English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman(Yüzde 30 İng.)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Lisans Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM tarafından düzenlenen yerleştirme sonuç belgesi.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir. 2012-2013 öğretim yılından itibaren AKTS ile uyumlu ders müfredatı uygulanmaya başlayacak ve Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekecektir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. 2011-2012 Bahar Döneminde de İ.İ.B.F. bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü açılmıştır.

Program Profili

1980’lerin başından itibaren ABD kaynaklı liberalleşme iktisat politikasının yeni bir ekonomik düzen anlayışına neden olacak biçimde dünyaya yayıldığını görülmüş ve ekonomik küreselleşmenin ulusların ekonomik başarımları için en önemli olgulardan biri olduğu anlaşılmıştır. Küresel mal ve sermaye hareketleri tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir hacme ulaşmış ve bu hareketlerdeki desen ulusların ve uluslararası işletmelerin ekonomik anlamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirleyici bir hale gelmiştir. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak amacımız, dünyadaki mal ve sermaye hareketlerinin doğasını anlamak ve öğrencilerimize aktarmaktır. Dünya’da ulusal ekonomileri ayrıştıran en genel ve belirgin olan üç kategori mevcuttur. Bunlar, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomileridir. Gelişmekte olan ekonomilerin son yıllarda özellikle küresel mal hareketlerinde oynadıkları önemli rol göz önüne alındığında ve Türkiye’nin gelişmekte olan bir ekonomi olmasından dolayı Uluslararası Ticaret ve Finansman konularının ülkemiz ekonomik başarımı için önem arz ettiği çıkarımı yapılabilir. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için küresel sisteme entegre olma ve bu sistemde önemli bir iktisadi oyuncu olma hedeflerinin bir gerekliliği olarak uluslararası ticaret ve finansman konularında yetkin uzmanlar yetiştirilmesini sağlamak kaçınılmazdır. Bölüm olarak bu gerekliliği yerine getirmeyi, Uluslararası Ticaret ve Finans konularını bilimsel araştırma yöntemleri ışığında irdelemeyi ve uluslararası standartlarda araştırma, eğitim ve öğretim yapmayı hedeflemekteyiz.

Program Yeterlilikleri

1- Uluslararası ticaretin tarihsel seyri, kavramları, modelleri ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
2- Küresel finans sistemi, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz kurları, doğrudan yabancı yatırım ve bunların uluslarası ticaret ile ilişkisi gibi uluslararası finansman alanının merkezi konuları hakkında bilgi sahibi olur
3- Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Uluslararası işletmelerin ticaret ve finansman stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgi ve beceri düzeyine sahiptir.
4- Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olma
5- Uluslararası ticaret ve finansmana konu istatistiksel verilere ulaşma bunların istatistiksel ve ekonomik analizinin yapılması konusunda bilgi sahibi olur.
6- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
7- Küreselleşen iş dünyasının gerekleri doğrultusunda disiplinlerarası bir yaklaşımla işletme, ekonomi vb. alanlarından elde ettikleri temel bilgileri, kendilerine uluslararası ticaret ve finansman alanlarında uzmanlık yaratacak biçimde kullanabilme
8- Karar, uygulama ve davranışlarında uluslararası ticaret ve finansman alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, dil becerisini kullanarak uluslararası alanda sorunları yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
9- İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli ve dil bilgisine sahip elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme
10- Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
11- Uluslararası ticaret ve finansmana ilişkin kuramların günümüz koşullarındaki geçerliliğini ve ilişkilerini tanımlayıp analiz edebilme
12- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme; yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olma
13- Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
14- Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak
15- Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olarak yaşamboyu öğrenmeye ilişkin tutum geliştirebilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. 90-100 (AA-4); 85-89 (BA-3,5); 80-84 (BB-3); 75-79 (CB-2,5); 70-74 (CC-2); 65-69 (DC-1,5); 60-64 (DD-1); 50-59 (FD-0,5); 49 ve altı (FF-0)

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü; finans, ekonomi ve işletme bölümlerinin kesişim alanında yer alan konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Bölümümüz öğrencileri, iyi bir finans eğitimi yanında, iyi bir ekonomi ve işletme eğitimi de almaktadırlar. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası işletmelerde dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, sermaye piyasasının her türlü kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumların sınavlarını başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, Normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Tuğba UÇMA UYSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Yağmur KARA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
UTF1001 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 5
UTF1003 Academic English I Zorunlu 3 0 3
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
İKT1813 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 3
İŞL1803 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 4
İŞL1819 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KAY1802 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
UTF1002 Finansal Muıhasebe II Zorunlu 3 0 5
UTF1004 Dış Ticarete Giriş Zorunlu 3 0 3
UTF1006 Academic English II Zorunlu 3 0 3
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
İKT1814 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 3
İŞL1820 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu 3 0 5
İŞL1836 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF2001 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
UTF2003 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 5
UTF2005 International Business Zorunlu 3 0 5
UTF2007 Academic English III Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
İKT2811 Micro Economics Zorunlu 3 0 5
İŞL2823 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 4
İŞL2825 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF2002 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 5
UTF2008 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
UTF2010 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
UTF2012 Academic English IV Zorunlu 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İKT2808 Macro Economics Zorunlu 3 0 4
İŞL2822 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 4
İŞL2824 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF3007 International Economic Theory Zorunlu 3 0 6
UTF3009 Para ve Sermaye Piyasaları Zorunlu 3 0 6
UTF3509 Finansal Krizler Seçmeli 3 0 4
UTF3511 Bankacılık ve Sigortacılık Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTF3513 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 4
UTF3515 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
UTF3517 Consumer Behaviour Seçmeli 3 0 4
UTF3519 International Social Policy Seçmeli 3 0 4
UTF3521 Financial Mathematics Seçmeli 3 0 4
UTF3523 Translation I Seçmeli 3 0 4
UTF3525 Eğitim ve Kariyer Hayatına Giriş Seçmeli 3 0 4
UTF3921 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İKT3909 Yenilik Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
İKT3911 Public Economics Seçmeli 3 0 4
İKT3913 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 4
İŞL3803 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
İŞL3919 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF3006 International Finance Zorunlu 3 0 6
UTF3008 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
UTF3010 International Economic Policy Zorunlu 3 0 6
UTF3512 Meslek Stajı Seçmeli 3 0 4
UTF3514 International Economic Organizations Seçmeli 3 0 4
UTF3516 Uluslararası Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
UTF3518 Translation II Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3906 İş Hukuku Seçmeli 3 0 4
İKT3910 International Political Economy Seçmeli 3 0 4
İKT3912 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 4
İKT3914 Endüstri İktisadı Seçmeli 3 0 4
İŞL3904 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3926 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 4
İŞL3928 Dönem Sonu İşlemleri Seçmeli 3 0 4
İŞL3930 Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 4
İŞL3932 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 3 0 4
İŞL3934 Services Marketing Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF4005 Global Marketing Zorunlu 3 0 5
UTF4513 Economic Integration and European Union Seçmeli 3 0 5
UTF4515 Capital Market Analysis Seçmeli 3 0 5
UTF4517 Accounting and Auditing Seçmeli 3 0 5
UTF4519 Teknoloji ve Sanayileşme Politikaları Seçmeli 3 0 5
UTF4521 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 5
UTF4523 E-Ticaret ve Pazarlama Seçmeli 3 0 5
UTF4525 Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 5
UTF4527 Uluslararası Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İKT4911 Büyüme ve Kalkınma Teorileri Zorunlu 3 0 5
İKT4913 Açık Ekonomilerde Makro Teoriler Seçmeli 3 0 5
İKT4915 Gelir ve İstihdam Teorisi Seçmeli 3 0 5
İKT4917 Organization Theory Seçmeli 3 0 5
İKT4919 Environmental Economics Seçmeli 3 0 5
İŞL4915 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
İŞL4917 Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
İŞL4919 Entrepreneurship Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF4006 Foreign Trade Management Zorunlu 3 0 5
UTF4502 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri Seçmeli 3 0 5
UTF4510 Uygulamalı İhracat-İthalat Seçmeli 3 0 5
UTF4518 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
UTF4520 Uluslararası Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 5
UTF4522 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
UTF4524 International Auditing Standards Seçmeli 3 0 5
UTF4526 Uluslararası Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 5
UTF4528 Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 5
UTF4530 Finansal Tahmin ve Modelleme Seçmeli 3 0 5
UTF4532 Türkiye'nin Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları Seçmeli 3 0 5
UTF4534 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
UTF4536 International Quality Management Seçmeli 3 0 5
UTF4538 Development and Social/Political Change Seçmeli 3 0 5
UTF4540 International Politics Seçmeli 3 0 5
İKT4548 World Economy Seçmeli 3 0 5
İKT4804 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111113111111111
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı222222222224222
Hukukun Temel Kavramları222225222222222
Türk Dili I222222222222422
Finansal Muhasebe I222222552222222
Academic English I222522222222222
İngilizce I222223232422323
İktisada Giriş I252225522222522
İşletme Matematiği 222252222222222
İşletme Bilimine Giriş I252225522225225
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111111111111131
Anayasa Hukuku222225222222222
Türk Dili II111111111111131
Finansal Muıhasebe II344333533333333
Dış Ticarete Giriş034333435433433
Academic English II222522222222252
İngilizce II222223233422222
Fransızca II111123232422322
İktisada Giriş II353333533343333
İşletme Bilimine Giriş II335222453343333
İşletme İstatistiği 222252222222222
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Finansal Yönetim I252222542222222
Pazarlama İlkeleri234333423333444
International Business134533333333335
Academic English III222522222222252
İngilizce III222221211421211
Almanca III111123232422112
Fransızca III111123221422121
Micro Economics333333435343533
Finansal Tablolar Analizi252222552222222
Borçlar Hukuku222225222222222
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Finansal Yönetim II252222522243333
Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı552222340444444
Pazarlama Yönetimi222224224223333
Academic English IV222522222222252
İngilizce IV222222122421222
Almanca IV111122121212222
Fransızca IV111112111421222
Macro Economics222224435333333
Ticaret Hukuku222225222222222
Yönetim ve Organizasyon335533333333335
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
International Economic Theory452231442342334
Para ve Sermaye Piyasaları453545444422334
Finansal Krizler442233352452333
Bankacılık ve Sigortacılık Yönetimi353222223442334
Tüketici Davranışları215431442424433
Bilimsel Araştırma Yöntemleri121521442432424
Consumer Behaviour213431542424433
International Social Policy112212331211113
Financial Mathematics132351441231322
Translation I111511244211343
Eğitim ve Kariyer Hayatına Giriş110111451212212
Satış Yönetimi152141545423333
Yenilik Ekonomisi233311333322333
Public Economics141221323232333
Oyun Teorisi233322331213344
İnsan Kaynakları Yönetimi555454442415323
Şirketler Muhasebesi233211432322333
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
International Finance554331443432433
Lojistik Yönetimi334331335322333
International Economic Policy451331432232443
Meslek Stajı144421433333333
International Economic Organizations435321445233333
Uluslararası Enerji Ekonomisi122331544322344
Translation II111411244111143
İş Hukuku211215222222222
International Political Economy343223453322333
Kamu Maliyesi242231432322333
Endüstri İktisadı343241433322333
Maliyet Muhasebesi233321323223043
Marka Yönetimi323321325333444
Dönem Sonu İşlemleri243331253322333
Davranış Bilimleri224221343225333
Kıymetli Evrak Hukuku122215232222232
Services Marketing213221334222444
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Global Marketing134443334433344
Economic Integration and European Union244522232342245
Capital Market Analysis124422433221255
Accounting and Auditing124422433221255
Teknoloji ve Sanayileşme Politikaları133342343453545
Uluslararası Ticaret Hukuku124435334343455
E-Ticaret ve Pazarlama234444112235235
Yönetim Bilgi Sistemleri112453343443445
Uluslararası Kalite Yönetimi113221134324345
Büyüme ve Kalkınma Teorileri133342343453543
Açık Ekonomilerde Makro Teoriler133342343453545
Gelir ve İstihdam Teorisi133342343453445
Organization Theory215441245332145
Environmental Economics122222023424525
Örgütsel Davranış215441245332145
Girişimcilik113412232324234
Entrepreneurship113412232324234
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Foreign Trade Management345442232332324
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri345442335345345
Uygulamalı İhracat-İthalat244343443533555
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi124422433221255
Uluslararası Stratejik Yönetim255533434334555
Hizmet Pazarlaması234411223523345
International Auditing Standards134424444343245
Uluslararası Rekabet Stratejileri245533533444455
Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar455433433553555
Finansal Tahmin ve Modelleme112453343443445
Türkiye'nin Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları134424434434435
Pazarlama Araştırmaları134443334433344
International Quality Management113521343243345
Development and Social/Political Change133342343453545
International Politics124533343223455
World Economy053421334343244
Türkiye Ekonomisi122333233554435
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık