English
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu yükseköğrenim eğitimine geçiş ve yerleştirme sınavlarından yeterli puan almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Sekiz yarıyıllık eğitim öğrenim sonrasında yaz stajını da dahil 240 kredi tamamlayıp, 2.00 (4.00 sistemde) ve üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenci diyetisyen olarak mezun olur.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölümümüz Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Muğla Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulunun 11.05.2011 tarih ve 3337 sayılı kararı ile Muğla Sağlık Yüksekokulunda "Beslenme ve Diyetetik" bölümünün açılması uygun görülmüştür. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör (Gıda), 3 Yarımcı Doçent (Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, Kimya) olmak üzere 4 öğretim üyesi ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 50 + 4 öğrenci ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümde araştırmalarda ve öğrenci eğitimlerinde kullanılmak üzere donanımlı bir adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, toplumun beslenme durumunu saptayan ve beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştıran ve önerileri uygulayan, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptayan ve yönlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürüten, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

1- Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2- Besin öğelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu besin ögelerinin kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, ve metabolik mekanizmalar içerisindeki etkileşim ve değişimlerini açıklar.
3- Beslenme ve Diyetetik Alanında besin kaynaklarını ve besinlerin özelliklerini, ekonomik kullanımlarını birbirleri ile ilişkisini ve hazırlama-pişirme-saklama yöntemlerini açıklar.
4- Toplumun veya bireylerin beslenme durumunu, toplu beslenme yapılan yerlerin özelliklerine uygun toplu beslenme sistemlerinin her bir aşamasını planlar, sağlıklı beslenme konusunda toplumu veya bireyleri bilgilendirir.
5- Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
6- Doğuştan ve sonradan oluşabilen beslenmeye bağlı hastalıkları ve özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlar , uygular ve bu hastalıklara yönelik çözüm önerileri sunar.
7- Beslenme ve Diyetetik ile ilgili gelişmeleri takip etmek için bilimsel yöntemleri, teknikleri, bilgi kaynaklarını etkin kullanarak öğrenmeyi yönlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
8- Beslenme ve Diyetetik alanında ki kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
9- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasayı, yönetmeliği, mevzuatı ve mesleki etik kurallarını uygular.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans eğitim öğretim yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

8 yarı yıl (4 yıl) eğitim öğretim 240 kredi tamamlama

Mezun İstihdamı

Tedavi Kurumlarında Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşlarda Sağlık ünitelerinde ( Diyabet, onkoloji, metabolik, kardiyoloji, rehabilitasyon vb.) Toplu beslenme yapan kuruluşlarda (Okullar, Kreşler, Oteller, Yemek fabrikaları, Kamı kuruluşları, Sağlık kuruluşları Restoranlar vb.) Besin endüstrisi ve besin kontrol laboratuarlarında Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Beslenme ve sağlık ilişkili araştırma yapan kurumlarda, Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimlerine gerekli şartları sağladıkları takdirde devam edebilirler.

Eğitim Türü

Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erşan KARABABA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Bora EKİNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 0 2
BDB 1001 Beslenme İlkeleri - I Zorunlu 2 0 3
BDB 1005 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
BDB 1501 Beslenme ve İşletmecilik Seçmeli 2 0 3
BDB 1503 Sağlık Terminolojisi Seçmeli 2 0 3
ENF 1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu Seçmeli 3 0 3
KİM 1003 Temel Kimya Zorunlu 2 0 5
MAT 1813 Temel Matematik Zorunlu 3 0 3
TDB 1801 Türk Dili - I Zorunlu 2 0 2
YDB 1811 İngilizce - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1813 Almanca - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1815 Fransızca - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BDB 1002 Beslenme İlkeleri II Zorunlu 2 0 3
BDB 1004 Demografik Yapı ve Sağlık Zorunlu 2 0 3
BDB 1006 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 3 0 4
BDB 1502 Beslenme Antropolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB 1504 Besinlere Giriş Seçmeli 2 0 3
BDB1506 Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
KİM 1808 Organik Kimya Zorunlu 2 0 4
PSİ 1804 Temel Psikoloji Zorunlu 2 0 3
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB 1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1814 Almanca -II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 2001 Beslenme Biyokimyası I Zorunlu 3 0 3
BDB 2003 Anatomi I Zorunlu 3 0 4
BDB 2005 Fizyoloji I Zorunlu 3 0 4
BDB 2007 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 5
BDB 2009 Besin Kimyası ve Analizleri I Zorunlu 2 0 5
BDB 2501 Beslenme ve Diyetetikte Etik Seçmeli 2 0 3
BDB 2503 Beslenme ve Genetik Seçmeli 2 0 3
BDB 2505 Temel İmmunoloji Seçmeli 2 0 3
BDB 2507 Besinlerin Muhafazası ve Depolama Seçmeli 2 0 3
YDB 2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB 2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 2002 Beslenme Biyokimyası II Zorunlu 3 0 3
BDB 2004 Anatomi II Zorunlu 3 0 4
BDB 2006 Fizyoloji II Zorunlu 3 0 4
BDB 2008 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 0 5
BDB 2010 Besin Kimyası ve Analizleri II Zorunlu 2 0 5
BDB 2502 Toplum ve Sağlık Seçmeli 2 0 3
BDB 2504 Besin ve Personel Hijyeni Seçmeli 2 0 3
BDB 2506 Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi Seçmeli 2 0 3
YDB 2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB 2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2816 Fıransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 3001 Ana ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 2 5
BDB 3003 Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
BDB 3005 Toplu Beslenme Sistemleri I Zorunlu 3 0 4
BDB 3007 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I Zorunlu 2 2 5
BDB 3009 Beslenme Ekolojisi Zorunlu 2 0 3
BDB 3501 Besin Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB 3503 Besin Ambalajlama Seçmeli 2 0 3
BDB 3505 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji Seçmeli 2 0 3
BDB 3507 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 3509 Beslenme Eğitimi Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 3012 Toplu Beslenme Sistemleri II Zorunlu 3 0 5
BDB 3014 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Zorunlu 2 2 6
BDB 3016 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu 2 2 5
BDB 3018 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi Zorunlu 2 2 5
BDB 3502 Beslenme Bilimlerinde İstatistik Seçmeli 2 0 3
BDB 3504 Besin Biyoteknolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB 3506 Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri Seçmeli 2 0 3
BDB 3508 Besin Kontrolü ve Mevzuatı Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 4007 Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I Zorunlu 3 16 21
BDB 4501 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 3
BDB 4503 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 0 3
BDB 4505 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 3
BDB 4507 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar Seçmeli 2 0 3
BDB 4509 Hastalıklar Biyokimyası Seçmeli 2 0 3
BDB 4511 Beslenme Biliminde Araştırmalar Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 4008 Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II Zorunlu 3 16 21
BDB 4502 Fiziksel Aktivitelerde Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 4504 Yaşlılıkta Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 4506 Kanser ve Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 4508 Erişkinlerde Yeme Bozuklukları Seçmeli 2 0 3
BDB 4510 Menü Planlama Seçmeli 2 0 3
BDB 4512 Diyetetikte Araştırmalar Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I         
Beslenme İlkeleri - I         
Sağlık Sosyolojisi         
Beslenme ve İşletmecilik          
Sağlık Terminolojisi         
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı         
Temel Kimya         
Temel Matematik         
Türk Dili - I         
İngilizce - I         
Almanca - I         
Fransızca - I         
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II         
Beslenme İlkeleri II         
Demografik Yapı ve Sağlık         
Tıbbi Biyoloji ve Genetik         
Beslenme Antropolojisi         
Besinlere Giriş         
Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği         
Organik Kimya         
Temel Psikoloji         
Türk Dili II         
İngilizce II         
Almanca -II         
Fransızca II         
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beslenme Biyokimyası I         
Anatomi I         
Fizyoloji I         
Genel Mikrobiyoloji         
Besin Kimyası ve Analizleri I         
Beslenme ve Diyetetikte Etik         
Beslenme ve Genetik         
Temel İmmunoloji         
Besinlerin Muhafazası ve Depolama         
İngilizce III         
Almanca III         
Fransızca III         
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beslenme Biyokimyası II         
Anatomi II         
Fizyoloji II         
Besin Mikrobiyolojisi         
Besin Kimyası ve Analizleri II         
Toplum ve Sağlık         
Besin ve Personel Hijyeni         
Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi         
İngilizce IV         
Almanca IV         
Fıransızca IV         
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Ana ve Çocuk Beslenmesi          
Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri          
Toplu Beslenme Sistemleri I         
Hastalıklarda Diyet Tedavisi I         
Beslenme Ekolojisi         
Besin Teknolojisi         
Besin Ambalajlama         
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji         
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme         
Beslenme Eğitimi         
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Toplu Beslenme Sistemleri II         
Hastalıklarda Diyet Tedavisi II         
Çocuk Hastalıklarında Beslenme         
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi         
Beslenme Bilimlerinde İstatistik         
Besin Biyoteknolojisi         
Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri         
Besin Kontrolü ve Mevzuatı         
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I         
Sporcu Beslenmesi          
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi         
Fonksiyonel Besinler         
Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar         
Hastalıklar Biyokimyası         
Beslenme Biliminde Araştırmalar         
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II         
Fiziksel Aktivitelerde Beslenme          
Yaşlılıkta Beslenme          
Kanser ve Beslenme         
Erişkinlerde Yeme Bozuklukları          
Menü Planlama         
Diyetetikte Araştırmalar         
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık