English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Bu anabilim dalında eğitim almak isteyen adayların; a) Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları c) Anabilim dalınca yapılan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az CC ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bitirme tezi hazırlamış, jüri önünde savunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitüde halen on altı anabilim dalında yüksek lisans düzeyinde ve on anabilim dalında doktora düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2014-2015 yılından itibaren tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Devletlerarası ilişkiler ve dünya düzeninin işleyişi hakkında temel bilgiler edinerek veya sahip olduğu bilgileri derinleştirerek, meslek hayatına yönelik vizyon geliştirmek.
2- Üniversite eğitiminde edinilen akademik bilgi, beceri ve yetenekleri entelektüel ve sosyal kişisel gelişim aşamasında doğru kullanabilmek.
3- İnsani bilimler sahasında geniş ve derin analiz yapabilecek altyapıya sahip entelektüel anlayış için temel oluşturmak.
4- Ulusal ve uluslararası siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, hukuki, askeri konularda tarafsız ve fakat sağduyulu yaklaşımlar sergileyerek profesyonel yaşamda çözüm üretmede doğru adımlar atabilmek.
5- Uluslararası konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
6- Siyaset biliminin siyasi kurumlar, siyasal sistemlerin işleyişleri, karşılaştırmalı siyaset, gibi temel alanlarında yapılacak araştırmalara ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
7- Siyaset bilimi eğitimi sırasında edindiği bilinçli yurttaşlık ve katılımcılığı vurgulayan siyasal kültür anlayışıyla toplum odaklı projeler ve etkinlikler geliştirme yetkinliğine sahip olmak.
8- Yaşam boyu öğrenme ve ilgili alandaki gelişmeleri izleme, siyaset bilimi eğitiminde edindiği bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında değerlendirerek yetkinlikle uygulamaya aktarabilmek.
9- Kültürel farklılıkları anlamak, sosyal adalet, eşitlik, ekoloji, çatışma çözümlemeleri ve insan hakları duyarlılıkları çerçevesinde eleştirel bir yaklaşım geliştirmek ve karşılaştıkları sorunları çözmek.
10- Yerel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve bunları gerekli veriler ışığında yorumlayarak paylaşabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bu programı tamamlamak için, öğrencilerin bütün zorunlu dersleri ve istedikleri seçmeli dersleri alarak toplam 120 AKTS'yi tamamlamaları, ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve yüksek lisans tezlerini başarıyla savunmaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, siyaset bilimi, diplomasi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra ekonomi, finans, işletme, iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olduğundan, genel olarak siyasi ve sosyal konulara ilgi duyan fakat uzmanlık alanını tam olarak belirleyememiş öğrenciler için ideal bir temel oluşturmaktadır. Bu temeli alan öğrenciler, eğitimleri sırasında alacakları derslerle ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda bu farklı alanlardan hangisine yöneleceklerine karar verebilirler. Programda seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin bu alanlarda uzmanlaşabilmeleri için gerekli eğitimi sunmakta ve iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Füsun ÖZERDEM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL 5001 Politik Teori Zorunlu 3 0 6
SİBUL 5099 Bilimsel Aaraştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SİBUL 5501 Uluslararası İlişkiler Kuramları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5503 Avrupa Birliği ve Türkiye Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5505 Avrupa Entegrasyon Teorileri ve Politikası Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5507 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5509 Uluslararası Güvenlik Sorunları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5511 Jeopolitik Teoriler ve Analizi Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5513 Güncel İnsan Hakları Sorunları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5515 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5517 Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5519 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5521 Afrika Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5523 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5525 Demokrasi Kuramları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5527 Siyaset Felsefesinde Devlet, İktidar ve Egemenlik Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5529 Uluslararası Göç ve Mülteciler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5531 Siyasal Ekoloji Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5533 Siyaset ve Medya İlişkisi Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5535 Türkiye'de Siyasal ve Toplumsal Modernleşme Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5537 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5539 Siyaset ve Din Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5541 Özgürlük Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL 5002 Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 6
SİBUL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SİBUL 5502 Karşılaştırmalı Siyaset Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5504 Uluslararası Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5506 Uluslararası Politikada Balkanlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5508 Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5510 Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik Zorunlu 3 0 6
SİBUL 5512 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5514 Latin Amerika Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5516 Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5518 Avrupa Birliği Bölgesel Politikası Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5520 Uluslararası Çatışma ve Barış Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5522 Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5524 Avrupa Birliği Kalkınma Projeleri Hazırlama Teknikleri Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5526 Uluslararası Politikada Devlet Dışı Aktörler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5528 Türkiye’nin Güncel Toplumsal ve Siyasal Sorunları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5530 Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye'nin Siyasal Yaşamı Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5532 Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5536 Siyaset ve İdeoloji Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5538 Siyaset Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5540 Siyaset, Medya ve Kadın Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5542 Küresel Dünyada Uluslararası Göç Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SİBUL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SİBUL5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Politik Teori 5555455555
Bilimsel Aaraştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5554554544
Uluslararası İlişkiler Kuramları5555544455
Avrupa Birliği ve Türkiye5545533345
Avrupa Entegrasyon Teorileri ve Politikası5545533345
Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar5555533345
Uluslararası Güvenlik Sorunları5555533355
Jeopolitik Teoriler ve Analizi5545543434
Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs5545544434
Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya5545544434
Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar5555543355
Afrika Çalışmaları5545544434
Uluslararası Örgütler5555543355
Demokrasi Kuramları5545454543
Siyaset Felsefesinde Devlet, İktidar ve Egemenlik5554554544
Uluslararası Göç ve Mülteciler4533434355
Siyasal Ekoloji5555534355
Siyaset ve Medya İlişkisi5555534355
Türkiye'de Siyasal ve Toplumsal Modernleşme5555533345
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset5534343443
Siyaset ve Din5544553343
Özgürlük Tartışmaları5554554543
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar5555544455
Seminer5555555555
Karşılaştırmalı Siyaset 5554455555
Uluslararası Toplumsal Hareketler5555543355
Uluslararası Politikada Balkanlar5545544434
Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası5545544434
Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik5545544434
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar5554543355
Latin Amerika Çalışmaları5545543434
Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik5545544434
Avrupa Birliği Bölgesel Politikası5545533345
Uluslararası Çatışma ve Barış5555533355
Avrupa Birliği Kalkınma Projeleri Hazırlama Teknikleri3553533455
Uluslararası Politikada Devlet Dışı Aktörler 5555543355
Türkiye’nin Güncel Toplumsal ve Siyasal Sorunları5555533345
Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye'nin Siyasal Yaşamı5555533345
Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri5554554544
Siyaset ve İdeoloji5535343344
Siyaset Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar5554554544
Siyaset, Medya ve Kadın5453443533
Küresel Dünyada Uluslararası Göç5555533355
Uzmanlık Alan Dersi          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması          
Uzmanlık Alan Dersi          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Tez Çalışması          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık