English
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kimya Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayanlar "Yüksek Kimyager" unvanı alır.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans için, -Lisansüstü giriş sınavından (ALES) kabul edilebilir bir puan almak -İngilizce yeterlilik belgesi Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Yüksek Lisans) 90 olmalıdır. Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır. ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

1997-1998 yılında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. 2007-2008 yılında Doktora eğitimine başlanmıştır.

Program Profili

Kimya ile ilgili herhangibir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek kimya bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Uzmanlaşılan alandaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve /veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2- Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme; yeni bir düşünceden yola çıkarak veya var olan bir yönteme yenilik katarak deneyi tasarlama
3- Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ve özgün sonuçlara ulaşabilme
4- Öğrendiklerini güncel gereksinimlerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak
5- Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve multi disipliner çalışmanın önemini kavrayabilme
6- Alan/Konu ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
7- Hem bireysel olarak hem de toplumsal boyutta bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Yüksek Lisans) 90 olmalıdır. Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Uzman Kimyager ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ilaç, gıda, maden, tekstil, boya v.b. sektörlerde araştırmacı ve kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Bunun dışında çesitli sektörlerde sorumlu müdürlük gibi görevlerde çalışma imkânı bulabilmelerinin yanında üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Emin DURU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
501502510 Analitik Kimyada M. Tek.II Seçmeli 3 0 0
501512601 Biyomateryal ve Arıtım II Seçmeli 3 0 0
KİM5001 İleri Organik Kimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5003 İleri Analitik Kimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5005 İleri Anorganik Kimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5007 İleri Fizikokimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5009 İleri Biyokimya I (1) Zorunlu 3 0 6
KİM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
KİM5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
KİM5501 Terpenler ve Steroidler Seçmeli 3 0 6
KİM5503 Bağ Teorileri Seçmeli 3 0 6
KİM5505 Eser Elem.r ve Anl. Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KİM5507 Emülsiyon, Köpük, Aerosol Seçmeli 3 0 6
KİM5509 Kimyasal Adsorpsiyon Kinetiği Seçmeli 3 0 6
KİM5511 Katalitik Reak. Kinetiği ve Kataliz. Seçmeli 3 0 6
KİM5513 Deniz Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5515 İleri Voltametrik Teknikler Seçmeli 3 0 6
KİM5517 Ağır Metal Kirliliği Seçmeli 3 0 6
KİM5519 Radyasyon Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5521 Nükleer Kimya Seçmeli 3 0 6
KİM5523 Organik Kimy. Spektroskopik Yönt. Seçmeli 3 0 6
KİM5525 Çevre Kimyasında Analiz Teknik. Seçmeli 3 0 6
KİM5527 İnorganik Reaksiy.Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
KİM5529 Organik Sentez Tekniği Seçmeli 3 0 6
KİM5531 İleri Ayırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5533 Nanokompozitler Seçmeli 3 0 6
KİM5535 Kim. ve Biy. Su Arıtma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KİM5537 Organik Yükseltg. ve İndirgen. Seçmeli 3 0 6
KİM5539 İmmobilizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5541 Biyokimyada Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
KİM5543 Kimyasal Spektroskopi Seçmeli 3 0 6
KİM5545 Susuz Ortam Reaksiyonları Seçmeli 3 0 6
KİM5547 İleri Yüzey Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5549 Fitokimyasal Araşt..Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5551 Protein. Yapıları ve Fonksiyonları Seçmeli 3 0 6
KİM5553 Biyomateryaller Seçmeli 3 0 6
KİM5555 Biy. Sistemlerde Taşınım Olayları Seçmeli 3 0 6
KİM5557 Biyomolekül Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
KİM5559 Serbest Radikal. ve Karbonyon.Kim. Seçmeli 3 0 6
KİM5561 Sıyırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5563 Çevre Analitik Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5565 Polimer Kimyası I Seçmeli 3 0 6
KİM5567 Metal Biyokimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5569 Lip. Metab. Ve Memb. Biyokim. Seçmeli 3 0 6
KİM5571 Karbohidrat Metabolizması Seçmeli 3 0 6
KİM5573 Enzimler ve Pro. Enz. Uyg. Seçmeli 3 0 6
KİM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM5002 İleri Organik Kimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5004 İleri Anorganik Kimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5006 İleri Fizikokimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5008 İleri Biyokimya II (2) Zorunlu 3 0 6
KİM5010 İleri Analitik Kimya II (2) Zorunlu 6 3 6
KİM5502 Organometalik Bileşikler Seçmeli 3 0 6
KİM5504 Döngüsel Voltametri Seçmeli 3 0 6
KİM5508 Moleküler Düzenlemeler Seçmeli 3 0 6
KİM5510 NMR_Spektroskopisi Seçmeli 3 0 6
KİM5512 Kimyasal Sensörler Seçmeli 3 0 6
KİM5514 Nükleer ve Rady. Kim. Anal ve Spek Yön. Seçmeli 3 0 6
KİM5516 Fotokatalitik Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5518 Çözelti Makromolekül. Fizikokimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5520 Makromolekülerin Yapı ve Morfolojisi Seçmeli 3 0 6
KİM5522 Nükleofilik ve Elektrofilik Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5524 Nükleer Atık Yönetimi ve Kimyasal Tekn. Seçmeli 3 0 6
KİM5526 Polimer Komp. Stabilizas. ve Degradas. Seçmeli 3 0 6
KİM5528 Organik Kimyada Özel Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5530 Kromotografi Seçmeli 3 0 6
KİM5532 Biyoaffinite Seçmeli 3 0 6
KİM5534 İleri Organik Reaksiyonlar Seçmeli 3 0 6
KİM5536 Nanoteknolojide Anabaşlıklar Seçmeli 3 0 6
KİM5538 Biyosensörler Seçmeli 3 0 6
KİM5540 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
KİM5542 Nükleer Uygulamalarda Zenginleş. Tekn. Seçmeli 3 0 6
KİM5544 X-Işınları ve Spektroskopik Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KİM5546 İleri Nükleer Kimya Seçmeli 3 0 6
KİM5548 İleri Radyasyon Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5550 Anorganik Kimyada Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
KİM5552 Makromoleküler Teknoloji Seçmeli 3 0 6
KİM5554 Endüstriyel Reoloji Seçmeli 3 0 6
KİM5556 İleri Arıtma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5558 Nanoboyut Yüzey Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5560 Kontrollu İlaç Salım Teknikleri Seçmeli 3 0 6
KİM5562 Biyomolekül Saflaştırılması Seçmeli 3 0 6
KİM5564 Nükleer Teknolojide İnorgan. İyon Değiş. Seçmeli 3 0 6
KİM5566 Polimer Kimyası II Seçmeli 3 0 6
KİM5568 Kütle Spek. Temel Gaz Krom Seçmeli 3 0 6
KİM5570 Sıvı Ve Kapil. Elek. Krom. İle Anal. Yön. Seçmeli 3 0 6
KİM5572 Nükleik Asit Mikrobiy. Seçmeli 3 0 6
KİM5574 Mantar Kimyası Seçmeli 3 0 6
KİM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
KİM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
KİM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Analitik Kimyada M. Tek.II0000000
Biyomateryal ve Arıtım II0000000
İleri Organik Kimya I (1) 5544322
İleri Analitik Kimya I (1) 5544322
İleri Anorganik Kimya I (1) 5544322
İleri Fizikokimya I (1) 5544322
İleri Biyokimya I (1) 5504322
Seminer0000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği0000000
Terpenler ve Steroidler 5544322
Bağ Teorileri 5544322
Eser Elem.r ve Anl. Yöntemleri 5544322
Emülsiyon, Köpük, Aerosol 5544322
Kimyasal Adsorpsiyon Kinetiği 5544322
Katalitik Reak. Kinetiği ve Kataliz.5544322
Deniz Kimyası 5544322
İleri Voltametrik Teknikler 0000000
Ağır Metal Kirliliği 5544322
Radyasyon Kimyası 5544322
Nükleer Kimya 5544322
Organik Kimy. Spektroskopik Yönt.5544322
Çevre Kimyasında Analiz Teknik.5544322
İnorganik Reaksiy.Mekanizmaları 5544322
Organik Sentez Tekniği 5544322
İleri Ayırma Teknikleri 5544322
Nanokompozitler 5544322
Kim. ve Biy. Su Arıtma Yöntemleri 5544322
Organik Yükseltg. ve İndirgen. 5544322
İmmobilizasyon Teknikleri 5544322
Biyokimyada Güncel Konular 5544322
Kimyasal Spektroskopi 5544322
Susuz Ortam Reaksiyonları5544322
İleri Yüzey Kimyası 5544322
Fitokimyasal Araşt..Teknikleri 5544322
Protein. Yapıları ve Fonksiyonları 5544322
Biyomateryaller 5544322
Biy. Sistemlerde Taşınım Olayları 5544322
Biyomolekül Teknolojisi 5544322
Serbest Radikal. ve Karbonyon.Kim.5544322
Sıyırma Teknikleri 5544322
Çevre Analitik Kimyası 5544322
Polimer Kimyası I 5544322
Metal Biyokimyası5544322
Lip. Metab. Ve Memb. Biyokim.5544320
Karbohidrat Metabolizması5544322
Enzimler ve Pro. Enz. Uyg.5544322
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İleri Organik Kimya II (2) 5544322
İleri Anorganik Kimya II (2) 5544322
İleri Fizikokimya II (2) 5544322
İleri Biyokimya II (2) 5544322
İleri Analitik Kimya II (2)5544322
Organometalik Bileşikler5544322
Döngüsel Voltametri5544322
Moleküler Düzenlemeler 5544322
NMR_Spektroskopisi 5544322
Kimyasal Sensörler 5544322
Nükleer ve Rady. Kim. Anal ve Spek Yön. 5544322
Fotokatalitik Reaksiyonlar 5544322
Çözelti Makromolekül. Fizikokimyası5544322
Makromolekülerin Yapı ve Morfolojisi 5544322
Nükleofilik ve Elektrofilik Reaksiyonlar 5544322
Nükleer Atık Yönetimi ve Kimyasal Tekn.5544322
Polimer Komp. Stabilizas. ve Degradas.5544322
Organik Kimyada Özel Reaksiyonlar 5544322
Kromotografi 5544322
Biyoaffinite 5544322
İleri Organik Reaksiyonlar5544322
Nanoteknolojide Anabaşlıklar 5544322
Biyosensörler 5544322
Kimyada İstatistiksel Yöntemler 5544322
Nükleer Uygulamalarda Zenginleş. Tekn. 5544322
X-Işınları ve Spektroskopik Yöntemleri 5544322
İleri Nükleer Kimya 5544322
İleri Radyasyon Kimyası 5544322
Anorganik Kimyada Güncel Konular 5544322
Makromoleküler Teknoloji 5544322
Endüstriyel Reoloji 5544322
İleri Arıtma Teknikleri 5544322
Nanoboyut Yüzey Kimyası 5544322
Kontrollu İlaç Salım Teknikleri5544322
Biyomolekül Saflaştırılması 0544322
Nükleer Teknolojide İnorgan. İyon Değiş. 5544322
Polimer Kimyası II 5544322
Kütle Spek. Temel Gaz Krom5544322
Sıvı Ve Kapil. Elek. Krom. İle Anal. Yön.5544322
Nükleik Asit Mikrobiy.5544322
Mantar Kimyası5544322
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez Çalışması0000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez Çalışması 0000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık