English
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği / Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) alınan MF-2 (Matematik / Fen -2) puan türüne göre yerleştirme.

Yeterlilik Koşulları

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri A) Mesleki Bilgi A1) Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2) Alan Eğitimi Bilgisi: Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hakimdir. A3) Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. B) Mesleki Beceri B1) Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2) Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3) Öğretme ve Öğrenme Süreçlerini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4) Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C) Tutum ve Değerler C1) Milli, Manevi ve Evrensel Değerler: Milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir. C2) Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimlerini destekleyici tutum sergiler. C3) İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. C4) Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

Önceki Öğrenim

Yatay Geçiş Programları ile, akademik başarı durumuna göre, yarıyıl başlangıcında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir. Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1992 tarihinde kurulmuştur. Eğitim Fakültesi 2001 yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği programına 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, başarılı bulunan öğrenciler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimini de sürdürmektedirler. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Program Profili

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; • Öğretmenlik mesleği için gerekli olan temel bilgi, beceri ve yeteneklere sahip • Alanında yapılan çalışmaları takip edebilen • Bilimsel süreçleri yaşamında temel alan • Bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi üretime çevirebilen • Problem çözme becerisi yüksek • Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci niteliklere sahip • Toplumun ortak değerlerini bilen ve saygı duyan • Takım halinde çalışabilen • Mesleki ve etik konularda farkındalığı olan • Farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen • Ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilen ve uygulayan nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğretmen adaylarının akademik gelişimini sağlamak amacıyla hem mesleki hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir. 2007 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa'da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2012 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2007 yılı itibari ile ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı, kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Binası'nda hizmet vermekte olup, 39 dersliğe, Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarlarına sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz, akıllı tahta vs. gibi teknolojik araçlar ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yararlanabilecekleri bilgisayar laboratuvarı, matematik dersliği ve bir de kütüphane bulunmaktadır. Eğitim Fakültesi bünyesinde, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından öğrencilere hizmet vermek üzere 2 grup ve 5 bireysel psikolojik danışma odası bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında 206 öğretmen adayı ile birlikte 4 profesör, 7 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 8 araştırma görevlisi olmak üzere 23 akademik personel bulunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Fen Bilimleri ile ilgili olgu ve kavramları ifade ederek kavrar.
2- Fen Bilimlerindeki öğretim etkinliklerini planlar, hazırlar, genel öğretim ilke yöntem ve tekniklerini kullanır.
3- Fen Bilimleri konularını günlük hayata uyarlar ve kullanır.
4- Hayat boyu öğrenimde, fen bilimlerinin yerini, önemini kavrar, bunu gerektiğinde uygular ve disiplinler arası alanlara bağlar.
5- Güncel konuları takip eder ve fen bilimleri ile bağdaştırır.
6- İşbirliği içinde çalışır, mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanır.
7- Fen okuryazarı bireyler yetiştirir.
8- Doğa olaylarını, bilimsel teori ve yasaları bilimsel temellere dayandırarak açıklar.
9- Bilimsel süreç becerileri kazanır ve bunları daha sonraki yaşantılarının değişik aşamalarında kullanarak hayatlarını kolaylaştırır.
10- Öğrencilerin kişisel gelişim özelliklerine uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanır.
11- Fen dersleri ile ilgili plan hazırlar, uygun araç gereç ve materyalleri seçer ve uygular.
12- Konuya uygun deneyleri seçer, tasarlayıp yapar, verileri analiz eder ve verileri yorumlayarak bilimsel rapor haline getirir.
13- Laboratuar güvenliği, kimyasal madde ve tehlike işaretleri konusunda bilgi birikimine sahip olur
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her bir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, dersi veren öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Bilgi Formu’nda tanımlanmıştır. Tüm ölçme araçları ve sınavlar, MSKÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınarak “Bağıl Sistem” ile değerlendirilir. Bu yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. Fıkrası ile “ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Uygulama Yönergesi” nin 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Fakültemizin tüm bölüm ve programlarında; Bağıl Değerlendirme Katma limiti (BDKL) 35, Ham Başarı Puanı Alt limiti (HBAL) 50, Yarıyıl Sonu Sınavı limiti (YSSL) 60 olarak uygulanır. Öğrenciler her ders için bir ara sınav (Vize) ve bir yarıyıl sonu sınavına (Final) katılmak zorundadırlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da; proje, seminer, ödev, sunum vb. istenebilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; FD, FF ve TT notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80’den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir dersi alamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın diploması verilir. a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları,yukarıdaki yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Programındaki 221 AKTS Zorunlu ve 19 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. b) Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2 olması c) Bu yönetmeliğin ilgili madde/maddelerinde belirtilen nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Mezun İstihdamı

1. KPSS A grubu Öğretmenlik ve KPSS ÖABT'e göre (Öğretmenlik Alan Bilgi Testi) yerleştirilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu okullarında öğretmenlik 2. Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik ve/veya danışmanlık.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Lisans / Tam zamanlı 1. Öğretim (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali YILDIRIM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
FBE10001 FİZİK 1 Zorunlu 2 2 3
FBE10003 KİMYA 1 Zorunlu 2 2 3
FBE10005 GENEL MATEMATİK 1 Zorunlu 2 0 2
GK-1 GENEL KÜLTÜR-1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
FBE10002 FİZİK 2 Zorunlu 2 2 3
FBE10004 KİMYA 2 Zorunlu 2 2 3
FBE10006 BİYOLOJİ 1 Zorunlu 2 2 4
FBE10008 GENEL MATEMATİK 2 Zorunlu 2 0 3
GK-2 GENEL KÜLTÜR-2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10010 ALMANCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10014 LATİNCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10016 RUSÇA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AE ALAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00050 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00140 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
EBB00150 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00160 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 4
EBB00170 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00180 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 4
EBB00190 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 4
EBB00200 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00210 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
EBB00220 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
EBB00230 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00240 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 4
EBB00250 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00260 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00270 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00280 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00290 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 4
EBB00300 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00310 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
EBB00320 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 4
EBB00330 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00340 SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00350 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
FBE00010 BİLİMİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 4
FBE00020 FEN BİLGİSİ DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 4
FBE00030 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 2 0 4
FBE00040 FEN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 4
FBE00050 FEN VE TEKNOLOJİ KAYNAKLI SORUNLAR Seçmeli 2 0 4
FBE00060 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
FBE00070 KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 4
FBE00080 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 4
FBE00090 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 4
FBE00100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 4
FBE20001 FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 3
FBE20003 BİYOLOJİ 2 Zorunlu 2 2 4
FBE20005 FİZİK 3 Zorunlu 2 2 3
FBE20007 KİMYA 3 Zorunlu 2 2 3
GK GENEL KÜLTÜR Seçmeli 2 0 3
GKD00020 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 3
GKD00030 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 3
GKD00040 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 3
GKD00050 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GKD00060 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
GKD00070 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00080 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00090 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GKD00100 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 3
GKD00110 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 3
GKD00120 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00130 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
GKD00140 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 3
GKD00150 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00160 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 3
GKD00170 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
GKD00180 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 3
GKD00190 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 3
GKD00230 EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00240 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 3
GKD00280 FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00290 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00300 BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00310 AFETLER VE AFET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00330 FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00340 POPÜLER ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00350 POPÜLER FİZİK OKUMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00380 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00390 KODLAMA VE ROBOTİK Seçmeli 2 0 3
GKD00400 BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00410 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00440 SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00470 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
GKD00480 SAĞLIK BİLGİSİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00520 SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00530 SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 3
GKD00550 TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI Seçmeli 2 0 3
GKD00570 OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00580 ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00630 TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR Seçmeli 2 0 3
MB MESLEK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00090 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
FBE20002 FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 3
FBE20004 BİYOLOJİ 3 Zorunlu 2 2 4
FBE20006 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 3
GKD00010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00060 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 3
EBB00120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
FBE30001 FEN ÖĞRETİMİ 1 Zorunlu 3 0 6
FBE30003 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1 Zorunlu 1 2 4
FBE30005 ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00040 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 3
EBB00110 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
FBE30002 FEN ÖĞRETİMİ 2 Zorunlu 3 0 6
FBE30004 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2 Zorunlu 1 2 4
FBE30006 BİLİMSEL MUHAKEME BECERİLERİ Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00070 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 3
FBE40001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 6 12
FBE40003 DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 4
FBE40005 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00100 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 3
FBE40002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Zorunlu 2 6 12
FBE40004 FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Zorunlu 2 0 4
FBE40006 BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM FELSEFESİ050000000540000
EĞİTİME GİRİŞ050000000540000
FİZİK 1525555555235500
KİMYA 1535554555435500
GENEL MATEMATİK 1300400040000000
GENEL KÜLTÜR-1000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1000000100000000
TÜRK DİLİ 1000000100000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000000000005
İNGİLİZCE 1000000000000050
ALMANCA 1000000500000000
FRANSIZCA 1000000000000000
LATİNCE 1000000000000000
RUSÇA 1000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ050000000540000
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ050000000540000
FİZİK 2525555555235500
KİMYA 2525444354245500
BİYOLOJİ 1425534552245500
GENEL MATEMATİK 2300400040000000
GENEL KÜLTÜR-2000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2000000100000000
TÜRK DİLİ 2000000100000000
İNGİLİZCE 2000000000000050
ALMANCA 2000050000000000
FRANSIZCA 2000000000000000
LATİNCE 2000000000000000
RUSÇA 2000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ALAN EĞİTİMİ000000000000000
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ555555555555555
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ050005000550000
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME444444444444444
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ000000000100000
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU000000000100000
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ434343454333323
EĞİTİM HUKUKU111213114311111
EĞİTİM TARİHİ111113111111111
EĞİTİMDE DRAMA000055000050000
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER345433345555434
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME444555334555444
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA111114111111111
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME445343555444444
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ434435433454555
KAPSAYICI EĞİTİM000000000100000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ000000000100000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM111114111111111
MİKRO ÖĞRETİM444553534444444
MÜZE EĞİTİMİ000000200200000
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI555455554555545
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ000000000100000
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA555455545554555
SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ545454545404454
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME545455444545454
BİLİMİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI000000000000000
FEN BİLGİSİ DERS KİTABI İNCELEMESİ000000000000000
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI000000000000000
FEN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI000000000000000
FEN VE TEKNOLOJİ KAYNAKLI SORUNLAR000000000000000
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ000000000000000
KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ000000000000000
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ000000000000000
TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ000000000000000
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI000000000000000
FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI000000000000000
BİYOLOJİ 2515555555155500
FİZİK 3525554555345100
KİMYA 3524344354045500
GENEL KÜLTÜR000000000000000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE000000000100000
BESLENME VE SAĞLIK000000000100000
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ000000000100000
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ545454545554545
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK545454545454545
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI152052310000200
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ000000000000000
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM000000000100000
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME000000000100000
KÜLTÜR VE DİL332554412122211
MEDYA OKURYAZARLIĞI000000000000003
MESLEKİ İNGİLİZCE000000000000000
SANAT VE ESTETİK444411144111511
TÜRK HALK OYUNLARI000001000000000
TÜRK İŞARET DİLİ000000000100000
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI000000000000000
TÜRK MUSİKİSİ122132445111112
TÜRK SANATI TARİHİ533401042000200
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI000000000000000
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR000000000000000
FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR000000000000000
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI000000000000000
BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ000000000000000
AFETLER VE AFET EĞİTİMİ000000000000000
FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM000000000000000
POPÜLER ASTRONOMİ000000000000000
POPÜLER FİZİK OKUMALARI000000000000000
BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI000000000000000
KODLAMA VE ROBOTİK000000000000000
BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM000000000000000
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ000000000000000
SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ000000000000000
İLK YARDIM000000000000000
SAĞLIK BİLGİSİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI000000000000000
SES EĞİTİMİ VE SES SAĞLIĞI000000000000000
SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ000000000000000
TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI000000000000000
OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI000000000000000
ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI000000000000000
TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR000000000000000
MESLEK BİLGİSİ000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ145114433555000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ000040000000050
FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI000000000000000
BİYOLOJİ 3000000000000000
YER BİLİMİ214430452020000
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI000035000000000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME030000000100000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ445543455434553
FEN ÖĞRETİMİ 1000000000000000
FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1555555555555500
ASTRONOMİ000000000000000
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK333455444533233
SINIF YÖNETİMİ345553534454434
FEN ÖĞRETİMİ 2000000000000000
FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2000000000000000
BİLİMSEL MUHAKEME BECERİLERİ000000000000000
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
OKULLARDA REHBERLİK000000000100000
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1000000000000000
DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ000000000000000
ÇEVRE EĞİTİMİ000000000000000
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA000000000100000
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2000000000000000
FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI000000000000000
BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık