English
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Su Ürünleri Mühendisliği alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için, ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eğitim almış ve eşdeğerliği kabul edilmiş olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı ilgili sınavdan sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için bakınız : http://www.intstudent.mu.edu.tr/tr/kosullar_2019-10670

Yeterlilik Koşulları

Su Ürünleri Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Önceki öğrenimin tanınması, “MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” nin 8. Maddesi ile 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tarihçe

03 Temmuz 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ nin yapılandırılmasında yer alan fakültelerden birisi olan Su Ürünleri Fakültemiz ilk öğrenci alımına 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde başlamış ve ilk lisans mezunlarını da 2008 yılında vermiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Avlama ve İşleme Teknolojisi olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmakta olup, bu bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev gördüğünden Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek diploma programı uygulanmaktadır Fakültemiz, 9 profesör, 10 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 35 akademik personel ve 17 idari personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Lisans eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Su Ürünleri eğitimi vermek; uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuvar ve teorik bilgi birikimine sahip mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Deniz-lagün, sulak alan ve içsuları tanımlayabilir, bu ortamlarda yaşayan su ürünlerini temel düzeyde tanır ve sınıflandırabilir, su ürünlerinin biyolojileri, davranışları ve popülasyon yapılarını bilir, bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesi için yeterli bilgi ve savunma ısrarına sahiptir, koruma bilinci gelişmiştir.
2- Su ürünlerinin coğrafik olarak dağılımı, doğadaki canlı organizmalar ile ortam ilişkisinin incelenmesi, ekotoksikolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal normların tanımlanarak; endüstriyel ve evsel kaynaklı çevresel olumsuzlukların su ürünleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi ile ilgili bilimsel farkındalığa sahiptir.
3- Su ürünleri ile ilgili bir tesisi kurabilmek için yeterli düzeyde planlama bilgisine sahiptir ve su ürünleri ile ilgili projeler yapabilir, bu projelerin uygulanmasında etkin rol alabilir.
4- Su ürünlerinin insan beslenmesindeki yerini ve önemini bilir, bunu tüketicilere ana hatlarıyla anlatabilir, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, soğuk zincir kurallarına göre taşınması, depolanması ve pazarlanması ile ilgili aşamalarda görev alabilir, su ürünlerini en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması için gerekli kalite standartlarını bilir ve uygular.
5- Su ürünleri laboratuvarında çalışabilir ve laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. Su analizleri yapar veya yaptırır, çıkan sonuçları su ürünleri ile ilgili olarak yorumlar.
6- Su ürünleri alanında uygulanan ulusal veya uluslararası mevzuat ile ilgili temel bilgilere sahiptir, mevzuat otoritelerini ve paydaşlarını tanır, resmi yazışmalarda hangi paydaşla ilişki kuracağını ayırt edebilir ve yazışmalarda mevzuatı doğru biçimde kullanabilir, mevzuat değişikliklerini takip eder, mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.
7- Su Ürünleri Mühendisliğinin temellerini oluşturan; Ekonomikliği, Sağlamlığı ve devamlılığı bilir, alanı ile ilgili yenilikleri takip eder, uygulanmasına katkıda bulunur. Pazar araştırması yapabilir, su ürünleri alanında ekonomik ve sosyo-ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.
8- Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel aşamalarını bilir(Kuluçkahane, büyütme, biyoteknolojik uygulama, canlı balık nakli, yeni türler), bu aşamaların tür bazında farklılaştığı noktaları birbirinden ayırt eder, uygun yem rasyonu hazırlar ve teknolojilerini bilir, üretilen türün büyüme performanslarını takip eder ve yorumlar, işletmelerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibidir. Su ürünleri hastalıkları konusunda tanı ve tedavi konularına hakimdir.
9- Su ürünleri alanında organizasyon, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi ve kontrol stratejilerini bilir ve uygular. Yönetimde karar vermede sorun analizi yapabilir, hızlı ve doğru karar verebilir.
10- Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını bilir. Bulunduğu yörenin su ürünleri açısından mevcut durumunu analiz eder. Fırsatları ve tehditleri belirleyerek ileriye dönük projeksiyon çizebilir.
11- Su ürünleri avlama teknikleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. Temel düzeyde haritaları tanır, coğrafi bilgi sisteminden haberdardır.
12- Temel düzeyde bilgisayar ve interneti kullanabilir, mesleki yayınları takip edebilir, su ürünleri terminolojisini kullanabilir, temel istatistik uygulayabilir, konusu ile ilgili araştırma ve denemeler yapabilir. Bir konuda seminer verebilir, rapor ve makale yazabilir ve tartışabilir.
13- Temel düzeyde dalgıçlık ve küçük tekne kullanımı teorik bilgisine sahiptir.
14- İnsani ve ahlaki değerleri bilir, mesleki etik kurallarının farkındadır, mahiyetinde çalışanların haklarını bilir ve gözetir, inisiyatif alır, öz güven sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Bağıl Değerlendirme Sistemi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olacak öğrenciler bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyılda başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İl Kontrol laboratuarları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda, ÇED koordinatörü firmalarda, Halka açık akvaryumlarda

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Celal ATEŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Esin BABA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
FİZ1805 Genel Fizik Zorunlu 2 0 4
KİM1801 Genel Kimya Zorunlu 2 0 3
MAT1803 Matematik I Zorunlu 3 0 4
SÜM1001 Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 4
SÜM1003 Teknik Çizim ve Tasarım Zorunlu 1 2 4
SÜM1005 Genel Biyoloji Zorunlu 2 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I * Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I * Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
MAT1804 Matematik II Zorunlu 3 0 4
SÜM1002 İhtiyoloji Zorunlu 3 0 5
SÜM1004 Limnoloji Zorunlu 2 0 4
SÜM1006 Planktonoloji Zorunlu 1 0 3
SÜM1008 Su Kalitesi ve Kontrolü Zorunlu 2 2 3
SÜM1010 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II * Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II * Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF2901 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Seçmeli 3 0 4
ISG2801 İş sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
SÜM2001 Oseanoloji Zorunlu 2 2 3
SÜM2003 Biyoistatistik Zorunlu 2 2 3
SÜM2005 Biyokimya Zorunlu 2 0 3
SÜM2007 Deniz Hukuku ve Su Ürünleri Mevzuatı Zorunlu 3 0 3
SÜM2009 Genel Ekoloji Zorunlu 2 0 3
SÜM2509 Balık Fizyolojisi Seçmeli 3 0 4
SÜM2513 Dalış Teorisi Seçmeli 2 2 4
SÜM2519 Akdeniz Zooplankton Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
SÜM2521 Sucul Ekotoksikoloji Seçmeli 2 0 3
SÜM2523 Türkiye Tatlısu Balıkları Seçmeli 2 0 4
SÜM2525 Su Bitkileri Seçmeli 2 0 4
SÜM2527 Sportif Balıkçılık Seçmeli 2 0 3
SÜM2529 Statik ve Mukavemet Seçmeli 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III* Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III * Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ISG2802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
SÜM2002 Sucul Omurgasızlar Zorunlu 1 0 4
SÜM2004 İçsu Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 5
SÜM2006 Balıkçı Gemileri, Av Araçları ve Avlanma Yöntemleri Zorunlu 2 2 5
SÜM2008 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 4
SÜM2520 Deniz Biyolojisi Seçmeli 2 2 4
SÜM2522 Yabancı Türler ve Ekosisteme Etkileri Seçmeli 2 0 3
SÜM2524 Tehlikeli ve Zehirli Sucul Canlılar Seçmeli 3 0 4
SÜM2526 Türkiye Deniz Balıkları Seçmeli 2 0 4
SÜM2528 Balık Morfolojisi ve Anatomisi Seçmeli 2 0 4
SÜM2530 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi Seçmeli 2 0 3
SÜM2532 Denizde Haberleşme Seçmeli 2 0 3
SÜM2534 Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon Seçmeli 1 2 4
SÜM2536 Malzeme Bilgisi Seçmeli 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM3001 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Zorunlu 2 0 5
SÜM3003 Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 5
SÜM3005 Balık Besleme Zorunlu 2 2 4
SÜM3007 Balık Genetiği ve Islahı Zorunlu 3 0 3
SÜM3009 Staj (Kış Dönemi) 15 İş Günü Zorunlu 0 0 4
SÜM3501 Çevre ve Su Kirliliği Seçmeli 2 2 5
SÜM3503 Balıklarda Davranış Biyolojisi Seçmeli 2 0 4
SÜM3505 Kültür Balıklarında Gamet Kalitesi Seçmeli 2 0 5
SÜM3507 İçsularda Balıklandırma Seçmeli 2 2 5
SÜM3509 Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları Seçmeli 2 0 4
SÜM3511 Denizde Alabalık ve Salmon Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 4
SÜM3513 Su Ürünleri Histolojisi Seçmeli 2 0 5
SÜM3515 Su Ür. İşleme Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 3 0 5
SÜM3517 Mühendislik Mekaniği Seçmeli 2 0 4
SÜM3519 Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM3002 Balık Hastalıkları Zorunlu 2 0 5
SÜM3004 Su Ürünleri Kalite Kontrolü Zorunlu 2 0 4
SÜM3010 Staj (Yaz Dönemi) 45 İşgünü Zorunlu 0 0 12
SÜM3502 Araştırma ve Deneme Metodları Seçmeli 2 0 4
SÜM3504 Balık Serolojisi ve İmmünoloji Seçmeli 2 0 5
SÜM3506 Su Ürünleri Patolojisi Seçmeli 2 0 5
SÜM3508 Balıkçılık Tarihi ve Gelişimi Seçmeli 2 0 4
SÜM3510 Denizde Güvenlik Seçmeli 2 0 4
SÜM3512 Su Ürünleri Gıda Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
SÜM3514 İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler Seçmeli 2 2 4
SÜM3516 Ölçme Bilgisi Seçmeli 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM4001 Canlı Yem Kültürü Zorunlu 2 0 3
SÜM4003 Su Ürünleri Ekonomisi Zorunlu 3 0 2
SÜM4005 Balıkçılık Yönetimi ve Populasyon Dinamiği Zorunlu 2 2 5
SÜM4007 Su Ürünleri Gıda Güvenliği Ve Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 3
SÜM4009 Alan Uygulamaları Zorunlu 0 2 3
SÜM4013 Girişimcilik ve Yönetim Organizasyonu Zorunlu 3 0 2
SÜM4501 Sucul Kuşlar Sürüngenler ve Memeliler Seçmeli 2 0 4
SÜM4503 Balıklarda Aşı ve Tipleri Seçmeli 2 0 5
SÜM4505 Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 4
SÜM4507 Deniz Bitkilerinin Biyolojisi ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 4
SÜM4509 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 5
SÜM4511 Yük İstifi Seçmeli 2 0 4
SÜM4513 Su Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
SÜM4515 Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM4002 Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
SÜM4004 Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri Projelendirilmesi Zorunlu 3 0 4
SÜM4006 Ağ Yapım ve Donam Tekniği Zorunlu 2 2 5
SÜM4008 Seminer Zorunlu 0 2 5
SÜM4502 Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Seçmeli 2 2 4
SÜM4504 Balık Yumurta ve Larvaları Seçmeli 2 0 5
SÜM4506 Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi Seçmeli 2 0 4
SÜM4508 Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Seçmeli 3 0 5
SÜM4510 Akvaryum Balıkları Hastalıkları Seçmeli 3 0 4
SÜM4512 Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Tasarım ve Projelendirme Seçmeli 3 0 4
SÜM4514 Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi Seçmeli 2 2 5
SÜM4516 Sulak Alanlar Ekolojisi Seçmeli 3 0 5
SÜM4518 Su Ürünleri Gıda Kimyası Seçmeli 3 0 5
SÜM4520 Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi Seçmeli 2 0 4
SÜM4522 Su Ürünleri Farmakolojisi Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I11544541143115
Genel Fizik11544541143115
Genel Kimya11544541143115
Matematik I00500032203500
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş00000300450402
Teknik Çizim ve Tasarım00400040400400
Genel Biyoloji50403000000300
Türk Dili I11544541143115
İngilizce I 00300500000500
Almanca I *00000500000400
Fransızca I *00000500000400
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II11544541143115
Matematik II11544541143115
İhtiyoloji45050300040500
Limnoloji53403000000300
Planktonoloji53000000000300
Su Kalitesi ve Kontrolü04005004030300
Akışkanlar Mekaniği53403000000300
Türk Dili II11544541143115
İngilizce II 11544541143115
Almanca II *00000500000400
Fransızca II *00000500000400
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı11544541143115
İş sağlığı ve Güvenliği I00000000000000
Oseanoloji33040000000400
Biyoistatistik33040000000400
Biyokimya00034040000200
Deniz Hukuku ve Su Ürünleri Mevzuatı00000503200000
Genel Ekoloji33000020030300
Balık Fizyolojisi33404000500000
Dalış Teorisi30000000002050
Akdeniz Zooplankton Ekolojisi54003000000305
Sucul Ekotoksikoloji54004000000305
Türkiye Tatlısu Balıkları43000300002000
Su Bitkileri35000003000000
Sportif Balıkçılık05030000000000
Statik ve Mukavemet00500040200000
İngilizce III 11111111111311
Almanca III*00000500000400
Fransızca III *00000500000400
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
İş Sağlığı ve Güvenliği II00000000000000
Sucul Omurgasızlar50000000000000
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği40400044040000
Balıkçı Gemileri, Av Araçları ve Avlanma Yöntemleri00400030434400
Genel Mikrobiyoloji35045005000305
Deniz Biyolojisi33004000000435
Yabancı Türler ve Ekosisteme Etkileri54003000000405
Tehlikeli ve Zehirli Sucul Canlılar45003000000000
Türkiye Deniz Balıkları40433000004050
Balık Morfolojisi ve Anatomisi54400554544454
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi33540500054400
Denizde Haberleşme00000300005455
Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon00000300005355
Malzeme Bilgisi00000050000005
İngilizce IV00000500000400
Almanca IV00000500000400
Fransızca IV00000500000400
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi20043030000000
Deniz Balıkları Yetiştiriciliği23433345532323
Balık Besleme30200025000005
Balık Genetiği ve Islahı30303024300002
Staj (Kış Dönemi) 15 İş Günü35355335335333
Çevre ve Su Kirliliği55005003000335
Balıklarda Davranış Biyolojisi55000005005005
Kültür Balıklarında Gamet Kalitesi00000005000005
İçsularda Balıklandırma54200335040005
Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları34500445000005
Denizde Alabalık ve Salmon Yetiştiriciliği55400445500005
Su Ürünleri Histolojisi45000000000005
Su Ür. İşleme Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon34555540400005
Mühendislik Mekaniği00500000000405
Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler55303345040305
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Balık Hastalıkları54000005000005
Su Ürünleri Kalite Kontrolü43055500000005
Staj (Yaz Dönemi) 45 İşgünü35555535335333
Araştırma ve Deneme Metodları53505054300505
Balık Serolojisi ve İmmünoloji54005005000005
Su Ürünleri Patolojisi54005005000005
Balıkçılık Tarihi ve Gelişimi55000500005055
Denizde Güvenlik45000500005055
Su Ürünleri Gıda Mevzuatı43050540300005
İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Türler55005400000055
Ölçme Bilgisi00500040300005
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Canlı Yem Kültürü00000005400005
Su Ürünleri Ekonomisi00300550000005
Balıkçılık Yönetimi ve Populasyon Dinamiği55005000005555
Su Ürünleri Gıda Güvenliği Ve Kalite Yönetim Sistemleri00050440400300
Alan Uygulamaları33040000000400
Girişimcilik ve Yönetim Organizasyonu00500040420000
Sucul Kuşlar Sürüngenler ve Memeliler55005000000005
Balıklarda Aşı ve Tipleri45005005000005
Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme55305020050005
Deniz Bitkilerinin Biyolojisi ve Ekolojisi44032000000000
Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği34400044400005
Yük İstifi00000300405055
Su Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri02054400300005
Su Ürünleri Yetiştiricilik Mekanizasyonu00304005000000
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Yumuşakça ve Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği33000005400005
Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri Projelendirilmesi33500554500005
Ağ Yapım ve Donam Tekniği00000000005055
Seminer33040000000400
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma55000030000005
Balık Yumurta ve Larvaları33003003000005
Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi04030033400000
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı00400340550005
Akvaryum Balıkları Hastalıkları03002303000005
Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Tasarım ve Projelendirme00550300040005
Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi33300454000005
Sulak Alanlar Ekolojisi35004500334005
Su Ürünleri Gıda Kimyası30055000000005
Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi40000400033400
Su Ürünleri Farmakolojisi30000304000005
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık