English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora diploması verilir.

Kabul Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı Doktora Programında öğrenim görmek isteyen adayların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı başvuru koşullarını sağlamaları ve sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencileri, 3 dönem 90 AKTS ders almaları gerekmektedir. Ders döneminden sonra doktora yeterlik sınavına girerek, 5.,6., 7., dönemlerde ise sırasıyla TİK1, TİK2, TİK3' girer.

Önceki Öğrenim

Yüksek lisans

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı doktora programı ilk olarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili konularda bilimsel alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Doktora derecesi dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk 4 dönem uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınması ve yeterlik sınavı ile tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinler arası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Beden Eğitimi ve Spor alanında bağımsız çalışma becerisi kazanılır.
2- Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanabilme -
3- Beden eğitimi ve spor uygulamalarında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
4- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
5- Mesleki, bilimsel ve etik değerleri kavrayabilme - Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili bilgi ve gelişmelerin ilgili paydaşlara (öğretmen, akademisyen, MEB idarecileri, lisans ve lisansüstü öğrenciler vb.) tanıtılmasında katkıda bulunma
6- Beden eğitimi ve spor alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
7- Beden eğitimi ve spor alanı ile ilişkili gruplarla en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
8- Beden eğitimi ve spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
9- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. (2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir. (3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür. (4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir: Notlar Katsayılar AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 DC 1.50 DD 1.00 FD 0.50 FF 0.00 B: Kredisiz dersler için başarılı, K: Kredisiz dersler için kalır, D: Devamsız, G: Girmedi, M: Muaf , S: Süren çalışma, E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür) (5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. (6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. (7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği’nde belirlenen diğer koşulları da sağlamak şartıyla; doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere anabilim dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, tez çalışması pdf formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve mezuniyet evraklarını da ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programını başarı ile tamamlayanlar, antrenman bilimi, beden eğitimi, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, sporda beslenme ve metabolizma, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi alanlarından birinde yoğunlaşarak BEden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı Doktora Diplomasını almaya hak kazanırlar. Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora sonrası çalışmalara devam edebilir veya akademisyen olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, post – doktora programları ile aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu ve özel kuruluşlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Recep GÜRSOY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6502 SPORDA YAŞAM KALİTESİ Zorunlu 3 0 8
BES6503 SPOR YÖNETİMİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 8
BES6504 HERKES İÇİN EGZERSİZ Zorunlu 3 0 8
BES6505 BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6506 SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 8
BES6507 SPOR VE POLİTİKA Seçmeli 3 0 8
BES6508 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAĞLIK SORUNLARI, KORUNMA VE İLK YARDIM Zorunlu 3 0 8
BES6509 YARIŞMA SPORLARINDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 8
BES6510 TÜRK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 8
BES6511 FİZİKSEL PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG Seçmeli 3 0 8
BES6512 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ Zorunlu 3 0 8
BES6513 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, RAPOR YAZMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 8
BES6514 SOSYAL BOYUTUYLA SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
BES6515 ULUSLARARASI SPOR HUKUKU Seçmeli 3 0 8
BES6516 SPOR HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLARI Zorunlu 3 0 8
BES6517 SPOR ORGANİZASYONLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 8
BES6518 TÜRKİYEDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 3 0 8
BES6519 TAKIM SPORLARINDA MÜSABAKA ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
BES6520 SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA Zorunlu 3 0 8
BES6521 ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 8
BES6522 SPOR EĞİTİMİ BİLİMLERİNDE ÖZEL ÇALIŞMALAR Zorunlu 3 0 8
BES6523 MOTOR KONTROL VE ÖĞRENME Seçmeli 3 0 8
BES6524 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6525 FİZİKSEL AKTİVİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 8
BES6526 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SPOR İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 8
BES6527 BİLGİSAYARDA SPOR MÜSABAKALARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
BES6529 SPOR KURULUŞLARINDA ETKİN PLANLAMA Seçmeli 3 0 8
BES6530 PERFORMANS ARTIRMADA ZİHİNSEL ANTRENMAN Zorunlu 3 0 8
BES6531 REKREASYON VE SPOR BİLİMLERİNDE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 3 0 8
BES6532 SPORDA ZAMAN YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6533 MODERN SPOR İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 8
BES6534 SPORDA TEKNİK YETENEĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 8
BES6535 EGZERSİZDE METABOLİK VE ISI ADAPTASYONU Seçmeli 3 0 8
BES6536 ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEMLİ ANTRENMAN EĞİTİM SÜRECİNİN PLANLAMASI Zorunlu 3 0 8
BES6537 ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 8
BES6539 SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK Seçmeli 3 0 8
BES6540 SPOR HİZMET İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 8
BES6542 ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6544 TÜRK KÜLTÜRÜNDE REKREASYON VE SPOR EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6546 SPORCULARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SOSYAL GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 8
BES6549 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 8
BES6551 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Seçmeli 3 0 8
BES6701 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6528 ENGELLİLERDE REKREASYON Zorunlu 3 0 8
BES6538 TURİZM REKREASYONU Zorunlu 3 0 8
BES6564 Yaşlılarda Egzersiz ve Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 8
BES6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6090 Seminer Zorunlu 3 0 8
BES6541 TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6543 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM SİSTEMLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
BES6545 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
BES6547 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6548 SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM Seçmeli 3 0 8
BES6550 SPOR TARİHİ Seçmeli 3 0 8
BES6552 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 8
BES6553 Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu Seçmeli 3 0 8
BES6554 SPOR ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 8
BES6555 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
BES6556 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI VE SPOR TEŞKİLATLANMASI Seçmeli 3 0 8
BES6557 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 8
BES6558 SPORDA ETİK VE FAİRPLAY Seçmeli 3 0 8
BES6559 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6560 POPÜLER KÜLTÜR VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6561 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6562 KUVVET ANTRENMANLARI VE METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 8
BES6563 Olimpik Hareket,Tarihi,Felsefesi ve Geleceği Seçmeli 3 0 8
BES6565 Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6567 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6569 Uluslararası Spor Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi Seçmeli 3 0 8
BES6571 Avrupa Birliği Spor Politikaları Seçmeli 3 0 8
BES6573 Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik Seçmeli 3 0 8
BES6575 Spor Bilimlerinde İleri İstatistik Analizleri Seçmeli 3 0 8
BES6577 İleri Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 3 0 8
BES6579 Fiziksel Uygunluk ve Üst Düzey Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
BES6581 Egzersiz Psikolojisi ve Uyarılmışlık Seçmeli 3 0 8
BES6583 Sporcu Performansının Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 8
BES6585 Spor Hizmetlerinde Verimlilik ve Performans Gelişimi Seçmeli 3 0 8
BES6587 Antrenman Planlaması ve Dönemlenmesi Seçmeli 3 0 8
BES6589 Spor Kulüpleri Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6591 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 8
BES6593 Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 8
BES6595 Sporda Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 8
BES6597 Avrupa Birliği ve Türk Huku Sisteminde Spor Seçmeli 3 0 8
BES6599 Master Sporcularda Performans Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6901 Tez Çalışması (TİK1) Zorunlu 0 0 24
       
5. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6902 Tez Çalışması (TİK2) Zorunlu 0 0 24
       
5. Yıl - 2. Dönem
6. Yıl - 1. Dönem
6. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6903 Tez Çalışması (TİK3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
SPORDA YAŞAM KALİTESİ445455445
SPOR YÖNETİMİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ245545232
HERKES İÇİN EGZERSİZ 454533154
BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 154132451
SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR541232434
SPOR VE POLİTİKA444445444
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAĞLIK SORUNLARI, KORUNMA VE İLK YARDIM343433332
YARIŞMA SPORLARINDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR 454132453
TÜRK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALARI454454451
FİZİKSEL PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG 444442444
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ443554443
SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, RAPOR YAZMA VE DEĞERLENDİRME 454123541
SOSYAL BOYUTUYLA SPOR PSİKOLOJİSİ4 5123214
ULUSLARARASI SPOR HUKUKU454113245
SPOR HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLARI445543554
SPOR ORGANİZASYONLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ 235423544
TÜRKİYEDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR454123555
TAKIM SPORLARINDA MÜSABAKA ANALİZİ21545345 
SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA214135423
ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI343443333
SPOR EĞİTİMİ BİLİMLERİNDE ÖZEL ÇALIŞMALAR324123542
MOTOR KONTROL VE ÖĞRENME454453112
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ444454433
FİZİKSEL AKTİVİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI544445555
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SPOR İŞLETMECİLİĞİ344355443
BİLGİSAYARDA SPOR MÜSABAKALARI ANALİZİ443333443
SPOR KURULUŞLARINDA ETKİN PLANLAMA445455444
PERFORMANS ARTIRMADA ZİHİNSEL ANTRENMAN334433433
REKREASYON VE SPOR BİLİMLERİNDE YAŞAM KALİTESİ555555555
SPORDA ZAMAN YÖNETİMİ343452325
MODERN SPOR İŞLETMECİLİĞİ451512414
SPORDA TEKNİK YETENEĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME454123245
EGZERSİZDE METABOLİK VE ISI ADAPTASYONU315434545
ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEMLİ ANTRENMAN EĞİTİM SÜRECİNİN PLANLAMASI455444455
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI433434333
SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK455544512
SPOR HİZMET İŞLETMECİLİĞİ544445445
ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GELİŞİMİ434454344
TÜRK KÜLTÜRÜNDE REKREASYON VE SPOR EĞİTİMİ454452325
SPORCULARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SOSYAL GÜVENLİĞİ445454423
SPORDA HALKLA İLİŞKİLER454312355
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği554425524
UZMANLIK ALAN DERSİ 4 4424423
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
ENGELLİLERDE REKREASYON454545454
TURİZM REKREASYONU443354453
Yaşlılarda Egzersiz ve Yaşam Kalitesi444442444
Uzmanlık Alan Dersi444424423
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Seminer444424424
TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR342254232
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM SİSTEMLERİ VE ANALİZİ452254232
OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ343443444
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE SPOR353553553
SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM454235453
SPOR TARİHİ444444444
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ452545452
Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu454544544
SPOR ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ343453445
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları342444344
TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI VE SPOR TEŞKİLATLANMASI325545534
Sporda Pazarlama ve Sponsorluk315235522
SPORDA ETİK VE FAİRPLAY335554444
Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor324522542
POPÜLER KÜLTÜR VE SPOR454432432
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi132423354
KUVVET ANTRENMANLARI VE METODOLOJİSİ454454454
Olimpik Hareket,Tarihi,Felsefesi ve Geleceği235545542
Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi324522542
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi423541445
Uluslararası Spor Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi325544523
Avrupa Birliği Spor Politikaları345412354
Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik4513255 4
Spor Bilimlerinde İleri İstatistik Analizleri453353435
İleri Fonksiyonel Anatomi344434434
Fiziksel Uygunluk ve Üst Düzey Ölçme ve Değerlendirme544333334
Egzersiz Psikolojisi ve Uyarılmışlık345544554
Sporcu Performansının Değerlendirilmesi453445444
Spor Hizmetlerinde Verimlilik ve Performans Gelişimi544554453
Antrenman Planlaması ve Dönemlenmesi453254523
Spor Kulüpleri Yönetimi325523545
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk135455453
Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar424334434
Sporda Örgütsel Davranış454453255
Avrupa Birliği ve Türk Huku Sisteminde Spor455423245
Master Sporcularda Performans343325233
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Yeterlik Sınavına Hazırlık545544544
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Önerisi445555544
          
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Çalışması (TİK1)555555535
          
5. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Çalışması (TİK2)555555535
          
5. Yıl - 2. Dönem
6. Yıl - 1. Dönem
6. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Çalışması (TİK3)555555535
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık