English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Eko.ve End.İliş.ABD Çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Uzman

Kabul Koşulları

a) Yurtiçi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

Yeterlilik Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az CC ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Dönem Projesini hazırlayarak başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitümüzde halen on dört anabilim dalında yüksek lisans düzeyinde ve yedi anabilim dalında doktora düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 2017-2018 yılından itibaren tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Program Profili

Programın temel amacı, hem özel sektör, hem kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli eleman yetiştirmektedir. Bu amaçla, program kapsamındaki eğitim ve araştırma faaliyetler çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri ve istihdam gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Programda öğrencilerin başarılı olabilmeleri için analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal Bilimler alanında bilimsel düşünme, öğrenme ve yöntem bilgilerini kullanarak araştırma ile bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
2- Makro düzeyde insan varlığımızın yapısı, potansiyeli, kalkınmadaki rolü ve uluslararası işgücü hareketleri konularında bilgi sahibi olurlar.
3- İnsan sermayesinin ekonomik ve sosyal kalkınmada etkin şekilde rol alabilmesi için aile, eğitim ve sağlık politikalarını tanırlar.
4- Ekonomik birimlerde insan kaynakları süreçleri ve fonksiyonlarının kuramsal ve uygulamalı düzeyde uzmanlaşırlar.
5- İnsan kaynakları alanında yeni bilgiler oluşturabilme yanında, uygulama programları geliştirme ve uygulama yetkinliğine sahip olurlar.
6- Çalışma yaşamında iş barışı ile sosyal diyaloğun sağlanması ve geliştirilmesi için kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürme yetkinliğine sahip olurlar.
7- Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk bilimlerinden insan kaynaklarını ilgilendiren temel bilgileri, çalışma yaşamındaki süreçleri ve sonuçları yönetebilecek ölçüde iyi tanırlar ve uygulamaya dönüştürebilirler.
8- Bireysel ve toplu çalışma ilişkileri ile sosyal güvenliğin işleyişini, bu alanlardaki uyuşmazlık ve çatışma sürecini inceler, analiz eder ve yorumlar.
9- Çalışmanın evrenselliği, sosyal haklar, sosyal adalet ve etik değerler konularında yeterli bilince sahip olur.
10- Çalışma yaşamının hukuki, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle ilgili edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Programda her dönem her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde, yıl içi etkinlikleri olarak öğrenciye sunum, proje, seminer gibi ödevler verilebilir. Bir ders için dönem başarı notu hesap edilirken ara sınav notunun %40’ ı ile, final sınavının % 60’ı esas alınır. Başarılı sayılabilmek için bu iki notun ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir üst kademe eğitimi olan Doktora eğitimine geçmeleri mümkün değildir.

Eğitim Türü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 7000 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
ÇEİ 7501 Bireysel İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7503 Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7505 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7507 Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7509 Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7511 Sosyal Politika ve İstihdam Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7513 Ücret Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7515 Toplumsal Cinsiyet ve Örgütsel Yansımaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7517 İletişim ve Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7519 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiğinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7521 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 7502 Toplu İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7504 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7506 Farklılıklar Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7508 İşgücü Seçme ve Yerleştirme Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7510 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7512 Kariyer Yönetimi ve Planlama Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7514 İnsan Kaynaklarında Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7516 İnsan Kaynakları Planlaması Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7518 Örgütlerde Duygusal Süreçler ve Motivasyon Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7520 Sosyal Medya ve Çalışma Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7522 Küreselleşme ve Çalışma İlişkileri Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Dönem Projesi          
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları2121245555
Sosyal Güvenlik Hukuku          
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları4455544343
Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış3443455334
Performans Yönetimi          
Sosyal Politika ve İstihdam4444353454
Ücret Yönetimi2234322344
Toplumsal Cinsiyet ve Örgütsel Yansımaları4444433344
İletişim ve Çatışma Yönetimi3432354533
Sosyal Sorumluluk ve İş Etiğinde Güncel Tartışmalar4242253452
Araştırma Yöntemleri4222223414
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Toplu İş Hukuku Uygulamaları          
Mesleki Sağlık ve Güvenlik          
Farklılıklar Yönetimi          
İşgücü Seçme ve Yerleştirme          
Proje Yönetimi          
Kariyer Yönetimi ve Planlama          
İnsan Kaynaklarında Güncel Tartışmalar          
İnsan Kaynakları Planlaması          
Örgütlerde Duygusal Süreçler ve Motivasyon          
Sosyal Medya ve Çalışma          
Küreselleşme ve Çalışma İlişkileri          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık