English
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans derecesi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) alınan MF-1 puan türüne göre yerleştirme yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri A) Mesleki Bilgi A1) Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2) Alan Eğitimi Bilgisi: Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. A3) Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. B) Mesleki Beceri B1) Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2) Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3) Öğretme ve Öğrenme Süreçlerini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4) Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C) Tutum ve Değerler C1) Milli, Manevi ve Evrensel Değerler: milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir. C2) Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimlerini destekleyici tutum sergiler. C3) İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. C4) Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre, yarıyıl başlangıcında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı İlköğretim matematik öğretmenliğinin gerektirdiği öğretim bilgisine sahiptir.
2- İlköğretim matematik öğretmenliğinin gerektirdiği matematiksel düşünme becerisine sahiptir.
3- Bilimsel bilginin niteliği ve bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.
4- Günlük yaşamda karşılaşılan problemlere matematiksel bakış açısıyla yaklaşarak somut çözümler geliştirir.
5- Alan içinde ve alan dışında kişisel ve mesleki alandaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izler, öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanır.
6- Kişisel ve mesleki çalışmalarını desteklemede İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanır.
7- Matematik öğretimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşır ve bu kaynaklardan karşılaştığı sorunların çözümünde etkin şekilde yararlanır.
8- Matematiksel kavramların öğretimine yönelik uygun materyal seçer veya tasarlar.
9- Matematiksel bilginin gelişimi ve doğası konusunda bilgi sahibidir.
10- Programın hedeflerine uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçer ve kullanır.
11- Matematik öğrenmede karşılaşılan yaygın kavram yanılgılarını bilir, kavram yanılgılarına ilişkin çözüm yolları üretir.
12- Fonksiyonları kullanarak uygun çözüm algoritmaları oluşturur, oluşturulan algoritmaları bilgisayar cebir sistemlerinde kodlayarak uygular.
13- Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmelerini yönlendirir.
14- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
15- Matematiği öğrenme ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeye yönelik bireysel ve/veya takım olarak okul içi ve okul dışı çeşitli etkinlikler planlar ve uygular.
16- Matematik eğitimi ile ilişkili sergi, yarışma, şenlik gibi etkinlik geliştirme süreçlerinde aktif katılımcı olarak rol alır.
17- Mesleki gelişmeleri uluslararası düzeyde en az bir yabancı dili kullanarak takip edebilir ve meslektaşlarıyla paylaşır.
18- Kişisel ve alanında ihtiyaç duyduğu bilişim ve iletişim teknolojilerinin sunduğu kaynak ve uygulamaları edinir ve kullanır.
19- Öğretmenlik mesleğine uygun tutum ve davranışlar sergiler ve dış görünümü ile topluma örnek oluşturur.
20- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
21- Öğretmenlik mesleği ile ilgili sahip olduğu görev hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatları bilir ve bunlara uygun davranır.
22- Öğrenme ve öğretme süreçlerindeki kendi gelişimini gözlemleyerek öz-değerlendirme yapar; yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular.
23- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
24- Özel eğitime ihtiyaç duyan farklı gruplara yönelik etkili eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejilerini bilir ve uygular.
25- Grup çalışmalarında uyumlu şekilde yer alır ve sorumluluklarını yerine getirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar en az bir ara sınav ve bir final olacak şekilde ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Öğretim elemanı isterse ara sınav sayısını 2 ye çıkartabilir; ödev ve proje vererek her bir notlandırmasını değerlendirme yaparken katsayılarını belirlemek suretiyle kullanabilir. Sınavların değerlendirilmesi, üniversitemiz bünyesindeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ile rektörlüğe bağlı diğer birimlerde olduğu gibi ana bilim dalımızda da bağıl sistem ile yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmıştır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın diploması verilir. a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları,yukarıdaki yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak. Matematik Öğretmenliği Öğretim Programındaki 215 AKTS Zorunlu ve 25 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. b) Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2 olması c) Bu yönetmeliğin ilgili madde/maddelerinde belirtilen nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Mezun İstihdamı

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları “Matematik Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Matematik Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GK-1 GENEL KÜLTÜR-1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
İME10001 MATEMATİĞİN TEMELLERİ 1 Zorunlu 2 0 2
İME10003 ANALİZ 1 Zorunlu 2 0 3
İME10005 MATEMATİK TARİHİ Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
GK-2 GENEL KÜLTÜR-2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10010 ALMANCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10014 LATİNCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10016 RUSÇA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
İME10002 MATEMATİĞİN TEMELLERİ 2 Zorunlu 2 0 4
İME10004 ANALİZ 2 Zorunlu 2 0 4
İME10006 SOYUT MATEMATİK Zorunlu 2 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AE-1 ALAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00090 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00140 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
EBB00150 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00160 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 4
EBB00170 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00180 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 4
EBB00190 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 4
EBB00200 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00210 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
EBB00220 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
EBB00230 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00240 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 4
EBB00250 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00260 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00270 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00280 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00290 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 4
EBB00300 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00310 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
EBB00320 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 4
EBB00330 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00340 SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00350 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
GK GENEL KÜLTÜR Seçmeli 2 0 3
GKD00020 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 3
GKD00030 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 3
GKD00040 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 3
GKD00050 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GKD00060 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
GKD00070 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00080 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00090 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GKD00100 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 3
GKD00110 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 3
GKD00120 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00130 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
GKD00140 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 3
GKD00150 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00160 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 3
GKD00170 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
GKD00180 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 3
GKD00190 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 3
GKD00230 EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00240 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 3
GKD00280 FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00290 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00300 BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00310 AFETLER VE AFET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00330 FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00340 POPÜLER ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00350 POPÜLER FİZİK OKUMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00380 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00390 KODLAMA VE ROBOTİK Seçmeli 2 0 3
GKD00400 BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00410 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00440 SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00470 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
GKD00520 SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00530 SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 3
GKD00550 TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI Seçmeli 2 0 3
GKD00570 OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00580 ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00630 TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR Seçmeli 2 0 3
MB MESLEK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
İME00010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İME00030 İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İME00070 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
İME00080 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 4
İME00090 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
İME00120 OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İME20001 MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 3
İME20003 LİNEER CEBİR 1 Zorunlu 2 0 3
İME20005 ANALİZ 3 Zorunlu 2 0 3
İME20007 ANALİTİK GEOMETRİ Zorunlu 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AE-2 ALAN EĞİTİMİ-2 Seçmeli 2 0 4
EBB00050 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
GKD00010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 3
İME00020 KÜLTÜR VE MATEMATİK Seçmeli 2 0 4
İME00040 MATEMATİK DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 4
İME00050 MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 4
İME00060 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖZDÜZENLEME Seçmeli 2 0 4
İME00100 MATEMATİK SINIFLARINDA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
İME00110 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
İME00130 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 4
İME20002 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 3
İME20004 LİNEER CEBİR 2 Zorunlu 2 0 2
İME20006 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 2
İME20008 OLASILIK Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00040 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 3
EBB00110 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İME30001 SAYILARIN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
İME30003 GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 4
İME30005 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 2
İME30007 CEBİR Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00060 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 3
EBB00120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İME30002 CEBİR ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
İME30004 OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 4
İME30006 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İLİŞKİLENDİRME Zorunlu 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00100 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 3
İME40001 MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME Zorunlu 2 0 3
İME40003 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Zorunlu 2 0 3
İME40005 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 6 10
İME40007 MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00070 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 3
İME40002 MATEMATİK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
İME40004 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MODELLEME Zorunlu 2 0 4
İME40006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Zorunlu 2 6 12
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ0500000005400000000000000
EĞİTİME GİRİŞ0500000005400000000000000
GENEL KÜLTÜR-10000000000000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 10000001000000000000000000
TÜRK DİLİ 10000001000000000000000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ0000000000000050000000000
İNGİLİZCE 10000000000000500000000000
ALMANCA 10000005000000000000000000
FRANSIZCA 15151111454544150000000000
LATİNCE 15151111444444150000000000
RUSÇA 13111111344455150000000000
MATEMATİĞİN TEMELLERİ 10000000000000000000000000
ANALİZ 10000000000000000000000000
MATEMATİK TARİHİ0000000000000000000000000
                          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİM FELSEFESİ0500000005400000000000000
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ3332233423244230000000000
GENEL KÜLTÜR-20000000000000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 20000001000000000000000000
TÜRK DİLİ 20000000000000000000000000
İNGİLİZCE 20000000000000500000000000
ALMANCA 20000500000000000000000000
FRANSIZCA 24111111445555150000000000
LATİNCE 24111111445554150000000000
RUSÇA 24111111445555150000000000
MATEMATİĞİN TEMELLERİ 25544323452422222232414413
ANALİZ 23544324442323133121101411
SOYUT MATEMATİK3533113334421111111111511
                          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
ALAN EĞİTİMİ0000000000000000000000000
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ0500050005500000000000000
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ1451144335550000000000000
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME4444444444444440000000000
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ0000000001000000000000000
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU0000000001000000000000000
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ4343434543333230000000000
EĞİTİM HUKUKU1112131143111110000000000
EĞİTİM TARİHİ1111131111111110000000000
EĞİTİMDE DRAMA0000550000500000000000000
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER3454330455554340000000000
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME4445553345554440000000000
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA1111141111111110000000000
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME4453435554444440000000000
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ4344354334545550000000000
KAPSAYICI EĞİTİM0000000001000000000000000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ0000000001000000000000000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM1111141111111110000000000
MİKRO ÖĞRETİM4445535344444440000000000
MÜZE EĞİTİMİ0000002002000000000000000
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI5554555545555450000000000
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ0000000001000000000000000
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA5554555455545550000000000
SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ5454545454544540000000000
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME5454554445454540000000000
GENEL KÜLTÜR0000000000000000000000000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE0000000001000000000000000
BESLENME VE SAĞLIK0000000001000000000000000
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ0000000001000000000000000
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ5454545455545450000000000
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK5454545454545450000000000
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI1520523100002000000000000
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ4444544444555400000000000
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM0000000001000000000000000
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME0000000001000000000000000
KÜLTÜR VE DİL3325544121222110000000000
MEDYA OKURYAZARLIĞI0000000000000030000000000
MESLEKİ İNGİLİZCE2515555533333150000000000
SANAT VE ESTETİK4444111441115110000000000
TÜRK HALK OYUNLARI0000010000000000000000000
TÜRK İŞARET DİLİ0000000001000000000000000
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI4443444544334400000000000
TÜRK MUSİKİSİ1221324451111120000000000
TÜRK SANATI TARİHİ5334010420002000000000000
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI0000000000000000000000000
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR0000000000000000000000000
FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR0000000000000000000000000
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI0000000000000000000000000
BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ0000000000000000000000000
AFETLER VE AFET EĞİTİMİ0000000000000000000000000
FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM0000000000000000000000000
POPÜLER ASTRONOMİ0000000000000000000000000
POPÜLER FİZİK OKUMALARI0000000000000000000000000
BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI0000000000000000000000000
KODLAMA VE ROBOTİK0000000000000000000000000
BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM0000000000000000000000000
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ0000000000000000000000000
SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ0000000000000000000000000
İLK YARDIM0000000000000000000000000
SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI2232232111222230000000000
SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ0000000000000000000000000
TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI0000000000000000000000000
OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI0000000000000000000000000
ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI0000000000000000000000000
TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR0000000000000000000000000
MESLEK BİLGİSİ0000000000000000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME0000000000000000000000000
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI0000000000000000000000000
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI0000000000000000000000000
OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI5555435555335355455555555
LİNEER CEBİR 14553232242450023030000500
ANALİZ 33553230030450000030000500
ANALİTİK GEOMETRİ4554232340450033030000500
                          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
ALAN EĞİTİMİ-20000000000000000000000000
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5555555555555550000000000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ0000400000000500000000000
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI0000350000000000000000000
KÜLTÜR VE MATEMATİK0000000000000000000000000
MATEMATİK DERS KİTABI İNCELEMESİ0000000000000000000000000
MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI0000000000000000000000000
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖZDÜZENLEME0000000000000000000000000
MATEMATİK SINIFLARINDA İLETİŞİM0000000000000000000000000
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ0000000000000000000000000
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI5324525515545455044555555
LİNEER CEBİR 21514212140354111011111311
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA3525535543555111011111311
OLASILIK1515222141351111011111310
                          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK3334554445332330000000000
SINIF YÖNETİMİ3455535344544340000000000
SAYILARIN ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
İSTATİSTİK0000000000000000000000000
CEBİR0000000000000000000000000
                          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME0300000001000000000000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ4455434554345530000000000
CEBİR ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ0000000000000000000000000
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İLİŞKİLENDİRME0000000000000000000000000
                          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA0000000001000000000000000
MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME5555515555555051141131515
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI5555515555554051141131515
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 15555515555555555155555555
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME5555515555555051141131515
                          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
OKULLARDA REHBERLİK0000000001000000000000000
MATEMATİK FELSEFESİ2554242151112211441514521
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MODELLEME5553422341442013222214532
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 25535304545535454145555554
                          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık