English
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

Kazanılan Derece

Tıp Doktoru (doktorluk) Diploması

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversite giriş sınavında başarılı olmak ve yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi 6 (altı) yıldır. Öğrencilerin mezuniyet için eğitim programında yer alan derslerin tümünü başarıyla geçmeleri ve her yıl için 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 360 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yurtiçindeki diğer Tıp fakültelerinden yapılan başvurularda belirlenen sayıda en yüksek başarı puanı alanlar yatay geçişle kabul edilirler.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Senatosunun 20/12/2006 tarih ve 366/4 sayılı kararı ile teklif edilmiş olup Milli Eğitim Bakanlığının 14/05/2007 tarih 11968 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/05/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Fakültemiz bünyesinde Bölüm ve Anabilim Dallarının açılması 22/05/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş olup 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca uygun bulunmuştur. Eğitim 2011-2012 ders yılında başlamıştır.

Program Profili

Tıp Fakültesi ilk iki yıl eğitimde insan organizmasındaki sistemlerin ve organların normal yapı ve işlevlerinin, izleyen yıllarda ise hastalıkların semptom ve tedavilerinin öğretilmesini hedefler.

Program Yeterlilikleri

1- Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarında ayrıntılı ve güncel ileri düzeyde bilgilere sahip olmak.
2- Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp bilimleri alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. Karşılaştığı hastanın ilk değerlendirmesini yapmak, ayırıcı tanıları ortaya koymak, gerekli tetkikleri istemek, reçete yazmak, tedavi planı düzenlemek, hastalık yönetimini planlamak, ölüm sonrası işlemleri yerine getirmek.
3- Tıbbi gerekliliklere göre hasta, hasta yakınları ve gerekli birimlerle etkili iletişim kurmak. Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak.
4- Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek . Toplumsal sağlık sorunlarını ortaya koyabilmek, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için bireysel, ekipsel ve toplumsal gelişme yollarını açıklamak ve uygulamak.
5- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlamak ve yönetmek
6- Sağlık hizmetleriyle ilgili yasal mevzuatı bilmek ve uygulamak.
7- Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
8- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretmek ve denetlemek
9- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki güncel bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
10- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
11- Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
12- Yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış olmak ve mesleki yönden en güncel gelişmeleri takip etmek.
13- İnsani, toplumsal ve kültürel değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar sınıf derslerine ara sınavlar ve yıl sonu sınavı olarak staj derslerinde ise staj sınavı olarak yapılmaktadır. Sınıf derslerinde ara sınavların ortalamasının %60'ı ile yıl sonu sınavının %40 'ının toplamı 60 ve üzeri olanlar bir üst sınıfa geçebilir. Yıl sonu sınavından da en az 50 almak gereklidir. Başarılı olamayanlar için bütünleme sınavı yapılır. Ara sınava giremeyip mazereti kabul edilenler mazeret sınavına alınır. Staj sınavlarında da 60 almak gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Bütün eğitim boyunca, sınıf dersleri ve stajlardan 60 alarak geçmek.

Mezun İstihdamı

Mezunlar; 1) Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan hekim ve uzman hekimleri Aile Hekimi olarak görev yapabilir 2) Tıpta Uzmanlık sınavına girerek başarılı oldukları takdirde tercihlerine göre bir Üniversite Hastanesinde veya Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren Devlet Hastanelerinde Araştırma Görevlisi Dr. kadrosunda uzmanlık eğitimi alırlar. 3) Kurum (işyeri) Hekimliği yapabilir. 4) Üniversite Hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel olarak pratisyen hekim olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tıp Fakültesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek, başarılı oldukları takdirde uzmanlık eğitimine başlarlar.

Eğitim Türü

Lisans Tıp Eğitimi

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Mert KÜÇÜK

Ders Planı

1. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Principles of Atatürk and Revolutionary History Exam I Zorunlu 2 0 2
ATB1802 Principles of Atatürk and Revolutionary History Exam II Zorunlu 2 0 2
ENF 1801 Introduction to Information & Communication Technologies Zorunlu 4 0 3
MED 1100 Cell Sciences Committee I Zorunlu 110 0 10
MED 1200 Cell Sciences Committee II Zorunlu 149 0 10
MED 1300 Cell Sciences Committee III Zorunlu 144 0 10
MED 1400 Cell Sciences Committee IV Zorunlu 123 0 10
TDB 1801 Turkish Language I Zorunlu 2 0 2
TDB 1802 Turkish Language II Zorunlu 2 0 2
YDB1831 English I Zorunlu 3 0 3
YDB1832 English II Zorunlu 3 0 3
YDB1905 Mesleki Latince I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl -
2. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MED 2100 TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I Zorunlu 114 0 10
MED 2200 CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE Zorunlu 134 12 12
MED 2300 NERVOUS SYSTEM COMMITTEE Zorunlu 129 0 12
MED 2400 DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE Zorunlu 100 12 10
MED 2500 UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE Zorunlu 103 0 10
YDB2831 English III Zorunlu 3 0 3
YDB2832 English IV Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl -
3. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MED 3100 CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION Zorunlu 116 0 10
MED 3200 CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSTEMS Zorunlu 100 16 9
MED 3300 GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS Zorunlu 91 16 9
MED 3400 ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS Zorunlu 118 16 12
MED 3500 MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY Zorunlu 90 16 9
MED 3600 PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDICINE Zorunlu 127 22 11
       
3. Yıl -
4. Yıl -
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MED 4004 GENERAL SURGERY Zorunlu 330 0 11
MED 4005 INFECTİOUS DİSEASES Zorunlu 90 0 3
MED 4006 CARDİOLOGY Zorunlu 120 0 4
MED 4009 CLİNİCAL PHARMACOLOGY Zorunlu 30 0 1
MED 4010 PEDİATRİCS Zorunlu 360 0 12
MED 4011 INTERNAL DİSEASES Zorunlu 360 0 12
MED 4013 ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON Zorunlu 90 0 3
MED 4014 CHEST DİSEASES Zorunlu 90 0 3
MED 4015 GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS Zorunlu 300 0 10
MED 4501 THE MANAGEMENT OF CHRONİC WOUNDS AND THE DİSEASES RELATED TO PRESSURECHANGES Zorunlu 30 0 1
MED 4502 BİOETHİCS ISSUES AND DECİSİON MAKİNG PROCESSES Zorunlu 30 0 1
       
4. Yıl -
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Principles of Atatürk and Revolutionary History Exam I1111111111111
Principles of Atatürk and Revolutionary History Exam II1111111111111
Introduction to Information & Communication Technologies0001000004020
Cell Sciences Committee I5323335333334
Cell Sciences Committee II5444445443444
Cell Sciences Committee III5443345443343
Cell Sciences Committee IV5343345443343
Turkish Language I1111111111111
Turkish Language II1111111111111
English I0020000252030
English II0020000252030
Mesleki Latince I0000000000000
              
1. Yıl -
2. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I5314124314444
CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE5314124314444
NERVOUS SYSTEM COMMITTEE5314124314444
DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE5310124314444
UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE5314134314444
English III1111111111111
English IV1111111111111
              
2. Yıl -
3. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION4444444444444
CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSTEMS5523003020044
GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS5523003020044
ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS5523003020044
MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY5523003020044
PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDICINE5523003020044
              
3. Yıl -
4. Yıl -
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
GENERAL SURGERY0000000000000
INFECTİOUS DİSEASES0000000000000
CARDİOLOGY 0000000000000
CLİNİCAL PHARMACOLOGY0000000000000
PEDİATRİCS0000000000000
INTERNAL DİSEASES0000000000000
ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON0000000000000
CHEST DİSEASES0000000000000
GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS0000000000000
THE MANAGEMENT OF CHRONİC WOUNDS AND THE DİSEASES RELATED TO PRESSURECHANGES0000000000000
BİOETHİCS ISSUES AND DECİSİON MAKİNG PROCESSES0000000000000
              
4. Yıl -
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık