English
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Öğrertmeni

Kabul Koşulları

Üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak ve yapılacak özel yetenek sınavlarında başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (Toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasında olduğundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, üniversite bünyesinde programların eğitim planlarında yer alan Türkçe, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü iken, 21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanun'un ek 30. Maddesine göre Üniversitemize bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmasına karar verilmiştir.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümde ağırlıklı olarak eğitim, beden eğitimi ve spor eğitimi alanında eğitim-öğretim verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Orta öğretimde kazandığı yeterliklere dayalı olarak;alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2- Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri tartışır
3- Alanı ile ilgili öğretim programları,öğretim strateji,yöntem ve teknileri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
4- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
5- Alanı ile ilgili sorunları tanımlar,analiz eder,kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
6- Öğrencilerin gelişim özelliklerini,bireysel farklılıklarını;konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji,yöntem ve tekniklerini uygular.
7- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorunluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır zayıf yönlerini geliştirir.
10- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin bir tutum geliştirir.
11- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
12- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmleri izler.
13- Düşüncelerini ve sorunlara ilşkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
14- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
15- Alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
16- Dış görünüm,tutum,tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
17- Demokrasi,insan hakları,toplumsal,bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
18- Birey olarak ve alanı ile ilgili görev,hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa,yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
19- Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
20- İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/ Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0

Mezuniyet Koşulları

Lisans eğitiminde aldığı derslerde başarılı olmak

Mezun İstihdamı

Özel ya da develet okullarının çeşitli kademelerinde beden eğitimi ve spor öğretmeni Yüksek öğretim kurumlarında akademisyen

Bir Üst Dereceye Geçiş

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden başarı ile mezun olan öğrenciler yüksek lisans eğitimine başvuru hakkı kazanırlar.

Eğitim Türü

Lisans Eğitimi

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Mehmet BAYANSALDUZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Mehmet BAYANSALDUZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BES1001 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 0 3
BES1003 Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 4
BES1005 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 4 0 4
BSA1803 Basketbol Zorunlu 2 2 4
BSA1805 Yüzme Zorunlu 2 2 4
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BES1002 Sağlik Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 1 2 3
BES1004 Atletizm Zorunlu 2 2 5
BES1006 Doğa Sporlari Zorunlu 1 2 5
BES1008 Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 1 2 2
BSA1808 Artistik Cimnastik. Zorunlu 1 2 4
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES 2005 Kamp Zorunlu 0 4 1
BES2001 Ritm Eğitimi Ve Dans Zorunlu 1 2 3
BES2501 Çocuklarda Hareket Eğitimi Seçmeli 3 0 4
BES2503 Spor Pedagojisi Seçmeli 3 0 4
BSA2801 Hentbol Zorunlu 2 2 4
BSA2803 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 2 4
BSA2931 Çocuklarda Yetenek Seçimi Seçmeli 3 0 4
BSY2807 Spor Felsefesi Seçmeli 3 0 4
BSY2809 Spor Tesis Planlama ve İşl. Seçmeli 3 0 4
BSY2811 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 4
BSY2901 Spor Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
EBB2903 Eğitim Felsefesi Seçmeli 3 0 4
EBB2905 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri Seçmeli 3 0 4
EBB2907 Eğitim Sisteminde Program Geliştirme Seçmeli 3 0 4
ENF2805 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES2002 Halk Oyunları Zorunlu 2 2 4
BES2502 Çocuk ve Spor Seçmeli 2 2 4
BES2504 Temel Dans Eğitimi Seçmeli 2 2 4
BSA2802 Futbol Zorunlu 2 2 4
BSA2808 Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 2 4
BSA2932 Yaşam Boyu Spor Seçmeli 2 2 4
BSA2934 Tenis I Seçmeli 2 2 4
BSA2936 Badminton I Seçmeli 2 2 4
BSA2938 Masa Tenisi I Seçmeli 2 2 4
BSA2940 Step-Aerobik I Seçmeli 2 2 4
BSA2942 Güreş I Seçmeli 2 2 4
BSA2944 Boks I Seçmeli 2 2 4
BSA2946 Satranç I Seçmeli 2 2 4
BSA2948 Ritmik Cimnastik I Seçmeli 2 2 4
BSA2950 Bisiklet I Seçmeli 2 2 4
BSA2952 Golf I Seçmeli 2 2 4
BSA2954 Su Topu I Seçmeli 2 2 4
EBB2806 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB2810 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
ENF2806 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3001 Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 0 3
BES3043 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Zorunlu 2 0 3
BES3501 Temel Dans Eğitimi Seçmeli 2 2 4
BSA3801 Voleybol Zorunlu 2 2 4
BSA3803 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 4
BSA3923 Spor Masajı Seçmeli 2 2 4
BSA3925 Spor Sakatlıkları Ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 2 4
BSA3935 Tenis II Seçmeli 2 2 4
BSA3937 Badminton II Seçmeli 2 2 4
BSA3939 Masa Tenisi II Seçmeli 2 2 4
BSA3941 Step-Aerobik II Seçmeli 2 2 4
BSA3943 Güreş II Seçmeli 2 2 4
BSA3945 Boks II Seçmeli 2 2 4
BSA3947 Satranç II Seçmeli 2 2 4
BSA3949 Ritmik Cimnastik II Seçmeli 2 2 4
BSA3951 Bisiklet II Seçmeli 2 2 4
BSA3953 Golf II Seçmeli 2 2 4
BSA3955 Su Topu II Seçmeli 2 2 4
EBB3801 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
EBB3811 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
SBÖ3801 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3002 Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 0 4
BES3004 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 1 2 4
BES3012 Etkili İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 3
BSA3802 Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 0 4
BSA3804 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
EBB3802 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3810 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
EBB3816 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4001 Engelliler İçin Bed. Eğit. ve Spor Zorunlu 1 2 6
BES4003 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 10
BES4501 Temel Dans Eğitimi Seçmeli 2 2 4
BSA4903 Tenis III Seçmeli 2 2 4
BSA4905 Badminton III Seçmeli 2 2 4
BSA4907 Masa Tenisi III Seçmeli 2 2 4
BSA4909 Step-Aerobik III Seçmeli 2 2 4
BSA4911 Güreş III Seçmeli 2 2 4
BSA4913 Boks III Seçmeli 2 2 4
BSA4915 Satranç III Seçmeli 2 2 4
BSA4917 Ritmik Cimnastik III Seçmeli 2 2 4
BSA4919 Bisiklet III Seçmeli 2 2 4
BSA4921 Golf III Seçmeli 2 2 4
BSA4923 Su Topu III Seçmeli 2 2 4
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4809 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
MAT4801 Temel Matematik Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4002 Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 8
BES4502 Beden Eğitimi ve Sporda Halk İlişkiler Seçmeli 2 0 4
BES4504 Okul Öncesi Eğitimde Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 4
BSA4902 Spor Psikolojisi Seçmeli 2 0 4
BSA4904 Antrenör Eğitim ve İlkeleri Seçmeli 3 0 4
BSY4804 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 4
BSY4902 Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar Seçmeli 2 0 4
BSY4904 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 4
EBB4814 Öğretemenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 6
EBB4914 Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar Eğilimler ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 4
EBB4916 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 4
EBB4918 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri Seçmeli 3 0 4
KAY4902 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Seçmeli 2 0 4
REK4902 Rekreasyon Seçmeli 2 0 4
İŞL4908 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I33233332333333222333
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri454555445454354545  
Genel Cimnastik555555544445454555  
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji455544454555354555  
Basketbol545455454554445545  
Yüzme545455454554345545  
Eğitim Bilimlerine Giriş54543334533554345434
Türk Dili I33323323323333322333
İngilizce I33333333333333333332
Almanca I33333333333333333333
Fransızca I33332332333333322223
                     
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II33323323323332332333
Sağlik Bilgisi ve İlk Yardım455455444545545455  
Atletizm545455454554445545  
Temel Müzik Eğitimi                    
Artistik Cimnastik.545455454554445545  
Eğitim Psikolojisi54454335443355 45353
Türk Dili II44344333443334433333
İngilizce II33444233443234434343
Almanca II33333332333223332332
Fransızca II33443323333323323333
                     
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Kamp 55554444355554354554
Ritm Eğitimi Ve Dans545544455444545445  
Çocuklarda Hareket Eğitimi54455435455435554544
Spor Pedagojisi34344554334345455453
Hentbol545455454554445545  
Egzersiz Fizyolojisi54545544455445 544  
Çocuklarda Yetenek Seçimi54555335455535444455
Spor Felsefesi54444553454334554545
Spor Tesis Planlama ve İşl.45545554334545534543
Spor Pazarlaması ve Sponsorluk44554434554554345455
Spor Sosyolojisi45433454543454354345
Öğretim İlke ve Yöntemleri34344544454333455555
Eğitim Felsefesi54544433343554545435
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri55543555545543335434
Eğitim Sisteminde Program Geliştirme54554443545545454435
Bilgisayar I4433332332223333333 
İngilizce III33323344344323343433
Almanca III43323332333233332323
Fransızca III33232223323322332211
                     
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Halk Oyunları545455445545554455  
Çocuk ve Spor55434455454555553455
Temel Dans Eğitimi44445355434554355445
Futbol545455454554445545  
Antrenman Bilgisi554455444545544555  
Yaşam Boyu Spor55454543345543545443
Tenis I54555455444545534553
Badminton I45435433454355545435
Masa Tenisi I54545555434345443444
Step-Aerobik I44554344554454344555
Güreş I45554443355434443444
Boks I44 55544335545454544
Satranç I55444455434554555445
Ritmik Cimnastik I55443445555455553444
Bisiklet I54345435543554354445
Golf I54435555444545555555
Su Topu I53345554554345555544
Ölçme ve Değerlendirme54443454443455544555
Özel Eğitim54555545543455454555
Bilgisayar II23334323333221223222
İngilizce IV21223222212232232222
Almanca IV32223322122321223211
Fransızca IV22123321222332222323
                     
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Psikomotor Gelişim545454455555445555  
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi545455544445554554  
Temel Dans Eğitimi544444 5553445544545
Voleybol545455454554445545  
Fiziksel Uygunluk454444454555545544  
Spor Masajı54455334554455434454
Spor Sakatlıkları Ve Rehabilitasyon55445455544455433445
Tenis II54445544554544555443
Badminton II54545334545543554345
Masa Tenisi II55555535554434434444
Step-Aerobik II43455455544455555555
Güreş II55545555435355534543
Boks II45434554345434555554
Satranç II54554345543454543454
Ritmik Cimnastik II55454433445543454344
Bisiklet II54555434543554345434
Golf II44344554355 35543455
Su Topu II55555544344345553555
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı45554554555453454555
Özel Öğretim Yöntemleri I545555444455555555  
Türk Eğitim Tarihi44554455555443445454
                     
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Beceri Öğrenimi454554455454544445  
Eğitsel Oyunlar454545454545454545  
Etkili İletişim Becerileri545454545454545455  
Egzersiz ve Beslenme554555555544545445  
Bilimsel Araştırma Yöntemleri545454545454545454  
Sınıf Yönetimi55455455544434454555
Özel Öğretim Yöntemleri II454545454545454545  
Okul Deneyimi545454545454545444  
                     
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Engelliler İçin Bed. Eğit. ve Spor454545454545454455  
Topluma Hizmet Uygulamaları454545454545544555  
Temel Dans Eğitimi54555443455434544344
Tenis III55554334543345434543
Badminton III54555545534554344555
Masa Tenisi III54345545544345443444
Step-Aerobik III55544434444445434434
Güreş III54344344554545545554
Boks III55544444455443454555
Satranç III55455443455444343554
Ritmik Cimnastik III55445543344543445443
Golf III55545355443445545543
Su Topu III54454434555444344434
Rehberlik44554344555545545443
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi54555443454334544345
Temel Matematik54455434455435543454
                     
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
Araştırma Projesi545454545454544444  
Beden Eğitimi ve Sporda Halk İlişkiler55554553543455434444
Okul Öncesi Eğitimde Beden Eğitimi ve Spor55455543444444455555
Spor Psikolojisi34454344555455545433
Antrenör Eğitim ve İlkeleri54445543435543455434
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi554545554545445544  
Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar43444555555544453455
Sporda Toplam Kalite Yönetimi44554434554554 54345
Öğretemenlik Uygulaması545454545555454555  
Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar Eğilimler ve Gelişmeler44554554444555433445
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar45554534455544554554
Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri5554554344543 543455
Türkiye’nin Yönetim Yapısı55554443445434544445
Rekreasyon54455434455434443445
İnsan Kaynakları Yönetimi54555555544344445433
                     
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık