English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 60AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Okulumuzda 2006 yılından beri Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Turizm Işletmeciliği Bölümü lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, güncel turizm bilgilerini edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, akademisyen olarak çalışabileceği gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TUİ 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TUİ 5501 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5502 Küreselleşme Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5503 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 5504 Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5505 Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5506 Uluslararası Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5507 Turizmde Müşteri Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5508 Turizmde Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TUİ 5509 Gastronomi Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5510 Menu Planlama Seçmeli 3 0 6
TUİ 5511 E-Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5512 Talep Tahmin Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TUİ 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TUİ 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer554455533555115
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği               
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri333322445331334
Küreselleşme Ve Turizm444422223222135
Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim333334424444144
Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri444444333344145
Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi334444423444125
Uluslararası Turizm443444434443125
Turizmde Müşteri Psikolojisi442333233232134
Turizmde Pazarlama Yaklaşımları333444423333125
Gastronomi Ve Turizm444454334444145
Menu Planlama333334434444145
E-Turizm444333344433155
Talep Tahmin Yöntemleri444433423332144
Uzmanlık Alan Dersi554455533555115
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Turizm ve Kalkınma343444323444144
Pazarlama Araştırma Yöntemleri433344553334145
Turizmde Stratejik  Yönetim555 55435554125
Turizmde Örgütsel Davranış444444414444145
Turizmde Kalite Yönetimi444444324322124
Turizmin Sosyolojik Analizi344444424444144
Turizm ve Boş Zaman Felsefesi334544313353125
Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi334333224333144
İleri Mali Tablolar Analizi335333223343145
Bilim Felsefesi333353525335125
Yiyecek İçecek Yönetimi444454344444135
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri322422455333144
Karar Verme Teknikleri335555535555135
Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm443344324333125
Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi444454333555143
Avrupa Birliği'nde Turizm Stratejileri444333322223122
Etkinlik Yönetimi332533333354135
Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği 453443424343135
Turizm Girişimciliğinde Inovasyon ve Yaratıcılık444444423334145
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması 5544555335551 5
Uzmanlık Alan Dersi425444534433115
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması                
Uzmanlık Alan Dersi               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık