English
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans derecesi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) alınan MF-1 puan türüne göre yerleştirme yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri A) Mesleki Bilgi A1) Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2) Alan Eğitimi Bilgisi: Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. A3) Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. B) Mesleki Beceri B1) Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2) Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3) Öğretme ve Öğrenme Süreçlerini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4) Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C) Tutum ve Değerler C1) Milli, Manevi ve Evrensel Değerler: milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir. C2) Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimlerini destekleyici tutum sergiler. C3) İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. C4) Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre, yarıyıl başlangıcında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Öğretmenlik mesleğinin önemini bilir, toplumda rol model bir birey olur.
2- Matematik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3- Matematiğin öğrenme alanlarında ilköğretim konuları için pedagojik öğretme bilgisine sahiptir, bu konularda uygulamaları vardır
4- Öğrencilerin matematik bilgisini değerlendirme konusunda farklı değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
5- Matematik problemlerini kendisi çözebilir ve öğrencilerde problem çözme becerilerini nasıl geliştirebileceğini bilir.
6- Günümüz çok kültürlü öğretim ortamlarında, öğrencilerin kişisel gelişim özelliklerine uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanır.
7- Matematik öğretim program bilgisine içerik ve biçimsel yönlerden sahiptir.
8- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
9- Bilimsel ve matematiksel düşünür ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanır.
10- Bireysel çalışma, bağımsız karar verebilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerilerine sahiptir.
11- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yürütür.
12- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve teknolojiyi matematik eğitiminde kullanır.
13- Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenler.
14- Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar en az bir ara sınav ve bir final olacak şekilde ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Öğretim elemanı isterse ara sınav sayısını 2 ye çıkartabilir; ödev ve proje vererek her bir notlandırmasını değerlendirme yaparken katsayılarını belirlemek suretiyle kullanabilir. Sınavların değerlendirilmesi, üniversitemiz bünyesindeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ile rektörlüğe bağlı diğer birimlerde olduğu gibi ana bilim dalımızda da bağıl sistem ile yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmıştır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın diploması verilir. a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları,yukarıdaki yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak. Matematik Öğretmenliği Öğretim Programındaki 215 AKTS Zorunlu ve 25 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. b) Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2 olması c) Bu yönetmeliğin ilgili madde/maddelerinde belirtilen nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Mezun İstihdamı

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları “Matematik Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Matematik Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1803 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 3
EBB 1801 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 4
ENF 1803 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 4
TEB 1801 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 3
YDE 1811 İNGİLİZCE I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 1813 ALMANCA I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 1815 FRANSIZCA I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İMÖ 1003 GEOMETRİ Zorunlu 3 0 5
İMÖ 1005 GENEL MATEMATİK Zorunlu 4 2 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1804 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 3
EBB 1802 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 4
ENF 1804 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 4
TEB 1802 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 3
YDE 1812 İNGİLİZCE II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 1814 ALMANCA II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 1816 FRANSIZCA II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İMÖ 1002 SOYUT MATEMATİK Zorunlu 3 0 7
İMÖ 1008 ANALİTİK GEOMETRİ Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB 2801 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 4
YDE 2811 İNGİLİZCE III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 2813 ALMANCA III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 2815 FRANSIZCA III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İFÖ 2809 FİZİK I Zorunlu 4 0 5
İMÖ 2001 ANALİZ I Zorunlu 4 2 7
İMÖ 2003 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 4
İMÖ 2005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
İMÖ 2501 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 4
İMÖ 2507 BİLİMSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 2902 ETKİLİ KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 4
YDE 2812 İNGİLİZCE IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 2814 ALMANCA IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDE 2816 FRANSIZCA IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İFÖ 2904 MATEMATİK EĞİTİMİNDE FEN BİLGİSİNİN YERİ Seçmeli 3 0 4
İFÖ 2910 FİZİK II Zorunlu 4 0 5
İMÖ 2002 ANALİZ II Zorunlu 4 2 8
İMÖ 2004 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 5
İMÖ 2006 CEBİRSEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 5
İMÖ 2502 TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAM VE BECERİLER Seçmeli 3 0 4
İMÖ 2504 METRİK UZAYLAR Seçmeli 3 0 4
İMÖ 2506 EĞİTİMDE YARATICI DRAMA Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İMÖ 3001 ANALİZ III Zorunlu 3 0 5
İMÖ 3005 İSTATİSTİK VE OLASILIK Zorunlu 2 2 5
İMÖ 3011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 7
İMÖ 3013 GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
İMÖ 3015 ELEMANTER SAYI KURAMI Zorunlu 3 0 4
İMÖ 3501 HESAPLAMALI VE ÖLÇMEYE DAYALI TAHMİN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İMÖ 3503 GENEL TOPOLOJİ Seçmeli 2 0 4
İMÖ 3505 İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 4
İMÖ 3507 DRAMA YÖNTEMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB 3804 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 5
EBB 3806 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 5
SBÖ 3804 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 4
İMÖ 3002 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 4 0 4
İMÖ 3006 TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 4
İMÖ 3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 5
İMÖ 3010 CEBİRE GİRİŞ Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB 4801 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
EBB 4803 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 7
EBB 4805 REHBERLİK Zorunlu 3 0 4
EBB 4811 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 3
SBÖ 4801 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
İMÖ 4003 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SORU YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 4
İMÖ 4501 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 6
İMÖ 4503 REEL ANALİZ Seçmeli 3 0 6
İMÖ 4505 MATEMATİK EĞİTİMİ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
İMÖ 4507 ÖZEL ÇALIŞMA Seçmeli 0 3 6
İMÖ 4509 MATEMATİK VE SONSUZLUK Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB 4804 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 7
EBB 4806 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
EBB 4922 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 7
İFÖ 4906 TEMEL BİLİMSEL KAVRAM VE SÜREÇLER Seçmeli 3 0 7
İMÖ 4002 MATEMATİK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 6
İMÖ 4502 MATEMATİK VE SANAT Seçmeli 3 0 7
İMÖ 4504 FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 7
İMÖ 4506 MATEMATİK VE HAYAT Seçmeli 3 0 7
İMÖ 4508 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 7
İMÖ 4510 OYUNLARLA MATEMATİK Seçmeli 3 0 7
İMÖ 4512 MATEMATİK EĞİTİMİNDE DUYUŞSAL FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 7
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                
EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ                
BİLGİSAYAR I                
TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM                
İNGİLİZCE I                
ALMANCA I                
FRANSIZCA I                
GEOMETRİ                
GENEL MATEMATİK                
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II                
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ                
BİLGİSAYAR II                
TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM                
İNGİLİZCE II                
ALMANCA II                
FRANSIZCA II                
SOYUT MATEMATİK                
ANALİTİK GEOMETRİ                
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ                
İNGİLİZCE III                
ALMANCA III                
FRANSIZCA III                
FİZİK I                
ANALİZ I                
LİNEER CEBİR I                
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ                
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR                
BİLİMSEL PROGRAMLAMA                
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ETKİLİ KONUŞMA SANATI                
İNGİLİZCE IV                
ALMANCA IV                
FRANSIZCA IV                
MATEMATİK EĞİTİMİNDE FEN BİLGİSİNİN YERİ                
FİZİK II                
ANALİZ II                
LİNEER CEBİR II                
CEBİRSEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI                
TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAM VE BECERİLER                
METRİK UZAYLAR                
EĞİTİMDE YARATICI DRAMA                
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ANALİZ III                
İSTATİSTİK VE OLASILIK                 
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I                
GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ                
ELEMANTER SAYI KURAMI                
HESAPLAMALI VE ÖLÇMEYE DAYALI TAHMİN ÖĞRETİMİ                
GENEL TOPOLOJİ                
İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI                
DRAMA YÖNTEMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ                
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME                
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI                
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI                
DİFERANSİYEL DENKLEMLER                
TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ                
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II                
CEBİRE GİRİŞ                
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
SINIF YÖNETİMİ                
OKUL DENEYİMİ                
REHBERLİK                
TÜRK EĞİTİM TARİHİ                
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN SORU YAZMA TEKNİKLERİ                
MATEMATİKSEL MODELLEME                
REEL ANALİZ                
MATEMATİK EĞİTİMİ PSİKOLOJİSİ                
ÖZEL ÇALIŞMA                
MATEMATİK VE SONSUZLUK                
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI                
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ                
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME                
TEMEL BİLİMSEL KAVRAM VE SÜREÇLER                
MATEMATİK FELSEFESİ                
MATEMATİK VE SANAT                
FONKSİYONEL ANALİZ                
MATEMATİK VE HAYAT                
MATEMATİK TARİHİ                
OYUNLARLA MATEMATİK                
MATEMATİK EĞİTİMİNDE DUYUŞSAL FAKTÖRLER                 
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık