNDE SON GELİŞMELER54544443534
BIYOKIMYADA ÖZEL KONULAR45454555445
MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR55544554445
TRÜF EKOLOJİSİ40544544445
TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK44545554455
İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ45444555454
BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI45445454435
Moleküler Biyolojide Güncel Konular00000000000
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
Seminer00000000000
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması00000000000
Uzmanlık Alan Dersi44554445545
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi44554445545
Tez Çalışması00000000000
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık