English
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru yapacak öğrencilerin; Üniversitelerin, Fen Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Fizik bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik ve Genetik Bölümleri ile Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS puan koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü kararları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı 120 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunulması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş: İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir. // Ders saydırma: Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin en fazla iki tanesi öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Tarihçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımına 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında başlamıştır.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması gibi alanlardaki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlarda çözüm yollarına yönelik olarak uygulandığı bir bilim dalıdır. Günümüzde her geçen gün giderek önem kazanan bu program; biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ve genetik bilimini içine alarak, hızla gelişmekte olan bir alandır. Biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlarda çözümlere yönelik uygulandığı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu alanlardaki gelişmelerin takip edilmesi konusunda gerekli alt yapının oluşturulması ve nitelikli öğrenci ve araştırıcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Fen bilimleri, biyomühendislik ve kendi dalları ile ilgili konularda yeterli altyapıya ve bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri, moleküler biyoloji ve genetik çözümleri için kullanabilme becerisi
2- Alanında karşılaşacağı problemleri belirleyip, onları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ve ayrıca bu amaçla uygun analitik yöntemler ve teknikler seçme ve uygulama becerisi
3- Bir biyolojik sistemi, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz etme
4- Bilgiye ulaşabilme, kaynak araştırması yapabilme ve elde ettiği veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
5- Hem bireysel hem de oluşturulan takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
6- Öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7- Sorumluluk ve paylaşma bilinci
8- Proje yürütme, biyoteknolojik ve biyogüvenlik uygulamaların sonuçları hakkında farkındalık
9- Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
10- Biyolojik uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplamda minumum 120 AKTS kredi almak koşuluyla, en az yedi adet seçmeli dersi, Seminer ve Tez Çalışması derslerini başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Arge laboratuvarları, Genetik Tanı Merkezleri, Hastahane laboratuvarları, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-YDS, vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla doktora eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömür BAYSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mehlika ALPER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MBG 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MBG 5501 BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK Seçmeli 3 0 6
MBG 5503 HÜCRE SİNYAL İLETİMİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5505 OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5507 GELİŞİM MOLEKÜLER TEMELLERİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5509 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5511 PROKARYOTİK GEN EKSPRESYONU Seçmeli 3 0 6
MBG 5513 İLERİ MOLEKÜLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5515 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5517 İLERİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5519 İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 6
MBG 5521 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL İMMÜNOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5523 GEN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5525 GENETİK HASTALIKLAR VE MOLEKÜLER TANILARI Seçmeli 3 0 6
MBG 5527 GENETİKTE ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE EPİGENOMİK Seçmeli 3 0 6
MBG 5529 BİYOFARMOSÖTİKLER Seçmeli 3 0 6
MBG 5531 OKSİDATİF STRESS KAYNAKLI DNA HASARI VE TAMİR MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 6
MBG 5533 İŞLEVSEL GENOMİK Seçmeli 3 0 6
MBG 5535 FUNGAL BİTKİ HASTALIKLARININ MOLEKÜLER YOLLA TANIMLANMASI Seçmeli 3 0 6
MBG 5537 BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER Seçmeli 3 0 6
MBG 5539 DNA PROTEİN ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5541 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5543 BİTKİLERDE KRİYOPREZERVASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5545 BİTKİLERDE GENETİK TRANSFORMASYON Seçmeli 3 0 6
MBG 5547 BÖCEK MOLEKÜLER GENETİĞİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5549 MOLEKÜLER EKOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5551 BİTKİ KÖK HÜCRE VE SENTETİK TOHUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5553 MİKROBİYAL GENOMİKS Seçmeli 3 0 6
MBG 5555 BİYOAFİNİTE KROMATOGRAFİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 5502 BİTKİLERDE DNA TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
MBG 5504 PROTEİN HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5506 TIPTA GENETİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
MBG 5508 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 6
MBG 5510 MOLEKÜLER NÖROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5512 MOLEKÜLER DÜZEYDE BAKTERİ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5514 ÖKARYOTİK GEN EKSPRESYONU Seçmeli 3 0 6
MBG 5516 BİYOİNFORMATİK DİZİ VE GENOM ANALİZİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5518 KANSER GENETİĞİ VE BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 6
MBG 5520 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOPROTEİN ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5522 BİTKİ MOLEKÜLER GENETİĞİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5524 MOLEKÜLER FİZYOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5526 VİRAL GENETİK VE GEN TERAPİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5528 MOLEKÜLER ENDORİNOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5530 MOLEKÜLER SİTOGENETİK Seçmeli 3 0 6
MBG 5532 ENDÜSTRİYEL FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 6
MBG 5534 MUTASYONLAR VE MUTAJENİK ETMENLER Seçmeli 3 0 6
MBG 5536 PROTEOMİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
MBG 5538 MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5540 BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5542 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5544 İMMOBİLİZE ENZİM VE HÜCRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5546 PROTEİN LİGAND ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 3 0 6
MBG 5548 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 6
MBG 5550 Moleküler Evrim ve Filogenetik Seçmeli 3 0 6
MBG 5552 Moleküler Sistematik Seçmeli 3 0 6
MBG 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MBG 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MBG 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Seminer0000000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5545544453
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK5554440444
HÜCRE SİNYAL İLETİMİ5554443444
OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ5554443444
GELİŞİM MOLEKÜLER TEMELLERİ5554443444
BAKTERİ FİZYOLOJİSİ5554443444
PROKARYOTİK GEN EKSPRESYONU5554443444
İLERİ MOLEKÜLER TEKNOLOJİSİ5554443444
MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ0000000000
İLERİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ5554443444
İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ5554443444
MOLEKÜLER VE HÜCRESEL İMMÜNOLOJİ5554443444
GEN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ5554443444
GENETİK HASTALIKLAR VE MOLEKÜLER TANILARI5554443444
GENETİKTE ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE EPİGENOMİK5554443444
BİYOFARMOSÖTİKLER5554443444
OKSİDATİF STRESS KAYNAKLI DNA HASARI VE TAMİR MEKANİZMALARI5554443444
İŞLEVSEL GENOMİK5554443444
FUNGAL BİTKİ HASTALIKLARININ MOLEKÜLER YOLLA TANIMLANMASI5554443444
BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER5554443444
DNA PROTEİN ETKİLEŞİMLERİ5554443444
ENZİM KİNETİĞİ5554443444
BİTKİLERDE KRİYOPREZERVASYON TEKNİKLERİ 5554443444
BİTKİLERDE GENETİK TRANSFORMASYON5554443444
BÖCEK MOLEKÜLER GENETİĞİ5554443444
MOLEKÜLER EKOLOJİ5554443444
BİTKİ KÖK HÜCRE VE SENTETİK TOHUM TEKNOLOJİSİ5554443444
MİKROBİYAL GENOMİKS5554443444
BİYOAFİNİTE KROMATOGRAFİSİ0000000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİTKİLERDE DNA TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI5554443444
PROTEİN HAREKETLERİ5554440444
TIPTA GENETİK UYGULAMALAR5554443444
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI5554443444
MOLEKÜLER NÖROBİYOLOJİ5554443444
MOLEKÜLER DÜZEYDE BAKTERİ GENETİĞİ5554443444
ÖKARYOTİK GEN EKSPRESYONU5554443444
BİYOİNFORMATİK DİZİ VE GENOM ANALİZİ5554443444
KANSER GENETİĞİ VE BİYOKİMYASI5554443444
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOPROTEİN ÜRETİMİ5554443444
BİTKİ MOLEKÜLER GENETİĞİ5554443444
MOLEKÜLER FİZYOLOJİ5554443444
VİRAL GENETİK VE GEN TERAPİ5554443444
MOLEKÜLER ENDORİNOLOJİ5554443444
MOLEKÜLER SİTOGENETİK5554443444
ENDÜSTRİYEL FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMA ALANLARI5554443444
MUTASYONLAR VE MUTAJENİK ETMENLER5554443444
PROTEOMİK UYGULAMALARI5554443444
MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ5554443444
BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ5554443444
ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ5554443444
İMMOBİLİZE ENZİM VE HÜCRE TEKNOLOJİSİ5554443444
PROTEİN LİGAND ETKİLEŞİMLERİ5554443444
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR5554443444
Moleküler Evrim ve Filogenetik0000000000
Moleküler Sistematik0000000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000000
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması0000000000
Uzmanlık Alan Dersi5445454044
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması0000000000
Uzmanlık Alan Dersi5445454544
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık