English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Doktora/Ph.D (Felsefe Doktoru)

Kabul Koşulları

Felsefe Doktora Programına (27.08.2011 tarih ve 28038 Sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan) 'Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde öğrenci kabul edilir. İlgili Yönetmeliğin Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt ile ilgili maddelerini (4-7. Maddeler) incelemek için takip eden linke tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827-39.htm Felsefe Anabilim Dalında doktoraya kabul edilebilmek için ALES'ten minimum 70 (EA) puan almak gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı Yeterlik Koşulları, 180-240 AKTS karşılığında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak, bir Seminer çalışması yapmak; Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olmak; Tez önerisi kabul edilmek ve alanıyla ilgili bir Tez çalışmasını hazırlamak, sunmak ve savunmaktır.

Önceki Öğrenim

Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programına Felsefe Lisans mezunları ile Yüksek Lisans mezunları doğrudan kabul edilirken diğer Lisans veya Yüksek Lisans programlarından gelen öğrenciler, Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilmektedirler. Felsefe Doktora Programına kabul edilen öğrencilerin daha önceki Öğrenimleri ve burada aldıkları dersler Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine (Madde 14) göre tanınmaktadır. Buna göre; 1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK’nin görüşü alınarak, EABDB’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. 2) Başka bir Yükseköğretim Kurumundan özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin alıp başarılı oldukları derslerin en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile saydırılabilir.

Tarihçe

1996 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Lisans programına aldığı öğrencilerle eğitim-öğretime başlamıştır. 2001 yılında açılan Yüksek Lisans programıyla Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bölüm, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2006 yılında açılan Doktora programını da katarak Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Lisans ve Lisansüstü düzeyde düşünme, sorgulama ve eleştirme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerine çok geniş tarihsel/kültürel bağlantıları bulunan evrensel felsefe kültürünü okuyup anlayabilecekleri ve yeni tavırlar geliştirebilecekleri temel beceri ve düşünme disiplinini kazandıracak bir öğretim programı sunmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, çoğunluğu doktora eğitimlerini yurt dışında (A.B.D., İngiltere, Almanya gibi ülkelerde) tamamlamış seçkin/saygın ve yeterli bir akademik kadroyla Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programları yürütmektedir. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği ulusal/uluslararası bilimsel faaliyetler ve öğrenci/öğretim üyesi hareketliği ile uluslararası tanınırlığa kavuşan Bölüm Kadrosunda şu an itibariyle 8 Prof. Dr., 1 Doç Dr., 3 Yrd. Doç. Dr., ve 5 Arş. Gör. bulunmaktadır. Felsefe Doktora Programı, Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerinden birisi Felsefe olan kişilere açık bir programdır.

Program Profili

Lisans ve Lisansüstü düzeyde düşünme, sorgulama ve eleştirme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerine çok geniş tarihsel/kültürel bağlantıları bulunan bu evrensel felsefe kültürünü okuyup anlayabilecekleri ve yeni tavırlar geliştirebilecekleri temel beceri ve düşünme disiplinini kazandıracak bir öğretim programına sahiptir. Bu çerçevede, temel ve zorunlu felsefe dersleri yanı sıra, öğrencilere ilgilerini çeken felsefe dallarında yoğunlaşma fırsatı tanıyan seçmeli felsefe dersleri sunulmaktadır. Felsefe Anabilim Dalı olarak Lisansüstü düzeyde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü, çoğunluğu doktora eğitimlerini yurt dışında (A.B.D., İngiltere, Almanya gibi ülkelerde) tamamlamış seçkin/saygın bir akademik kadroya sahiptir. Felsefe Doktora Programı Lisans Eğitimi veya Yüksek Lisans Eğitimi Felsefe olan kişilere açık bir programdır. Felsefe Doktora Programı’nın öncelikli hedefi, Lisans Eğitiminde kazanılan genel felsefi formasyonu geliştirmek; her türlü inanç, düşünce ve yaşama biçimlerine saygılı eleştirel düşünebilen kaliteli bireyler yetiştirmek; ulusal düzeyde toplumun düşünce dünyasına hitap edebilecek çalışmalar yapmak/yaptırmak;  felsefenin varlık, bilgi, değer, bilim, sanat, din ve tarih vb. temel konularında ihtisaslaşmaya yönlendirmektir. Bu amaçla Felsefe Yüksek Lisans Programının, Öğretim Üyesi ilgi alanlarına göre zamanla değişiklik gösterebilecek, şu andaki temel çalışma alanları Metafizik, Epistemoloji, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi,  Bilim Tarihi ve Felsefesi, Dil Felsefesi, Mantık ve Matematik felsefesi, Antik, Modern ve Çağdaş Felsefe Tarihleri; İslam Düşüncesi/Felsefesi, Çağdaş Türk Düşüncesi’dir. Araştırma/inceleme seminerleri ve geniş katılımcı kitlelerine açık bir tartışma ortamı ve kültürü oluşturmayı amaçlayan Felsefe Doktora Programında küçük seminer grupları biçiminde yürütülecek olan dersler şu temel alanları öne çıkartacaktır: Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi

Program Yeterlilikleri

1- Bağımsız bir şekilde bir araştırma konusu seçebilir ve bu araştırma konusunun felsefenin diğer disiplinleri ile ilişkisini kurabilir.
2- Seçtiği araştırma konusunun felsefenin diğer problemleri ile ilişkisini kurabilir.
3- Felsefi metinlerin incelenmesinde veya profesyonel felsefi tartışmalarda, üst düzeyde eleştirel düşünme sergileyebilir.
4- Felsefi problemlerle ilgili veya düşünürlerin görüşlerine dair açık, uygun ve mantıksal bir düzenlilik içerisinde yazılmış metinler üretebilir.
5- Savunduğu tezleri ve bu tezin gerekçelerini açık bir şekilde sergileyebilir.
6- Felsefe tarihindeki önemli filozofların temel felsefe problemlerine dair görüşlerini bilir.
7- Felsefenin temel konularına dair temel problemlerini ve bu problemlere verilen farklı cevaplara dair detaylı bilgi sahibidir ve analiz ve sentez etmek sureti ile karşılaştırabilir.
8- Bir düşünürün görüşünü veya bir felsefe problemini, lisans düzeyindeki öğrencilerin anlayabileceği şekilde açıklayabilir.
9- Felsefe problemlerinin yorumlanması veya bu problemlere çözüm aranması noktasında özgün düşünceler üretebilir.
10- Herhangi bir felsefe problemi ile ilgili bağımsız araştırma yürütebilir veya araştırma yapan birisine rehberlik edebilir.
11- Felsefe tarihi ile ilgili felsefi tartışmalara yeni bir boyut veya açılım getirecek felsefe tarihi metinleri üretebilir. Felsefedeki güncel tartışmalara katkı sağlayacak felsefi metinler hazırlayabilir.
12- Esaslı bir problem bilincine sahiptir—yani çalışmak istediği felsefi problemin felsefe tarihi ve genel olarak felsefi tartışmalardaki yerini ifade edebilir ve bu problemin neden üzerinde düşünülmesi gerektiğini kendince açıklayabilir.
13- Bir yabancı dili C1 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Felsefe Doktora Programı Sınav değerlendirmeleri, Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine (MADDE 11) göre yapılır: 1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun Doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır: PUAN YARIYIL SONU DERS NOTU KATSAYI 90-100 AA 4,00 85-8 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 65-69 DC 1,50 60-64 DD 1,00 50-59 FD 0,50 00-49 FF 0 (MM) notu, ilgili EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir. (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (TT) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. (GG) notu, Tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için verilir. (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için verilir.

Mezuniyet Koşulları

Felsefe Doktora Programı öğrenimi süresince 180-240 AKTS aralığında akademik faaliyete karşılık gelen; Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi dışında Felsefe Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği çerçevede en az 7 (yedi) Dersi (75-79 aralığında en az CB düzeyinde) başarmak, Yeterlik Sınavında Başarılı olmak, Tez Önerisi sunmak ve kabul edilmek, bir Seminer çalışması ile, a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getiren bir Tez çalışması hazırlamak, sunmak ve savunmak.

Mezun İstihdamı

Felsefe doktora programından mezun olanlar öncelikli olarak akademisyen olurlar ve üniversitelerde çalışırlar. Diğerleri ise ilgili sektörlerde öğretmen, uzman ve idareci olarak görev yaparlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

--

Eğitim Türü

Lisansüstü Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erol Kuyurtar

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
FEL 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FEL 6501 Sosyal Bilimler Felsefesinin Temel Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6503 Kültür Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6505 Dil ve Dış- Dünya İlişkisi Problemi Seçmeli 3 0 6
FEL 6507 Nietzsche Seçmeli 3 0 6
FEL 6509 Yirminci Yüzyılda Ontoloji ve Fenomenoloji Akımları Seçmeli 3 0 6
FEL 6511 Bilim Felsefesinde Test Etme Teorileri Seçmeli 3 0 6
FEL 6513 Psikolojide Felsefi Problemler Seçmeli 3 0 6
FEL 6515 Kartezyen Felsefenin Etkileri Seçmeli 3 0 6
FEL 6517 Modern Felsefede Benlik Sorunu Seçmeli 3 0 6
FEL 6519 Ahlak Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 6521 Yaşama Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 6523 Antik Felsefe Üzerine Güncel Çalışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 6525 Estetik ve Etik İlişkisi Seçmeli 3 0 6
FEL 6527 Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi Seçmeli 3 0 6
FEL 6529 Heidegger Seçmeli 3 0 6
FEL 6531 Marx Seçmeli 3 0 6
FEL 6533 İslam Felsefesi Metinleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6535 Nussbaum Seçmeli 3 0 6
FEL 6537 Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
FEL 6539 Adalet Teorileri Seçmeli 3 0 6
FEL 6541 Leibniz Seçmeli 3 0 6
FEL 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
FEL 6502 Sartre Seçmeli 3 0 6
FEL 6504 Bilim Felsefesinde Metafizik Sorunlar Seçmeli 3 0 6
FEL 6506 Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları Seçmeli 3 0 6
FEL 6508 Transandantal Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL 6510 İndirgemecilik Problemi Seçmeli 3 0 6
FEL 6512 Çağdaş Aristotelesçi Kuramlar Seçmeli 3 0 6
FEL 6514 İnsan Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6516 Bilimsel Açıklamalar ve Özel Bilimlerde Yasalılık Sorunu Seçmeli 3 0 6
FEL 6518 Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları Seçmeli 3 0 6
FEL 6520 Çağdaş Zihin Teorileri ve Yapay Zekâ Seçmeli 3 0 6
FEL 6522 Felsefe, Kültür ve Cinsiyet Seçmeli 3 0 6
FEL 6524 Husserl Seçmeli 3 0 6
FEL 6526 Kategoriler Seçmeli 3 0 6
FEL 6528 Modern Bilimde Doğa Seçmeli 3 0 6
FEL 6530 Metafizik Seçmeli 3 0 6
FEL 6532 Tasavvuf ve Felsefe Metinleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
FEL 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer13541123442133
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği43453434535242
Sosyal Bilimler Felsefesinin Temel Problemleri22114453121232
Kültür Felsefesi Problemleri52345541234243
Dil ve Dış- Dünya İlişkisi Problemi11342425412334
Nietzsche52413324421124
Yirminci Yüzyılda Ontoloji ve Fenomenoloji Akımları32321542134124
Bilim Felsefesinde Test Etme Teorileri44213112244553
Psikolojide Felsefi Problemler42552133242114
Kartezyen Felsefenin Etkileri25542113412423
Modern Felsefede Benlik Sorunu31552243421142
Ahlak Felsefesinde Güncel Tartışmalar23541345212345
Yaşama Felsefesi42145412334214
Antik Felsefe Üzerine Güncel Çalışmalar54221134553521
Estetik ve Etik İlişkisi 32234554131212
Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi21312114322415
Heidegger12342353241344
Marx23112545523 12
İslam Felsefesi Metinleri33322453423522
Nussbaum34325534343545
Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları14354342554243
Adalet Teorileri3432433453344 
Leibniz43453434535242
Uzmanlık Alan Dersi 54433211213314
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer55453321243422
Sartre11253435522214
Bilim Felsefesinde Metafizik Sorunlar12342551341234
Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları33421252331142
Transandantal Felsefe21535214443211
İndirgemecilik Problemi22423553214211
Çağdaş Aristotelesçi Kuramlar24215432142421
İnsan Felsefesi Problemleri42531541223411
Bilimsel Açıklamalar ve Özel Bilimlerde Yasalılık Sorunu24211354124332
Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları34211243541235
Çağdaş Zihin Teorileri ve Yapay Zekâ23244123551251
Felsefe, Kültür ve Cinsiyet22352341233425
Husserl 55221423412432
Kategoriler235422134 2254
Modern Bilimde Doğa12333332222522
Metafizik53543355543232
Tasavvuf ve Felsefe Metinleri33323443222512
Uzmanlık Alan Dersi24334523411425
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi32112342452123
Yeterlik Sınavına Hazırlık22143422541234
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi22352344125413
Tez Önerisi21354214335214
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi35343112145234
Tez Çalışması (1.TİK)22452542334121
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi22434114521342
Tez Çalışması (2.TİK)44321125344211
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi22434114521342
Tez Çalışması (3.TİK)44321125344211
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması (Tez Savunması)44321125344211
Uzmanlık Alan Dersi22434114521342
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık