English
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Doktora)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Doktor (Matematik alanında ) ünvanı ile doktora diploması verilir.

Kabul Koşulları

1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (YDS'den en az 55 puan almış olmak).

Yeterlilik Koşulları

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik Bölümünde dört yıllık lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Matematik Bölümünde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere 5 Anabilim Dalı mevcuttur.

Program Profili

Matematik Bölümü üniversitemizin 21 yıllık geçmişi, tecrübeli dinamik kadrosu ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir. Matematik Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği geniş görüşlülük çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Matematik Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Dershaneler, Bankalar), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde edinilen yeterliliklere bağlı olarak matematiğin teori ve pratiğine ilişkin bilgilerini uzmanlık seviyesinde geliştirebilme.
2- Matematikte karşılaşılan değişik problemleri tanıyıp, çözümüne yönelik çalışmalar yapabilme.
3- Temelde analiz ve senteze dayalı olarak bilimsel yöntemlerle yeni çözümler üretebilme.
4- Alanında edindiği bilgiyi eleştirel yaklaşımlarla değerlendirerek çalışmalarını bağımsız olarak ya da projeler kapsamında grup olarak yürütebilme.
5- Çalışmalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak sürdürebilmek
6- Alanı ile ilgili bilimsel ve toplumsal gelişmeleri takip edebilme.
7- Çalışmalarını; kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre duyarlılığı çerçevesinde yürüterek yazılı, sözlü ve görsel gibi çeşitli yöntemler kullanarak sistematik biçimde aktarabilme.
8- Bilgiye ulaşma yöntemlerini etkin ve etik değerlere uygun olarak kullanabilme
9- Farklı disiplinlerdeki bilgiyi matematiksel bilgilerle birleştirerek çalışmalarında kullanabilme
10- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varıp buna yönelik etkinlikler yapabilme.
11- Matematiksel kavramlar ile toplumsal kavramları ilişkilendirebilme ve bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilme
12- Matematiksel bilgi birikimini teknolojide kullanabilme
13- Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirebilmek, çözebilmek, sonuçları değerlendirebilmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Programın tamamlanabilmesi için matematik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarı ile tamamlanmış ve ortalamanın en az CB olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa GÜLSU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Gamze YÜKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAT6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MAT6501 Tensör Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6503 Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler Seçmeli 3 0 6
MAT6505 Nümerik Analizde İleri Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6507 Kodlama Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6509 Cebirsel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6511 Hesapsal Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6513 Graf Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6515 Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6517 Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6519 Kategori Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6521 Homotopi Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6523 Cebirsel Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT6525 Sonlu Cisimlere Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT6527 Cebirler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6529 Yüksek Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT6531 Gruplar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6533 Stokastik Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6535 Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar Seçmeli 3 0 6
MAT6537 Diferansiyel Denklemler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6539 Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6541 Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar Seçmeli 3 0 6
MAT6543 Fuzzy Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6545 Yaklaşım Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6547 Soyut Ölçüm Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT6549 Fonksiyonel Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6551 Nümerik Analizden Seçme Konular I Seçmeli 3 0 6
MAT6553 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I Seçmeli 3 0 6
MAT6555 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT6557 Sonlu Elemanlar Metodu I Seçmeli 3 0 6
MAT6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6502 Soyut Ölçüm Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6504 İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6506 Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT6508 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT6510 Pertürbasyon Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6512 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
MAT6514 Kodlama Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6516 Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları Seçmeli 3 0 6
MAT6518 Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler Seçmeli 3 0 6
MAT6520 Kompleks Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6522 İleri Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT6524 Ortogonal Polinomlar Seçmeli 3 0 6
MAT6526 Homotopi Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6528 Cebirsel Topolojiden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6530 Diferansiyel Geometri Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6532 Hareket Geometrisi Seçmeli 3 0 6
MAT6534 Değişmeli Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6536 Sonlu Cisimlerin Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT6540 Cebirsel Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6542 Grup Gösterimleri Seçmeli 3 0 6
MAT6544 Cebirsel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT6546 Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6548 Yaklaşım Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6550 İdeal Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT6552 Homolojik Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT6554 Nümerik Analizden Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT6556 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT6558 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
MAT6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer4543443554435
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği4543443554435
Tensör Geometri5435435435435
Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler4555544433333
Nümerik Analizde İleri Konular5534543334543
Kodlama Teorisi I5343454343345
Cebirsel Geometri3344554433554
Hesapsal Geometri5433453354354
Graf Teorisi ve Uygulamaları5553423425444
Topolojik Uzaylar3455544334543
Kategori Teorisi5425554445545
Homotopi Teorisi I5444534433334
Cebirsel Topoloji4353545345454
Sonlu Cisimlere Giriş5434543454354
Cebirler Teorisi4334555333445
Yüksek Diferansiyel Geometri3354343554444
Gruplar Teorisi5453454454345
Stokastik Diferansiyel Denklemler5454354543545
Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar3454354533345
Diferansiyel Denklemler Teorisi4444334554533
Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları5544335544335
Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar4433554455335
Fuzzy Küme Teorisi4433545345334
Yaklaşım Teorisi I4343455334554
Soyut Ölçüm Teorisi I5544335544335
Fonksiyonel Analizden Seçme Konular5444534345344
Nümerik Analizden Seçme Konular I5434454334543
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I3455544443434
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I4335433445434
Sonlu Elemanlar Metodu I5435435435435
Uzmanlık Alan Dersi4543 43554435
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Soyut Ölçüm Teorisi II3455455443354
İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler3544533534544
Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler3455443334533
Uygulamalı Fonksiyonel Analiz4443335554444
Pertürbasyon Teorisi4445554455434
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
Kodlama Teorisi II3454334453443
Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları5554443543544
Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler5425354445545
Kompleks Analizden Seçme Konular3544354435444
İleri Topoloji3344545354433
Ortogonal Polinomlar3455554554545
Homotopi Teorisi II3454533344534
Cebirsel Topolojiden Seçme Konular3434355435434
Diferansiyel Geometri Teorisi ve Uygulamaları3435433454553
Hareket Geometrisi5435433544354
Değişmeli Halkalar Teorisi4543433334544
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları5555444554543
Cebirsel Sayılar Teorisi3544433354354
Grup Gösterimleri5433454334543
Cebirsel Geometriden Seçme Konular54433434 5434
Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi5443334544433
Yaklaşım Teorisi II3434534445555
İdeal Topolojik Uzaylar3544353435434
Homolojik Cebir3543445343544
Nümerik Analizden Seçme Konular II5544545355355
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II5544334554345
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II3544354345343
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Yeterlik Sınavına Hazırlık4543443554435
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Önerisi4543443554435
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması (1.TİK)4535455435443
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması (2.TİK4543443554435
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Tez Çalışması (3.TİK)4543443554435
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması (Tez Savunması)4545445545445
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık