English
Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 120 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler konaklama işletmeciliği bölümü lisans diploması almaya hak kazanırlar

Kabul Koşulları

Yüksekokula kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, yüksekokula Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Yüksekokula kabul için DGS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Önlisans Diploması, 3 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Yeterlilik Koşulları

Konaklama İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuş ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Yüksekokulumuzda talep eden öğrencilere bir yıllık İngilizce hazırlık ve turizm ve otelcilik alanında lisans derecesinde dört yıllık turizm eğitimi verilmektedir. 40 işgünü yapılan staj da eğitimin bir parçasını oluşturmaktadır. Yüksekokulumuzda Farabi ve Erasmus programları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alandaki pek çok üniversite ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ayrıca okulumuzda 2012-2013 eğitim öğretim yılından beri Konaklama İşletmeciliği Uzaktan Lisans Tamamlama Programı mevcuttur.

Program Profili

Lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, Turizm alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm çevrelerinde en önde yer alan, turizm ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar
14- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 20 iş günü stajı tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hüseyin ÇEKEN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Hüseyin ÇEKEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KON1003 Genel Turizm Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1823 Temel İngilizce I Zorunlu 8 0 8
İKT1815 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 5
İŞL1803 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
İŞL1809 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON1002 Kon. İşl. Muhasebe Uyg. Zorunlu 3 0 5
KON1008 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 5
KON1506 Önbüro Yönetimi Seçmeli 2 0 5
SYH1912 Turizm Politikası ve Planlaması Seçmeli 2 0 5
SYH1914 Turizm ve Çevre Seçmeli 2 0 5
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1824 Temel İngilizce II Zorunlu 8 0 8
YİŞ1904 Yiyecek İçecek Servis Uyg. Seçmeli 2 0 5
İKT1810 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
KON2003 Kon. İşl. Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 5
KON2005 Otel İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
KON2901 Kongre ve Fuar Yönetimi Seçmeli 2 0 5
KON2903 Konaklama İşletmeleri Mesleki Paket Program Kullanımı I Seçmeli 2 0 5
SYH2801 Genel Pazarlama Zorunlu 3 0 5
SYH2905 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 5
SYH2907 Deniz Turizmi Seçmeli 2 0 5
YDB2823 Temel İngilizce III Zorunlu 8 0 8
YİŞ2909 Bar Uygulamaları ve Yönetimi Seçmeli 2 0 5
İŞL2903 İşletme Matematiği Seçmeli 2 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HEM2904 Sağlık ve İlkyardım Seçmeli 2 0 5
KON2008 Meslek Stajı Zorunlu 5 0 5
KON2010 Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 5
KON2510 Kat Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 0 5
KON2512 Turizm İşl. İletişim ve Müşteri İlişkileri Seçmeli 2 0 5
KON2514 Konaklama İşl. Mesleki Paket Program Kul. II Seçmeli 2 0 5
SYH2802 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
YDB2824 Temel İngilizce IV Zorunlu 8 0 8
YİŞ2904 Yiyecek İçecek Yönetimi Seçmeli 2 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3907 Hukukun Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 5
KON3501 Turizm İşl.’de Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 5
KON3503 Turizm Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
KON3505 Tur. İşl. İnsan Kay. Yön. Seçmeli 3 0 5
KON3507 Human Resources Management Enterprises Seçmeli 3 0 5
KON3509 Financial Management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
KON3511 Enterpreneurship in Tourism Seçmeli 3 0 5
PSİ3901 Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 5
SYH3905 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
SYH3907 Tourism Economics Seçmeli 3 0 5
YDB3801 Mesleki İngilizce I Zorunlu 6 0 7
YDB3803 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3805 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3807 Rusça I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ3901 Yemek Hazırlama Teknikleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ3903 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 5
YİŞ3905 Culture Of Turkish Cuisine Seçmeli 3 0 5
İŞL3515 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON3004 Turizmde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
KON3010 Meslek Stajı Zorunlu 5 0 5
KON3502 Turimzde KOBİ’ler Seçmeli 3 0 5
KON3504 Turizmde Ürün Çeşitlendirme Seçmeli 3 0 5
KON3908 Product Diversitification in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3902 Turizm Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
SYH3904 Avrupa Birliği ve Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH3906 Turizmde Tüketici Davranışı Zorunlu Seçmeli 3 0 5
SYH3910 European union and Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3912 Consumer Behaviour in Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB3802 Mesleki İngilizce II Zorunlu 6 0 7
YDB3804 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3806 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3808 Rusça II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ3902 Uluslararası Mutfaklar Seçmeli 3 0 5
YİŞ3904 Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4001 Turizm İşl. Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
KON4501 Turizm İşl. Yatırım Proje Analizi Seçmeli 3 0 5
KON4505 Konaklama İşletmelerinde Dekorasyon Seçmeli 3 0 5
KON4507 Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON4509 Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON4511 Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 5
KON4513 Turizmde E- Ticaret Seçmeli 3 0 5
SYH4901 Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4905 Turizm Sosyolojisi Seçmeli 3 0 5
SYH4909 Dünya Turizm Coğrafyası Seçmeli 3 0 5
SYH4917 World Tourism Geography Seçmeli 3 0 5
SYH4919 Quality Management in Tourism Enterprieses Seçmeli 3 0 5
SYH4921 Tourism Sciology Seçmeli 3 0 5
YDB4801 Mesleki İngilizce III Zorunlu 6 0 7
YDB4803 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4805 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4807 Rusça III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
ÇEİ4901 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İŞL4905 Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4004 Uluslararası Turizm İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
KON4502 Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON4504 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
KON4506 Kon.İşl.Pazarlama ve Satış Geliştirme Seçmeli 3 0 5
KON4508 Konaklama İşl. Müşteri ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 5
KON4510 Turizmde Güncel Konular Seçmeli 3 0 5
KON4512 Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm Seçmeli 3 0 5
KON4514 Engellilik ve Turizm Seçmeli 3 0 5
KON4516 Disability and Tourism Seçmeli 3 0 5
REK4904 Turizm İşl.Rekreasyon ve Animasyon Seçmeli 3 0 5
SYH4902 Current Issues ın Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH4904 Turizm İşletmelerinde Etik Seçmeli 3 0 5
SYH4906 Sürdürülebilir Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH4910 Sustainable Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB4802 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 6 0 7
YDB4804 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4806 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4808 Rusça IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT4902 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı333344454333124
Genel Turizm444444434434134
Türk Dili I511111434322224
Temel İngilizce I134111111441525
İktisada Giriş I455554444444114
İşletme Bilimine Giriş444555444444114
Genel Muhasebe445444344444133
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Kon. İşl. Muhasebe Uyg.545344333333114
Davranış Bilimleri341143243543114
Önbüro Yönetimi434444344453234
Turizm Politikası ve Planlaması555444444443115
Turizm ve Çevre055455545544114
Türk Dili II511111434522224
Temel İngilizce II134111121441525
Yiyecek İçecek Servis Uyg.444444444453114
İktisada Giriş II555555533530115
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I522333312131114
Kon. İşl. Yönetim Muhasebesi544444434444115
Otel İşletmeciliği454544434444114
Kongre ve Fuar Yönetimi434444434444114
Konaklama İşletmeleri Mesleki Paket Program Kullanımı I343433343343114
Genel Pazarlama555555434444114
Türkiye Turizm Coğrafyası444444434444114
Deniz Turizmi435444434434114
Temel İngilizce III434111121441525
Bar Uygulamaları ve Yönetimi334443443333114
İşletme Matematiği411111111313132
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II532333331213114
Sağlık ve İlkyardım414332354453115
Meslek Stajı535553353555114
Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu444444444444144
Kat Hizmetleri Yönetimi333444433333113
Turizm İşl. İletişim ve Müşteri İlişkileri454444434454115
Konaklama İşl. Mesleki Paket Program Kul. II443443322332113
Turizm Pazarlaması445044444444114
Temel İngilizce IV434111121441525
Yiyecek İçecek Yönetimi444444454454115
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Hukukun Temel İlkeleri445444434434114
Turizm İşl.’de Finansal Yönetim443333324433114
Turizm Sektöründe Girişimcilik443444414434114
Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.444444434434134
Human Resources Management Enterprises333333313333124
Financial Management in Tourism Enterprises443344334444114
Enterpreneurship in Tourism333333322424144
Sosyal Psikoloji443333323555114
Turizm Ekonomisi544444434444114
Tourism Economics544444434444114
Mesleki İngilizce I113423433431514
Almanca I222222222222513
Fransızca I111111111111511
Rusça I112222222232522
Yemek Hazırlama Teknikleri443444434434114
Türk Mutfak Kültürü333333343333104
Culture Of Turkish Cuisine333333343333114
Marka Yönetimi443333333333113
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizmde Araştırma Yöntemleri333433323333114
Meslek Stajı515551153433313
Turimzde KOBİ’ler454444434433114
Turizmde Ürün Çeşitlendirme433444424444114
Product Diversitification in Tourism433444424444114
Turizm Mevzuatı344444434443114
Avrupa Birliği ve Turizm544433333444114
Turizmde Tüketici Davranışı332344414414114
European union and Tourism544433333444114
Consumer Behaviour in Tourism332344414414114
Mesleki İngilizce II113323443431514
Almanca II111110111111511
Fransızca II111101111111511
Rusça II113322222231514
Uluslararası Mutfaklar443333333113114
Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi433444444443114
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizm İşl. Stratejik Yönetim443440434444114
Turizm İşl. Yatırım Proje Analizi445444344444114
Konaklama İşletmelerinde Dekorasyon332344323344114
Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi435444444444114
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi332333333322113
Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri443444414444114
Turizmde E- Ticaret434444413333114
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi443444334443144
Turizm Sosyolojisi443444434443114
Dünya Turizm Coğrafyası444444434444114
World Tourism Geography444444434444114
Quality Management in Tourism Enterprieses443444334443144
Tourism Sciology443444434443114
Mesleki İngilizce III122222212212522
Almanca III111111111111511
Fransızca III111111111111511
Rusça III222222212212522
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik445444434443114
Ticaret Hukuku 445444434444114
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi433444434434114
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış444455434434114
Kon.İşl.Pazarlama ve Satış Geliştirme444444434433114
Konaklama İşl. Müşteri ve İş Güvenliği325553353354114
Turizmde Güncel Konular344444434444114
Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm443333333333114
Engellilik ve Turizm435444434533125
Disability and Tourism435444434533125
Turizm İşl.Rekreasyon ve Animasyon443443344434114
Current Issues ın Tourism443444434433114
Turizm İşletmelerinde Etik443444434443114
Sürdürülebilir Turizm443443323323114
Sustainable Tourism443443323323114
Mesleki İngilizce IV222222121132511
Almanca IV111111121111511
Fransızca IV111111211111511
Rusça IV222222121132511
Türkiye Ekonomisi443334322332114
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık