English
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Matematikte yüksek lisans derecesi, müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri alan, seminer ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına, yazılı sınav ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak özellikler, her dönem başlamadan önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen belgeleri fen bilimleri enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri fen bilimleri enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Bir adayın mülakat sonucunda bilimsel başarı düzeyi notu; ALES notunun % 50’si, lisans başarı notunun % 20’si ile mülakat veya yazılı değerlendirmenin % 30’u dikkate alınarak belirlenir ve kontenjan dahilinde yapılan sıralamada başarılı olan adaylar programa kabul edilirler.

Yeterlilik Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için matematik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programı zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik Bölümünde dört yıllık lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Matematik Bölümünde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ,Uygulamalı Matematik , Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere 6 Anabilim Dalı mevcuttur.

Program Profili

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son bir kaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında doktora çalışmasına hazırlayacak şekilde tasarlanmış bir yüksek lisans programı sunmaktadır. Yüksek lisans programı; eğitim, araştırma, veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. 2017–2018 akademik yılı itibarıyla, matematik bölümünde 1 profesör, 4 doçent, 6 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek üzere bilgisayar laboratuarlarına ve multimedya sınıfı gibi fiziki imkanlara sahiptir. Matematik bölümü her akademik dönemde yaklaşık 10 öğrenci almaktadır. Çalışmalar 4 akademik dönemde tamamlanacak şekilde düzenlenmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- Uygulamalı ve temel matematik alanlarındaki kavram, kuram ve uygulamalara hakim olmak.
2- Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözebilme.
3- Soyut düşünce yapısına hakim olarak soyut problemleri somut olaylara bağlayarak çözüm üretebilmek.
4- Matematik alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olmak.
5- Analitik düşünme yeteneği kazanarak problem çözme ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilmek.
6- Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek.
7- Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8- Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilmek.
9- Alanındaki herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
10- Bilgiye erişebilmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
11- Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilmek.
12- Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirerek farklı disiplinlerdeki problemlerin matematiksel modellerini kurabilmek.
13- Matematik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve analiz edebilmek; karşılaşılan problemlerin çözümü için araştırmalara dayalı öneri geliştirebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafında kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yılsonu sınavları bölüm tarafında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için matematik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programında zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Matematik bölümü yüksek lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Örgün öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa GÜLSU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Gamze YÜKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAT 5501 Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I Seçmeli 3 0 6
MAT 5503 Fuzzy Matematiği Seçmeli 3 0 6
MAT 5505 Cebir I Seçmeli 3 0 6
MAT 5507 Bilimsel Hesaplama ve Programlama I Seçmeli 3 0 6
MAT 5509 Akışkanlar Dinamiği ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT 5511 Lineer Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT 5513 Modül Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT 5515 Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT 5517 Riemann Geometriye Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT 5519 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli 3 0 6
MAT 5521 Latex ile Döküman Hazırlama Seçmeli 3 0 6
MAT 5523 Kompleks Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT 5525 Reel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT 5527 Topolojik Vektör Uzayları I Seçmeli 3 0 6
MAT 5529 Homoloji Cebire Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT 5531 Adi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT 5533 Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT 5535 Cebirsel Geometriye Giriş I Seçmeli 3 0 6
MAT 5537 Cebirsel Topolojiye Giriş I Seçmeli 3 0 6
MAT 5539 Topolojik Süreklilikler Seçmeli 3 0 6
MAT 5541 İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik Seçmeli 3 0 6
MAT 5543 Graflarda Uzaklık Kavramı Seçmeli 3 0 6
MAT 5545 Fark Denklemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT 5547 Matris Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT 5549 Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
MAT 5551 Nümerik Analiz Teori ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT 5553 Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları I Seçmeli 3 0 6
MAT 5555 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli 3 0 6
MAT 5557 İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri Seçmeli 3 0 6
MAT 5559 İleri Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT 5561 Uygulamalı Matematik Metodları Seçmeli 3 0 6
MAT 5563 Graf Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT 5565 Kısmi Diferansiyel Denklemler I Seçmeli 3 0 6
MAT 5567 Fourier Analizi ve Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
MAT 5569 Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler Seçmeli 3 0 6
MAT 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MAT6501 Tensör Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6503 Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler Seçmeli 3 0 6
MAT6505 Nümerik Analizde İleri Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6507 Kodlama Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6509 Cebirsel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6511 Hesapsal Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6513 Graf Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6515 Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6517 Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6519 Kategori Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6521 Homotopi Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6523 Cebirsel Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT6525 Sonlu Cisimlere Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT6527 Cebirler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6529 Yüksek Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6531 Gruplar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6533 Stokastik Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6535 Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar Seçmeli 3 0 6
MAT6537 Diferansiyel Denklemler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6539 Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6541 Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar Seçmeli 3 0 6
MAT6543 Fuzzy Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6545 Yaklaşım Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6547 Soyut Ölçüm Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6549 Fonksiyonel Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6551 Nümerik Analizden Seçme Konular I Seçmeli 3 0 6
MAT6553 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I Seçmeli 3 0 6
MAT6555 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT6557 Sonlu Elemanlar Metodu I Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT 5502 Fuzzy Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT 5504 Fuzzy Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT 5506 Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II Seçmeli 3 0 6
MAT 5508 Lineer Cebirden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT 5510 Cebir II Seçmeli 3 0 6
MAT 5512 Bilimsel Hesaplama ve Programlama II Seçmeli 3 0 6
MAT 5514 Reel Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT 5516 Hilbert Uzaylarına Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT 5518 Cebirsel Geometriye Giriş II Seçmeli 3 0 6
MAT 5520 Riemann Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT 5522 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT 5524 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII Seçmeli 3 0 6
MAT 5526 Latis Teori Seçmeli 3 0 6
MAT 5528 Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT 5530 Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT 5532 Topolojik Gruplar Seçmeli 3 0 6
MAT 5534 Graf Algoritmaları ve Optimizasyon Seçmeli 3 0 6
MAT 5536 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 6
MAT 5538 Sayılabilir Graflar Seçmeli 3 0 6
MAT 5540 Nümerik Lineer Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT 5542 Cebirsel Topolojiye Giriş II Seçmeli 3 0 6
MAT 5544 Fark Denklemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT 5546 Graf Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT 5548 Nümerik Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT 5550 Kısmi Diferansiyel Denklemler II Seçmeli 3 0 6
MAT 5552 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II Seçmeli 3 0 6
MAT 5554 Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları II Seçmeli 3 0 6
MAT 5556 Topolojik Vektör Uzayları II Seçmeli 3 0 6
MAT 5558 İntegral Dönüşümler Seçmeli 3 0 6
MAT 5560 Diferansiyellenebilir Manifoldlar Seçmeli 3 0 6
MAT 5562 Fourier ve Laplace Dönüşümleri Seçmeli 3 0 6
MAT 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6502 Soyut Ölçüm Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6508 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT6510 Pertürbasyon Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6512 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MAT 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer4545454545454
Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I5433554445544
Fuzzy Matematiği5443334435344
Cebir I5443423335434
Bilimsel Hesaplama ve Programlama I5543535245542
Akışkanlar Dinamiği ve Uygulamaları5543535245542
Lineer Cebir5443333435334
Modül Teorisi5443333435334
Diferansiyel Geometri5423554445545
Riemann Geometriye Giriş5424554445554
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I5543535245542
Latex ile Döküman Hazırlama3453354453434
Kompleks Analiz4543543545435
Reel Analiz4543543545435
Topolojik Vektör Uzayları I5443433435434
Homoloji Cebire Giriş5445345435444
Adi Diferansiyel Denklemler5424554445554
Topoloji5443433435434
Cebirsel Geometriye Giriş I5443233454334
Cebirsel Topolojiye Giriş I5443403435433
Topolojik Süreklilikler5443433435434
İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik5435554445554
Graflarda Uzaklık Kavramı5435554445554
Fark Denklemleri I5423554445554
Matris Teorisi5425454445554
Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım5435554445554
Nümerik Analiz Teori ve Uygulamaları5425554445544
Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları I5542435235434
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I5425554445554
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri5425544445444
İleri Sayılar Teorisi5443423435433
Uygulamalı Matematik Metodları5435454445544
Graf Teorisi I5435554445554
Kısmi Diferansiyel Denklemler I5525444445355
Fourier Analizi ve Yaklaşımları5542445235434
Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler5425554445544
Uzmanlık Alan Dersi5445454544545
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği3435343544334
Tensör Geometri5435435435435
Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler4555544433333
Nümerik Analizde İleri Konular5534543334503
Kodlama Teorisi I5343454343345
Cebirsel Geometri3344554433554
Hesapsal Geometri5433453354354
Graf Teorisi ve Uygulamaları5553423425444
Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar4335453453454
Topolojik Uzaylar3455544334543
Kategori Teorisi5425554445545
Homotopi Teorisi I5444534433334
Cebirsel Topoloji4353545345454
Sonlu Cisimlere Giriş5434543454354
Cebirler Teorisi4334555333445
Yüksek Diferansiyel Geometri3354343554444
Gruplar Teorisi5453454454345
Stokastik Diferansiyel Denklemler5454354543545
Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar3454354533345
Diferansiyel Denklemler Teorisi4444334554533
Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları5544335544335
Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar4433554455335
Fuzzy Küme Teorisi4433545345334
Yaklaşım Teorisi I4343455334554
Soyut Ölçüm Teorisi I5544335544335
Fonksiyonel Analizden Seçme Konular5440534345344
Nümerik Analizden Seçme Konular I5434454334543
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I3455544443434
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I4335433445434
Sonlu Elemanlar Metodu I5435435435435
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Fuzzy Topolojik Uzaylar5443455434433
Fuzzy Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları5445555435555
Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II5423554445544
Lineer Cebirden Seçme Konular5443333435343
Cebir II5443433335434
Bilimsel Hesaplama ve Programlama II5435554445545
Reel Analizden Seçme Konular5443423435434
Hilbert Uzaylarına Giriş5443423435434
Cebirsel Geometriye Giriş II5443333433334
Riemann Geometri5423554445554
Diferansiyel Geometriden Seçme Konular5423554445554
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII5543535245542
Latis Teori5441111431114
Küme Teorisi5441111431114
Fonksiyonel Analiz5443423435434
Topolojik Gruplar5443423435434
Graf Algoritmaları ve Optimizasyon5435554045554
Yönlü Graflar5435554445554
Sayılabilir Graflar5435554445554
Nümerik Lineer Cebir5425554445545
Cebirsel Topolojiye Giriş II5443423435433
Fark Denklemleri II5423554445554
Graf Teorisi II5435554445554
Nümerik Analiz5425554445544
Kısmi Diferansiyel Denklemler II5525444445355
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II5543535245542
Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları II5542435235434
Topolojik Vektör Uzayları II5443423435434
İntegral Dönüşümler4535453444435
Diferansiyellenebilir Manifoldlar5423554445554
Fourier ve Laplace Dönüşümleri4434543454434
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Soyut Ölçüm Teorisi II3455455443354
Uygulamalı Fonksiyonel Analiz4443335554444
Pertürbasyon Teorisi4445554455434
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması4543443554405
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması0000000000000
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık