English
Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanlığı

Kabul Koşulları

1) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan istatistikte bir lisans diplomasına sahip olmak 2) ALES'ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer puan almış olmaları

Yeterlilik Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için İstatistik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programında zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm 2007 yılında İstatistik Bölümüne dönüşmüştür. Bölümde normal ve II. öğretim olmak üzere iki eğitim programı vardır. Dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans programı da bulunmaktadır.

Program Profili

Yüksek lisans programı; eğitim, araştırma, veya istatistiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. Araştırma konuları doğrusal ve doğrusal olmayan modeller, ekonometri, biyoistatistik, istatistiksel kalite kontrolü, regresyon, deney düzenleri, çok değişkenli istatistiksel analiz, bulanık analiz.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
2- Teorik İstatistik ve uygulamalı istatistik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3- Çalışma alanındaki sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek.
4- Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı istatistik yöntemlerini gerçek yaşamda uygulayabilmek.
5- İstatistiksel Yöntemlerin kullanıldığı alanlarda, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek,
6- Uygulamalı istatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
7- Edinilen kuramsal ve teknik bilgileri ilgili kişilere rahatça aktarabilmek.
8- Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek.
9- İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
10- Probleme ilişkin çözüm yöntemleri tasarlayabilme ve bu amaç için uygun araçları kullanabilme.
11- Uygulamalarda ve kuramsal çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafında kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yılsonu sınavları bölüm tarafında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için istatistik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programında zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

İstatistik bölümü yüksek lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü Eğitim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Dursun AYDIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Atilla GÖKTAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
İST5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İST5501 Aktüeryal Çözümleme ve Risk Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5503 Bilgi Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5505 Hedef Programlama Seçmeli 3 0 6
İST5507 Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
İST5509 Doğrusal Modeller Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5511 Ekonometrik Modeller Seçmeli 3 0 6
İST5513 Etkinlik Analizi Seçmeli 3 0 6
İST5515 Genel Doğrusal Modeller Seçmeli 3 0 6
İST5517 Genetik Algoritma Seçmeli 3 0 6
İST5519 Grafiksel Modeller Seçmeli 3 0 6
İST5521 İleri Bayesci Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
İST5523 İstatistiksel Dağılışlar Teorisi Seçmeli 3 0 6
İST5525 İstatistiksel Yazılımlar ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 6
İST5527 Kategorik Veri Çözümlemesi Seçmeli 3 0 6
İST5529 Olasılık Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5531 Örnekleme Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5533 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
İST5535 Regresyon Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5537 Olasılıksal Süreçler Seçmeli 3 0 6
İST5539 Varyans Çözümlemesi Seçmeli 3 0 6
İST5541 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 0 6
İST5543 Yazılım Kalite Güvencesi ve Yazılım Testi Seçmeli 3 0 6
İST5545 Zaman Serileri Çözümlemesi Seçmeli 3 0 6
İST5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST5502 Benzetim Teknikleri ve Modelleme Seçmeli 3 0 6
İST5504 Bulanık Mantık Seçmeli 3 0 6
İST5506 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
İST5508 Deney Düzenleme Seçmeli 3 0 6
İST5510 Doğrusal Programlama Seçmeli 3 0 6
İST5512 Esnek Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
İST5514 Fen ve Sosyal Bilimlerde Uygulamalı İstatistik Seçmeli 3 0 6
İST5516 Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Seçmeli 3 0 6
İST5518 Graf Teori ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İST5520 Hipotez Testleri Seçmeli 3 0 6
İST5522 İstatistik Kuramı Seçmeli 3 0 6
İST5524 İstatistiksel Kalite Kontrol Seçmeli 3 0 6
İST5526 Karar Verme ve Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 6
İST5528 Matematiksel İstatistik Seçmeli 3 0 6
İST5530 Optimizasyon Seçmeli 3 0 6
İST5532 Panel Veri Çözümlemesi Seçmeli 3 0 6
İST5534 Populasyon Genetik Seçmeli 3 0 6
İST5536 Sağlam Veri Analizi Seçmeli 3 0 6
İST5538 Tamsayılı Programlama Seçmeli 3 0 6
İST5540 Veri Madenciliği Seçmeli 3 0 6
İST5542 Yaşamsal Çözümleme Seçmeli 3 0 6
İST5544 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 6
İST5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İST5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İST5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer00000000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği55455444534
Aktüeryal Çözümleme ve Risk Kuramı35435544354
Bilgi Kuramı 44524533543
Hedef Programlama54353525524
Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler42535425543
Doğrusal Modeller Kuramı42545344555
Ekonometrik Modeller54543545335
Etkinlik Analizi35243543545
Genel Doğrusal Modeller54535534553
Genetik Algoritma 53435434554
Grafiksel Modeller45354545345
İleri Bayesci Yaklaşımlar35545254345
İstatistiksel Dağılışlar Teorisi43435432453
İstatistiksel Yazılımlar ve Veri Analizi45352544525
Kategorik Veri Çözümlemesi35243543545
Olasılık Kuramı45353452455
Örnekleme Kuramı35243543545
Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler53453355455
Regresyon Kuramı 54434535344
Olasılıksal Süreçler45353452455
Varyans Çözümlemesi35445345334
Yapay Sinir Ağları53542355435
Zaman Serileri Çözümlemesi53552355254
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Benzetim Teknikleri ve Modelleme45354452435
Bulanık Mantık53445344453
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler35545554345
Deney Düzenleme53453355455
Doğrusal Programlama35454535443
Esnek Hesaplama Yöntemleri53454355454
Fen ve Sosyal Bilimlerde Uygulamalı İstatistik45353452455
Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller45354453345
Graf Teori ve Uygulamaları 35553354435
Hipotez Testleri54353525524
İstatistik Kuramı 35243543545
İstatistiksel Kalite Kontrol54524255354
Karar Verme ve Oyun Teorisi34434334443
Matematiksel İstatistik45353452455
Optimizasyon54454455454
Panel Veri Çözümlemesi42535425543
Populasyon Genetik45545344554
Sağlam Veri Analizi35243543545
Tamsayılı Programlama54535534553
Veri Madenciliği45354245543
Yaşamsal Çözümleme35435544354
Yöneylem Araştırması44524533543
Uzmanlık Alan Dersi54454545045
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması00000000000
Uzmanlık Alan Dersi54454545445
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması00000000000
Uzmanlık Alan Dersi54454545445
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık