English
Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Turizm İşletmeciliği alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğrenime kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YKS’den EA puan türünden yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Yeterlilik Koşulları

Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuş ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Yüksekokulumuzda talep eden öğrencilere bir yıllık İngilizce hazırlık ve turizm ve otelcilik alanında lisans derecesinde dört yıllık turizm eğitimi verilmektedir.40 işgünü yapılan staj da eğitimin bir parçasını oluşturmaktadır. Yüksekokulumuzda Farabi ve Erasmus programları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alandaki pek çok üniversite ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ayrıca okulumuzda 2006 yılından beri Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, Turizm alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm çevrelerinde en önde yer alan, turizm ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Mezun İstihdamı

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü'nün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

LİSANS

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Burhan KILIÇ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Burhan KILIÇ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KON1803 Genel Turizm Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1823 Temel İngilizce I Zorunlu 8 0 8
YİŞ 1003 Beslenme İlkeleri Zorunlu 3 0 5
İKT1901 İktisada Giriş I Seçmeli 3 0 5
İŞL1811 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
İŞL1901 İşletme Bilimine Giriş Seçmeli 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON1902 Önbüro Yönetimi Seçmeli 2 0 5
SYH1912 Turizm Politikası ve Planlaması Seçmeli 2 0 5
SYH1914 Turizm ve Çevre Seçmeli 2 0 5
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1824 Temel İngilizce II Zorunlu 8 0 8
YİŞ1002 Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
YİŞ1502 Gıda Güvenliği ve Hijyen Seçmeli 3 0 5
YİŞ1504 Gıda Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
YİŞ1506 İçecek Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
YİŞ1508 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
SYH2801 Genel Pazarlama Zorunlu 3 0 5
SYH2905 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 5
YDB2823 Temel İngilizce III Zorunlu 8 0 8
YİŞ 2501 Yiyecek-İçecek Servisi I Seçmeli 3 0 5
YİŞ2001 Menü Planlama Zorunlu 3 0 5
YİŞ2507 Catering Hizmetleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ2509 Mutfak Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
YİŞ2511 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Mesleki Paket Program Kullanımı Seçmeli 2 0 5
YİŞ2513 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
İSG2901 İş Sağlığı Ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
İŞL2903 İşletme Matematiği Seçmeli 2 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HEM2904 Sağlık ve İlkyardım Seçmeli 2 0 5
KON2904 Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri Seçmeli 2 0 5
SYH2802 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
YDB2824 Temel İngilizce IV Zorunlu 8 0 8
YİŞ2004 Meslek Stajı Zorunlu 3 0 5
YİŞ2504 Yiyecek-İçecek Servisi II Seçmeli 3 0 5
YİŞ2508 Sıcak Mutfak Seçmeli 2 2 5
YİŞ2510 Protokol ve Görgü Kuralları Seçmeli 2 0 5
YİŞ2512 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3907 Hukukun Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 5
KON3901 Turizm Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
KON3905 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON3907 Human Resources Management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
KON3909 Enterpreneurship in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3905 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
SYH3907 Tourism Economics Seçmeli 3 0 5
YDB3801 Mesleki İngilizce I Zorunlu 6 0 7
YDB3803 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3805 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3807 Rusça I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ3501 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ergonomi Seçmeli 3 0 5
YİŞ3505 Gastronomi Turizmi Seçmeli 3 0 5
YİŞ3507 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 5
YİŞ3509 Soğuk Mutfak Seçmeli 2 2 5
YİŞ3511 Culture of Turkish Cuisine Seçmeli 3 0 5
YİŞ3513 Gastronomy Tourism Around the World Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON3904 Turizmde Ürün Çeşitlendirme Seçmeli 3 0 5
KON3906 Turizmde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
KON3908 Product Diversitification in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3902 Turizm Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
SYH3904 Avrupa Birliği ve Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH3906 Turizmde Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 5
SYH3910 European union and Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3912 Consumer Behaviour in Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB3802 Mesleki İngilizce II Zorunlu 6 0 7
YDB3804 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3806 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3808 Rusça II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ3004 Meslek Stajı(20 iş günü) Zorunlu 3 0 5
YİŞ3504 Özel Yiyeceklerin Servisi Seçmeli 3 0 5
YİŞ3506 Gıda Kontrolü ve Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
YİŞ3508 Uluslararası Mutfaklar Seçmeli 2 2 5
YİŞ3510 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü Seçmeli 3 0 5
YİŞ3512 İnternational Cuisine Seçmeli 2 2 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4905 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 5
KON4909 Turizmde E-Ticaret Seçmeli 3 0 5
KON4911 Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4901 Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4909 Dünya Turizm Coğrafyası Seçmeli 3 0 5
SYH4913 Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4915 Quality Management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
SYH4917 World Tourism Geography Seçmeli 3 0 5
YDB4801 Mesleki İngilizce III Zorunlu 6 0 7
YDB4803 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4805 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4807 Rusça III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ4501 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler Seçmeli 3 0 5
YİŞ4503 Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
YİŞ4505 Yiy. İç. İşl. Deneysel ve Duyusal Analiz Seçmeli 3 0 5
YİŞ4507 Vejetaryan Mutfağı Seçmeli 3 0 5
YİŞ4509 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Süsleme Teknikleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ4515 New Trends in the Food and Beverage Enterprises Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4901 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4902 Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON4904 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
KON4906 Engellilik ve Turizm Seçmeli 3 0 5
KON4908 Turizmde Güncel Konular Seçmeli 3 0 5
KON4910 Disability and Tourism Seçmeli 3 0 5
KON4912 Current Issues in Tourism Seçmeli 3 0 5
KON4914 Uluslararası Turizm İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
SYH4904 Turizm İşletmelerinde Etik Seçmeli 3 0 5
SYH4908 Sürdürülebilir Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH4910 Sustainable Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB4802 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 6 0 7
YDB4804 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4806 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4808 Rusça IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ4502 Kokteyl Hazırlama Seçmeli 3 0 5
YİŞ4504 Tatlı, Pasta ve Ekmek Hazırlama Teknikleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ4506 Yemek ve Mitoloji Seçmeli 3 0 5
YİŞ4508 Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık Seçmeli 3 0 5
YİŞ4510 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tutundurma Seçmeli 3 0 5
YİŞ4512 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Müşteri ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı324323454534344
Genel Turizm533445534504424
Türk Dili I511111434532224
Temel İngilizce I455445111352242
Beslenme İlkeleri515515511112111
İktisada Giriş I533222334433224
Genel Muhasebe111111111141121
İşletme Bilimine Giriş555555555555445
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Önbüro Yönetimi344344354443344
Turizm Politikası ve Planlaması544444444444434
Turizm ve Çevre443111313433114
Türk Dili II511111434532224
Temel İngilizce II514154522542521
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği411544144245513
Gıda Güvenliği ve Hijyen515415551315215
Gıda Teknolojisi415413544311344
İçecek Teknolojisi515411513115512
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları111121111511111
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I522333312131114
Genel Pazarlama544444414444414
Türkiye Turizm Coğrafyası410111111111111
Temel İngilizce III151443554555255
Yiyecek-İçecek Servisi I515413155115514
Menü Planlama515513131415511
Catering Hizmetleri111341545514432
Mutfak Uygulamaları515515455515411
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Mesleki Paket Program Kullanımı515411111111512
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi544111134443134
İş Sağlığı Ve Güvenliği000000000000000
İşletme Matematiği533332323443334
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II522333312131114
Sağlık ve İlkyardım414332354453115
Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri544433435353214
Turizm Pazarlaması444455424543214
Temel İngilizce IV431353544534442
Meslek Stajı515551153433313
Yiyecek-İçecek Servisi II515413155115514
Sıcak Mutfak515514555152121
Protokol ve Görgü Kuralları515311151114012
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon413111111151212
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Hukukun Temel İlkeleri543545543542344
Turizm Sektöründe Girişimcilik414111121141331
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi443433443254114
Human Resources Management in Tourism Enterprises455145341544153
Enterpreneurship in Tourism414111121141331
Turizm Ekonomisi331444412051213
Tourism Economics331444412051213
Mesleki İngilizce I423435445543231
Almanca I455445425133251
Fransızca I534453213534415
Rusça I441152345434544
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ergonomi515531151411311
Gastronomi Turizmi515411141111431
Türk Mutfak Kültürü515515445515143
Soğuk Mutfak515515445515431
Culture of Turkish Cuisine511454514254341
Gastronomy Tourism Around the World515411141111431
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizmde Ürün Çeşitlendirme423101134323355
Turizmde Araştırma Yöntemleri334244224212114
Product Diversitification in Tourism415334415354442
Turizm Mevzuatı515415513114413
Avrupa Birliği ve Turizm455215153454441
Turizmde Tüketici Davranışları334333212212114
European union and Tourism452541245231254
Consumer Behaviour in Tourism455544214415332
Mesleki İngilizce II423534453324434
Almanca II454535234353452
Fransızca II444423434423313
Rusça II433325435144554
Meslek Stajı(20 iş günü)515551153433313
Özel Yiyeceklerin Servisi515111145415531
Gıda Kontrolü ve Mevzuatı515415513114413
Uluslararası Mutfaklar444333534531114
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü512211111141211
İnternational Cuisine455244453355343
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim442233423342110
Turizmde E-Ticaret125323441544444
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi544414234213213
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi333044324321113
Dünya Turizm Coğrafyası524344542442455
Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi443341433135131
Quality Management in Tourism Enterprises433553421341325
World Tourism Geography433234543215453
Mesleki İngilizce III435323445335524
Almanca III454154525544533
Fransızca III434254414334144
Rusça III435325434123441
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler515451333155411
Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi515411154115531
Yiy. İç. İşl. Deneysel ve Duyusal Analiz515514415514431
Vejetaryan Mutfağı515515445515431
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Süsleme Teknikleri515411145115431
New Trends in the Food and Beverage Enterprises515451333155411
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik442433414411115
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi143335130421321
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış152544121451244
Engellilik ve Turizm443515544213414
Turizmde Güncel Konular432411423341455
Disability and Tourism443515544213414
Current Issues in Tourism432411423341455
Uluslararası Turizm İşletmeciliği415412145544453
Turizm İşletmelerinde Etik415111113111115
Sürdürülebilir Turizm435132442145422
Sustainable Tourism435132442145422
Mesleki İngilizce IV444454421542542
Almanca IV415234212121245
Fransızca IV134433124445431
Rusça IV432512135434423
Kokteyl Hazırlama515111155115531
Tatlı, Pasta ve Ekmek Hazırlama Teknikleri515514445515431
Yemek ve Mitoloji115311115515331
Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık515311145415431
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tutundurma415451151111155
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Müşteri ve İş Güvenliği515303551411115
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık