English
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Seyahat İşletmeciliği alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Yeterlilik Koşulları

Konaklama İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 20 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuş ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. 2014 yılından itibaren Fakülte olarak eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Fakültemizde talep eden öğrencilere bir yıllık İngilizce hazırlık ve turizm ve otelcilik alanında lisans derecesinde dört yıllık turizm eğitimi verilmektedir. 40 işgünü yapılan staj da eğitimin bir parçasını oluşturmaktadır. Fakültemizde Farabi ve Erasmus programları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alandaki pek çok üniversite ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Program Profili

Lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, Turizm alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm çevrelerinde en önde yer alan, turizm ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 20 iş günü stajı tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Turizm İşletmeciliği alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Eğitim Türü

Seyahat İşletmeciliği Bölümü’nün amacı günümüz turizm işletmeciliğinin genel kabul görmüş prensiplerine uygun olarak müşterilerine uygun hizmet sağlayacak, nitelikli, yabancı dil bilen, kültürel açıdan uyum sorunu yaşamayan, mesleki açıdan donanımlı, etik ilkelere sadık ürettiği fikir ve geliştirdiği projelerle sektöre yön verebilecek bireyler yetiştirmektir. Seyahat İşletmeciliği Bölümü hem akademik çalışmaları ve yeterlilikleri ile hem de eğitim kalitesiyle ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik çevrede ve sektörde kabul görecek insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Doğan KUTUKIZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KON1803 Genel Turizm Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1823 Temel İngilizce I Zorunlu 8 0 8
İKT1815 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 5
İŞL1805 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
İŞL1811 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SYH1004 Seyahat İşletmelerinde Mesleki Paket Prg.Kullanımı Zorunlu 3 0 5
SYH1008 Seyahat İşletmeleri Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
SYH1518 Denizyolu İşletmeciliği Seçmeli 2 0 5
SYH1520 Turizm ve Çevre Seçmeli 2 0 5
SYH1522 Turizm Politikası ve Planlaması Seçmeli 2 0 5
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1824 Temel İngilizce II Zorunlu 8 0 8
İKT1810 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AST2903 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 5
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
KON2901 Kongre ve Fuar Yönetimi Seçmeli 2 0 5
SYH2005 Genel Pazarlama Zorunlu 3 0 5
SYH2007 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Zorunlu 3 0 5
SYH2009 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 5
SYH2505 Biletleme Teknikleri I Seçmeli 2 0 5
YDB2823 Temel İngilizce III Zorunlu 8 0 8
YİŞ2907 Seyahat İşletmelerinde Catering Seçmeli 2 0 5
İSG2901 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
İŞL2903 İşletme Matematiği Seçmeli 2 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AST2904 Arkeoloji ve Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 2 0 5
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HEM2904 Sağlık ve İlkyardım Seçmeli 2 0 5
KON2904 Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri Seçmeli 2 0 5
SYH2004 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
SYH2008 Meslek Stajı (20 iş günü) Zorunlu 5 0 5
SYH2010 Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
SYH2506 Seyahat İşletmelerinde Fiyatlandırma Seçmeli 2 0 5
SYH2510 Havayolu İşletmeciliği Seçmeli 2 0 5
SYH2512 Biletleme Teknikleri II Seçmeli 2 0 5
YDB2824 Temel İngilizce IV Zorunlu 8 0 8
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3907 Hukukun Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 5
KON3901 Turizm Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
KON3903 Turizm İşl.Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 5
KON3905 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON3907 Human Resources Management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
KON3909 Enterpreneurship inTourism Seçmeli 3 0 5
KON3911 Financal management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
SYH3001 Tur Organizasyonu ve Yönetimi Zorunlu 3 0 5
SYH3503 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
SYH3505 Tourism Economics Seçmeli 3 0 5
TAR3901 Türk Tarihi Seçmeli 3 0 5
YDB3801 Mesleki İngilizce I Zorunlu 6 0 7
YDB3803 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3805 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3807 Rusça I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AST3902 Mitoloji Seçmeli 3 0 5
KON3804 Turizmde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
KON3902 Turizmde KOBİ'ler Seçmeli 3 0 5
KON3904 Turizmde Ürün Çeşitlendirme Seçmeli 3 0 5
KON3908 Product Diversitification in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3010 Meslek Stajı(20 iş günü) Zorunlu 3 0 5
SYH3502 Turizm Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
SYH3504 Havaalanı İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
SYH3506 Turizmde Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 5
SYH3508 Avrupa Birliği ve Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH3510 Özel İlgi Turizmi Seçmeli 3 0 5
SYH3512 Yat ve Marina İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
SYH3514 Consumer Behaviour Seçmeli 3 0 5
SYH3916 European union and Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB3802 Mesleki İngilizce II Zorunlu 6 0 7
YDB3804 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3806 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3808 Rusça II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4801 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
KON4901 Turizm İşletmelerinde Yatırım Projeleri Analizi Seçmeli 3 0 5
KON4903 Konaklama İşl. Yönetim Seçmeli 3 0 5
KON4907 Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 5
KON4909 Turizmde E-Ticaret Seçmeli 3 0 5
SYH4503 Dünya Turizm Coğrafyası Seçmeli 3 0 5
SYH4505 Turizm Sosyolojisi Seçmeli 3 0 5
SYH4507 Kültürel Miras Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4509 Quality Management in Tourism Enterprieses Seçmeli 3 0 5
SYH4511 Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4513 Tourism Sociology Seçmeli 3 0 5
SYH4515 World Tourism Georaphy Seçmeli 3 0 5
SYH4901 Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
TAR4901 Dinler Tarihi Seçmeli 3 0 5
YDB4801 Mesleki İngilizce III Zorunlu 6 0 7
YDB4803 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4805 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4807 Rusça III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
ÇEİ4903 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İŞL4905 Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4802 Uluslararası Turizm İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
KON4902 Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON4904 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
KON4906 Turizmde Güncel Konular Seçmeli 3 0 5
KON4908 Engellilik ve Turizm Seçmeli 3 0 5
KON4910 Disability and Tourism Seçmeli 3 0 5
REK4902 Turizm İşl.Rekr.ve Animasyon Seçmeli 3 0 5
SYH4502 Turist Rehberliği Seçmeli 3 0 5
SYH4504 Turizm İşletmelerinde Etik Seçmeli 3 0 5
SYH4512 Sürdürülebilir Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH4514 Current Issues in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH4516 Sustainable Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB4802 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 6 0 7
YDB4804 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4806 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4808 Rusça IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT4910 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı324323454534344
Genel Turizm225252354222523
Türk Dili I511111434532224
Temel İngilizce I232545454454444
İktisada Giriş I555555555555445
İşletme Bilimine Giriş542222333435433
Genel Muhasebe445443333454334
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seyahat İşletmelerinde Mesleki Paket Prg.Kullanımı141134143444154
Seyahat İşletmeleri Muhasebe Uygulamaları544111134433134
Denizyolu İşletmeciliği544443334444414
Turizm ve Çevre443111313433114
Turizm Politikası ve Planlaması544444444444344
Türk Dili II511011434532224
Temel İngilizce II344454432334544
İktisada Giriş II542222333433234
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sanat Tarihi511111333221114
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I522333312131114
Kongre ve Fuar Yönetimi434343434343434
Genel Pazarlama544444441444414
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü555555555544555
Türkiye Turizm Coğrafyası511111434433114
Biletleme Teknikleri I434444354534454
Temel İngilizce III333454434224544
Seyahat İşletmelerinde Catering445555555434244
İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000000
İşletme Matematiği 214511212321221
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Arkeoloji ve Anadolu Uygarlıkları532433312132114
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II522333312111114
Sağlık ve İlkyardım524222223443434
Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri544444312241115
Turizm Pazarlaması544444413330115
Meslek Stajı (20 iş günü)515551153433313
Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon544445412253114
Seyahat İşletmelerinde Fiyatlandırma534443322332115
Havayolu İşletmeciliği534444234434344
Biletleme Teknikleri II434444354534454
Temel İngilizce IV222334554545444
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Hukukun Temel İlkeleri535311111311114
Turizm Sektöründe Girişimcilik543444443443114
Turizm İşl.Finansal Yönetim532433332333115
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi544443413143115
Human Resources Management in Tourism Enterprises333221111123232
Enterpreneurship inTourism433444554544333
Financal management in Tourism Enterprises334454332232333
Tur Organizasyonu ve Yönetimi533443313453314
Turizm Ekonomisi532433332333315
Tourism Economics233323234455443
Türk Tarihi511111111111113
Mesleki İngilizce I324544545445554
Almanca I333550545444333
Fransızca I344433545544322
Rusça I223325442323322
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Mitoloji511111111011114
Turizmde Araştırma Yöntemleri511115513413134
Turizmde KOBİ'ler533433312441114
Turizmde Ürün Çeşitlendirme544532232333222
Product Diversitification in Tourism232232223222322
Meslek Stajı(20 iş günü)555555555555555
Turizm Mevzuatı535211114121144
Havaalanı İşletmeciliği532222225325114
Turizmde Tüketici Davranışları533333541133215
Avrupa Birliği ve Turizm444223332233333
Özel İlgi Turizmi121222133212221
Yat ve Marina İşletmeciliği254445551122233
Consumer Behaviour443322322344544
European union and Tourism334454455444333
Mesleki İngilizce II442233322322444
Almanca II333542232223223
Rusça II122235544422232
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim554543413143111
Turizm İşletmelerinde Yatırım Projeleri Analizi533433312441111
Konaklama İşl. Yönetim543444423443111
Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri521341134111111
Turizmde E-Ticaret555511232541232
Dünya Turizm Coğrafyası532433312132114
Turizm Sosyolojisi511514515123115
Kültürel Miras Yönetimi532433312132114
Quality Management in Tourism Enterprieses423242324234423
Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi554534131431111
Tourism Sociology444323442324233
World Tourism Georaphy444444312445454
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi544443413143111
Dinler Tarihi511111111111114
Mesleki İngilizce III212542325412354
Almanca III554441555441111
Fransızca III111111111111511
Rusça III121112110211111
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik535311111311114
Ticaret Hukuku535433312311114
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uluslararası Turizm İşletmeciliği551544314534113
Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi544445544554454
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış544543413443113
Turizmde Güncel Konular532143213511112
Engellilik ve Turizm434444444533125
Disability and Tourism435444434533125
Turizm İşl.Rekr.ve Animasyon542455144253111
Turist Rehberliği422155154354111
Turizm İşletmelerinde Etik415111113111115
Sürdürülebilir Turizm545455544545454
Current Issues in Tourism444342234452324
Sustainable Tourism444454455555454
Mesleki İngilizce IV222222222222522
Almanca IV111111112121512
Fransızca IV111111111111511
Rusça IV222222222112521
Türkiye Ekonomisi550111114111112
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık